لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
لوايح و اوراق قضائي دادگستري


فهرست:

  * مدارك عمومي و شيوه تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري
-------------------------------------------------------------  * مدارك عمومي و شيوه تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري

بر اساس مطالب منتشره در سايت رسمي ديوان عدالت اداري كشور
http://divan-edalat.ir
                                       
مدارك عمومي جهت تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري
۱- تهيه فرم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري از باجه هاي پست
۲- تكميل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگي شاكي - نام پدر - شغل
آدرس دقيق - وكيل دادگستري(در صورت دارا بودن) - طرف شكايت - موضوع شكايت و خواسته (خواسته بايد به صورت صريح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و كليه مدارك و ضمائم پيوستي بايد به تعداد طرف شكايت بعلاوه يك نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ريال تمبر دادگستري روي صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ريال تمبر روي هر يك از مدارك پيوستي(مدارك مصدق شده)
۶- كپي از شناسنامه يا كارت ملي يا گواهينامه يا گذرنامه
۷- در صورتي كه شاكي شركت يا كارگاه توليدي يا مغازه دار است، ارائه آگهي ثبت شركتها در روزنامه رسمي و آخرين تغييرات آن براي شركت ها و پروانه توليدي معتبر براي كارگاهها و پروانه كسب معتبر براي كسبه الزامي است. در صورت عدم درج آگهي ثبت در روزنامه رسمي ارائه اساسنامه براي موسسات و نهادهاي خصوصي الزامي است.
۸- در صورتي كه دادخواست دهنده نماينده قهري يا قانوني باشد، بايد رونوشت يا تصوير گواهي شده سندي كه اثبات كننده سمت نماينده است ضميمه شود.

تذكر۱: در صورتي كه شاكي خواسته هاي متعدد و غير مرتبط داشته باشد بايد هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظيم گردد.

تذكر۲: اشخاص متعدد، شكايت هاي خود را كه موضوع، منشا و مبناي مختلف دارد، بايد در دادخواست هاي جداگانه مطرح نمايند.

تذكر۳: كليه مدارك و ضمائم قبل از تحويل تفكيك و هر دسته پيوست يك برگ دادخواست گردد.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت شهرداري ها
۱- ارائه آراء كميسيون ماده صد(بدوي و تجديدنظر)
۲- ارائه گواهي قطعيت راي در مورد راي كميسيون بدوي ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالكيت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در ساير شكايات به طرفيت شهرداري بايد راي صادر توسط شهرداري يا كميسيون مربوط مانند كميسيون ماده ۷۷ ضميمه شود.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت آموزش و پرورش
۱- در مورد دادخواست هزينه سفر:ارائه حكم ورودي و خروجي شاكي از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل كار: حكم اخراجي يا ابلاغيه راي به همراه حكم كارگزيني
۳- در مورد دادخواست تبديل وضعيت استخدامي: حكم كارگزيني فعلي شاكي نيز بايد پيوست دادخواست شود
تذكر: ارائه فيش حقوقي به همراه حكم كارگزيني الزامي است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي
۱- ارائه آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلافات.
۲- در صورتي كه آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف عليه شركت يا كارگاه توليدي يا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمي با آخرين تغييرات براي شركت ها و پروانه ۳- اشتغال يا توليدي معتبر براي كارگاهها و پروانه كسب معتبر براي كسبه الزامي است
در صورتي كه راي هيات تشخيص به علت عدم اعتراض قطعي شده باشد ارائه گواهي قطعيت راي مذكور الزامي است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت سازمان تامين اجتماعي
الف: درخواست سنوات بازنشستگي:
۱- حكم بازنشستگي ۲- مدارك پرداخت حق بيمه ۳- تصوير صفحه اول دفترچه بيمه

ب: عدم احتساب حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي:
۱- ارائه راي اداره كار، در صورتي كه شاكي در شركت هاي خصوصي شاغل بوده است
۲- ارائه حكم كارگزيني در صورتي كه شاكي در استخدام كشوري بوده است
۳- ارائه مدارك پرداخت حق بيمه

ج: درخواست مستمري از كارافتادگي:
۱- ارائه آراء كميسيون هاي پزشكي اعم از بدوي و تجديدنظر
۲- مدارك پرداخت حق بيمه ۳- مدارك كارگزيني

د- درخواست برقراري مستمري توسط وراث:
۱- گواهي انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بيمه توسط متوفي

هـ- درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بيمه ۲- ارائه فيش حقوقي قبل از قطع مستمري ۳- گواهي انحصار وراثت

مدارك لازم جهت اعتراض به آراي هيئت هاي تخلفات اداري
۱- تصوير مصدق راي قطعي بدوي و تجديدنظر
۲- مدارك استخدامي(احكام كارگزيني)
۳- مدارك شناسائي
توجه: نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص اعتراض به اخراج، بايد حكم اخراجي يا ابلاغيه حكم را به همراه حكم كارگزيني پيوست دادخواست نمايند.

مدارك لازم براي ساير موارد ۱- تعزيرات حكومتي: آرا بدوي و تجديدنظر

۲- درخواست صدور حكم استخدامي از قراردادي يا پيماني به رسمي: حكم كارگزيني - ساير مستندات

۳- اعتراض به آراء هيات هاي گزينش: آراء بدوي و تجديدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامي به عدم پذيرش آنان: آگهي استخدام - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن

۵- شكايات عليه سازمان بازنشستگي كشوري: حكم بازنشستگي - ساير مستندات

۶- اعتراض پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به اخراج آنان: مدارك استخدامي - راي اخراج

۷- درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي براي مشاغل سخت و زيان آور:
حكم كارگزيني كه در آن شغل يا تخصص شاكي قيد شده باشد - مستندات استحقاق شاكي

۸- درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص اشعه:
حكم كارگزيني كه در آن شغل يا تخصص شاكي قيد شده باشد-مستندات استحقاق شاكي

۹- اعتراض نيروهاي نظامي و انتظامي به آرا كميسيونهاي اداري:
آراي قطعي بدوي و تجديدنظر-حكم كارگزيني كه در آن راي كميسيون مربوطه قيد شده باشد - مستندات مورد شكايت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نيروهاي نظامي و انتظامي: مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامي - ساير مستندات

۱۱- گمرك:اظهارنامه - ضمانت نامه بانكي - ساير مدارك و مستندات

۱۲- كميسيون ماده۹۹ استانداريها: راي كميسيون - سند مالكيت

۱۳- كميسيون ماده ۲ استانداريها:راي كميسيون - مدارك پزشكي - ساير مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش كشور:آگهي آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن - ساير مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذيرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسي:
آگهي آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن

۱۶- اداره منابع طبيعي: تصميمات يا آراء قطعي صادره: مدارك مالكيت - ساير مستندات
توضيح: تصميمات كميسيون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها قابل اعتراض درديوان عدالت اداري است.

۱۷- اعتراض به آراء كميسيونهاي مالياتي: آراي قطعي بدوي و تجديدنظر - ساير مستندات

۱۸- اعتراض به آراء كميسيون نظارت و هيئت عالي نظارت - مدارك مربوط به عضويت - ساير مدارك

۱۹- اعتراض به تصميمات كميسيون تغيير كاربري اراضي در طرح هاي هادي روستايي مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كميسيون - اسناد مالكيت - ساير مستندت

۲۰- اعتراض به نظر كميسيون موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهر و شهرك ها:
راي كميسيون - مدارك مالكيت - ساير مستندات

۲۱- قانون توزيع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حريمي:
نظر كميسيون - مدارك مالكيت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هيات هاي سه نفري موضوع مادتين ۱۹و۲۰:
راي هيات سه نفري - راي هيات پنج نفري - اسناد مالكيت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حريم رودخانه و نهر(طبيعي و سنتي) و سيل و مرداب و بركه طبيعي:
آگهي مربوط - نظر كميسيون ماده ۴ آئين نامه - مدارك مالكيت - ساير مستندات

۲۲- اعتراض به آراء كميته فني موضوع آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت هاي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي در مورد تخلفات دفاتر مذكور:
راي كميته فني – پروانه - ساير مستندات

۲۳- اعتراض به نظر كميسيون درجه بندي و تغيير درجه تاسيسات ايرانگرد و جهانگردي:
آراء كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر - پروانه مهمان خانه يا مهمان سرا - راي كميسيون - مدارك استخدامي - ساير مستندات

۲۴- كميسيون ماده ۱۶ رسيدگي به شكايات جانبازان:
راي كميسيون - مدارك استخدامي - ساير مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعايت شرايط عمومي جهت تشكيل پرونده ضروري است.

شيوه تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري بزبان ساده
علي القاعده هر رشته و علمي اصطلاحات و كلمات مخصوص بخود را دارد كه بين كارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقيق آنرا ميفهمند اما كسانيكه سروكاري با آن رشته ندارند اطلاعاتي از معناي دقيق آن واژه ها ندارند و در نتيجه زماني كه به انجام آن كار نياز پيدا ميكنند ممكن است دچار اشتباه يا مشكلاتي شوند كه ضروري است براي حل آن به كارشناس مربوطه مراجعه نمايند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصي ديگري اصطلاحات و دقائق و ظرائف ويژه خود را دارد اما بيش از رشته هاي ديگر مورد نياز و استفاده همگان قرار مي گيرد و در نتيجه مردم بهنگام رجوع به دادگستري و بخشهاي مختلف قوه قضائيه ناگزير دچار دشواريهائي مي شوند كه اگر برخي مطالبات را در ابتداي كار مي دانستند و به آن عمل مي كردند هم دستگاه قضائي كشور دچار تراكم و اطاله دادرسي مي شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پيشگيري مي گرديد و زودتر به نتيجه مطلوب ميرسيدند

از اينرو بمنظور حل اين معضل سعي شده است كه در اين مقاله بزبان ساده و غير تخصصي و بقول معروف همه كس فهم اموري را كه براي دادخواست دادن به ديوان عدالت اداري لازم است برشته تحرير درآيد تا مورد بهره برداري مراجعان محترم قرار گيرد و كوشش شده است تا موارديكه لازم به استناد يا اشاره به مواد قانوني است با ذكر آن در زيرنويس آورده شود تا مطالعه كننده بتواند بطور هموار و بدون نشيب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نمايد و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهي پيدا نمايد . و چنانچه نيازي به اطلاع از مفاد ماده قانوني بود يا رجوع به متن قانون يا آئيننامه از آن آگاهي پيدا نمايد .

نحوه تنظيم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري
دادخواست ديوان عدالت اداري برگه اي چاپي است كه ميتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر كشور خريداري نموده . (۱) قيمت هر برگه آن ۲۵۰ ريال است . در قسمت فوقاني آن جدولي دارد كه عناوين خانه هاي آن مشخص است و خانه هاي جدول بايستي بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگي پر شود . نام و نام خانوادگي و مشخصات فردي واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بايستي نشاني روشن و آشكار نوشته شده نام شهر – ميدان – خيابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل يا نمره كاشي بايد دقيق باشد بطوريكه بين اعدادي مثل ۲ و ۳ يا ۰ و ۵ يا ۴ و ۶ اشتباه نشود .

مشخصات طرف شكايت و نام دستگاه يا اداره بايستي دقيق باشد و نكته بسيار مهم ديگر ستون و يا راده اي است كه موضوع شكايت و خواسته در آن نوشته ميشود بايد سعي نمود كه موضوع شكايت و خواسته بسيار واضح و صريح و آشكارا و در عين حال كوتاه نوشته شود بصورتيكه خواننده براحتي مقصود ما را از تحرير خواسته دريابد بخاطر داشته باشيد كه برگه دادخواست پس از تنظيم توسط افراد متعددي مورد بررسي قرار ميگيرد مثل كاركنان دبيرخانه – متصديان امور دفتري دادگاه ، قضات شعب – ماموران نيروي انتظامي – ماموران پست و هر كدام بفراخور وظايف خود اقداماتي روي آن انجام ميدهند از اين رو صراحت و تميزي و روشن بودن نوشته ها در تسريع كار شما بسيار موثر و مفيد است .

شرح شكايت و دلايل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چين مشخص شده بايستي نوشت از نوشتن مفصل و طولاني حتماً اجتناب نماييد . كوشش كنيد كه مطالب چكيده و كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكايت باشد بطوريكه خواننده مطلب را براحتي بگيرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اينجا مجدداً توصيه مي شود كه اگر متن دادخواست را بادست مي نويسيد حتماً نوشته شما تميز و عاري از خط خوردگي و غلط باشد اگر نياز هست كه از لغتي و كلمه اي استفاده نمائيد كه احياناً املاء يا معناي آنرا نميدانيد به كتاب مراجعه كنيد يا از اشخاص مطلع بپرسيد و چنانچه مايل هستيد كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تايپ نمائيد ضروريست كه پس از تايپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانيد و اگر كلمه اي نادرست ماشين شده آنرا تصحيح نمائيد .

- ماده ۲۱ قانون ديوان و تبصره هاي ذيل آن

در انتها شكايت كننده بايستي امضاء نمايد يا انگشت بزند (۱) امضاء يا اثر انگشت شاكي يا نماينده قانوني او بايستي بوسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتر اسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و درمورد كسانيكه در خارج از ايران هستند توسط مامورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران گواهي شود .

مستندات تصوير و فتوكپي مدارك هم بايستي بنحوي تهيه و تصوير برداري شود كه روشن و خوانا باشد كه چشم كسانيكه بعداً بايستي پرونده را بررسي و روي آن تصميم گيري كنند آزار ندهد و مطلب براحتي قابل برداشت باشد . تمام مستندات بايستي برابر اصل يا با صطلاح <<مصدق>> شود .تعداد برگه هاي دادخواست و هزينه آن
تعداد برگه هاي دادخواست طبق مقررات ديوان بشماره طرف شكايت باضافه يك نسخه اضافي خواهد بود يعني في المثل اگر طرف شكايت دو اداره يا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شكايت شده) ۳ نسخه دادخواست بايستي تنظيم شود .

رونوشت ها و فتوكپي ها ضميمه بآن نيز بهمان تعداد . توصيه مي شود كه براي پيگيري بهتر كار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصوير و فتوكپي تهيه نموده براي خود در منزل عيناً پرونده اي تشكيل دهيد تا مراحل دادرسي را بتوانيد دنبال نمائيد .

هزينه ابطال تمبر و دادرسي در ديوان ۰۰۰/۵۰ ريال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخيص ۰۰۰/۱۰۰ ريال ( ده هزار تومان ) است . (۲)

در اينجا قابل توضيح است كه برگه هاي رسمي دادخواست ديوان با برگه هاي درخواست كه قريباً طراحي و در اختيار شاكيان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه هاي دادخواست هزينه دادرسي و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولي برگه هاي درخواست كه مخصوص شكايت به هيئت عمومي ديوان است رايگان مي باشد هزينه دادرسي ندارد .


۱-ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري –
ماده ۱ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري : (ميگويد ، رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است ... و اگر دادخواستي فاقد امضاء باشد رد ميشود ... |) و همچنين تبصره ۳ ذيل ماده ۲۱ قانون ديوان
۲-تبصره ۲ ذيل ماده ۲۱ قانون ديوان ماده ۴۱ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري


نحوه تقديم دادخواست به ديوان
پس از اطمينان از صحيح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پيوست ها و مستندات مورد لزوم به روشي كه فوقاً ذكر شد به دو گونه ميتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان هاي اطراف آن ساكن هستيد وقت كافي داريد ميسر است كه به نشاني تهران ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت ساختمان شماره ۱ ديوان عدالت اداري مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبيرخانه تسليم و شماره كلاسه عمومي رايانه اي دريافت نمايند در غير اينصورت مي توانيد چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان عدالت اداري كه مذكور گرديد با اخذ رسيد از پست ارسال نمائيد .

كسانيكه شخصاً بدبيرخانه ديوان مراجعه مي نمايند شماره كلاسه عمومي رايانه اي تاريخدار از سوي دبيرخانه به آنها تسليم مي شود كه بايستي شماره مذكور را حفظ نمايند و روي پرونده شخصي خود در منزل كه گفته شد يادداشت كنند بعداً پرونده به دشعبه رسيدگي كننده ارسال ( ارجاع ) ميشود كه كلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پايان فرايند و مراحل رسيدگي قضائي آن كلاسه ( يعني شماره پرونده قضائي ) همراه پرنده خواهد بود و اين كلاسه اصلي است . شماره كلاسه يك شماره ۳ رقمي است كه هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد يعني از سمت چپ شماره اول بمعناي رديف يا كلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمايانگر سال تقديم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ يعني پرونده شماره ۱۷۳۲ كه در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده كه برخي اوقات بصورت كسري هم نوشته ميشود باين صورت

نكته ديگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاكي پرونده ) از راي كميسيون يا هيئتي شكايت داشته باشد و بر اين ادعا باشد كه اجراي آن راي باعث ورود خسارت و زيان به او شده بطوريكه جبران آن در آينده براي وي باساني ممكن نيست ميتواند در ضمن شكايت اصلي خود يا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نيز بخواهد دستور موقت يك نوع قرار يا تصميم موقتي دادگاه است كه باصطلاح قاطع يا حل وفصل كننده نهائي دعوا نيست بلكه تا رسيدگي ماهوي يا اصلي بدعوي اعتبار دارد و باصدور دادنامه يا در صورت تشخيص قاضي شعبه اعتبارش از بين ميرود اما فايده اش اينست كه از اجراي آراء مورد اعتراض كميسيونها و يا هيئت ها موقتاً جلوگيري مي كند و احياناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكي مي گردد پس بخاطر داشته باشيد كه درخواست صدور دستور موقت بايستي ضمن تقديم دادخواست باشد ( يعني درراده يا ستون خواسته ميتوان تقاضاي صدور موقت را هم نوشت يا پس از آن در صورتيكه موجبات تقاضاي دستور موقت پديد آمده باشد .(۱)


ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵
ماده ۷- آئين دادرسي ديوان عدالت اداري
ماده ۸- آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

موضوع وكالت و سمت در دعاوي مطروحه
بموجب مقررات جديد ديوان عدالت شاكي مي تواند به وكلاي دادگستري نمايندگي بدهد و بايستي در وكالتنامه رسمي آنها حتماً حدود اختيارات آنها ، زمان و مدت وكالت و موضوع وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و يا پيگيري آن ، وكالت در پس گرفتن شكايت يا انصراف از شكايت بروشني و شفافيت كامل آمده باشد .

همچنين كسانيكه بعنوان وكيل ، نماينده قانوني ، ولي ، وصي ، قيم يا مدير عامل شركت بخش خصوصي شخص ثالث ميخواهند اقامه دعوي نمايند بايستي حتماً مدارك نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضميمه دادخواست ارسال نمايند .

- ماده – ۲۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵
فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi