لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مراجع قضائي و انتظامي و ثبتي (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

دادگستري كل استان تهران و حوزه قضايي محاكم
  * مجتمع قضايي شهيد بهشتي
  * مجتمع قضايي شهيد صدر
  * مجتمع قضايي شهيد محلاتي
  * مجتمع قضايي مفتح
  * مجتمع قضايي خانواده شماره يك
  * مجتمع قضايي خانواده شماره ( ۲ )
  * مجتمع قضايي وليعصر ( عج )
  * مجتمع قضايي قدوسي
  * مجتمع قضايي شهيد مدرس
  * مجتمع قضايي بعثت جديد
  * مجتمع قضايي قدس
  * مجتمع قضايي شهيد فهميده ( ويژه اطفال )
-------------------------------------------------------------دادگستري كل استان تهران و حوزه قضايي محاكم
دادگستري كل استان تهران شامل واحدهاي ستاد دادگستري به شرح ذيل مي باشد :

* رياست كل دادگستري استان تهران با زيرمجموعه هاي دفتر حوزه رياست ، دفتركل دادگستري استان تهران ، روابط عمومي و دبيرخانه ، هيات منصفه مطبوعات ، معاونين ستادي ، معاونت رفاه ، حراست مي باشد .

* حوزه قائم مقام دواير سجل كيفري و تشخيص هويت ، واحد تخليه منازل سازماني ، دايره نظارت بر زندان ها ، امور گذرنامه ، واحد كشيك دادگستري ، دايره مددكاري ، امورمربوط به نظام وظيفه و واحد آمار در حوزه قائم مقام دادگستري استان تهران قرار دارد .

* معاونت اداري و مالي با زيرمجموعه هاي فني و مهندسي ، خدمات ، تداركات ، كارپردازي ، كارگزيني ، امور مالي ، ذيحسابي ، اداره سپرده و درآمد .

* حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ .

* هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي وجزايي تقسيم مي شوند . دادگاه هاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاه هاي جزايي فقطبه امور كيفري رسيدگي خواهند نمود .

* تخصيص شعبي از دادگاه هاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي ياجزايي مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و متقضيات از وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه است .

در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود .

* به جزء موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، رئيس كل دادگستري استان بايدحداقل داراي ده سال سابقه كار قضايي باشد .
  * مجتمع قضايي شهيد بهشتي

سرپرست مجتمع : منصور پورنوري

نشاني : ميدان فردوسي ، خيابان سپهبد قرني ، تقاطع سميه

تلفن : ۷ ـ ۸۸۹۵۹۹۴ فاكس : ۸۸۹۸۰۰۸

* در اين مجتمع از شعب ۱ تا ۴۵ دادگاه هاي عمومي مستقر هستند .

* اين مجتمع به دعوايي حقوقي مناطق ۳ ، ۶ ، ۷ ، ۱۱ و ۱۲ رسيدگي مي نمايد .

* اداره ورشكستگي در اين مجتمع مستقر مي باشد .

* پرونده هاي شعب ۱ تا ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۴۸ مجتمع قضايي امام خميني ( ره ) و ۱۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۶ و۱۰۹ مجتمع قضايي وليعصر و ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۵ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ و ۲۲۷ مجتمع قضايي بهشتي به مجتمع قضايي بهشتي منتقل و مطرح رسيدگي مي باشد .

* اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ميرداماد ، امام خميني ( ره ) و قدوسي به اين مجتمع منتقل گرديد .

* شعبه ۴۵ در اداره سرپرستي مستقر مي باشد .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :

۵
۴
۳
۲
۱
شعبه

۶
۳۰۳ - ۴
۳
۲
۱
شعبه قديم
۱۰
۹
۸
۷
۶
شعبه جديد

۱۰۶
۱۰۳
۱۶
۱۴
۷
شعبه قديم
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
شعبه جديد

۲۰۹
۲۰۷
۲۰۵
۲۰۳
۲۰۱
شعبه قديم
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
شعبه جديد

۲۲۳
۲۲۲
۱۰۹
۲۱۶
۲۱۱
شعبه قديم
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
شعبه جديد

۴۰۴
۴۰۱
۳۱۱
۳۱۰
۳۰۱
شعبه قديم
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
شعبه جديد

۵
۱۰۱
۴۸
۳۵
۴۱۴
شعبه قديم
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
شعبه جديد

۴۰۶
۲۱۴
-
۲۱۴
۲۱۳
شعبه قديم
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
شعبه جديد

-
۲۰۲
۳۱۲
۳۰۸
۳۰۶
شعبه قديم
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
شعبه جديد

۲۲۶
۱۰
۹
۸
-
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي شهيد صدر

سرپرست مجتمع : آقاي محمدكرمي

نشاني : خيابان استاد مطهري ـ خيابان ميرعماد ـ جنب و فرمانداري تهران

تلفن : ۸۷۵۹۷۸۲ و ۸۷۵۹۷۸۰

* در اين مجتمع از شعب ۸۵ تا ۹۱ و ۱۱۶ تا ۱۲۵ مستقر هستند .

* اين مجتمع به دعوايي حقوقي مناطق ۱ ، ۴ ، ۸ و ۱۳ رسيدگي مي نمايد .

* پرونده هاي شعب ۵۰۴ ، ۵۰۷ ، ۵۱۱ ، ۵۱۳ ، ۵۱۵ مجتمع قضايي شميران و ۶۰۱ ، ۶۰۲ ، ۶۰۵ ، ۶۱۰ مجتمع قضايي رسالت و ۷۰۲ ، ۷۰۳ ، ۷۱۲ مجتمع قضايي نارمك به اين مجتمع ارسال و مطرح رسيدگي مي باشد .

* اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شميران ، رسالت ، نارمك به اين مجتمع منتقل گردد .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
شعبه جديد

۵۱۳
۵۱۱
۵۰۷
۵۰۴
-
شعبه قديم
۱۱۸
۱۱۷
۱۱۶
۹۱
۹۰
شعبه جديد

۶۰۵
۶۰۲
۶۰۱
-
۵۱۵
شعبه قديم
۱۲۳
۱۲۲
۱۲۱
۱۲۰
۱۱۹
شعبه جديد

۶۰۸
۶۰۶
۷۱۲
۷۰۶
۶۱۰
شعبه قديم
۱۲۵
۱۲۴
شعبه جديد

۷۰۳
۷۰۲
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي شهيد محلاتي

سرپرست مجتمع : آقاي عباس جعفر دولت آبادي

نشاني : خيابان نبرد ـ بلوار محلاتي ـ بلوار ابوذر ـ مابين پل پنجم و چهارم

تلفن : ۳۸۰۹۹۹۵ و ۳۸۱۳۷۱۹

* در اين مجتمع از شعب ۱۴۶ تا ۱۵۲ و ۱۷۶ تا ۱۸۴ و ۱۸۶ و ۱۱۲۳ تا ۱۱۲۹ مستقر هستند .

* اين مجتمع به دعوايي حقوقي مناطق ۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ و دعوايي كيفري مناطق ۴و ۱۵ رسيدگي مي نمايد .

* پرونده هاي شعب ۸۰۱ تا ۸۱۷ مجتمع قضايي محلاتي سابق و ۹۰۲ ، ۹۰۶ ، ۹۰۸ ، ۹۱۳مجتمع قضايي بعثت و ۱۰۰۱ ، ۱۰۰۲ ، ۱۰۰۳ ، ۱۰۰۵ ، ۱۰۰۷ ، ۱۰۱۰ مجتمع قضايي مطهري به اين مجتمع ارسال و مطرح رسيدگي قرار مي گيرد .

* اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت و مطهري به اين مجتمع منتقل گرديده است .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :۱۵۰
۱۴۹
۱۴۸
۱۴۷
۱۴۶
شعبه جديد

۸۱۲
۸۰۹
۸۰۵
۸۰۴
۸۰۱
شعبه قديم
۱۷۸
۱۷۷
۱۷۶
۱۵۲
۱۵۱
شعبه جديد

۱۰۰۳
۹۱۳
۹۰۸
-
۸۱۵
شعبه قديم
۱۸۳
۱۸۲
۱۸۱
۱۸۰
۱۷۹
شعبه جديد

۹۰۶
۱۰۰۲
۹۰۲
۱۰۱۰
۱۰۰۵
شعبه قديم
۱۸۳
۱۸۲
۱۸۱
۱۸۶
۱۸۴
شعبه جديد

۸۰۷
۸۱۱ - ۸۰۶
۸۰۲
۱۰۰۶
۱۰۰۱
شعبه قديم
۱۱۲۹
۱۱۲۸
۱۱۲۷
۱۱۲۶
شعبه جديد

۸۱۳
۸۱۷ - ۸۱۴
۸۱۶ - ۸۱۴
۸۰۸ - ۸۰۳
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي مفتح

سرپرست مجتمع : آقاي غلامرضا كريمي

نشاني : تهران ـ خيابان قدس ـ نرسيده به بلوار كشاورز تلفن : ۸۹۸۰۳۵۲ ـ ۸۹۸۰۳۴۷

* در اين مجتمع از شعب ۲۰۶ تا ۲۲۴ دادگاه ها عمومي مستقر هستند .

* اين مجتمع به دعوايي حقوقي مناطق ۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۰ رسيدگي مي نمايد .

* پرونده هاي شعب ۱۱۰۱ ، ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۳ ، ۱۱۰۹ ، ۱۱۱۴ مجتمع قضايي هاشمي و۱۲۰۵ ، ۱۲۰۶ ، ۱۲۰۷ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۱۰ ، ۱۲۱۵ ، ۱۲۱۶ ، ۱۲۱۸ مجتمع قضايي صادقيه و۱۳۰۳ ، ۱۳۰۵ ، ۱۳۰۶ ، ۱۳۰۹ ، ۱۳۱۲ ، ۱۳۱۶ مجتمع قضايي قدس به اين مجتمع ارسال ومطرح رسيدگي قرار مي گيرد .

* اجراي احكام مدني مجتمع هاي قضايي هاشمي ، صادقيه ، قدس به اين مجتمع منتقل گرديده است .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :۲۱۰
۲۰۹
۲۰۸
۲۰۷
۲۰۶
شعبه جديد

۱۱۱۴
۱۱۰۹
۱۱۰۳
۱۱۰۲
۱۱۰۱
شعبه قديم
۲۱۵
۲۱۴
۲۱۳
۲۱۲
۲۱۱
شعبه جديد

۱۲۱۵
۱۲۰۸
۱۲۰۷
۱۲۰۶
۱۲۰۵
شعبه قديم
۲۲۰
۲۱۹
۲۱۸
۲۱۷
۲۱۶
شعبه جديد

۱۳۰۹
۱۳۰۶
۱۳۰۵
۱۲۱۸
۱۲۱۶
شعبه قديم
۲۲۴
۲۲۳
۲۲۲
۲۲۱
شعبه جديد

۱۳۱۶
۱۳۰۳
۱۲۱۰
۱۳۱۲
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي خانواده شماره يك

سرپرست مجتمع : آقاي حسن حميديان

نشاني : اتوبان آهنگ ـ خيابان نبرد ـ جنب آتش نشاني وشهرداري تلفن : ۳۰۰۹۱۲۹ و ۳۰۰۴۱۴۱

* در اين مجتمع از شعب ۲۳۱ تا ۲۵۵ دادگاه هاي عمومي حقوقي مستقر هستند .

* به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي از قبيل دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ياير اشخاص واجب النفقه و حضانت در اين مجتمع رسيدگي مي شود .

* شعب ۲۴۷ و ۲۴۸ در دادسراي امور سرپرستي مستقر مي باشد .

* دادگاه هاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن كه داراي پايه قضايي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذخواهد شد .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :۱۸۳
۲۳۵
۲۳۴
۲۳۲
۲۳۱
شعبه جديد

۱۷۰۵
۱۷۰۴
۱۷۰۳
۱۷۰۲
۱۷۰۱
شعبه قديم
۲۴۰
۲۳۹
۲۳۸
۲۳۷
۲۳۶
شعبه جديد

۱۷۱۰
۱۷۰۹
۱۷۰۸
۱۷۰۷
۱۷۰۶
شعبه قديم
۲۴۵
۲۴۴
۲۴۳
۲۴۲
۲۴۱
شعبه جديد

۱۷۱۵
۱۷۱۴
۱۷۱۳
۱۷۱۲
۱۷۱۱
شعبه قديم
۲۵۰
۲۴۹
۲۴۸
۲۴۷
۲۴۶
شعبه جديد

۱۷۲۰
۱۷۱۹
۱۷۱۸
۱۷۱۷
۱۷۱۶
شعبه قديم
۲۵۵
۲۵۴
۲۵۳
۱۵۲
۱۵۱
شعبه جديد

۱۷۲۵
۱۷۲۴
۱۷۲۳
۱۷۲۲
۱۷۲۱
شعبه قديم
بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي خانواده شماره ( ۲ )

سرپرستي مجتمع : آقاي نصراله برهاني

نشاني : خيابان ولي عصر ( عج ) ـ ضلع شمالي ميدان ونك ( محل استقرار مجتمع قضايي ميرداماد قديم )

تلفن : ۴ ـ ۲ ـ ۸۷۷۳۶۲۱ و ۸۷۹۸۲۷۱ فاكس : ۸۷۹۸۲۱۷

* در اين مجتمع از شعب ۲۶۱ تا ۲۶۸ مستقر هستند

* در اين مجتمع نيز همچون مجتمع قضايي خانواده شماره يك به كليه دعاوي ناشي از از امرزناشويي و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي شود .

* اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده ۲ به اين مجتمع واقع در ونك مجتمع قضايي ميرداماد سابق منتقل گرديد .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :


۲۶۴
۲۶۳
۲۶۲
۲۶۱
شعبه جديد


۱۷۲۹
۱۷۲۸
۱۷۲۷
۱۷۲۶
شعبه قديم

۲۶۸
۲۶۷
۲۶۶
۲۶۵
شعبه جديد


۱۷۳۵
۱۷۳۴
۱۷۳۲
۱۷۳۰
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي وليعصر ( عج )

سرپرستي : آقاي موسي الرضا اكبري رستمي

نشاني : خيابان ولي عصر ، ضلع غربي ميدان منيره تلفن : ۲ ـ ۵۳۷۵۷۵۰ فاكس : ۵۳۸۵۶۳۰

* در اين مجتمع از شعب ۱۰۰۲تا ۱۰۲۰ و شعب ۱۰۲۴ و ۱۰۲۵ مستقر هستند .

* اين مجتمع به دعوايي كيفري مناطق ۱۱ و ۱۲ رسيدگي مي نمايد .

* شعبه ۱۰۲۴ ويژه دعاوي پزشكي ، شعبه ۱۰۰۲ ويژه دعاوي مربوط به مواد غذايي ، شعبه ۱۰۱۷ ويژه سرقت و شعبه ۱۰۱۸ ويژه چك مي باشد .

پرونده هاي شعب ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۷ تا ۲۹ ، ۳۲ ، ۳۴ تا ۳۷ مجتمع قضايي امام خميني ( ره ) و ۱۰۲ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۰ تا ۱۱۸ مجتمع قضايي وليعصر به اين مجتمع ارسال و مطرح رسيدگي قرار مي گيرد .

تشكيلات قضائي اين مجتمع عبارتند از :

۱۰۰۶
۱۰۰۵
۱۰۰۴
۱۰۰۳
۱۰۰۲
شعبه جديد

۱۵ - ۱۲
۲۱
۱۱
۱۳
۲۶
شعبه قديم
۱۰۱۱
۱۰۱۰
۱۰۰۹
۱۰۰۸
۱۰۰۷
شعبه جديد

۳۶ - ۲۲
۳۲ - ۲۰
۳۷ - ۱۹
۱۸
۲۸ - ۱۷
شعبه قديم
۱۰۱۶
۱۰۱۵
۱۰۱۴
۱۰۱۳
۱۰۱۲
شعبه جديد

۱۰۵
۲۹
۳۵ - ۲۷
۲۴
۲۳
شعبه قديم
۱۰۲۴
۱۰۲۰
۱۰۱۹
۱۰۱۸
۱۰۱۷
شعبه جديد

۳۴ - ۲۵
۱۱۳ - ۱۱۰
۱۰۴ - ۱۰۲
۱۱۲ - ۱۱۱
۱۰۸ - ۱۰۷
شعبه قديم
۱۰۲۵
شعبه جديد

۱۱۸
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي قدوسي

سرپرست مجتمع : آقاي رضوي مدير دفتر : آقاي معصومي

نشاني : خيابان استاد مطهري ، خيابان كوه نور ، خيابان هفتم ، پلاك ۴۳

تلفن : ۸۷۳۲۸۴۴ ، ۸۷۳۷۴۳۰ ، ۸۷۳۰۴۸۹

* در اين مجتمع از شعب ۱۰۲۶ تا ۱۰۵۰ مستقر هستند .

* شعبه ۱۰۳۳ به دعاوي مربوط به چك رسيدگي مي نمايد

* اين مجتمع به دعوايي كيفري مناطق ۳ ، ۶ و ۷ رسيدگي مي نمايد .

* پرونده هاي شعب ۳۳ و ۴۱ مجتمع قضايي امام خميني ( ره ) و ۲۰۴ ، ۲۰۶ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۵ ، ۲۱۷ تا ۲۲۱ ، ۲۲۴ ، ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ مجتمع قضايي بهشتي و ۳۰۲ ، ۳۰۴ ، ۳۰۵ ، ۳۰۷ ، ۳۰۹ ، ۳۱۳ تا ۳۱۶ مجتمع قضايي شهيد قدوسي سابق و ۴۰۲ ، ۴۰۳ ، ۴۰۷ تا۴۱۳ مجتمع قضايي ميرداماد به اين مجتمع منتقل و مطرح رسيدگي مي باشد .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :

۱۰۳۰
۱۰۲۹
۱۰۲۸
۱۰۲۷
۱۰۲۶
شعبه جديد

۲۱۰ - ۲۱۷
۲۲۰
۲۰۴ - ۲۰۶
۳۳
۲۱۸
شعبه قديم
۱۰۳۵
۱۰۳۴
۱۰۳۳
۱۰۳۲
۱۰۳۱
شعبه جديد

۳۰۷
۳۰۵
۳۰۴ - ۲۲۸
۲۰۸ - ۲۱۹
۲۱۲ - ۲۱۵
شعبه قديم
۱۰۴۰
۱۰۳۹
۱۰۳۸
۱۰۳۷
۱۰۳۶
شعبه جديد

۳۰۲
۲۲۵ - ۲۲۴ - ۳۱۶
۳۱۵
۳۱۴ - ۴۱۰
۳۰۹
شعبه قديم
۱۰۴۵
۱۰۴۴
۱۰۴۳
۱۰۴۲
۱۰۴۱
شعبه جديد

۴۱۱
۴۰۸ - ۴۰۹
۴۰۷ - ۴۱۳
۴۰۲ - ۴۰۳
۳۱۳
شعبه قديم
۱۰۵۰
۱۰۴۹
۱۰۴۸
۱۰۴۷
۱۰۴۶
شعبه جديد

-
۲۲۱
۲۲۹
۴۱
۴۱۲
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي شهيد مدرس

سرپرست مجتمع : آقاي جواد صادقيه

نشاني : ميدان امام حسين ( ع ) ـ خيابان دماوند ـ بعد از سبلان ـ اول وحيديه ( محل استقرارمجتمع قضايي نارمك سابق ) تلفن : ۸ ـ ۷۸۱۹۳۱۶ فاكس : ۷۸۱۹۳۱۳

* در اين مجتمع شعب ۱۱۰۰ ـ ۱۱۰۳ تا ۱۱۰۷ ـ ۱۰۵۱ تا ۱۰۶۰ ـ ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۹ مستقر هستند .

* اين مجتمع به دعوايي كيفري مناطق ۱ ، ۴ ، ۸ و ۱۳ رسيدگي مي نمايد .

* شعبه ۱۰۸۶ جديد ( ۶۲۵ قديم ) در مجتمع قضايي بومهن مستقر مي باشد .

* پرونده هاي مربوط به شعب ۱۵۰۲ الي ۱۵۱۳ مجتمع قضايي ارشاد سابق در شعبه ۱۰۸۷رسيدگي مي شود .

* پرونده هاي شعب ۵۰۱ ، ۵۰۲ ، ۵۰۳ ، ۵۰۵ ، ۵۰۶ ، ۵۰۸ ، ۵۰۹ ، ۵۱۰ ، ۵۱۲ ، ۵۱۴ ، ۵۱۶ و ۵۱۷مجتمع قضايي شميران و ۶۰۳ ، ۶۰۴ ، ۶۰۷ ، ۶۰۹ ، ۶۱۱ تا ۶۲۵ مجتمع قضايي رسالت و ۷۰۱ ، ۷۰۴ ، ۷۰۵ ، ۷۰۷ تا ۷۱۵ مجتمع قضايي نارمك و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۷ و ۱۴۰۹ ، ۱۴۱۱ و ۱۴۱۲ مجتمع قضايي كاركنان دولت به اين مجتمع ارسال و مطرح رسيدگي مي باشد .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :

۱۱۰۶
۱۱۰۵
۱۱۰۴
۱۱۰۳
۱۱۰۰
شعبه جديد

۷۱۸ - ۷۰۱ - ۷۱۴
۷۱۱
۷۱۰ - ۷۰۴
۷۰۷ - ۷۰۵
-
شعبه قديم
۱۰۵۴
۱۰۵۳
۱۰۵۲
۱۰۵۱
۱۱۰۷
شعبه جديد

۵۱۲ - ۵۰۹
۵۱۰ - ۵۰۲
۵۰۸ - ۵۰۶
۵۰۳ - ۵۰۱
۷۲۵
شعبه قديم
۱۰۵۹
۱۰۵۸
۱۰۵۷
۱۰۵۶
۱۰۵۵
شعبه جديد

۱۴۰۵ - ۱۴ - ۴

۱۴۰۹ - ۱۴۰۷
۵۱۶
۱۴۰۲ - ۱۴۰۱

۱۴۱۱ - ۱۴ - ۳
۵۱۷
۵۱۴ - ۵۰۵
شعبه قديم
۱۰۸۱
۱۰۸۰
۱۰۷۹
۱۰۷۸
۱۰۶۰
شعبه جديد

۶۱۶ - ۶۱۵
۶۱۴ - ۶۱۲
۶۱۱
۶۰۹ - ۶۰۴
۱۴۱۳ - ۱۴۰۶
شعبه قديم
۱۰۸۶
۱۰۸۵
۱۰۸۴
۱۰۸۳
۱۰۸۲
شعبه جديد

۶۲۵
۶۲۱ - ۶۰۳
۶۲۰ - ۶۰۷
۶۱۹ - ۶۱۳
۶۱۷
شعبه قديم
۱۰۸۹
۱۰۸۸
۱۰۸۷
شعبه جديد

-
-
۱۵۰۲ تا ۱۵۱۳ ارشاد سابق
شعبه قديمبالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي بعثت جديد

سرپرست مجتمع : آقاي رزم ساز

نشاني : ميدان رازي ـ خيابان هلال احمر ـ خيابان انبار نفت

تلفن : ۵۶۶۲۲۷۶ ـ ۵۶۵۲۸۱۲ و ۵۶۶۷۵۳۸

* در اين مجتمع از شعب ۱۱۴۱ تا ۱۱۵۹ مستقر هستند .

* اين مجتمع به دعوايي كيفري مناطق ۱۶ و ۱۹ رسيدگي مي نمايد .

* در حال حاضر

ـ شعب ۱۱۴۱ تا ۱۱۴۸ در مجتمع قضايي بعثت قديم مستقري مي باشند .

ـ شعب ۱۱۴۹ تا ۱۱۵۳ در مجتمع قضايي مطهري ( يافت آباد ) مستقر مي باشند .

ـ شعب ۱۱۵۴ تا ۱۱۵۸ در ساختمان دادسراهاي هاشمي مستقر مي باشد .

* پرونده هاي شعب ۹۰۱ ، ۹۰۳ ، ۹۰۴ ، ۹۰۵ ، ۹۰۷ ، ۹۰۹ تا ۹۱۲ ، ۹۱۴ ، ۹۱۵ مجتمع قضايي بعثت قديم و در اين مجتمع مطرح رسيدگي مي باشد .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :

۱۱۴۵
۱۱۴۴
۱۱۴۳
۱۱۴۲
۱۱۴۱
شعبه جديد

۹۰۹
۹۰۵
۹۰۳
۹۰۷ - ۹۰۴

۹۱۴ - ۹۱۲
۱۰۱۷ - ۱۰۰۹
شعبه قديم
۱۱۵۰
۱۱۴۹
۱۱۴۸
۱۱۴۷
۱۱۴۶
شعبه جديد

۱۰۱۱
۱۰۱۵ - ۱۰۰۷
۹۱۵
۹۱۱ - ۹۰۱
۹۱۰
شعبه قديم
۱۱۵۵
۱۱۵۴
۱۱۵۳
۱۱۵۲
۱۱۵۱
شعبه جديد

۱۶۰۹ - ۱۶۰۴
۱۶۲۱ - ۱۶۰۳
۱۰۱۶ - ۱۰۰۴
۱۰۰۸ - ۱۰۱۴
۱۰۱۳ - ۱۰۱۲
شعبه قديم
۱۱۵۹
۱۱۵۸
۱۱۵۷
۱۱۵۶
شعبه جديد

۱۶۱۰ - ۱۶۱۱
۱۶۰۵ - ۱۶۰۶

۱۶۰۷
۱۶۰۲ - ۱۶۰۱
۱۶۰۸
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي قدس

سرپرست مجتمع : آقاي علي محمد قرباني

نشاني : بلوار اشرفي اصفهاني ـ بالاتر از ميدان پونك ـ نبش نيايش تلفن : ۸ ـ ۴۴۲۹۳۵۵

* در اين مجتمع از شعب ۱۱۶۱ تا ۱۱۸۰ مستقر هستند

* اين مجتمع به دعوايي كيفري مناطق ۲ و ۵ رسيدگي مي نمايد .

* شعب ۳۰ قديم ( ۱۱۶۱ جديد ) و ۳۱ قديم ( ۱۱۷۶ جديد ) در شهرك آزمايش ( مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي ) مستقر خواهند بود .

* پرونده هاي شعب ۳۰ و ۳۱ مجتمع قضايي امام خميني ( ره ) و ۱۱۰۴ تا ۱۱۰۸ و ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۳ ، ۱۱۱۵ تا ۱۱۱۷ مجتمع قضايي هاشمي و ۱۲۰۶ ، ۱۲۰۳ ، ۱۲۰۴ ، ۱۲۰۹ ، ۱۲۱۱ تا ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷مجتمع قضايي صادقيه و ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۲ ، ۱۳۰۴ ، ۱۳۰۷ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۱۰ ، ۱۳۱۱ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۵ مجتمع قضايي قدس به اين مجتمع ارسال و مطرح رسيدگي مي باشد .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع با ذكر شعب قديم عبارتند از :۱۱۶۵
۱۶۶۴
۱۱۶۳
۱۱۶۲
۱۱۶۱
شعبه جديد

۱۱۱۰ - ۱۱۰۸

۱۱۰۷
۱۱۱۵ - ۱۱۰۵
۱۱۰۴ - ۱۱۰۶
-
۳۰
شعبه قديم
۱۱۷۰
۱۱۶۹
۱۱۶۸
۱۱۶۷
۱۶۶۶
شعبه جديد

۱۲۱۷ - ۱۲۱۱
۱۲۰۳ - ۱۲۰۹
۱۲۰۴ - ۱۲۱۲
۱۲۰۲
۱۱۱۲ - ۱۱۱۱
شعبه قديم
۱۱۷۵
۱۱۷۴
۱۱۷۳
۱۱۷۲
۱۱۷۱
شعبه جديد

-
۱۳۱۰ - ۱۳۰۷

۱۳۱۵
۱۳۰۸ - ۱۳۰۴
۱۳۱۴ - ۱۳۰۲
۱۲۱۴ - ۱۲۱۳
شعبه قديم
۱۱۸۰
۱۱۷۹
۱۱۷۸
۱۱۷۷
۱۱۷۶
شعبه جديد

۱۳۱۳
۱۳۱۱
۱۳۰۱
۱۱۱۶ - ۱۱۱۳

۱۱۱۷
۳۱
شعبه قديم

بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع قضايي شهيد فهميده ( ويژه اطفال )

سرپرست مجتمع : آقاي رضاجعفري

نشاني : اول اتوبان تهران كرج ـ نرسيده به عوارضي قديم ـ خيابان آزادگان پلاك ۱۴۴

* در اين مجتمع از شعب ۱۱۸۳ تا ۱۱۸۹ مستقر هستند .

* تشكيلات قضايي اين مجتمع عبارتند از :

۱۱۸۷
۱۱۸۶
۱۱۸۵
۱۱۸۴
۱۱۸۳
شعبه جديد

۲۱۰۵
۲۱۰۴
۲۱۰۳
۲۱۰۲
۲۱۰۱
شعبه قديم
۱۱۸۹
۱۱۸۸
شعبه جديد

۲۱۰۷
۲۱۰۶
شعبه قديم
* پرونده هايي كه موضوع آنها جرائم اطفال است به دادگاه ويژه اطفال ارسال مي شود .

* منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود .

* با توجه به مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غيرامور مالي مي باشد مگر خلاف آن ثابت شود . بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده و سفه ( عدم رشد ) او ثابت نشده مي تواند در هر نوع امور مربوط به خود جزء در امور مالي كه به حكم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نمايد و با اين كيفيت صغيري كه به سن بلوغ رسيده مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادسرامكلف به قبول و رسيدگي آن است ولي در صورتي كه موضوع شكايت كيفري متضمن مطالبه مال از قبيل ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد محكوم به مالي بايستي تحويل ولي يا قيم شاكي گردد . ( بهمن كشاورز ، محشاي احياء دادسرا ، ص ۱۴۲ ، نظريه مشورتي شماره ۷/۲۰۶۸ ـ ۱۳۶۵/۴/۲۲ ) .

* جرائم اطفال مستقيما در دادگاه ويژه اطفال رسيدگي مي شود . در جرائم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده ( ۴۳ ) ( ق . آ . د . ك ) توسطدادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد . دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون برعهده ضابطين مي باشد راسا به عمل خواهد آورد . ( ماده ۲۱۱ ق . آ . د . ك ) .

* اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاه هاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آن شعب نمي باشد . ( ماده ۲۳۱ ق . آ . د . ك ) .

* آراء رسيدگي كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديدنظر مي باشد ( ماده ۲۳۰ ق . آ . د . ك ) .بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi