لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
In The Name Of God
PAPERS

Main Index:
Page 1
   * Human rights Charter of Cyrus , the Great Ancient King of Iran
   * Regulation of the Lawyer Profession and the Duties and Functions
of the Lawyer Organisations in Germany Bar Association

   * A point of tort law
   * Radical Changes Lie Ahead For Afghan Lawyers
   * Building Your Reputation!
   * Doing the Right Thing
Page 2
   * Balancing your work with your personal life
   * Aligning Your Career with Your Passions
   * A Step by Step Guide to Law firm Success
   * Six tips that produce better legal writing
Page 3
   * Disciplinary proceedings in the EU and EEA
   * Creating and Implementing a Personal Business Plan
   * Secrets of a Celebrity Lawyer
Page 4
   * Balancing independence and access to justice:
Page 5
   * Current developments in cross-border discipline of foreign lawyers
Section 1 of 3

   * Current developments in cross-border discipline of foreign lawyers
Section 2 of 3

   * Current developments in cross-border discipline of foreign lawyers
Section 3 of 3

Page 6
   * PARTNERING WITH MEDIATION
   * Breaking Out: Marketing for Women Lawyers
   * A Life of Learning
   * LAW FIRM MANAGEMENT
Page 7
   * Dealing With Dishonest Clients
   * Develop your career through networking
   * Up, Up and Away
   * How to Keep the Client Informed
Page 8
   * Advertising v not revealing names of clients
   * End of an era?
   * How to Keep the Client Informed
by Dr. Noelle Nelson

   * Networking Your Way to Success
Page 9
   * CONFLICT PREVENTION IN LONG TERM CONTRACTS
AND STRATEGIC ALLIANCES

   * INTERNATIONAL ADOPTION: A US PERSPECTIVE –
THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
section 1 of 2

   * INTERNATIONAL ADOPTION: A US PERSPECTIVE –
THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
section 2 of 2

Page 10
   * Let it Rain, Let it Rain!
PART I: Winning New Clients

   * Let it Rain, Let it Rain
PART II: Generating Business from Existing Clients

   * LET IT RAIN, LET IT RAIN
Part III

   * Surviving Requires Survivor Behavior
   * Practical Advice for First-Years:
Tips for Jump-Starting Your Career

   * Working Abroad:
Put Your Language Skills And Sense Of Adventure To Use

Page 11
   * Your Time Managing Your Most Important Asset
   * Writing For Clients
   * Aim High, Start Now
   * Enhancing Professionalism
Page 12
   * Developing Your Practice
   * Developing Your Practice
section 1 of 2

   * Developing Your Practice
section 2 of 2

Page 13
   * THE DIRTY MONEY STRUCTURE
   * CO-REGULATION OF LAWYERS BY GOVERNMENTS AND LAW SOCIETIES
Page 14
   * Position of the Council of the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE)
Page 15
   * CCBE COMMENTS ON COMMISSION PROGRESS REPORT ON COMPETITION IN PROFESSIONAL SERVICES
   * Specialised Intellectual Property Courts and Tribunals
   * Solicitor and strategic communications
Page 16
   * Bar Issues Commission Handbook
section 1 of 2

   * Bar Issues Commission Handbook
section 2 of 2

Page 17
   * American Bar Association
section 1 of 2

   * American Bar Association
section 2 of 2

Page 18
   * DEVELOPING, IMPLEMENTING AND MAINTAINING A YOUNG LAWYER ORGANIZATION
   * TEACH ABOUT
THE ROLE OF LAWYERS, JUDGES AND DEFENDANTS
IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Page 19
   * Should legal ethics be a mandatory subject?
   * IMPLEMENTATION OF THE MONEY LAUNDERING DIRECTIVE
section 1 of 2

   * Liability for Professional Malpractice
   * Union of Turkish Bar Association
And Ankara Bar Association

Page 20
   * Action Points for EU Bars and Law Societies on the implementation of
the Money Laundering Directive - section 1 of 2

   * Action Points for EU Bars and Law Societies on the implementation of
the Money Laundering Directive - section 2 of 2

Page 21
   * Japan Federation of Bar Associations
section 1 of 2

   * Japan Federation of Bar Associations
section 2 of 2

Page 22
   * THE WORLD BANK GROUP'S ANTI-CORRUPTION PROGRAM
   * Working Beyond the Age of 50
   * Doing Business in Canada - An Immigration Perspective
Page 23
   * Performance Management on an International Stage
   * The Nuts and Bolts of the Attorney-Client
Relationship in the Pro Bono Context

   * ?What Makes a Leader, Great
Page 24
   * Having Children by Natural and Artificial Means
Page 25
   * NEW YORK STATE BAR EXAMINATION
section 1 of 2

   * NEW YORK STATE BAR EXAMINATION
section 2 of 2

Page 26
   * LEGAL ASPECTS OF TRAVEL META SEARCH ENGINES
   * LIMITING LIABILITY FOR PROFESSIONAL NEGLIGENCE IN ENGLAND
   * Convention between lawyers of the World
Page 27
   * Rome Statute of the International Criminal Court
section 1 of 4

   * Rome Statute of the International Criminal Court
section 2 of 4

   * Rome Statute of the International Criminal Court
section 3 of 4

   * Rome Statute of the International Criminal Court
section 4 of 4

Page 28
   * Legal Profession in UAE and Problem of Independence of Bar Associations
Page 29
   * Ignored Civil and Political Rights
Page 30
   * Iranian Legal System in brief
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi