لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اساسنامه - آئين كار و فعاليت ها (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سوابق تشكيل اتحاديه وكلاي دادگستري ايران
  * اساسنامه اوليه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
  * آگهي تاسيس موسسه اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري
روزنامه رسمي شماره ۱۷۱۲۲ تاريخ ۱۷/۹/۱۳۸۲

  * آيين كار اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
مصوبه ۲۸/۳/۸۳ مجمع عمومي همايش اروميه

-------------------------------------------------------------  * سوابق تشكيل اتحاديه وكلاي دادگستري ايران

با افزايش كانونهاي جديد و ضرورت هماهنگي در امور كلي وكلاء شوراي هماهنگي هيئت مديرههاي كانونها ، جلسات مشترك سالانه برقرار و تصميمات مهمي اتخاذ شده است .

از طرفي ضرورت ايجاد اتحاديه وكلاي ايران ، شامل كانونهاي وكلاي دادگستري به تصويب و تاييد مسئولين كانونها رسيده و مقدمات كار فراهم ميگردد .

در اين خصوص در يازدهيمن دوره همايش هيات مديره كانونهاي دادگستري ، همايش شيراز ، ۱۲ و ۱۳ ابان ۱۳۸۱ پيش نويس كلي تشكيل اتحاديه وكلاء تهيه و مورد بحث و نظر اعضاء قرار ميگيرد .

به علاوه براي بررسي ايجاد سايت مشترك اطلاع رساني هماهنگي انجام ميگيرد . سپس در همايش تهران ، ۲۰ و ۲۱ اذر ماه ۱۳۸۱ طرح نهايي اساسنامه اتحاديه تهيه ميگردد .

سرانجام در دوازدهيمن دوره همايش سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، طرح اساسنامه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به تصويب رسيد .

بعلاوه در ۱۴همين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ، ( دومين همايش اتحاديه ) ، با اصلاح اساسنامه و تصويب آئين كار اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري با نام اختصاري ( اسكودا ) مقدمات اجرائي شدن كامل اركان اتحاديه ، فراهم شده است .
بالا
فهرست اصلي


  * اساسنامه اوليه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

( مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۱ همايش تهران و اصلاحات ۲۷/۳/۱۳۸۳ و ۲۸/۲/۱۳۸۴ )

به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظائف مربوط به كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و نيل به اهداف مقرر كه در اين اساسنامه «اتحاديه» ناميده ميشود به شرح ذيل تشكيل ميگردد .

ماده ۱ - اعضاي اتحاديه به ترتيب تاريخ تاسيس عبارتند از كانونهاي وكلاي دادگستري موجود در اين تاريخ به اسامي :
كانون وكلاي دادگستري مركز , كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي و اردبيل , كانون وكلاي دادگستري فارس بوشهر كهكيلويه و بويراحمد , كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان و چهار محال بختياري و مركزي, كانون وكلاي دادگستري اذربايجان غربي و كردستان , كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان, كانون وكلاي دادگستري خراسان, كانون وكلاي دادگستري گيلان , كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان، كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام، كانون وكلاي دادگستري همدان.

تبصره : كانونهاي وكلاي دادگستري كه بعد از اين تاسيس گردند با پذيرش اين اساسنامه و به صرف تقاضاي عضويت , پس از تائيد هيات عمومي عضو اتحاديه محسوب خواهند شد .

ماده۲ - تابعيت اتحاديه ايراني و مركز آن شهر تهران است.

ماده ۳ - اهداف اتحاديه عبارتند از :
۱-۳) كوشش بمنظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون هاي وكلاي دادگستري

۲-۳) تدوين و تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح

۳-۳) ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه

۴-۳) ارتقاء سطح معلومات علمي و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دست آوردهاي علمي و فن آوري‌هاي روز

۵-۳) بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات ارجايي و مديريتي كانونها و پيشنهاد روش و راههاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي آنها

۶-۳) ايجاد شبكه اطلاع رساني مشترك

۷-۳) حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و ارائه طرحاهاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها

۸-۳) اتخاذ تدابير مقتضي بمنظور برقراري ارتباط با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي

۹-۳) ارائه طرحهاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص

ماده ۴ – سرمايه اتحاديه مبلغ ده ميليون ريال است كه ، نقدا پرداخت شده و اعضاي اتحاديه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود عملكرد يا سرمايه را ندارد و انجام معامله اعضاء با اتحاديه بدون تصويب هيات عمومي ممنوع است .

ماده ۵ – اتحاديه غير انتفاعي است .

ماده ۶ - اركان اتحاديه عبارتند از :

- هيات عمومي
- شوراي اجرائي
- بازرس

ماده ۷ -
هيات عمومي مركز از اعضاء اصلي و در غياب آنها اعضاي علي البدلهيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري ميباشد كه حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه ميدهد و در هر جلسه، هيات عمومي زمان و مكان جلسه بعدي را مشخص ميكند. دعوت به تشكيل جلسه هيات عمومي همواره از طريق ارسال دعوت نامه به كانون هاي مربوطه و با ذكر دستور جلسه با امضاء رئيس شوراي اجرايي با رعايت فاصله حداقل بيست روز از تاريخ دعوت نامه به پست يا ارسال فكس بعمل خواهد آمد.

تبصره: بنابه درخواست حداقل نصف كانون هاي عضو و يا اكثريت اعضاء هيات عمومي اتحاديه، ميتوان جلسات هيات عمومي را به طور فوق العاده تشكيل داد.

وظايف هيات عمومي عبارتند از:
۱- تعيين خط مشي كلي و سياستهاي اصلي اتحاديه
۲- انتخاب اعضاء شوراي اجرايي و يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل
۳- تعيين ميزان حق عضويت اعضاء و تصويب بودجه، ترازنامه و صورت مالي اتحاديه
۴- سلب عضويت از اعضاء و تغيير و اصلاح اساسنامه و انحلال اتحاديه


ماده ۸ - هر عضو هيات عمومي داراي يك راي است در صورتي كه هريك از اعضاء نتواند در جلسه حاضر شود ، مي تواند به يكي از اعضاي اصلي يا علي البدل هيات مديره ، با ذكر دليل مي تواند به يكي از اعضاء اصلي هيات مديره كانون خود نمايندگي دهد . هر عضو حاضر مي تواند فقط نمايندگي يك عضو غايب را برعهده گيرد و نمايندگي مزبور با امضاي رئيس يا نايب رئيس و مهر كانون متبوع معتبر مي باشد .

ماده ۹ - جلسات هيات عمومي با حضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت مي يابد , جلسات توسط يك نفر رئيس و يك نفر دبير و دو نفر ناظر، كه از بين حاضرين با اكثريت اراء انتخاب مي شوند , اداره خواهد شد .
اتخاذ تصميم همواره با اكثريت مطلق اراء افراد حاضر در جلسه خواهد بود مگر در مورد انحلال اتحاديه و تغيير اساسنامه و سلب عضويت اعضاء كه با حضور سه چهارم اعضاء تشكيل و با اكثريت چهار پنجم اراء افراد حاضر اتخاذ تصميم ميگردد .

تبصره : اعمال حق راي منوط به پرداخت حق عضويت است .

ماده ۱۰ - هيات عمومي در اولين جلسه خود اعضاء شوراي اجرائي را انتخاب مي كند .

ماده ۱۱ - شوراي اجرائي متشكل از ده نفر وكيل پايه يك دادگستري با دارا بودن شرايط عضويت در هيات مديره كانونهاي وكلا خواهد بود كه براي مدت دو سال از كانون مركز دو عضو و از هر يك از ساير كانونها يك عضو انتخاب مي شوند . در صورت استعفاء و عزل يا چنانچه هريك از اعضاء شوراي اجرائي قادر به ادامه وظايف خود نباشند هيات عمومي نسبت به انتخاب عضو جديد معرفي شده از كانون مربوطه براي بقيه مدت دوره اقدام خواهد كرد . با تاسيس هركانون , يك عضو به شوراي اجرائي اضافه خواهد شد .
شورا در نخستين جلسه از بين خود يك رئيس و دو نايب رئيس و يك خزانه دار و دو منشي انتخاب مي نمايند .

ماده ۱۲ - جلسات شوراي اجرائي ، كه با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت ، بدوا توسط رئيس و در غياب وي توسط يكي از نواب شورا افتتاح و اداره خواهدشد . اتخاذ تصميم درخصوص موضوعات مطروحه در شورا با اكثريت اراء بوده و در صورت تساوي آراء ، عده اي كه رئيس شورا جز آنان است معتبر خواهد بود . همچنين شورا نسبت به تعيين شخص و يا اشخاصي كه از طرف اتحاديه حق امضاء خواهند داشت اقدام خواهد نمود .

تبصره : جلسات شوراي اجرايي به درخواست رئيس شورا يا پنجاه درصد اعضاي شوراي اجرايي با رعايت فاصله ده روز با ارسال دعوت نامه كتبي از طريق فاكس ويا پست الكترونيكي تشكيل خواهد شد و به جز موضوعاتي كه صرفا در صلاحيت هيات عمومي است نسبت به كليه امور اجرايي اتحاديه اتخاذ تصميم خواهد كرد .

( عبارت « كه با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت ، » و « عده اي كه رئيس شورا جز آنان است معتبر خواهد بود » اصلاحي ۲۷/۳/۸۳ )
( تبصره قبلي : جلسات شوراي اجرائي به دعوت ۵۰% اعضاي شوراي اجرائي در هرزمان قابل تشكيل خواهد بود . )

ماده ۱۳ - رئيس شوراي اجرائي , نماينده قانوني اتحاديه بوده و مجري تصميمات هيات عمومي و شوراي اجرائي است .

ماده ۱۴ - شوراي اجرائي ائين نامه هاي تشكيلاتي , اجرائي و مالي مربوط به اتحاديه را تهيه نموده و حداكثر ظرف مدت سه ماه براي تصويب به هيات عمومي ارائه خواهد نمود پيشنهاد دستور كار هيات عمومي بعهده شوراي اجرائي مي باشد .

ماده ۱۵ - منابع مالي اتحاديه عبارتند از :
- هدايا و كمكهاي مالي مستمر و يا ادواري همكاران ,
- درامدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و شهريه كلاسهاي اموزشي
- درامدهاي اتفاقي اتحاديه ,
- حق عضويت ساليانه هريك از كانونهاي وكلا طبق مصوبه هيات عمومي اتحاديه .

ماده ۱۶ - سال مالي اتحاديه از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۷ - لوزم تشكيل اتحاديه در همايش مورخ ۱۱ و ۱۲ آبانماه سال ۱۳۸۱ شيراز به تصويب رسيد و متعاقبا اساسنامه آن با حضور نمايندگان كانون هاي كشور در تهران تهيه و سپس در همايش اصفهان تصويب و با انجام اصلاحاتي در همايش اروميه، نهايتا اساسنامه حاضر بعنوان آخرين اصلاحات آن در همايش ارديبهشت ماه مشهد تصويب گرديد. آئين نامه هاي موضوع ماده ۱۳ اين اساسنامه نيز پس از تصويب هيات عمومي جزء لاينفك اين اساسنامه خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي تاسيس موسسه اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري
روزنامه رسمي شماره ۱۷۱۲۲ تاريخ ۱۷/۹/۱۳۸۲


شماره ۳۷۵۲۹/۳۲ - ۸/۹/۱۳۸۲
آگهي تاسيس موسسه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
به نقل از روزنامه رسمي دوشنبه هفدهم آذرماه ۱۳۸۲

نظريه ماده ۸ آئين نامه ثبت موسسات غير تجاري موسسه در تاريخ ۸/۹/۷۲ تحت شماره ۱۶۰۳ در اين اداره به ثبت رسيده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهي مي شود .

۱ - نام موسسه : اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران .

۲ - موضوع موسسه : ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري ، پيشنهاد تدوين ، تنقيح و تغيير قوانين وكالت با توجه به شرايط و مقتضيات زمان به منظور ارتقا سطح وكالت و حفظ استقلال كانونها ، هماهنگي با قوه قضائيه و همكاري با قواي مقننه و مجريه در پيشنهاد تهيه و اطلاع قوانين ، ارائه طرح هاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص ، ارتقا سطح معلومات علمي و تجربي وكلاي دادگستري و حمايت از حقوق فردي و جمعي آنان ، بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات اجرائي و مديريتي كانونها و پيشنهاد روش و راههاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي اين تشكيلات ، ايجاد يك شبكه اطلاع رساني مشترك و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فن آوريهاي روز موردنياز ، ارائه طرح هاي لازم به منظور بهبود وضع رفاهي وكلا و كارآموزان ، اتخاذ تدابير مقتضي به منظور برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي .

۳ - تابعيت : ايراني .

۴ - مركز اصلي موسسه : تهران ميدان آرژانتين خيابان زاگرس - پلاك ۳

۵ - اسامي موسسين كانونهاي وكلاي دادگستري۱ - مركز۲ - فارس ، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمد ، ۳ - آذربايجان شرقي و اردبيل۴ - اصفهان ۵ - آذربايجان غربي و كردستان۶ - خراسان ۷ - مازندران و گلستان۸ - قزوين و زنجان ۹ - گيلان ۱۰ - كرمانشاه۱۱ - خوزستان

۶ - تاريخ تشكيل موسسه : از تاريخ ثبت بمدت نامحدود .

۷ - مديران و اشخاصيكه در موسسه حق امضا دارند .
آقايان بهمن كشاورز : بعنوان رئيس ، علي مندني پور و مهدي عامري مقدم ، به سمت نايب رئيس ، خانم فريده غيرت ، به سمت خزانه دار ، آقايان علي فرطوسي و محمد ابراهيم مودب بعنوان منشيان اتحاديه ، آقايان اصغر صادقي ، حسن نقي زاده ، حسن محلوجيان ، علي اكبرمحمدي ، منصور ولي زاده ، سيدطاهر نعليني براي مدت ۲ سال بعنوان اعضا شوراي اجرايي انتخاب شدند . كليه اسناد رسمي و تعهد آور و منجمله چك و سفته و اسناد انتقال اموال غير منقول با امضا مشترك رئيس شوا و خزانه دار و مهر اتحاديه و مكاتبات عادي با امضا منفرد رئيس شورا با مهر اتحايه معتبر خواهدبود .

۸ - دارائي موسسه ۱۰۰۰۰۰۰۰ريال

پ ۴۷۸۳۴ اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري
بالا
فهرست اصلي


  * آيين كار اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
مصوبه ۲۸/۳/۸۳ مجمع عمومي همايش اروميه


ماده ۱ – تعاريف :
كانون ميزبان = كانوني كه همايش در محل استقرار آن برگزار ميشود و هزينه همايش را ميپذيرد .
مهمان ، مهمانان = كانونها و وكلاي شركت كننده در همايش اعم از اعضاء هياتهاي مديره يا هماهنگ كنندگان يا اعضاء شوراي اجرايي اسكودا يا مشاور يا متخصص بند ث موضوع ماده۶ آيين كار
اسكودا = اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
كانونهاي عضو = كانونهاي عضو اتحاديه
همايش = جلسات هيات عمومي اسكودا

ماده ۲ – پذيرش :
كانونهاي جديدالتاسيس پس از تصويب پيوستنشان به اسكودا درهيات مديره ، تصوير مصوبه هيات مديره را با نامه اي به امضاء رئيس كانون به اسكودا ارسال و تقاضاي عضويت ميكنند . اين تقاضا در اولين جلسه هيات عمومي – اعم از عادي يا فوق العاده – مطرح و در صورت تصويب ، كانون متقاضي عضو اسكودا خواهد شد .

تبصره :
اعضاء اصلي هيات مديره كانون متقاضي ميتوانند در جلسه مذكور حاضر شوند اولين دستور جلسه ، بررسي تقاضا خواهد بود و در صورت تصويب تقاضا ، كانون متقاضي در آن جلسه حق راي خواهد داشت .

ماده ۳ – هيات عمومي :
الف : جلسات عادي هيات عمومي اسكودا ، دو بار در سال تشكيل ميشود زمان برگزاري اين جلسات حتي المقدور دهه سوم خرداد ماه و دهه سوم آذر ماه هر سال خواهد بود . مدت همايش حداقل دو روز است .

ب : ترتيب برگزاري همايش همان است كه تا اين زمان رعايت شده ، اما شوراي اجرايي ميتواند با توجه به ضرورتها و شرايط اقليمي و ساير موارد ، اين ترتيب را تغيير دهد .

پ : هماهنگ كننده همايشها همواره اسكودا خواهد بود . هزينه همايش بوسيله كانون ميزبان پرداخت ميشود .

ت : هزينه رفت و برگشت به محل همايش بر عهده مهمانان است .

ماده ۴ – آيين كار هيات عمومي :
الف : دارندگان حق راي در محل معيني مستقر ميشوند به نحوي كه در انجام راي گيري مشكلي پيش نيايد اسامي حضاري كه حق راي دارند پس از استقرار در فهرستي نوشته و بوسيله ايشان امضاء خواهد شد و اين فهرست ملاك حضور افراد و اقدامات بعدي هيات عمومي خواهد بود .

ب : جلسه با پخش سرود جمهوري اسلامي و آياتي از قرآن مجيد آغاز ميشود .

پ : رئيس شوراي اجرايي اسكودا باتفاق رئيس كانون ميزبان و در صورت عدم حضور آنان يكي از نواب روساي مزبور رسميت جلسه را اعلام و جلسه را شروع ميكنند و در زمانيكه قصد ورود به دستور جلسه هيات عمومي را دارند اقدام به اخذ راي براي تعيين يك رئيس و يك دبير از بين حاضرين خواهند كرد .

ث : چنانچه كانون ميزبان به سخنراني مقام يا مقامات محلي يا ساير مسئولان تمايل داشته باشد ضروري است اين موضوع را پيش از برگزاري همايش به شوراي اجرائي اعلام كند در اين صورت براي اين سنخرانيها زمان متناسب تعيين و مراتب از طرف رئيس شوراي اجرايي به رئيس منتخب جلسه اعلام خواهد شد .

ج : پس از اتمام سخنرانيها دستور جلسه قرائت و هيات عمومي وارد دستور ميشود .

چ : پس از قرائت دستور بطور كلي ، هر مورد آن جداگانه مطرح ميشود . كساني كه طبق اساسنامه حق راي دارند حق اظهار نظر در هر مورد را خواهند داشت . در خصوص هر مورد حداقل يك موافق و يك مخالف صحبت ميكند و سپس راي گيري بعمل مي آيد .

ح : خلاصه مطالب مطروحه و نتيجه اخذ راي بوسيله دبير در صورتجلسه نوشته ميشود و در پايان جلسه اين صورتجلسه بوسيله رئيس و دبير امضاء خواهد شد . اگر كسي مايل باشد عين اظهاراتش نوشته شود ، ميتواند اين امر را تقاضا كند . در اين حالت اظهارات وي بوسيله خود او نوشته و به صورتجلسه ضميمه ميگردد .

تبصره ۱ :
هر يك از افراد دارنده حق راي مي تواند نقطه نظرهاي خود را ارسال نمايد و يا تا پايان همايش جهت ضميمه شدن به صورتجلسه هيات عمومي به دبير جلسه تسليم كند .

تبصره ۲ :
حضور وكلاي دادگستري در جلسه هيات عمومي ، آزاد است اما حق اظهار نظر و شركت در راي گيري را ندارند .

كانونهاي عضو قبل از برگزاري همايش تاريخ و محل تشكيل آنرا به نحو مقتضي به اطلاع همكاران ميرسانند .

خ : هيچيك از اظهار نظرها نبايد بيش از پنج دقيقه بطول انجامد . در موارد ضرورت رئيس جلسه ميتواند پنج دقيقه وقت اضافي براي سخنران قائل شود .

تبصره :
رئيس جلسه راساً يا به تقاضاي حضاري كه حق راي دارند ميتواند به وكلاي حاضر در جلسه كه حق اظهار نظر و راي ندارند ، اجازه دهد كه – در موارد خاص - اظهار نظر كنند .

د : رئيس جلسه مسئول نظم امور در جلسه است و حسب مورد ميتواند تدابير مقتضي را در اين خصوص اعمال كند .

ذ : راي گيري در هيات عمومي از طريق قيام و قعود يا بلند كردن دست صورت ميگيرد . اما به تقاضاي هر يك از كانونها و يا تشخيص رئيس جلسه راي گيري ممكن است بطور مخفي و با ورقه انجام شود .

ماده ۵ – كميسيونها : الف : در اسكودا كميسيونهايي بشرح آتي تشكيل ميشود :
۱ - كار آموزي و آموزش
۲ - رفاه
۳ - روابط عمومي و امور بين المللي
۴ - انفورماتيك
۵ - نقل و انتقالات
۶ - صندوق حمايت
۷ - روساي كانونها
۸ - حقوق بشر

ب : خلاصه شرح وظايف كميسيونها به قرار آتي است مصوبات كميسيونها براي تصويب در هيات عمومي مطرح خواهد شد :

- كميسيون كار آموزي وآموزش : هماهنگي امور آزمون ، كارآموزي ، اختبار كارآموزان ، و آموزش حين كار وكلا ( از قبيل آموزش زبان ، كامپيوتر ، كلاسهاي تخصصي و مانند اينها )

- كميسيون رفاه : هماهنگي مسائل مربوط به گردشگري و تعاوني هاي مسكن و مصرف و وامهاي خارج از محدوده صندوق حمايت وكلا و تهيه امكانات رفاهي براي وكلا .

- روابط عمومي و بين المللي : هماهنگي امور مربوط به تبليغات و انتشارات و ارتباط با قواي سه‏گانه و نهادها و ارگانهاي داخلي و مجامع حقوقي خارجي و كانونهاي وكلاي ديگر كشورها .

- انفورماتيك : هماهنگي امور مربوط به سايت اتحاديه كه طبعاً با همكاري كميسيون روابط عمومي و امور بين المللي بايد انجام شود .

- كميسيون نقل و انتقالات : هماهنگي در نحوه جابه جايي وكلا و كارآموزان بين كانونها

- صندوق حمايت : هماهنگي امور مربوط به بازنشستگي و از كارافتادگي ، فوت و وام وكلاي دادگستري

- روساي كانونها : هماهنگي نسبت به مسائل مشترك راجع به معاضدت قضائي ، دادسرا و دادگاه كانونها موارد ويژه و هر مطلب ديگري كه طرح آن را لازم بدانند .

- حقوق بشر : بحث و بررسي درباره نقض احتمالي حقوق بشر و چگونگي رعايت آن در كشور

پ : كميسيونها پس از اولين نشست هيات عمومي در اولين روز همايش تشكيل ميشود .

تبصره :
كليه كانونها بايد پيش از حضور در هيات عمومي نمايندگان خود را براي حضور در كميسيونها تعيين وبه نماينده كانون خود در هيات اجرايي معرفي كنند .

نماينده هر كانون در هيات اجرايي اسكودا مسئول تمشيت امور مربوط به حضور اعضاي هيات مديره در همايش و كميسيونها خواهد بود .

ت : در صورت لزوم كميسيونها ميتوانند از نظر مشورتي متخصصين بهره مند شوند .

ث : در هر كميسيون رئيس و منشي با راي اكثريت اعضاء انتخاب ميشوند .

ج : از مذاكرات كميسيون صورتجلسه اي تنظيم و بوسيله اعضاء امضاء ميشود . خلاصه مصوبات و نظر اقليت – در صورت وجود - با استدلال هاي آنها بطور روشن نوشته و بوسيله اعضاي كميسيون امضاء ميشود تا در جلسه هيات عمومي مطرح گردد .

چ : تصميمات كميسيونها با اكثريت مطلق آراء حاضرين داراي حق راي اتخاذ ميشود .

ح : كميسيونها مكلف اند تصميمات خود را به جلسه روز بعد هيات عمومي عرضه كنند و اگر در مواردي – به هر علت - نتوانسته اند اتخاذ تصميم كنند ، صريحاً اعلام نمايند .

خ : تصميمات كميسيونها در خصوص موارد ارجاعي در جلسه هيات عمومي مطرح و طبق ضوابط مربوط به هيات عمومي ( ماده ۳ اين آيين كار ) در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد .

ماده ۶ – شوراي اجرايي :
الف : شوراي اجرايي اسكودا طبق دعوت رئيس شورا و يا در صورت درخواست ۵۰ % از اعضاء شورا –حسب‏ضرورت - تشكيل جلسه ميدهد و با حضور اكثريت مطلق اعضاء ، رسميت خواهد يافت . نحوه تشكيل و راي گيري بشرح ماده ۱۲ اساسنامه است .

ب : شورا حداكثر يك ماه پيش از تشكيل هيات عمومي تشكيل جلسه ميدهد و دستور جلسه هيات عمومي را با هماهنگي كانونهاي عضو تنظيم و به آنها ابلاغ ميكند .

پ : محل تشكيل شورا و مركز اتحاديه تهران است . اما چنانچه ضرورت ايجاب كند ، اكثريت اعضاء شورا مي توانند تشكيل آن را در محل ديگري ترتيب دهند .

ت : هزينه اياب و ذهاب اعضاء شوراي براي شركت در جلسات آن بر عهده كانون متبوعشان و هزينه پذيرايي از اعضاء در زمان تشكيل جلسات شورا با اسكودا است .

تبصره :
هر گاه زمان تشكيل شوراي اجرايي با همايش اسكودا مقارن شود ، وضعيت سكني و پذيرايي اعضاء شورا همانند ساير مدعوين خواهد بود .

ماده ۷ – امور مالي :
الف : وجوه دريافتي اسكودا به حساب جاري ۰۰۰۲۰۸۰۰۰ نزد بانك تجارت شعبه سعدي تهران واريز و كليه برداشتها نيز صرفاً با صدور چك انجام خواهد شد .

ب : چكها با امضاء رئيس شوراي اجرايي و يا يكي از نواب رئيس و خزانه دار ممهور به مهر اسكودا قابل پرداخت مي باشد .

پ : نصاب پرداختها به قرار ذيل است :
- تا مبلغ پنجاه ميليون ريال دفعتاً واحده با تصميم رئيس شوراي اجرايي
- تا مبلغ يكصد ميليون ريال دفعتاً واحده با تصويب شوراي اجرايي
- از يكصد ميليون ريال به بالا دفعتاً واحده با تصويب هيات عمومي

تبصره :
حد نصاب هاي مذكور در بند پ ناظر به موضوع واحد است بنابراين تفكيك پرداختهاي متعدد در موضوع واحد بمنزله يك پرداخت است .

ت : در مورد خريدها يا معاملات اموال منقول و خدمات از مبلغ ده ميليون ريال به بالا استعلام بها حداقل از سه فروشنده يا سازنده يا عرضه كننده خدمت لازم و تصميم نهايي حسب مورد با رئيس شوراي اجرايي و يا شوراي اجرايي خواهد بود .

ث : در مورد خريد اموال غير منقول –بارعايت نصاب بند پ - بايد حداقل نظر يك كارشناس رسمي دادگستري جلب شود .

ج : هر يك از كانونهاي عضو ميتواند هر زمان كه بخواهد نماينده اي را براي بررسي وضعيت مالي و دفاتر مالي اسكودا اعزام كند . رئيس شوراي اجرايي و خزانه دار مكلف اند با فرد اعزامي همكاري و اطلاعات مورد نياز را بر وي ارائه نمايند .

چ : شوراي اجرايي مكلف است در پايان هر سال مالي گزارش دقيق وضعيت مالي اسكودا و ترازنامه آن را تنظيم و براي كليه كانونهاي عضو ارسال كند .

ح : اعمال حق راي كانونها در هيات عمومي و شوراي اجرايي منوط به آن است كه كل حق عضويت مربوط به خود را پرداخته و تسويه كرده باشند . در غير اينصورت حق حضور آنها در حد تبصره ۲ بند ح ماده ۵ قابل اعمال خواهد بود .

خ : هيچيك از اعضاء هيات هاي مديره كانونهاي عضو و رئيس و نواب رئيس و اعضاء شوراي اجرايي اسكودا حق ندارند طرف معامله با اسكودا واقع شوند يا از آن وام بگيرند يا براي خدمات خود در اسكودا دستمزد يا حق جلسه يا هر وجه ديگري به هر عنوان دريافت كنند . خدمت وكلا و كارآموزان وكالت در اسكودارايگان و افتخاري مي باشد .

ماده ۸ – امور اداري و تشكيلاتي :
الف : امور اسكودا - حتي المقدور - بوسيله وكلا و كارآموزان و بطور رايگان و افتخاري اداره خواهد شد .

ب : شوراي اجرائي ، درصورت ضرورت ، آيين نامه مستقلي براي امور استخدامي اسكودا تنظيم و براي تصويب در هيات عمومي مطرح خواهد كرد .

پ : در هر حال استخدام كساني كه با يكديگر تا درجه سوم ، نسبت خويشاوندي داشته باشند ، ممنوع است .

ت : رئيس هيات اجرايي ميتواند يك يا چند نفر از وكلاي دادگستري را بعنوان هماهنگ كننده انتخاب كند . نمايندگان كانونها در شوراي اجرايي مي توانند راساً هماهنگي هاي لازم را با اين فرد يا افراد انجام دهند يا يك وكيل را به اين منظور تعيين و به رئيس شوراي اجرايي معرفي كنند و خدمت هماهنگ كنندگان نيز رايگان و تبرعي خواهد بود .

ماده ۹ – موارد متفرقه :
مصوبات هيات عمومي اسكودا براي كانونهاي عضو لازم الاتباع است .

تبصره : اين ماده از تاريخ تصويب بمدت يكسال بصورت آزمايشي اجرا خواهد شد و با توجه به نتايج حاصله مجدداً مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

اين آيين كار مشتمل بر ۹ ماده و ۸ تبصره در تاريخ۲۸/۳/۱۳۸۳ به تصويب هيات عمومي اسكودا رسيد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi