لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اساسنامه - آئين كار و فعاليت ها

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * اعضاي دومين دوره شوراي اجرائي اسكودا ۸۶-۱۳۸۴
   * اولين دوره هيات اجرائي - اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * معرفي اجمالي اعضاي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
   * اساسنامه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
صفحه ۲
   * سوابق تشكيل اتحاديه وكلاي دادگستري ايران
   * اساسنامه اوليه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
   * آگهي تاسيس موسسه اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري
روزنامه رسمي شماره ۱۷۱۲۲ تاريخ ۱۷/۹/۱۳۸۲

   * آيين كار اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
مصوبه ۲۸/۳/۸۳ مجمع عمومي همايش اروميه

صفحه ۳
   * مصوبات جلسه كاري مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ شوراي اجرائي اسكودا - تهران
   * نامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ شوراي اجرائي اسكودا
صفحه ۴
   * مصوبات جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ هيات اجرائي - دوره دوم
   * گزارش سومين جلسه هيات اجرائي – دوره دوم
   * مصوبات هيات اجرائي اتحاديه اسكودا – دوره دوم جلسه چهارم
   * صورت جلسه مصوبات مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ - دوره دوم
   * مصوبات جلسه ۲۲/۶/۱۳۸۵ هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * صورت جلسه ۱۰/۸/۱۳۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * صورت جلسه ۲۴/۸/۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه
   * دستور كار هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
صفحه ۵
   * اعضاي سومين دوره هيات اجرائي
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

   * مصوبات و شرح مذاكرات اولين جلسه شوراي اجرايي سومين دوره اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
   * مصوبات جلسه پنجشنبه ۲۲/۱/۱۳۸۷ - دوره سوم هيات اجرائي اتحاديه
   * تشكيل جلسه شوراي اجرائي و كميسيون انفورماتيك اتحاديه
   * صورتجلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ شوراي اجرايي اتحاديه
   * جلسه شوراي اجرائي اتحاديه - ۱/۱۲/۱۲۸۷
   * صورتجلسه شواري اجرايي
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور( اسكودا)

   * جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا-
تاريخ ۴/۴/۱۳۸۸

   * به: روساي محترم همه كانونهاي عضو
از: اسكودا

   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ۲۲/۵/۱۳۸۸
   * اصلاح آيين كار اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
صفحه ۶
   * صورتجلسه شواراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۸
   * فراخوان آمادگي معرفي و اطلاع رساني از
داوطلبان عضويت در هيات رئيسه و شوراي اجرائي اتحاديه - آبان ۱۳۸۸

   * جناب آقاي صادق هژير كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸
   * سركار خانم فريده غيرت كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي، آبان ۱۳۸۸
   * جناب آقاي محمد رحماني كانديداي بازرسي در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸
   * جناب آقاي محمدصادق اولي پور كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ۲۴/۱۰/۱۳۸۸
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا )
مورخ ۲/۲/۱۳۸۹

   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۹
   * دادخواست تقديمي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بخشنامه معاون اول رئيس جمهور و شيوه نامه ضميمه آن
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۹
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا در ۲۸/۵/۸۹
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۲۵/۶/۱۳۸۹
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۱۵/۶/۱۳۸۹
   * دستور جلسه شوراي اجرايي مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۹ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) مورخ ۲۸/۱۱/۸۹
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) در تاريخ ۲۹/۲/۹۰
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)۱۶/۴/۱۳۹۰
   * آگهي برگزاري انتخابات هيات رئيسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۰
   * نامزدهاي انتخابات هيات رئيسه و بازرسان اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران۲۶/۸/۱۳۹۰
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا(۱۷/۹/۱۳۹۰)
   * مصوبات جلسه روسا و نمايندگان تام الاختيار كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور۱۷/۱۰/۱۳۹۰
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۲۰/۱۱/۱۳۹۰
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۱۷/۱/۹۱
   * صورتجلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ۲۵/۳/۱۳۹۱ )
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
۲۸/۴/۱۳۹۱

   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۳۰/۶/۹۱
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)-۲۵/۸/۹۱
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi