لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مراجع قضائي و انتظامي و ثبتي (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مراجع قضائي و انتظامي و ثبتي
  * ساختار تشكيلات قوه قضائيه
  * ديوان عالي كشور
  * شعب تشخيص ديوان عالي كشور
  * ـ اداره كل نظارت و پي گيري قوه قضاييه
  * دادگاه كيفري استان تهران
  * دادگاه تجديدنظر استان تهران
  * شوراي حل اختلاف
  * ماده ۱۸۹ و آئين نامه اجرائي آن
  * كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * مراكز انتظامي تهران بزرگ
  * مراجع ثبتي استان تهران
-------------------------------------------------------------  * ساختار تشكيلات قوه قضائيه

به گزارش روزنامه مآوي ، مورخ چهار شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ ، ساختار تشكيلاتي جديد قوه قضائيه كه در تاريخ ۵/۵/۱۳۸۳ به تاييد و امضاي آيت الله شاهرودي ، رئيس قوه قضائيه رسيده است ، جهت آگاهي درج ميشود .

در اجراي ساختار جديد و حسب احكام صادره از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه ، حجت الاسلام و المسلمين آقاي رئيسي به سمت معاون اول ، آقاي ايزدي پناه به عنوان مسئول حوزه رياست ، آقاي سهراب بيگ به عنوان معاون اجرايي و آقاي دكتر جمشيدي به عنوان معاون حقوقي و توسعه قضائي انتخاب شده اند .

قوه قضائيه به صورت كلي شامل - ۳ بخش كلان - تشكيلات قضايي ، سازمانهاي تابعه قوه قضائيه و وزارت دادگستري مي باشد .
سازمانهاي تابعه قوه قضائيه
شامل سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور ، سازمان بازرسي كل كشور ، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و ترتبيتي ، سازمان پزشكي قانوني ، سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، روزنامه رسمي ، دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري است .
در تشكيلات جديد ۱۱ معاونت در ۴ معاونت ادغام شده اند :

الف ) معاون اول قوه قضائيه
اين معاونت شامل كميسيون نقل و انتقالات قضات ، دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل امور نمايندگان قوه قضائيه در دستگاه ها ، دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي ميان دستگاه هاي مربوط مي باشد .

ب ) حوزه رياست قوه قضائيه
اين حوزه شامل ، دفتر امور بين الملل قوه قضائيه ، اداره كل دبيرخانه ، اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني ، اداره كل تشريفات ، اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي و اداره كل امور عمومي و مالي است
ج ) مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
د ) محكمه عالي انتظامي قضات
ه ـ ) شوراي عالي سياستگذاري
و ) سخنگوي قوه قضائيه
ز ) حوزه نظارت قضائي ويژه
اين حوزه شامل اداره كل نظارت ، پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي ، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل كيفري ، اداره كل مشاورت هاي قضائي و اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي مي باشد .

ك ) معاونت اجرايي
اين معاونت شامل اداره كل امور اداري و استخدامي ، اداره كل امور مالي و ذي حسابي ، اداره كل پشتيباني و خدمات اداري ، اداره كل فني و مهندسي ، اداره كل بودجه و تخصيص اعتبار ، اداره كل هماهنگي امور استان ها ، اداره كل گزينش قضات و كارمندان و اداره كل تشكيلات وبرنامه ريزي است .

ل ) معاونت حقوقي و توسعه قضائي
اين معاونت شامل اداره كل امور حقوقي و اسناد ، اداره كل تدوين لوايح و برنامه ها ، مركز مطالعات توسعه قضائي و اداره كل امور مشاوران حقوقي ، كارشناسان و مترجمان مي باشد .

م ) معاونت آموزش
اين معاونت شامل اداره كل آموزش قضات ، اداره كل آموزش كارمندان قضائي و اداره كل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي است .
بالا
فهرست اصلي


  * ديوان عالي كشور

ديوان عالي كشور
عالي ترين مرجع قضائي قوه قضائيه بوده و اكثريت شعب آن در تهران ميدان ارك كاخ دادگستري مستقر ميباشد .

بعضي از شعب ديوان در شهر قم و مشهد مستقر ميباشد .
ديوان عالي كشور در حال حاضر داراي ۴۲ شعبه مي باشد .

نشاني : تهران ـ خ ارگ ـ كاخ دادگستري تلفن : ۳۸۵۸۱

* ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم در ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد . ( اصل ۱۶۱ ق . ا )

* ديوان عالي كشور در تهران تشكيل مي گردد اما چنانچه رئيس قوه قضائيه مصلحت بداندمي تواند در شهرستان ديگري نيز تشكيل دهد .

* وظيفه اصلي ديوان نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم است . اين وظيفه از طريق نقض و ابرام آراء صادره از محاكم انجام و اعمال مي گردد . اين نظارت از طريق رسيدگي فرجامي در امول حقوقي و ( تجديدنظر شكلي و قانوني در امور كيفري ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجديدنظر و تجديدنظر خواسته ) صادره از محاكم عمومي ، تجديدنظر استان ، انقلاب و نظامي ، در مواردي كه ديوان عالي كشور صالح است ، اعمال مي شود . ( دكتر عبداله شمس ، آئين دادرسي مدني جلد اول ) .

* به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي ، هيات عمومي ديوان عالي كشور ، با تركيب كامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ) ، به رياست رئيس ديوان يامعاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او ، تشكيل ، و اقدام به صدور راي وحدت رويه مي نمايد كه اين راي ، در صورتي كه > مطابق < شرع باشد براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده ۲۷۰ ق . ا . د . ك ) .

* درخواست اعاده دادرسي در امور جزائي ، كه در موارد هفت گانه مذكور در ماده ۲۷۲ ق . آ . د . ك امكان پذير است مي بايست به ديوان عالي كشور تسليم گردد . ( ماده ۲۷۴ ق . آ . د . ك ) .

* چنانچه بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان در رسيدگي به امري اختلاف درصلاحيت محقق شود . ديوان با تشخيص مرجع صالح ، حل اختلاف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد . ( تبصره ماده ۲۷ ق . آ . د . ك ) .

* چنانچه بين دادگاه هاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود ونيز در مواردي كه دادگاه ها ، اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت > مراجع غيرقضايي <از خود نفي صلاحيت نمايد > يا خود را صالح بداند < ، پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت ويا تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد .

* در صورتي كه اقامت متهمين در حوزه دادگاه ديگري غير از دادگاه صالح باشد يا دوربودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوي باشد كه دادگاه حوزه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد و علاوه بر اين به منظور حفظ نظم و امنيت ، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشورپرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد در اين صورت ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظرهمان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد . ( مواد ۶۲ ، ۶۳ ، ۶۴ ق . آ . د . ك ) .


بالا
فهرست اصلي


  * شعب تشخيص ديوان عالي كشور

* در مورد آراي قطعي ، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي ، خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه ( چه در امور مدني و چه در امور كيفري ) ويا دادستان ( در امور كيفري ) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود . ( قسمتي از ماده ۱۸ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه ياشعبي از ديوان عالي كشور كه > شعبه تشخيص < ناميده مي شود تقديم گردد . شعبه تشخيص ازپنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود .

در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد ، راي را نقص و راي مقتضي صادر مي نمايد . چنانچه وجود خلاف بين را احراز نمايد ، راي را نقص و راي مقتضي صادر مي نمايد . چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند ، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود . تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد . مگر آن كه رئيس قوه قضائيه درهر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد ( تبصره ۲ ماده ۱۸ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) . در خصوص قسمت اخيراين تبصره به توضيحات اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه مراجعه شود .

* در مواردي كه برحسب قانون ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تجويز كند ، اين امر باشعبه تشخيص مذكور در تبصره ۲ اين ماده خواهد بود .

* محل استقرار شعب تشخيص در محل ديوان عالي كشور مي باشد .

شعب تشخيص متشكله در حال حاضر به ترتيب ذيل مي باشد :

شعبه اول تشخيص ( حقوقي )

رئيس : آقاي حسين ذهتابيان
عضو معاون : آقاي انتظاري
مستشاران : آقاي يداله آزموده ، آقاي علي ملايري ، آقاي سيدجليل نجفي

شعبه دوم تشخيص ( كيفري )

رئيس : آقاي حسن سليمي
عضو معاون : آقايان شاملو ، لشگري و درويش
مستشاران : آقاي علي اكبر عابدي ، آقاي سيروس كيقبادي

شعبه سوم تشخيص ( كيفري )

رئيس : آقاي امير خان سپهوند
عضو معاون : آقاي سيد ابوالفضل ملكي
مستشاران : آقاي حشمت الله نظري ، آقاي حميد عليزاده ، آقاي محمد مطوف ، آقاي سعيد جنتي

شعبه چهارم تشخيص ( حقوقي )

رئيس : آقاي حسن فاخري
عضو معاون : آقاي مهدي رفيع زاده
مستشاران : آقاي سادات اخوي ، علي كريم پور ، آقاي محمد ازگلي

شعبه پنجم تشخيص ( كيفري )

عضو معاون : آقاي احمد بشرويه ، آقاي قاسم چنگيزي ، آقاي هادي ولوي ، آقاي علي اصغر باغاني
مستشاران : آقاي مفيد موحد رئيس

شعبه ششم تشخيص ( حقوقي )

رئيس : آقاي ضياء الدين الوالمعالي
عضو معاون : آقاي عبدالعلي ناصح
مستشاران : آقاي نهمت اله ميرزا صادقيه ، آقاي علي ايرواني ، آقاي مير حسين عابديان

شعبه هفتم تشخيص ( كيفري )

رئيس : آقاي محمد حسن آموزگار
عضو معاون : آقايان صاحب زماني و صابري
مستشاران : آقاي سيد عباس بلادي ، آقاي علي اقبالي ، آقاي

شعبه هشتم تشخيص ( حقوقي )

رئيس : آقاي محمد حسين ايماني
عضو معاون : آقايان فرهمندنيا و تركستاني
مستشاران : آقاي جواد اسلامي

شعبه نهم تشخيص ( حقوقي )

رئيس : آقاي سيد مهدي بهبهاني نيا
عضو معاون : آقاي اسد داروچي داريان
مستشاران : آقاي عبداله رحمان معراجي ، آقاي علي بلادي مقدم ، آقاي غلامعلي سيف

بالا
فهرست اصلي


  * ـ اداره كل نظارت و پي گيري قوه قضاييه

مدير نهاد قوه قضاييه :
آقاي محمود شيرج

مديركل نظارت و پي گيري :
آقاي نصيري سوادكوهي

قائم مقام نظارت و پي گيري :
آقاي محسن مشهدي

معاون قضايي :
آقاي سيدمحمد حجازيان

نشاني :
تهران : خ وليعصر ـ روبروي حوزه انتظامي جامي ( ۱۲۹ ) ـ نبش خيابان پاستور ـ ساختمان دبيرخانه ـ طبقه سوم تلفن : ۷۲ ـ ۶۴۰۵۱۷۰

* به استناد ماده ۲ قانون حدود اختيارات رياست قوه قضائيه و قسمت اخير تبصره ۲قانون . ا . ق . ت . د . ع . ا ، يكي از وظايف اين اداره رسيدگي به آراء قطعي محاكم به درخواست محكوم عليه مي باشد .

* در اين اداره حدود ۱۰ نفر به عنوان بازرس قضايي به پرونده هاي مطروحه رسيدگي و پس از بررسي مبادرت به انشاء گزارش به ارجاع كننده درخواست مي نمايند . ارجاع كننده ممكن است رئيس قوه قضائيه ، و يا معاون اول باشد .بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه كيفري استان تهران

* رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يااعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موادبعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد .

رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران روساي سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضايي ، استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استان ها درصلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد به استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است . ( تبصره ماده ۴ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .

* در مركز هر استان حسب نياز ، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان > دادگاه كيفري استان < براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي يابد . تعداد شعبه يا شعبي كه براي اين امراختصاص مي يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد بود . دادستان شهرستان مركز استان يامعاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان ، وظايف داستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد . قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم ، اظهارات دادستان يا نماينده وي وشهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود . ( تبصره ۲ ماده ۲۰ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر ( رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر ( رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) تشكيل مي شود . تشكيلات ، ترتيب رسيدگي ، كيفيت محاكمه و صدور راي اين دادگاه تا تصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .

دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد . ( ماده ۲۰ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه تجديدنظر استان تهران

تعداد ۳۶ شعبه به تجديدنظر آراي دادگاه هاي بعدي اختصاص يافته است .

نشاني : تهران ـ ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت ( شعبات ۲۱ ، ۲۳ و ۲۷ در محل دادگاه انقلاب خيابان شريعتي ، اول خيابان معلم قرار دارند )

تلفن : ۹ ـ ۵۶۰۴۰۹۵

* در مركز هر استان ، به منظور تجديدنظر در آراء قابل تجديدنظر صادره از دادگاه هاي عمومي و انقلاب مستقر در حوزه آن استان دادگاه تجديدنظر ، به تعداد موردنياز ، مركب ازيك رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي گردد . جلسه دادگاه تجديدنظر با حضور دو عضورسميت يافته و پس از رسيدگي ، راي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء مي شودقطعي و لازم الاجراء خواهد بود .

* آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد ذيل قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :

الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است .

ب ـ جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد .

ج ـ ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال .

د ـ جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است .

ه ‘ ـ جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد .

و ـ محكوميت هاي انفصال از خدمت .

* آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي در موارد ذيل قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :

الف ـ در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ( ۳۰۰۰/۰۰۰/ ) ريال متجاوز باشد .

ب ـ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي .

ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد .

* احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چندنفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده راي .

* قرارهاي ذير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد ، قابل تجديدنظر است .

الف ـ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .

ب ـ قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا .

ج ـ قرار سقوط دعوا .

د ـ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .

* روزنامه رسمي جمهوري اسلامي در اين محل مستقر مي باشد .بالا
فهرست اصلي


  * شوراي حل اختلاف

صلاحيت قضائي رسيدگي به امور حقوقي و كيفري توسط شوراهاي حل اختلاف به موجب ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور به تصويب رسيده است .

آئين نامه اجرائي ماده ۱۷۹ مذكور بعد از پيشنهاد وزارت دادگستري - به تصويب نهايي رياست محترم قوه قضائيه رسيده است .

حسب پيش بيني ، مقرر است در هر منطقه شهرداري تهران يك مجتمع شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي همان منطقه ايجاد شود .

صلاحيت حقوقي و كيفري شوراي حل اختلاف :
با عنايت به ماهيت كاري شوراي حل اختلاف كه به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و نيز امور جزايي قابل گذشت جهت حل و فصل دعاوي به شرح ذيل تعيين شده است .

الف : امور حقوقي
۱ - كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي ازجرم ، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ريال نباشد .
۲ - دعاوي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني ودعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور حق المجري ، مزاحمت ، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد .
۳ - الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي .
۴ - مهر وموم ، صورت برداري و تحرير تركه .
۵ - تامين و حفظ دلايل و امارات .
۶ - دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب .

ب : در امور كيفري
۱ - مراقبت در حفظ آثار جرم و جلو گيري از فرار متهم در جرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضائي يا ماموران انتظامي .
۲ - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ريال جزاي نقدي است و ياجمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي تا پنج ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ريال مس گردد .
۳ - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از ۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد .
* رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضائي بوده است كماكان به عهده همان مرجع است . ( ۱ * )
( ۱ * - رسيدگي در امور حقوقي وكيفري فوق در حالي است كه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه مقررمينمايد ( به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي ودر راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافهاي محلي و نيز اموري كه ماهيت قضائي ندارند و يا ماهيت قضائي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد . . . )

آدرس مجتمع هاي شوراي حل اختلاف شهرستان تهران :
مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف : از شعبه ۱ تا ۲۰
ميدان قدس – خيابان دربند

مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف : از شعبه ۱ تا ۲۰
بزرگراه جلال آل احمد – نرسيده به پل آزمايش – كوچه ناظريان قمي ( جنب ايستگاه آتش نشاني ) طبقه فوقاني ميدان ميوه و تره بار نصر .

مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف : ۱۵۱ تا ۱۷۰
خيابان فرجام نرسيده يه ميدان صد ( ۱۰۰ ) – ساختمان شيشهاي قصر سبز تلفن : ۷۲۰۸۷۱۵

مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف : از شعبه ۲۰۱ تا ۲۲۰
بين فاز يك و دو اكباتان – جنب اورژانس ۱۱۵ - ساختمان سابق شهرك عمران اكباتان .

مجتمع شماره شش شوراي حل اختلاف : از شعبه ۲۵۱ تا ۲۷۰
ميدان هفتتير – خيابان سليمان خاطر – نبش ابرا ر غربي – پلاك ۱۲۱ تلفن ۸۸۲۸۶۷۹

مجتمع شماره هشت شوراي حل اختلاف : از شعبه ۳۵۱ تا ۳۷۰
خيابان سمنگان – جنب مسجد جامع – كوچه مذهب دار

مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف : از شعبه ۷۰۱ تا ۷۲۰
بزرگراه بعثت – به طرف افسريه – بعد از بيمه ايران – كوچه شهيد تقوي تلفن : ۵۰۵۵۳۵۳
بالا
فهرست اصلي


  * ماده ۱۸۹ و آئين نامه اجرائي آن

متن ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۷۹ مجلس شوراي اسلامي


به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد .
حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد .


نقل از شماره ۱۶۷۴۷ روزنامه رسمي مورخ ۵/۶/۱۳۸۱
آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب هيئت وزيران مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ و موافقت رئيس قوه قضائيه و درج در روزنامه رسمي


آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱ - تشكيل شورا
۱ - در اجراي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، شوراي حل اختلاف ، كه در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود ، بر اساس سياستگذاري اي كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود ، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد .

۲ - ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا ، بخش ، شهر و يا محدوده اي از شهر ، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند .

۳ - تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد .

۴ - تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود .

۵ - قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي نمايد .

ماده ۲ - افتخاري بودن عضويت
۱ - عضويت در شورا افتخاري است ، ليكن به تناسب وسعت حوزه ، ميزان فعاليت و آمار كاركرد ، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفه جويي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد .

ماده ۳ - دفتر شورا
هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائي مربوط ، آموزش هاي لازم را خواهند ديد .

ماده ۴ - انتخاب اعضاء
۱ - شورا از سه عضو تشكيل مي شود . يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هياتي مركب از رئيس حوزه قضايي ، فرماندار ، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه ، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند . جلسات هيئت مذكور به دعوت رئيس حوزه قضايي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است .

۲ - احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد ، صادر و ابلاغ مي شود .

۳ - در صورت استعفا ، فوت و غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا ، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود .

۴ - تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود .
تبصره - در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود ، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت .

ماده ۵ - شرايط عضويت
۱ - شرايط عضويت در شورا عبارت است از :
الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ج - داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د - دارا بودن اهليت قانوني
ه - نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر
و - عدم اعتياد به مواد مخدر
ز - حسن شهرت و عدالت لازم
ح - دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و مقررات قانوني

۲ - فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق ، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت بر خوردارند .

ماده ۶ - سمت هاي شغلي مانع از عضويت
اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند ، حق عضويت در شورا را ندارند :
الف - قضات و كاركنان اداري دادگستري
ب - اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي
ج - استانداران ، فرمانداران ، روساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي
د - وكلا ، كارشناسان رسمي دادگستري ، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران

ماده ۷ - حدود صلاحيت
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد :
۱ - مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد .
۲ - حل و فصل دعاوي و شكايت مطروحه با رعايت مراتب ذيل :

الف - در امور حقوقي
۱ - كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي از جرم ، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ۱۰ ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) نباشد .
۲ - دعواي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل : حق العبور ، حق المجري ، مزاحمت و همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد .
۳ - الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي
۴ - مهر و موم ، صورت برداري و تحرير تركه
۵ - تامين و حفظ دلايل و امارات
۶ - دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب

ب - در امور كيفري
۱ - مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديك ترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي
۲ - رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ( ۰۰۰/۵۰۰۰ ) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ( ۰۰۰/۵۰۰۰ ) ريال مي گردد .
۳ - رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از ۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، مصوب سال هاي ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ )
تبصره ۱ - رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است ، كماكان به عهده همان مراجع است .
تبصره ۲ - رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاه ها مطرح شده است ، به عهده همان دادگاه ها است ، مگر آن كه طرفين ، ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند .

ماده ۸ - شروع به رسيدگي
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه :
الف - درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد . موارد شفاهي در صورت مجلس درج مي گردد .
ب - طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند ، مگر آن كه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايد .
ج - اموال غير منقول ، واقع در حوزه شورا باشد ، هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشد .
د - جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد .

ماده ۹ - جهات رد عضو
جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند ، همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد .

ماده ۱۰ - تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
۱ - رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلا صه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند .
۲ - طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجراي آرا در هر مرحله مجاني خواهد بود .

ماده ۱۱ - انجام تحقيقات
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضا ارجاع و يا بر اساس ضرورت ، نظر كارشناسي در خصوص موضوع تحصيل نمايد .

ماده ۱۲ - تكليف ادارات و ضابطان دادگستري در همكاري
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطان دادگستري است ، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري ، اداري و انتظامي مي باشند .

ماده ۱۳ - در خواست مشاور
قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود .
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به ماموران انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است ، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت .

ماده ۱۴ - سعي در سازش
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد ، در صورت حصول سازش ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس و اين صورت مجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد . مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود ، نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در اين صورت مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود .

ماده ۱۵ - تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند ، در امور كيفري پرونده را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد .

ماده۱۶ - صدور راي
۱ - شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .
۲ - راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود .

ماده۱۷ - اصلاح راي
هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا ، سهو قلم رخ دهد ؛ مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه ، شورا راساً با درخواست ذي نفع راي تصحيح مي نمايد . راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد .

ماده۱۸ - اعتراض به راي
۱ - راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوطه است ؛ مشروط بر اين كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظر خواهي را درخواست نمايند . در صورت تجديدنظر راي دادگاه قطعي است .
۲ - آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد .

ماده۱۹ - اجراي آرا
آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي شود . چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجراي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجرا ننمايند ، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بود ، آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع ، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد .

ماده۲۰ - رعايت مقررات داوري
در مواردي كه شورا به عنوان داورمرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند ، رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد ( ۴۵۴ ) الي ( ۵۰۱ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است .

ماده۲۱ - تامين و تجهيز لوازم و امكانات
۱ - محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت .
۲ - تامين محل ، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است .

ماده ۲۲ - نظارت دادگستري
رئيس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضا به علتي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند ، مراتب را به هيئت مقرر در ماده ۴ اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود .

ماده ۲۳ - اداره كل امور شوراها
به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها ، ادراه كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود .
بالا
فهرست اصلي


  * كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

موارد آتي در خصوص وكالت را به آگاهي مي رساند :
الف ـ موارد آتي ، بر مبناي حقايق علمي و فني ، امروزه مسلم و مفروع عنه تلقي مي شود :
۱ ـ دخالت در امور حقوقي ـ اعم از مدني و كيفري ـ كاري كاملا تخصصي و محتاج آموزش و ممارست است .
۲ ـ امر دفاع در دادگاه ، مطلبي فوق تخصصي و مباشرت در آن مستلزم استفاده از تعليمات خاص و آموزش هاي ويژه است و فارغ التحصيل رشته حقوق بودن بالملازمه به مفهوم داشتن صلاحيت و آمادگي دفاع نيست .
۳ ـ چون هر جريان حقوقي مطروح در دادگاه ـ به ويژه در امور كيفري ـ ناچار ، به نوعي ، به حاكميت اتكاء و با آن ارتباط دارد ، مباشر امر دفاع ـ اگر اين مقوله به طور جدي و واقعي مطرح و حفظ حق دفاع مردم داراي موضعيت باشد ـ نبايد به هيچ وجه وابسته به حاكميت باشد . زيرا در لحظات حساس و گلوگاه هاي خطرناك پرونده ، از حركت بازخواهد ماند .
۴ ـ اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق استفاده از وكيل را براي همه مردم ايران در همه دادگاه ها برقرار كرده است .

توصيه اكيد اين است كه پيش از عقد هر قرارداد و هنگام فسخ قراردادها و قبل از هركاري كه جنبه مالي دارد يا ايجاد تعهد مي كند با وكلاي مستقل دادگستري مشورت نمائيم .

كساني كه قادر به پرداخت حق المشاوره نيستند يا حق الوكاله نمي توانند پرداخت كنند بامراجعه به اداره معاضدت قضايي كانون هاي وكلاي دادگستري كشور ، از مشاوره رايگان و خدمات وكيل معاضدتي برخوردار خواهند شد به هرحال طرح دعوي يا شكايت يا پاسخگويي به آنها بدون مشورت باوكيل يكي از خطرناكترين كارهايي است كه ممكن است از انسان سر بزند .


كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر ايران عبارتند از :

۱ ـ كانون وكلاي دادگستري مركز
نشاني : تهران ـ ابتداي خيابان زاگرس ـ پلاك ۳ ـ ساختمان كانون وكلا
تلفن : ۹ ـ ۸۸۸۷۱۶۷ و ۸۷۸۹۹۷۲ فاكس : ۸۷۷۱۳۴۰

۲ ـ كانون وكلاي آذربايجان شرقي و اردبيل
نشاني : تبريز ـ اول خيابان ارتش جنوبي ـ ساختمان كانون وكلا ـ كد پستي ۵۱۳۷۷
تلفن : ۵۵۵۴۵۷۳ ـ ۰۴۱۱ فاكس : ۵۵۶۰۰۲۵ ـ ۰۴۱۱ - ۵۵۳۰۷۳۱

۳ ـ كانون وكلاي آذربايجان غربي و كردستان
نشاني : اروميه ـ سه راه آيت اله كاشاني ـ روبروي بيمارستان كوثر ـ كوچه ساسان
تلفن : ۲۲۳۵۵۸۱ ـ ۰۴۴۱ فاكس : ۲۲۲۳۶۱ ـ ۰۴۴۱

۴ ـ كانون وكلاي مازندران و گلستان
نشاني : ساري ـ خيابان آيت الله كاشاني ( قارن ) ـ كوچه دهم ـ كوچه شهيد قيومي
تلفن : ۲۲۲۲۴۹۶ و ۲۲۱۲۸۲ ۲ ـ ۰۱۵۱ فاكس : ۲۲۲۶۳۵۴

۵ ـ كانون وكلاي اصفهان ، مركزي و چهارمحال و بختياري
نشاني : اصفهان ـ چهارباغ عباسي ـ اول خيابان پارس ( كوالالامپور )
تلفن : ۲۲۱۷۲۰۰ ـ ۰۳۱۱ فاكس : ۲۲۰۴۷۴۶ ـ ۰۳۱۱

۶ ـ كانون وكلاي گيلان
نشاني : رشت ـ چهارراه پورسينا ـ ساختمان ۸۱۶
تلفن : ۳۲۲۹۲۱۹ ـ ۰۱۳۱

۷ ـ كانون وكلاي شيراز ، بوشهر ، كهكلويه و بويراحمد
نشاني : شيراز ـ خيابان پيروزي ( نمازي سابق )
تلفن : ۶۲۷۱۱۴۹ ـ ۰۷۱۱ فاكس : ۶۲۷۲۵۸۰ ـ ۰۷۱۱

۸ ـ كانون وكلاي خراسان
نشاني : مشهد ـ بلوار شهيد مدرس ـ ساختمان خاتم ـ طبقه هفتم
تلفن : ۲۲۵۳۱۴۱ و ۲۲۱۶۰۴۶ ـ ۰۵۱۱ فاكس : ۲۲۱۳۵۳۹ ـ ۰۵۱۱

۹ ـ كانون وكلاي قزوين و زنجان
نشاني : قزوين ـ خيابان خيام جنوبي ـ ساختمان شماره ۲۳
تلفن : ۲۲۲۰۲۸۵ و ۲۲۲۵۵۰۷ فاكس : ۲۲۳۶۴۸۴

۱۰ ـ كانون وكلاي كرمانشاه و همدان
نشاني : كرمانشاه ـ ساختمان دادگستري ـ طبقه سوم
تلفن : ۹ ـ ۸۲۲۰۸۵۵ داخلي ۲۴۷ فاكس : ۸۲۳۱۳۹۳

۱۱ ـ كانون وكلاي خوزستان و لرستان
نشاني : اهواز ـ كيانپارس ـ بين فلكه دوم و سوم ـ خيابان اسفند غربي پلاك ۵۶
تلفن : ۳۳۶۶۹۹۵ فاكس : ۳۳۶۰۶۱۵
بالا
فهرست اصلي


  * مراكز انتظامي تهران بزرگ

نام مركز انتظامي - كد - نشاني - تلفن
ستاد نيروي انتظامي - ميدان امام خميني ( ره ) - ۳۲۰۱
كلانتري قلهك - ۱۲۴ - شريعتي خيابان دولت - ۲۸۴۶۰۹۰
كلانتري پاسداران - ۱۰۲ - خيابان پاسدران نيستان دهم - ۲۵۴۷۴۲۶
كلانتري گاندي - ۱۰۳ - انتهاي گاندي بالاتر م ونك - ۸۷۷۶۸۶۹
كلانتري سيدخندان - ۱۲۰ - زيرپل سيدخندان ، خ ابوذر غفاري - ۸۶۵۵۶۴
كلانتري فرجام - ۱۳۶ - فرجام ، چهارراه ولي عصر ، ك صالحي - ۷۴۵۱۰۴۱
كلانتري تهرانپارس - ۱۲۶ - خ فرجام ، چهارراه رشيد ، خ رشيد - ۷۸۶۳۳۳۳
كلانتري جواديه ( تهرانپارس ) - ۱۴۴ - جاده آبعلي ، نرسيده به سه راه آزمايش ۷۳۳۲۰۰۲
كلانتري نارمك - ۱۲۷ خ گلبرگ ، بعد از چهارراه كرمان - ۷۸۲۸۶۰۰
كلانتري عباس آباد - ۱۰۴خيابان خرمشهر ، ميدان نيلوفر - ۶ ـ ۸۷۶۴۰۴۵
كلانتري سنائي - ۱۰۵ - خ ميرزاي شيرازي ، كوچه كامكار - ۸۸۲۲۱۲۲
كلانتري شهيد نامجو - ۱۰۶ - ميدان گرگان ، خيابان نامجو - ۷۵۵۸۸۹۹
كلانتري فلسطين - ۱۰۷ - ميدان فلسطين ، ابتداي خيابان فلسطين - ۶۴۶۶۲۴۰
كلانتري ونك - ۱۴۵ خ ونك ، بعد از تقاطع شيراز - ۸۰۳۳۳۱۶
كلانتري شهرك قدس ۱۳۴ - شهرك قدس ، فاز يك ، خ مهستان - ۸۰۹۰۰۸۴
كلانتري يوسف آباد - ۱۲۵ - ميدان يوسف آباد - ۸۷۹۳۲۲۷
كلانتري نصر - ۱۳۷ - خ شهرآرا ، روبروي پارك ، خ ۳۸ - ۸۲۵۶۰۲۰
كلانتري انقلاب اسلامي۱۴۸ - خ انقلاب ، نرسيده به فلسطين - ۶۴۰۰۸۰۷
كلانتري ستارخان - ۱۱۸ - خ ستارخان ، خ حبيب اللهي ، خ هشتم دريانو - ۹۷۱۹۱۶
كلانتري مرزداران - ۱۳۹ - شهرك ژاندارمري ، بلوار جانبازان - ۸۲۱۷۴۹۴
كلانتري باغ فيض - ۱۴۰ - بزرگراه اشرفي اصفهاني ، خ ناطق نوري - ۴۴۰۹۷۷۷
كلانتري آزادي - ۱۳۵ - جاده مخصوص كرج ، بعداز فروشگاه رفاه - ۴۶۵۵۸۵۹
كلانتري جنت آباد - ۱۳۸ - ايرانپارس ، خ شاهين شمالي ، خ بهار - ۴۴۰۵۰۵۱
كلانتري شهر زيبا - ۱۳۳ - ميدان نور ، مقابل مسجدنظام مافي ، كوي كيهان - ۴۱۰۰۰۰۰
كلانتري كن - ۱۴۲ - جاده سولقان - ۴۳۰۰۵۲۰
كلانتري شهرك راه آهن - ۱۴۱ - شهرك راه آهن - ۴۷۰۲۳۲۶
كلانتري افسريه - ۱۵۶ - ۲۰ متري ، ۱۵ متري دوم ، نبش كوچه هفتم - ۳۱۵۶۵۶۶
كلانتري تهران نو - ۱۲۸ - خ پنجم نيروي هوايي ، بالاتر از فلكه دوم - ۷۲۸۸۸۸
كلانتري سليمانيه - ۱۲۱ - خ پيروزي ، خيابان سليمانيه - ۳۱۷۹۳۳۳
كلانتري شهداء - ۱۱۰ - خ پيروزي ، ايستگاه چهارصد دستگاه - ۳۹۱۴۴۴۳
كلانتري غياثي - ۱۱۴ - ميدان خراسان ، ميدان غياثي - ۳۷۰۵۱۵۲
كلانتري نبرد - ۱۳۲ - خ خاوران ، قبل از آتش نشاني - ۳۷۰۲۳۲۴
كلانتري كيانشهر - ۱۵۸ - خيابان شهرزاد ، خيابان كيخسرو - ۳۸۸۴۱۴۲
كلانتري مشريه - ۱۶۹ - بزرگراه افسريه ، بعد از ميدان آقانور - ۳۸۶۷۰۲۰
كلانتري خزانه - ۱۶۰ - فلكه اول خزانه ، خ مسجد جامع - ۵۵۰۲۰۵
كلانتري مولوي - ۱۱۶ - خيابان مولوي - ۵۶۰۳۳۳۴
كلانتري بازار - ۱۱۳ - خ ۱۵ خرداد ، ميدان ارك - ۳۹۰۵۵۹۱
كلانتري بهارستان - ۱۰۹ - ميدان بهارستان - ۳۱۱۱۱۱۶
كلانتري جامي - ۱۲۹ - خ وليعصر ، نبش خ جامي - ۶۴۰۴۸۸۱
كلانتري نواب - ۱۰۸ - خ آزادي ، چهارراه نواب - ۹۲۳۴۳۴
كلانتري هفت چنار - ۱۱۱ - خ كميل ، خ ابتكاري - ۵۷۱۷۰۳۰
كلانتري رازي - ۱۱۵ - خ قزوين ، خ شهيد مرادي - ۵۴۰۴۴۴
كلانتري مهرآباد جنوبي - ۱۱۹ - سرآسياب مهرآباد ، - ۵ ـ ۶۶۹۵۵۳۴
كلانتري ابوسعيد - ۱۱۲ - ميدان منيريه ، خيابان ابوسعيد - ۸ ـ ۶۴۶۸۷۷۷
كلانتري امام زاده حسن - ۱۴۹ - خيابان قزوين ، دوراهي قپان - ۵۷۰۴۴۹۲
كلانتري ابوذر - ۱۶۱ - ميدان ابوذر ، پشت شهرداري منطقه ۱۷ - ۵۷۰۷۷۶۸
كلانتري شهرك وليعصر - ۱۵۳ - جاده ساوه ، سه راه وليعصر ، خ ياران - ۶۲۲۰۰۴۷
كلانتري جواديه - ۱۱۷ - ميدان راه آهن ، بيست متري جواديه - ۵۶۴۳۰۱۵
كلانتري نازي آباد - ۱۳۰ - نازي آباد ، ميدان بازار دوم - ۵۵۰۹۶۶
كلانتري خاني آباد - ۱۵۲ - نرسيده بلوار تندگويان ، ميدان سوم - ۵۰۰۵۵۳۲
كلانتري يافت آباد - ۱۵۱ - يافت آباد ، ميدان الغدير - ۶۸۰۴۹۵۰
كلانتري تجريش - ۱۰۱ - خيابان شهيد باهنر ، كوچه همايونفر - ۲۷۱۱۰۱۳
كلانتري دربند - ۱۲۲ - خيابان دربند - ۲۷۱۱۰۰۴
كلانتري نياوران - ۱۲۳ - خ شهيد باهنر ( نياوران ) - ۲۲۹۴۲۸۹
كلانتري اوين - ۱۶۳ - اوين ، خ شهيد كچوئي - ۲۴۰۳۸۳۴
كلانتري ازگل - جاده ميني سيتي ، لشگرك ، نبش شهرك قائم - ۲۴۴۶۶۴۴
كلانتري هاشم آباد - ۱۵۷ - خ خاوران ، روبروي شهرك كاروان - ۳۸۶۰۴۴۴
اداره آگاهي مركز - خ وحدت اسلامي ، پايين تر از خ مولوي - ۲ ـ ۵۳۷۲۷۷۱
اداره آگاهي شمال - انتهاي خ مطهري ، خ تركمنستان - ۸۴۰۱۴۵۲
اداره آگاهي جنوب - خ شهيد رجائي ، سه راه علي آباد ، خ تولائي - ۵۰۱۱۲۹۷
مبارزه با مفاسد اجتماعي - ميدان آرژانتين ، خ وزرا ، جنب پارك ساعي - ۸۷۱۲۹۳۰

بالا
فهرست اصلي


  * مراجع ثبتي استان تهران

واحد ثبتي - شماره و بخش - آدرس - تلفن
اداره كل تهران - - خيابان استاد مطهري بين خ جم و بزرگراه مدرس پ ۲۶۲ - ۸۱ ـ ۸۳۰۵۰۸۰

شمال شرق - ۲ - يوسف آباد نبش خيابان ۷۰ - ۸۰۴۹۵۹۵ ـ ۸۰۳۹۸۶۲

شرق - ۷ - خ پيروزي خ پنجم نيروي هوايي نبش ۵/۳۲ پ ۶۳۵ - ۷۴۳۹۳۱۹ ـ ۷۴۳۹۸۷۰

جنوب - بخشهاي ۱ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۹ - خ شيخ هادي نرسيده به خ جمهوري پ ۳۶۶ - - ۶۴۰۹۱۰۰

غرب - ۱۰ - بزرگراه جلال آل احمد روبروي آتش نشاني پ ۹۹ - - ۸۲۵۹۵۱۰ ـ ۸۲۵۹۴۸۷

شمال غرب - ۳ حسن آباد - حسن آبادخ شيخ هادي نرسيده به جمهوري پ ۳۶۶ - - ۶۴۰۹۱۰۰

شميران - - ۱۱ - - ميدان تجريش خ شهيد فناخسرو پ ۳۲ و ۳۴ - - ۲۷۱۰۵۷۲

قلهك - - ۱۱ - - خ ميرداماد جنب خ نفت شمالي پ ۲۲۱تلفن۲ ـ ۲۲۲۹۰۰۱

كن - ۱۰ و ۱۱ - بلوار فردوس خ شقايق جنوبي كوچه ۱۶ شرقي - ۴۱۱۹۰۳۴ ـ ۴۱۱۵۳۱۲

شهر ري ۱۲ - شهر ري اول خ ۲۴ متري شهر ري - ۵۶۹۹۷۱۷

اسلام شهر - ۱۲ - اسلام شهر روبروي ميدان تره بار - ۲۳۵۹۳۳۹

كرج - كرج ميدان آزادگان ابتداي خ مطهري - ۲۵۰۶۳۱۲ ـ ۲۵۰۶۶۱۳

فشم - رودبار قصران و لواسان كوچك ؛ فشم بلوار امام خميني ( ره ) - ۸۱ ـ ۳۲۲۳۰۸۰

دماوند - ماوند بلوار شهيد بهشتي جنب سينماي پرستو - ۵۲۳۷۲۰۰ ـ ۵۲۳۷۱۰۰

فيروزكوه - فيروزكوه خ ۴۵ متري پ ۲۳۳ - - - ۶۲۲۲۹۸۶ ـ ۶۲۲۲۷۸۸

پاكدشت - مركزي و شريف آباد پاكدشت بلوار امام رضا جنب كلانتري ۱۶ - - ۳۰۲۹۶۱۰

ساوجبلاغ - ساوجبلاغ خ شهيد خوئيني - ۴۲۷۸

شهريار - شهريار عباس آباد ميدان حافظ پ ۵۱ - - - ۳۲۲۵۹۹۹

رباطكريم - رباطكريم ابتداي خ اصغري جنب پل هوايي - - - ۲۷۳۰

طالقان - شهرك طالقان جنب اداره داريي كوچه لاله - - ۴۷۲۲۶۲۷


بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi