لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اساسنامه - آئين كار و فعاليت ها (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اساسنامه - آئين كار و فعاليت ها
  * اعضاي دومين دوره شوراي اجرائي اسكودا ۸۶-۱۳۸۴
  * اولين دوره هيات اجرائي - اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * معرفي اجمالي اعضاي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
  * اساسنامه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
-------------------------------------------------------------  * اعضاي دومين دوره شوراي اجرائي اسكودا ۸۶-۱۳۸۴


آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور
رئيس شوراي اجرائي اتحاديه
كانون مركز


آقاي مهدي عامري
نايب رئيس اول
كانون خراسان

آقاي محمد مهدي مقتدري
نايب رئيس دوم
كانون فارس


آقاي جهانگير مستوفي
خزانه دار
كانون مركز

آقاي علي فرطوسي
منشي اول
كانون خوزستان و لرستان

آقاي رجب رجبي علمداري
منشي دوم
كانون آذربايجان شرقي و اردبيل

اعضاء هيات :


آقاي سيدطاهر نعليني
كانون كرمانشاه و ايلام

آقاي بيژن جرجاني
كانون اصفهان

آقاي حسن محلوجيان
كانون مازندران و گلستان


آقاي فرخ دفتري
كانون همدان

خانم فاطمه مير شكرائي
كانون قزوين و زنجان

آقاي صادق هژير
كانون گيلان

آقاي سياوش مقبل
كانون آذربايجان غربي و كردستان

به موجب صورت جلسه مورخ ۱۹/۸/۸۴ اولين جلسه دومين دوره شوراي اجرائي اسكودا، با حضور منتخبين هيات عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، تشكيل جلسه داد:

كانون وكلاي دادگستري مركز: آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور و آقاي جهانگير مستوفي
كانون وكلاي دادگستري خراسان: آقاي مهدي عامري
كانون وكلاي داگستري فارس: آقاي جعفر مقتدري

كانون وكلاي دادگستري اصفهان: آقاي سيد حسين موسوي، از تاريخ ۲۶/۵/۸۵ آقاي بيژن جرجاني
كانون آذربايجان شرقي و اردبيل: آقاي رجب رجبي علمداري
كانون آذربايجان غربي و كردستان: اصغر ذولفقاري، از تاريخ ۲۵/۵/۸۵ آقاي سياوش مقبل

كانون مازندران و گلستان: آقاي حسن محلوجيان
كانون گيلان: آقاي صادق هژير
كانون قزوين و زنجان: خانم فاطمه مير شكرائي

كانون كرمانشاه و ايلام: سيد طاهر نعليني
كانون خوزستان و لرستان: علي فر طوسي
كانون همدان: آقاي فرخ دفتري

در اين جلسه به اتفاق آراء اعضاء به شرح ذيل و به مدت دو سال قبول سمت نمودند:

آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور، رياست شوراي اجرائي اسكودا
آقاي مهدي عامري، نايب رئيس اول
آقاي محمد جعفر مقتدري نايب رئيس دوم
آقاي جهانگير مستوفي، خزانه دار
آقاي علي فر طوسي، منشي اول
آقاي رجب رجبي علمداري، منشي دوم

به موجب اين صورت جلسه، كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به امضاي رياست شوراي اجرائي ويا يكي از نواب رئيس و خزانه دار ممهور به مهر اتحاديه قابل پرداخت خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * اولين دوره هيات اجرائي - اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

تعيين اعضاي هيئت اجرائي ، اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

در پي موافقت كانون هاي وكلاي دادگستري ، براي ايجاد اتحاديه سراسري كانون ها ، در همايش ۱۱ و ۱۲ آبانماه ۱۳۸۱ شيراز
و سپس تصويب متن اساسنامه پيشنهادي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در همايش تهران ۲۱/۹/۱۳۸۱ -
حسب بند ۱۱ اساسنامه مذكور ، براي تشكيل هيات اجرائي از ميان اعضاء هيات عمومي اتحاديه به شرح ، كانون مركز دو نفر و از ساير كانون ها يك نفر ، از طرف هيات مديره كانون هاي سراسر كشور ، اشخاص ذيل انتخاب شدند .

اعضاء منتخب در جريان جلسه فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۸۲ همايش تبريز
با حضور آقاي بهمن كشاورز و سركار خانم فريده غيرت از كانون تهران ، آقاي محمد ابراهيم مودب از كانون آذربايجان شرقي ، آقاي علي مندني پور از كانون فارس ، آقاي اصغر صادقي از كانون اصفهان ، آقاي حسن نقي زاده از كانون آذربايجان غربي ، آقاي مهدي عامري مقدم از كانون خراسان ، آقاي حسن محلوجيان از كانون مازندران ، آقاي علي اكبر محمدي از كانون گيلان ، آقاي منصور ولي زاده از آقاي قزوين ، آقاي سيدطاهر نعليني ازكانون كرمانشاه و آقاي علي فر طوسي از كانون خوزستان ،

اولين جلسه شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران تشكيل گرديد .

حسب مصوبه جلسه مذكور ، سمتهاي هيات اجرائي به اين شرح به مدت دو سال تعيين و اعضاء قبول سمت نمودند .

حسب مصوبه مجمع عمومي مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ با استعفاي آقاي اصغر صادقي از طرف كانون اصفهان موافقت گرديد و آقاي حسين موسوي به جاي ايشان به عنوان نماينده كانون اصفهان در شوراي اجرائي اتحاديه و نيز با عضويت آقاي فرخ دفتري از طرف كانون جديد التاسيس همدان موافقت بعمل آمد.


خانم فريده غيرت
خزانه دار

آقاي بهمن كشاورز
رئيس شوراي اجرائي اتحاديه


آقاي مهدي عامري مقدم
نايب رئيس

آقاي علي مندني پور
نايب رئيس


آقاي علي فرطوسي
منشي

محمد ابراهيم مودب
منشي

اعضاء هيات :


آقاي حسن نقي زاده

آقاي حسن محلوجيان

آقاي علي اكبر محمديآقاي محمدرضا شهيدي

آقاي سيدطاهر نعليني

آقاي حسن موسويآقاي فرخ دفتري


حسب مصوبات ، تمامي مكاتبات اتحاديه با امضاء رئيس اتحاديه و امضاي اسناد مالي و تعهد آور به عهده رئيس اتحاديه و خزانه دار انجام مي گردد .


آدرس اتحاديه :
تهران ، ميدان آرژانتين ، خيابان زاگرس ، پلاك ۳ ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز
تلفن : ۸۵۵۲۵۲۰ و ۸۵۵۲۵۵۳ ( ۲۱+ )
فاكس : ۸۷۱۱۰۹۲ ( ۲۱+ )

پست الكترونيكي : union@iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي اجمالي اعضاي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

قبل از انقلاب اسلامي ، در پي ايجاد كانون وكلاي دادگستري مركز ، دو كانون ، فارس و آذربايجان از كانون مركز جدا شده و مجموعا در كشور سه كانون مستقل وكلاي دادگستري مذكور ، وجود داشت .

سپس بعد از انقلاب اسلامي و شروع دوران جديد با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ به تدريج ، در حوزههايي كه داراي بيش از ۶۰ نفر وكيل پايه يك دادگستري بودنند ، مقدمات تشكيل كانون هاي وكلاي دادگستري فراهم گرديد .

لذا به ترتيب كانونهاي ذيل تشكيل شده اند :
در سال ۱۳۷۶ كانون وكلاي دادگستري اذربايجان غربي و كردستان ، از كانون وكلاي اذربايجان منفك گرديد و به عنوان كانون مستقل ايجاد شد .

در سال ۱۳۷۶ كانون وكلاي دادگستري اصفهان ، مركزي و چهار محال بختياري ، ايجاد گرديد .

در تاريخ ۲۱/۸/۱۳۶۷ كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان ،

در تاريخ ۳/۷/۱۳۷۷ كانون دادگستري خراسان ،

در تاريخ ۲۲/۲/۱۳۷۸ كانون وكلاي دادگستري گيلان ،

در تاريخ ۲۵/۷/۱۲۸۱ كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان ،

در تاريخ ۲۸/۹/۱۳۸۱ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام ،

در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان ،

در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۸۳ كانون وكلاي دادگستري همدان ايجاد شده اند .

به علاوه از طرف وزارت دادگستري ، مقدمات تشكيل كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمان و هرمزگان و سيستان و بلوچستان و قم در دست اقدام ميباشد كه هنوز انتخابات هيئت مديره آن انجام نشده است .

علي هذا در حال حاضر ، دوازده كانون مستقل وكلاي دادگستري ، به شرح فوق ، وجود دارد و نزديك به دوازده هزار نفر وكيل و كار اموز را هدايت و مديريت مي نمايند .
بالا
فهرست اصلي


  * اساسنامه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

مصوب ۹/۹/۱۳۸۵ – هفتمين همايش مجمع عمومي سراسري اتحاديه - اهواز
                                       
اساسنامه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
( مصوب ۹/۹/۱۳۸۵ – هفتمين همايش سراسري اتحاديه - اهواز )

به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف مربوط به كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و نيل به اهداف مقرر در اين اساسنامه «اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران» كه در اين اساسنامه اختصارا اتحاديه ناميده ميشود به شرح ذيل تشكيل ميگردد.

ماده ۱ – اتحاديه موسسه است غير انتفاعي داراي شخصيت حقوقي مستقل كه از كانون هاي وكلاي دادگستري موجود در اين تاريخ به اسامي كانون وكلاي دادگستري مركز, كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل , كانون وكلاي دادگستري فارس بوشهر كهكيلويه و بويراحمد , كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان و چهار محال بختياري و مركزي, كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان , كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان, كانون وكلاي دادگستري خراسان, كانون وكلاي دادگستري گيلان , كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان، كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام و كانون وكلاي دادگستري همدان تشكيل مي شود.

تبصره : كانون هاي وكلاي دادگستري كه بعد از اين تاسيس گردند با پذيرش اين اساسنامه و به صرف تقاضاي عضويت, پس از تائيد هيات عمومي عضو اتحاديه محسوب خواهند شد .

ماده۲ - تابعيت اتحاديه ايراني و مركز آن شهر تهران است.

ماده ۳ - اهداف اتحاديه عبارتند از ايجاد همسويي و هماهنگي كانون ها در امور ذيل :
- كوشش بمنظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون هاي وكلاي دادگستري
- تدوين، تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح
- ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه
- ارتقاء سطح معلومات علمي و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دست آوردهاي علمي و فن آوريهاي روز
- بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات اجرايي و مديريتي كانونها و پيشنهاد روش و راههاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي آنها
- ايجاد شبكه اطلاع رساني مشترك
- حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و ارائه طرح هاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها
- اتخاذ تدابير مقتضي بمنظور برقراري ارتباط با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي
- ارائه طرحهاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص

ماده ۴ – سرمايه اتحاديه مبلغ ده ميليون ريال است كه تماما و نقدا پرداخت شده است.

ماده ۵ - اركان اتحاديه عبارتست از :
- هيات عمومي
- شوراي اجرائي
- بازرس

ماده ۶ - هيات عمومي مركز از اعضاء اصلي و در غياب آنها اعضاي علي البدل هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري ميباشد كه حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه ميدهد و در هر جلسه هيات عمومي مكان و زمان جلسه بعدي را مشخص ميكند. دعوت به تشكيل جلسه هيات عمومي همواره از طريق ارسال دعوت نامه به كانون هاي مربوطه و با ذكر دستور جلسه با امضاء رئيس شوراي اجرايي با رعايت فاصله حداقل بيست روز از تاريخ تحويل دعوت نامه به پست يا ارسال فكس به عمل خواهد آمد.

تبصره: بنابه درخواست حداقل نصف كانون هاي عضو و يا اكثريت اعضاء هيات عمومي اتحاديه، ميتوان جلسات هيات عمومي را به طور فوق العاده تشكيل داد.

ماده ۷- جلسات هيات عمومي با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت مي يابد. جلسات توسط يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر دبير كه از بين حاضرين با اكثريت آراء انتخاب مي شوند , اداره خواهد شد. اتخاذ تصميم همواره با اكثريت مطلق آراء افراد حاضر خواهد بود مگر در مورد انحلال اتحاديه و تغيير اساسنامه و سلب عضويت اعضاء كه با حضور سه چهارم اعضاء تشكيل و با اكثريت چهار پنجم آراء افراد حاضر اتخاذ تصميم ميگردد .

تبصره : اعمال حق راي منوط به پرداخت حق عضويت است .

ماده ۸ - هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره كانون هاي عضو داراي يك راي و كانون مركز دو راي دارند. در صورتي كه هر يك از آنان نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند يك نفر از اعضاي علي البدل كانون فرد غايب با معرفي كانون متبوع به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهد يافت.
(اصلاحي مجمع عمومي همايش اصفهان - ۱۶ و ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸)

ماده ۹- وظايف هيات عمومي عبارتند از:
- تعيين خط مشي كلي و سياستهاي اصلي اتحاديه
- انتخاب رئيس اتحاديه، دو نفر نواب رئيس، يك نفر خزانه دار، يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل و يك نفر منشي با راي مخفي از بين شوراي اجرايي اتحاديه
- تعيين ميزان حق عضويت اعضاء و تصويب بودجه، ترازنامه و صورت مالي اتحاديه
- سلب عضويت از اعضاء و تغيير و اصلاح اساسنامه و انحلال اتحاديه

ماده ۱۰ - شوراي اجرائي از وكلاي پايه يك دادگستري با حداقل هشت سال سابقه وكالت از كانون وكلاي دادگستري مركز دو نفر و از هر يك از ساير كانونهاي وكلاي دادگستري يك نفر توسط هيات مديره كانون مربوط براي مدت دو سال انتخاب و معرفي ميشوند، تشكيل مي گردد. در صورت استعفاء يا عزل و يا چنانچه هريك از اعضاء شوراي اجرائي قادر به ادامه انجام وظايف خود نباشند كانون مربوطه نسبت به انتخاب عضو جديد و معرفي وي براي بقيه مدت دوره اقدام خواهد كرد.

ماده ۱۱ - جلسات شوراي اجرائي كه با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد مي يابد بدوا توسط رئيس و در غياب وي توسط يكي از نواب شورا افتتاح و اداره خواهدشد. اتخاذ تصميم درخصوص موضوعات مطروحه در شورا با اكثريت آراء بوده و در صورت تساوي آراء ، عده اي كه رئيس جلسه جز آنان است معتبر خواهد بود.

تبصره : جلسات شوراي اجرايي به درخواست رئيس شورا يا پنجاه درصد اعضاي شوراي اجرايي با ارسال دعوت نامه كتبي از طريق فاكس و يا پست الكترونيكي با رعايت فاصله ده روز تشكيل خواهد شد و به جز موضوعاتي كه صرفا در صلاحيت هيات عمومي است نسبت به كليه امور اجرايي اتحاديه اتخاذ تصميم خواهد كرد .

ماده ۱۲- رئيس اتحاديه، رئيس شوراي اجرائي و نماينده قانوني اتحاديه بوده و مجري تصميمات هيات عمومي و شوراي اجرائي است.

تبصره ۱- رئيس اتحاديه و بازرسان مي تواند از بين وكلاي دادگستري عضو كانون ها با حداقل هشت سال سابقه وكالت پايه يك انتخاب شوند.

تبصره ۲- رئيس شوراي اجرايي مي تواند از خارج هيات عمومي انتخاب شود مشروط بر اينكه علاوه بر سابقه عضويت در هيات مديره، پانزده سال سابقه وكالت داشته و با اكثريت دو سوم آراء انتخاب شود.

تبصره ۳- چنانچه رئيس اتحاديه خارج از شوراي اجرايي انتخاب شود عضو شوراي اجرايي محسوب و داراي حق راي مي باشد.

ماده ۱۳ - شوراي اجرائي آئين نامه هاي تشكيلاتي, اجرائي و مالي مربوط به اتحاديه را تهيه نموده و حداكثر ظرف مدت سه ماه براي تصويب به هيات عمومي ارائه خواهد نمود. پيشنهاد دستور كار هيات عمومي بعهده شوراي اجرائي مي باشد.

تبصره – شوراي اجرايي در جهت پيشبرد اهداف اتحاديه نسبت به تاسيس كميسيون هاي تخصصي و دبيرخانه اقدام مينمايد.

ماده ۱۴ - منابع مالي اتحاديه عبارتند از :
- حق عضويت ساليانه هريك از كانونهاي وكلا طبق مصوبه هيات عمومي اتحاديه
- هدايا و كمكهاي مالي مستمر و يا ادواري همكاران
- درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و شهريه كلاسهاي آموزشي
- درآمدهاي اتفاقي اتحاديه

تبصره – اعضاء اتحاديه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود عملكرد يا سرمايه را ندارند و انجام معامله اعضاء با اتحاديه بدون تصويب هيات عمومي ممنوع است.

ماده ۱۵ – شورا نسبت به تعيين شخص ويا اشخاصي از بين خود كه از طرف اتحاديه حق امضاء خواهند داشت، اقدام خواهد نمود. اسناد مالي وتعهد آور اتحاديه با امضاء رئيس و خزانه دار و در غياب رئيس با امضاء يكي از نواب رئيس و با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶- سال مالي اتحاديه از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۷ – وظايف بازرس اتحاديه عبارتست از:
- اظهار نظر در باره صحت و درستي صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد شوراي اجرائي
- اظهار نظر در خصوص صحت مطالب و اطلاعاتي كه از طرف شوراي اجرايي در اختيار مجامع عمومي گذاشته ميشود
- نظارت و اظهار نظر در خصوص نحوه اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرايي در اتحاديه

تبصره – بازرس براي انجام وظايف خود مجاز خواهد بود هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و اطلاعات مربوط به اتحاديه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و حسب مورد نتيجه رسيدگي را در اظهار نظر خود منعكس نمايد.

ماده ۱۸- اين اساسنامه مشتمل بر هجده ماده و يازده تبصره در تاريخ نهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج خورشيدي در هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در اهواز تصويب شد. آئين نامه هاي موضوع ماده سيزده اين اساسنامه پس از تهيه به تصويب هيات عمومي خواهد رسيد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi