لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
ادله اثبات دعوي
على اكبر محمودى دشتى

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * مقدمه
   * فصل اول : بحثهايى پيرامون ادله اثبات دعوى
۱ - تعريف دليل و بينه

   * ۲ - محل تدوين ادله اثبات
   * ۳- حجيت و اعتبار علم قاضي
   * ۴- متعلق دليل اثبات
صفحه ۲
   * ۵- مسئوليت اقامه دليل
   * ۵ - شرايط استماع دعوى :
   * ۶ - تطبيقات قاعده :
صفحه ۳
   * ۲ - اختلاف متداعيين در عقود
صفحه ۴
   * ۳ - مواردى كه قول مدعى بدون دليل پذيرفته مى شود
   * فصل دوم : عناصر و ادله اثبات دعوى
مقدمه (معاينات وتحقيقات محلي، معاينات فني، قرعه)

   * اقرار
تعريف و عناصر اقرار

   * اقسام اقرار
   * شرايط اقرار
صفحه ۵
   * شرايط صحت اقرار به حسب اجزاى آن
   * احكام اقرار
   * ۳ - اقـرار مركب :
صفحه ۶
   * سند
تعريف، اقسام، اعتبار

   * نقاط قوت و ضعف سند
دلالت سند

   * اقسام سند
رسمي و غير رسمي

   * حكم شرط ابتدايي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi