لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اساسنامه - آئين كار و فعاليت ها (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مصوبات جلسه كاري مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ شوراي اجرائي اسكودا - تهران
  * نامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ شوراي اجرائي اسكودا
-------------------------------------------------------------  * مصوبات جلسه كاري مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ شوراي اجرائي اسكودا - تهران

به گزارش واصله، بتاريخ چهار شنبه ۱۷/۱/۱۳۸۴ جلسه كاري شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با حضور اعضاء به شرح:
آقاي بهمن كشاورز و خانم فريده غيرت از كانون مركز
آقاي دكتر علي مندلي پور، از كانون منطقه فارس
آقاي محمد درهم مودب، از كانون آذربايجان شرقي و اردبيل
آقاي سيد حسين موسوي از كانون اصفهان
آقاي طاهر نعليني از كانون كرمانشاه و ايلام
آقاي عليرضا حاجي پور جعفري از كانون گيلان
آقاي علي فر طوسي از كانون خوزستان و لرستان
آقاي مهدي عامري از كانون خراسان
و بدون حضور نمايندگان كانونهاي مازندران و همدان
برگزار گرديد. مشروح مصوبات اين جلسه، حسب اعلام آقاي بهمن كشاورز، رئيس هيات اجرائي اسكودا به شرح زير ميباشد.
بتاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ جلسه شوراي اجرائي اسكودا بر مبناي دعوت قبلي راس ساعت ۹ صبح در محل كانون مركز با حضور اكثريت نمايندگان كانون ها ( طبق مصوبه هيات عمومي اسكودا) تشكيل است و با توجه به استعفاي نمايندگان محترم كانون قزوين و گيلان در شوراي اجرائي و اينكه نمايندگان جايگزين هنوز مورد بررسي هيات عمومي قرار نگرفتهاند، آقايان محمد رضا شهيدي و عليرضا حاجي پور جعفري معرفي شدهاند كه در جلسه تشريف دارند و از نظرات ايشان استفاده ميشود.

پس از بحث و بررسي در خصوص مواردي كه هر يك از كانون هاي برادر مايل به درج آنها در دستور جلسه خراسان بودهاند و نيز بررسي موادي از دستور جلسه همايش مازندران كه در مورد آنها شبهه بوجود آمد، مقرر شد، مجددا در دستور كار قرار گيرد و بالاخره با بررسي موارد باقي مانده از همايش مازندران و دستور جلسه همايش خراسان رضوي كه حسب اعلام كانون محترم خراسان، در مورخ ۲۷ لغايت ۳۰ ارديبهشت ماه (روز ۲۷ اعزام و استقرار هياتهاي مديره كانونها و روزهاي ۲۸ و ۲۹ جلسات كاري و روز ۳۰ جهت بازگشت اختصاص داده شده) سال ۱۳۸۴ در مشهد مقدس تشكيل خواهد شد، به شرح ذيل تدوين و تنظيم گرديد.
ضمنا مقرر شد كانون هاي برادر اسامي افراد هيات اعزامي را مشتمل بر اعضاء اصلي هيات مديره و در صورت غيبت هر يك از آنها فرد جايگزين و نيز اعضاء شوراي اجرائي اسكودا در صورتيكه عضو هيات مديره نباشند و بالاخره عوامل اجرائي اسكودا و روساي شعب صندوق حمايت و نمايندگان كميته انفورماتيك را به كانون محترم ميزبان اعلام و دو قطعه عكس هر يك از افراد اعزامي را نيز ارسال فرمايند. بديهي است كانون محترم ميزبان راسا به دعوت مسئولان صندوق حمايت اقدام خواهند فرمود.
شوراي اجرائي بر اين نكته تاكيد دارد كه با توجه به ضيق وقت و كثرت مسائل مورد بحث و اهميت آنها در برگزاري همايش، مقررات آئين كار به ويژه از جهت وقت اختصاص داده شده به اظهار نظر موافقان و مخالفان، اكيدا و دقيقا رعايت شود. بنابر اين بندهاي دستور جلسه هيات عمومي اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در همايش ارديبهشت ۸۴ مشهد مقدس به ترتيب اوليت عبارت است از:

۱- طرح و تصويب استعفاي نمايندگان كانون ها در شوراي اجرائي اتحاديه و بررسي و تصويب نمايندگان جايگزين.

۲- بررسي و اعلام نظر هيات عمومي اتحاديه در خصوص پيش نويس قانون وكالت كه در حال بررسي در قوه قضائيه است.

۳- بررسي پيشنهاد كانون مركز و پيشنهادهاي ساير كانونهاي برادر در خصوص اصلاح اساسنامه و آئين كار اسكودا، كه مقرر شد نظر كانون ها در خصوص مورد حداكثر تا تشكيل همايش خراسان به اتحاديه اعلام شود.

۴- نحوه برگزاري آزمون و تعداد دفعات آن و منابع مطالعه و دادن امتياز به افراد بومي با توجه به بند ۲ مصوبات همايش مازندران و اينكه تا اين زمان از هيچ يك از كانون ها نظري در اين خصوص واصل نشده، مقرر شد، كانون هاي برادر تا حلول زمان برگزاري همايش خراسان، نظرات كارشناسي خود را به اتحاديه اعلام فرمايند تا در مجمع عمومي مورد استفاده قرار گيرد.

۵- با توجه به اينكه طرح آرم ارائه شده در جلسه پيشين شوراي اجرائي مشتمل بر آرم فعلي كانونهاي ۱۲ گانه نبود، مقرر شد موضوع آرم اتحاديه بر مبناي طرحهاي پيشنهادي كانونهاي محترم فارس، خراسان و مركز مورد بررسي قرار گيرد و مفاد اين بند در خصوص نشان مخصوص اتحاديه به شكل نوار مليله دوزي (بند ۱۶ صورت مجلس همايش مازندران) تسري دارد.

۶- تعيين تكليف سايت اتحاديه در قالب تشكيل كميته دائمي انفورماتيك بر مبناي ساختاري كه هم اكنون در اتحاديه وجود دارد.
۷- تعيين تكليف نحوه اطلاع رساني وكلا در اينترنت و ابعاد و كيفيت اطلاعات مورد بحث و ايجاد فارغ مشخص بين تبليغات و اطلاع رساني. بعلاوه موضوع ايجاد امكانات فني (صفحات اختصاصي معرفي) براي وكلا در سايت اتحاديه و الزامي كردن آموزش كامپيوتر براي كليه كارآموزان مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.

۸- تعيين تكليف كمك هاي اعطائي به زلرله زدگان بم با اين توضيح كه به لحاظ تاخير در تعيين محل هزينه كرد كمك هاي جمع آوري شده، كه در خصوص كانون محترم خراسان، ناچار شدند مبلغ جمع آوري شده در حدود ۱۵ ميليون تومان را به هلال احمر پرداخت نمايند، و از طرفي، حسب موسسهاي به نام انجمن ياري به شماره ثبت ۷۹ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ از طريق سركار خانم شهر انگيز ابوطالبي همكار وكالتي به سركار خانم غيرت همكار محترم، اعلام كرده است كه آماده است، كمك هاي كانون هاي وكلاي دادگستري به هر ميزان كه باشد، صرف ساختن مجموعه هنرستان كشاورزي (دختران بم) نمايد و قسمت مشخصي از بناي احداثي نظير يك سالن يا يك تالار را بنام اتحاديه كانون هاي وكلا نام گذاري كند، شوراي اجرائي به هيات محترم عمومي اسكودا پيشنهاد و توصيه ميكند كه وجوه گرد آوري شده را جهت صرف در راستاي پيش گفته در اختيار اين انجمن قرار دهد.

۹- مسئله حق عضويت كانون ها در اتحاديه. يشنهاد كانون محترم گيلان به اين تفضيل كه حق عضويت در زمان تمديد پروانه از يكايك وكلا و كارآموزان وصول و به صندوق اتحاديه ايصال شود.

۱۰- پيشنهاد كانون محترم گيلان در خصوص برگزاري همايش ها به وسيله اتحاديه و با هزينه اتحاديه اسكودا و عند الاقتضاء با تسهيم هزينه يك همايش بين چند كانون كه فعلا از نظر مالي يا امكانات پذيرائي قادر به برگزاري همايش نيستند.

۱۱- بازنگري ميزان مستمري بازماندگان وكلا بنحوي كه رقم پرداختي با نيازهاي اين بازماندگان و شان ايشان تناسب داشته باشد.

۱۲- تصويب آئين كار مشترك در مورد نحوه انتقال وكلا از كانوني به كانون ديگر و نيز تعيين تكليف در موارديكه انتقالات داخلي در سطح كانون ها ميتواند بر عهده هر يك از كانونها باشد ويا ضوابط آن بايد از طرف اتحاديه تعيين شود.

۱۳- پيشنهاد كانون محترم خوزستان و فارس مبني بر تعيين رويه واحدي براي برگزاري اختبار از طرف اتحاديه، بند ۹ از صورت جلسه همايش مازندران، مقرر شد، كانون هاي محترم برادر نظريات خود را در اين خصوص تا پيش از برگزاري همايش خراسان به اتحاديه ارسال فرمايند.

۱۴- با توجه به شق ثاني بند ۱۷ صورت جلسه همايش مازندران مقرر شد كانون هاي برادر نسبت به بررسي دقيق قوانين و آئين نامههاي مربوط به وكالت و ارسال پيشنهادها و طرحهاي لازم مشتمل بر بيان اشكالات و ابهامات موجود به اتحاديه جهت اعلام به كميسيون تدوين قوانين كانون مركز اقدام فرمايند.

۱۵- شوراي اجرائي از كليه كانون هاي برادر تقاضا ميكند كه در خصوص پرداخت به موقع حق عضويت خود به اتحاديه اقدام فرمايند. ايضا پرداخت تعهدات معوقه كانون ها به كميته انفورماتيك مورد تقاضاي شوراي اجرائي است. كه اميد است كليه بدهيها پيش از همايش خراسان تسويه شود.

جلسه در ساعت ۳۰/۱۴ پايان يافت. امضاي اعضاي شوراي اجرائي اتحاديه اسكودا - ۱۷/۱/۸۴ تهران

بالا
فهرست اصلي


  * نامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ شوراي اجرائي اسكودا

دستور كار هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - هفتمين همايش اسكودا
دستور كار جلسات اسكودا براي همايش تهران - ۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۸۴
                                       
از: شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
به: روساي محترم كليه كانون هاي برادر

درباره: ابلاغ دستور جلسه هيات عمومي همايش تهران

احتراما، جلسه شوراي اجرائي اسكودا در ساعت ۹ صبح روز ۷/۷/۱۳۸۴ با حضور اكثريت اعضاء و جناب آقاي ثابت قدم به نمايندگي از رياست محترم كانون وكلاي مركز (كه در سفر تشريف داشتند) تشكيل و در اجراي ماده ۱۴ اساسنامه اسكودا، دستور جلسه همايش تهران (۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۸۴) بر مبناي موارد اعلامي كانون هاي برادر، كه بوسيله نمايندگان محترم آنها مطرح شد، تنظيم شد، كه اينك تقديم ميشود.

۱- انتخاب هيات رئيسه (رئيس، دبير و دو ناظر)

۲- استماع گزارش رئيس شوراي اجرائي در مورد عملكرد دو ساله شورا، عرضه صورت عملكرد مالي دو ساله شورا و تصويب ترازنامه

۳- راي گيري در خصوص انتخاب اعضاي شوراي اجرايي

۴- انتخاب بازرس اصلي وعلي البدل

۵- بررسي موقعيت اتحاديه و لازم الاجرا بودن مصوبات آن با توجه به اوضاع حاضر و لزوم وجود وحدت و انسجام كامل بين كانون ها و ايجاد ضمانت اجرا براي اين مورد، عند الزوم با اصلاح آيين كار يا اساسنامه. (پيشنهاد جمعي از اعضاي شوراي اجرائي حاضر در جلسه ۷/۷/۱۳۸۴)

۶- موارد پيشنهادي كانون محترم مركز:
اصلاح اساسنامه به نحوي كه اولا اعضاي شوراي اجرائي همواره از اعضاء هيات هاي مديره كانون ها معرفي شوند. ثانيا رئيس شوراي اجرايي اتحاديه (رئيس اتحاديه) هميشه رئيس كانون مركز باشد.

۷-موارد پيشنهادي كانون محترم همدان:
الف: در مكاتبات و محاورات اسامي كانونها، با توجه به پيشنهاد كانون محترم فارس، به ترتيب حروف الفبا باشد. (پيشنهاد كانون محترم مركز اين است كه اين ترتيب بر مبناي تاريخ تاسيس كانون ها باشد)
ب: با پيش بيني راهكار قانوني در آزمون ورودي پنجاه درصد پذيرش از متقايان بومي باشد.
پ: در همايش بدوا كميسيون هاي اختصاصي تشكيل و مسايل مختلف بررسي و سپس نظر كميسيونها در جلسه‌اي مركب از روساي كانون ها مطرح و مصوبه جلسه اخير بعنوان روش واحد به كليه كانونها براي اجرا ابلاغ شود.

۸- پيشنهاد كانون محترم فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد:
كانونها تا زمان برگزاري همايش مطالبه خسارات و غرامات را از دولت عراق مورد بررسي تخصصي قرار دهند. سپس در هيات عمومي دو نفر از كانون مركز و از هر يك از كانون هاي ديگر يك نفر – ترجيحا از كساني كه با امور مربوط به حقوق جزاي بين الملل و دعاوي بين المللي آشنائي و به يك زبان خارجي انگليسي، فرانسه يا عربي تسلط داشته باشند، انتخاب شوند تا در خصوص مورد بررسي هاي تخصصي انجام داده، نظر مستدل و قابل ارائه كانون هاي وكلا را تنظيم نمايند.

۹- مورد پيشنهادي كانون محترم گيلان:
الف: پرداخت حق عضويت ها به نحوي باشد كه بتوان بودجه اتحاديه را به طور دقيق تنظيم و تفريغ كرد.
ب:‌در صورت ايجاد امكانات مالي (با حق عضويت مناسب و استفاده از مازاد هزينه برگزاري آزمون) در همايشها بوسيله اتحاديه برگزار شود.
پ: اتحاديه، بدون ورود درماهيت و جزئيات، حساسيت خود را در خصوص لزوم حفظ حقوق حقه و مسلم ايران نسبت به استفاده صلح آميز از انرژي اتمي ابراز نمايد.

۱۰ – موارد پيشنهادي كانون محترم آذربايجان شرقي و اردبيل:
الف: تقليل دوره كارآموزي به يك سال با توجه به شرايط موجود.
ب: كانون هاي برادر موارد رد تقاضاي برخي داوطلبان دريافت پروانه وكالت را به يكديگر اعلام كنند تا كانون هاي ديگر نيز از صدور پروانه خود داري نمايند (كانون محترم كرمانشاه و ايلام نيز پيشنهاد مشابهي دارند)
پ: در خصوص شرايط ورود به كارآموزي، از ضوابط قانوني، تعبير و تفسير متفاوتي وجود دارد (از قبيل نوع مدرك مورد نياز، وضعيت خدمت وظيفه و امثال اينها) در اين موارد روش واحد اتخاذ و از جانب همه كانونها اجرا شود.

۱۱- مورد پيشنهادي كانون محترم كرمانشاه و ايلام:
در خصوص مانعه الجمع بودن پروانه كارآموزي يا وكالت صاره شده از كانون هاي وكلا با پروانه ماده ۱۸۷ تصميم منجز و روش واحد، اتخاذ و پيش بيني شود.

۱۲- موارد پيشنهادي كانون محترم آذربايجان غربي و كردستان:
الف: در مورد افرادي كه پس از قبولي در آزمون براي تكميل پرونده مراجعه نمي‌كنند يا پس از دريافت پروانه تكاليف كارآموزي را بطور مرتب انجام نمي‌دهند، روش واحد پيش بيني شود.
ب: در مورد مساله كارآموزي شاغلين و اينكه اين افراد، بعنوان انجام تكاليف كارآموزي قبول وكالت مي‌كنند – كه اين پديده اي فساد انگيز است، روش واحد پيش بيني و در كليه كانون هاي برادر اينگونه كارآموزان از قبول وكالت منع و صحت اجراي اين تصميم از طرق و به وسائل مقتضي – نظير اعلام به وكيل سرپرست و نفروختن وكالتنامه به اين افرادو اعلام مراتب به دادگستريهاي استان – تضمين شود.

۱۳- موارد پيشنهادي كانون محترم خوزستان و لرستان:
الف: يكنواخت ساختن فرمهاي وكالتنامه در همه كانون با تفكيك وكلا و كارآموزان
ب: اتخاذ روش واحد براي دريافت وجوهي جهت پرداخت حق عضويت اتحاديه از وكلاي عضو هر كانون در موقع تمديد پروانه (اين پيشنهاد با پيشنهاد كانون محترم گيلان در خصوص تنظيم و تفريغ بودجه اتحاديه و تامين هزينه‌هاي آن مرتبط است)
پ: اتخاذ روش واحد در مورد اعطاء پروانه وكالت به جانبازاني كه در «حالت اشتغال» هستند.

۱۴- بررسي طرح آرم اتحاديه (موضوع بند ۵ صورت جلسه همايش خراسان) با اين توضيح كه در جلسه گذشته هيچ يك از طرحهاي پيشنهادي مورد تصويب قرار نگرفت.

۱۵ – تنظيم و تصويب قطعنامه همايش تهران

با تقديم احترام
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi