لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اساسنامه - آئين كار و فعاليت ها (صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مصوبات جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ هيات اجرائي - دوره دوم
  * گزارش سومين جلسه هيات اجرائي – دوره دوم
  * مصوبات هيات اجرائي اتحاديه اسكودا – دوره دوم جلسه چهارم
  * صورت جلسه مصوبات مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ - دوره دوم
  * مصوبات جلسه ۲۲/۶/۱۳۸۵ هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * صورت جلسه ۱۰/۸/۱۳۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * صورت جلسه ۲۴/۸/۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه
  * دستور كار هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
-------------------------------------------------------------  * مصوبات جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ هيات اجرائي - دوره دوم

دستور كار هجدهمين همايش سراسري هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۵ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان
                                       
مفاد صورتجلسه هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۴جلسه هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ثبت شده به شماره ۱۶۰۳۰ بادستورجلسه، موارد تعيين شده در صورت جلسه قبلي هيات اجرائي مورخ ۳۰/۹/۸۴ و موارد ديگر به رياست جناب آقاي جندقي و با حضور كليه اعضاء به شرح ليست پيوست و همچنين ذيل اين صورت جلسه در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ تشكيل شد.

در اين جلسه مهمترين مسائل كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور و دستور كار هجدهمين همايش سراسري هيات مديره كانون ها كه در روزهاي چهار شنبه ۲۷ و پنج شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۵ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان برگزار مي شود، مطرح و به شرح ذيل، مورد تصويب هيات اجرائي قرار گرفت.

۱- اعلام انتشار اولين شماره خبرنامه اتحاديه و تقديم به اعضاء حاضر.
گزارش نماينده محترم كانون قزوين و زنجان در خصوص برگزاري همايش بعدي اتحاديه در كانون متبوع و پيش بيني مدعوين در حدود ۸۰ نفر جهت اعضاي اصلي هيات مديره كانون ها.

توصيه هيات اجرائي براي پيش بيني حداقل ۱۰۰ نفر جهت برگزاري همايش در كانون قزوين جهت حضور حضور اعضاي اصلي هيات مديره هر كانون و احتمالا يك نفر نماينده انفورماتيك و يك نفر نماينده صندوق حمايت در همايش.

۲- راجع به دريافت مساعده برخي از وكلاي دادگستري از صندوق حمايت كه مبلغ آن حداقل حقوق است، صندوق اعتقاد دارد تكليف بيشتري ندارد، مقرر شد در خصوص اين پرداخت توسط خود كانونها، موضوع در هيات مديره مطرح و نتيجه براي طرح در مجمع عمومي اتحاديه اعلام شود.

۳- در خصوص بدهي كانون ها به صندوق حمايت، اين صندوق تضميم گرفته است بهره دير كرد معين نمايد. مقرر شد موضوع در هيات مديره هر كانون مطرح شود.
در خصوص پرداخت سهم چهار درصدي سهم هر كانون، پينشهاد افزايش حق عضويت تا سقف ۱۵۰ هزار تومان در سال بعمل آمد. مقرر شد موضوع سقف حق عضويت در تمام هيات مديره ها تصميم گيري شود. بعلاوه از چهار درصد سهم هر كانون دو درصد توسط وكلاء در زمان تمديد پروانه پرداخت شود و دو درصد باقيمانده توسط كانون ها به صندوق پرداخت شود. تصميم گيري نهايي در مجمع عمومي به عمل آيد.

۴- در خصوص ماليات مقطوع كه صندوق اعتقاد دارد طبق قانون وكلا بايستي بر اساس برگ قطعي ماليات مابه التفاوت را به صندوق بپردازند، مقرر شد موضوع در هيات مديره هر كانون مطرح و در جلسه مجمع عمومي رسيدگي شود.

۵- در خصوص پيشنهاد اصلاح اساسنامه اتحاديه، مقرر شد هر كانون تا قبل از برگزاري همايش، پيشنهاد خود را مكتوب به رئيس هيات اجرائي در تهران اعلام نمايد تا در مجمع عمومي مطرح شود.

۶- با توجه به تاخيرات مكرر و عدم پرداخت اقساط وام بانكي توسط برخي وكلا، مقرر شد اعضاي محلي شوراي اجرائي به كانون متبوع در اين خصوص ياد آوري نمايند كه تذكر لازم به وكلا داده شود.

۷- در مورد افرادي كه ليسانس حقوق نداشته ولكن فوق ليسانس حقوق دارند، فقط افرادي كه داراي ليسانس حقوق هستند، پروانه صادر شود. مقرر شد توسط كانون ها به شيوه يكساني عمل شود و در جلسه مجمع عمومي اتحاديه مطرح، تا رويه واحدي در اين خصوص توسط كانون ها عمل شود.

۸- كساني ميتوانند در آزمون كارآموزي شركت كنند كه گواهي پايان خدمت يا معافي معتبر ارائه دهند. براي شركت در آزمون گواهي فارغ التحصيلي كارشناسي مورد نياز است و بايد ارائه شود. مقرر شد اين موارد در مجمع رسيدگي و رويه واحد اتخاذ شود.

۱۰- در خصوص وضعيت ثبت شركت هاي حقوقي در ادارات ثبت، علي القاعده هر شركتي كه موضوع انجام امور حقوقي در اساسنامه آن ذكر شده باشد، لازم است از كانون در اين خصوص استعلام گردد. مقرر شد موضوع به اداره ثبت شركت ها اعلام شود تا به صورت بخشنامه اقدام شود.

۱۱- مقرر شد جهت تشويق وكلاي دادگستري به شركت موثر در انتخابات هيات مديره، اقدام شود. در اين خصوص هيات مديره هر كانون موضوع را بررسي و در جلسه مجمع عمومي مطرح گردد.

۱۲- پيشنهاد شد كميسيون يا كميته اي در اتحاديه جهت حمايت از حقوق وكلا و كارآموزان تشكيل شود. اين موضوع در دستور كار مجمع قرار گرفت.

۱۳- پيشنهاد شد در هر كانون، اتاقي براي نماينده كانون در هيات اجرائي اتحاديه در نظر گرفته شود و هزينه تجهيزات آن را اتحاديه بپردازد. اين موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.

۱۴- مقرر شد حق عضويت كانون ها در اتحاديه، افزايش پيدا نمايد.

۱۵- پيشنهاد شد هزينه ثبت نام در آزمون وكالت و كارآموزي ۲۰۰۰۰ هزار تومان تعيين گردد. مقرر شد تصميم نهايي در مجمع عمومي اتخاذ گردد.

۱۶- مقرر شد حداقل نمره قبولي جهت اعطاي پروانه كارآموزي براي ايثارگران نمره ۱۰ باشد. موضوع در دستور مجمع عمومي قرار گرفت.

۱۷- پيشنهاد شد نقل و انتقال وكلاي دادگستري فقط در مدت زمان يك ماه يا يك زمان معين در سال صورت گيرد. مقرر شد موضوع در مجمع عمومي مطرح شود.

۱۸- در خصوص انجام آزمون اختبار براي كارآموزان مهمان، مقرر شد موضوع ابتدا در هيات مديره كانون ها مطرح و نهايتا در مجمع عمومي اتحاديه براي اتخاذ رويه واحد اقدام شود.

۱۹- مقرر شد در خصوص ارجاع رسيدگي به صلاحيت كانديداهاي عضويت در هيات مديره كانون ها، به كميسيون موضوع ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷، نامه اي به رئيس محترم قوه قضائيه ارسال گردد.

هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
خانم ها:
فريده غيرت و فاطمه ميرشكرائي

آقايان:
سيد محمد جندقي كرماني پور، مهدي عامري، جهانگير مستوفي، بهروز يغمائي،
رجب رجبي علمداري، سيد حسين موسوي، اصغر ذوالفقاري، مهدي كيواني
علي فرطوسي و محمد جعفر مقتدري
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش سومين جلسه هيات اجرائي – دوره دوم

تهيه دستوركار مجمع عمومي هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري
هجدهمين همايش كانونها – ششمين همايش اتحاديه
                                       

به گزارش روابط عمومي سومين جلسه هيات اجرائي مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا به تاريخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ در محل كانون مركز تشكيل گرديد .

اعضاي حاضر در جلسه:
خانم غيرت از كانون مركز
آقاي جندقي كرماني پور و آقاي جهانگير مستوفي از كانون مركز
آقاي مهدي عامري از كانون خراسان
آقاي محمد مهدي مقتدري از كانون فارس
آقاي سيد حسين موسوي از كانون اصفهان
آقاي رجب رجبي علمداري از كانون آذربايجان شرقي و اردبيل
آقاي اصغر ذوالفقاري از كانون آذربايجان غربي و كردستان
آقاي صادق هژير از كانون گيلان
آقاي حسن محلوجيان از كانون مازندران و گلستان

و آقايان حسين زينعلي مسئول كميته انفورماتيك اتحاديه و آقاي محمد رضا شاكري دبير جلسه،در اين جلسه دستور كار اوليه ابلاغي به كانونهاي وكلاي دادگستري و پيشنهادات واصله مورد بحث قرار گرفت وبه شرح زير دستوركار اصلي مجمع عمومي هياتهاي مديره اتحاديه در روزهاي ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ماه به ميزباني كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان تصويب شد .۱- اصلاح اساسنامه – بررسي پيشنهادات كانون گيلان و آذربايجان شرقي.
مهمترين مسائل پيشنهادي، امكان انتخاب رئيس و نواب رئيس و بازرس شوراي اجرائي از ميان وكلاي دادگستري غير از عضاي هيات مديره، امكان عزل رئيس و اعضاي هيات اجرائي در صورت سلب صلاحيت، منع جمع بين دو سمت رئيس هيات مديره كانون مركز و رئيس هيات اجرائي اتحاديه و ساير موارد
۲- بررسي صلاحيت كانديداهاي عضويت در هيات مديره به هياتي خارج از قانون كيفيت اخذ پروانه
در انتخابات اخير كانونهاي مركز، گيلان و آذربايجان شرقي مشاهده شده كه سمت هايي به غير از دادگاه انتظامي قضات در امر اعلام صلاحيت دخالت نموده است. لذا مكاتباتي با سمت هاي مذكور و از طرف رئيس اتحاديه با رياست محترم قوه قضائيه به عمل آمده است كه به قانون مقرر عمل شود.

۳- اتخاذ تصميم نسبت به پرداخت وام از طرف كانونهاي وكلاي دادگستري به وكلايي كه نيازهاي فوري دارند .
با توجه به شرايط موجود صندوق كه داراي منع قانوني براي كمك هاي فوري به برخي از اشخاص با سابقه بيمه كم و يا اشخاص بازنشسته ميباشد، بهتر است هيات مديره هاي كانونهاي وكلاي دادگستري از طريق اختصاص بودجه و اعطاء وام با بهره كم يا ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه در اين خصوص، اقدام نمايند.

۴- دريافت ۲% از ۴% حق بيمه سهم كانونها از وكلاي دادگستري .
چون سرمايه صندوق متعلق به همه كانون هاي وكلاي دادگستري ميباشد، بديهي است كه بدهي كانون ها به صندوق موجب كاهش قدرت و مانور صندوق ميگردد.

۵- منع صدور پروانه كارآموزي براي افرادي كه فاقد كارشناسي حقوق و داراي كارشناسي ارشد حقوق هستند به طوري كه ليسانس آنها نيز حقوق نمي باشد .
با توجه به افزايش اين افراد كه بعضا با مدارك كارشناسي مثل مامائي و غير علوم انساني به ادعاي داشتن كارشناسي ارشد حقوق كه امروزه اخذ اين مدرك بسيار سهل و آسان ميباشد، روند مذكور به صلاح نميباشد.

۶- صدور يا عدم صدور پروانه كارآموزي براي كساني كه خدمت سربازي انجام نداده اند و نيز شركت اين افراد در آزمونهاي ورودي و حفظ حقوق آنان در صورت پذيرش پس از پايان خدمت سربازي .
با توجه به مقررات كلي كشور، كه شرط استفاده از مزاياي شغلي و انواع پروانه هاي مشاغل انجام خدمت سربازي و يا داشتن كارت معافيت دائم براي آقايان ميباشد، دليلي بر پيروي نكردن از اين بحث وجود ندارد. البته در يك راي دادگاه انتظامي به ادعاي عدم پيش بيني اين شرط (بند ۳ ماده ۱۰ لايحه) در قانون اخذ كيفيت، ادعاي نقض مقررات آئين نامه وكالت شده است.

۷- ارائه راهكارهايي جهت تشويق وكلا در انتخابات هياتهاي مديره كانونها
از جمله ايجاد و استفاده از شيوه هاي تشويق و ضمانت عدم امكان بهره برداري از برخي مسائل كانون در صورت عدم شركت در انتخابات.

۸- تشكيل كميسيوني در اتحاديه جهت حمايت از وكلا و كارآموزان
بعنوان بند ۹ ماده ۵ آئين كار اتحاديه. در كميسيون ها اين كميسيون وجود دارد و پيش بيني در اتحاديه داراي تاثير بهتري خواهد بود.

۹- افزايش حق عضويت كانونها به اتحاديه
با توجه به انتظارات اجرائي و متعدد از اتحاديه، لازم است بودجه مناسب براي اين اقدامات فراهم شود.
از جمله در صورت سرپرستي برگزاري امتحانات انتخاب كارآموزان وكالت، محملي براي تامين بخشي از هزينه هاي اتحاديه باشد.
همان طور كه هر كانون ميتواند مسائل اجرائي برگزاري انتخابات را به شخص خاصي در كانون محول نمايد به طريق اولي اين امكان براي تجميع نمايندگي واحد در اتحاديه، منع قانوني و منافاتي با استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ندارد.۱۰ – افزايش هزينه ثبت نام شركت كنندگان در آزمون ورودي كارآموزي به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ( دويست هزار ) ريال

۱۱- اتخاذ تصميم نسبت به حداقل نمره قبولي براي ايثارگران
با توجه به تاثير حداقل معدل، مثلا ده يا هشت در وضعيت پذيرفته شدن در اين خصوص بهتر است رويه واحدي در تمامي كانون ها وجود داشته باشد. در عين حال، با توجه به تفاوت شرايط داوطلب ايثار گر در كانون ها، برگزاري شرايط يكسان شايد عملي نباشد.

۱۲- تعيين زمان معين براي نقل و انتقالات وكلا
رسيدگي نهايي به درخواست هاي انتقال در يك زمان به خصوص مثلا ماه هاي ارديبهشت و آبان، ليكن در طول سال درخواست ها توسط كانون ها اخذ گردد.
براي موارد فوق العاده با مصوبه هيات مديره بلامانع باشد.

۱۳- انجام اختبار توسط كانوني كه كارآموزان به صورت ميهمان در آن كانون اشتغال به كارآموزي دارند

۱۴- پيشنهاد كانون همدان در مورد وكالت كارآموزاني كه كمتر از ۲۵ سال سن دارند.

۱۵- بررسي تعارض دستورالعمل نظام جامع رفع اطاله دادرسي با آئين نامه قانون وكالت
با توجه به شيوه اجراي دستور العمل نظام جامع رفع اطاله دادرسي و در عين حال وجود صراحت قانوني در اين خصوص بايد هماهنگي و اصلاحات مناسب صورت پذيرد.

۱۶- پيشنهاد رييس كانون آذربايجان شرقي و اردبيل با توجه به شركت در جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري استانبول مبني بر طرح ايجاد اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري حاشيه خزر، اكو، مسلمان و غيره

۱۷- صدور پروانه كارآموزي براي كاركنان شاغل در دوره اشتغال
مغاير مصوبات كانون ميباشد و در صورت صدور راي دادگاه انتظامي، فقط راي دادگاه اجرا خواهد شد.
۱۸- صدور كارت شركت در آزمون جهت متقاضيان پروانه وكالت مربوط به رشته الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي

۱۹- شرايط شركت در آزمون ورودي دانشجويان ترم آخر تحصيلي
۲۰ – تعيين تكليف كميسيون انفورماتيك گزارش و پيشنهاد جناب آقاي زينعلي (رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك) مطرح و مقرر شد مراتب به مجمع عمومي منعكس و نسبت به استمرار كميته انفورماتيك مصوب صورتجلسه ۲۱/۹/۱۳۸۱ بعنوان كميسيون انفورماتيك اتحاديه بند ۴ ماده ۵ آيين كار نظر مجمع اخذ گردد . ضمنا آيين نامه كميته انفورماتيك تا جلسه بعدي شوراي اجرايي تهيه و طرح شود .

۲۱- راي دادگاه عمومي قم موضوع محكوميت دو نفر از همكارا ن وكيل

۲۲- موضوع استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در قطعنامه مجمع بر حق ملت ايران تاكيد ميشود.
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات هيات اجرائي اتحاديه اسكودا – دوره دوم جلسه چهارم

/۴/۱۳۸۵ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
به تاريخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ جلسه شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران راس ساعت ۹ در محل اطاق اتحاديه در كانون وكلاي دادگستري مركز بنا به دعوت قبلي تشكيل است. امضاء كنندگان ذيل در جلسه حاضر و در خصوص موضوعات مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايند.

در ابتدا رياست اتحاديه آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور ضمن خوش آمد گويي موارد را به ترتيب زير مطرح نمودند.

۱- در خصوص مرجع برگزاري امتحان كارآموزي وكالت دادگستري انتخاب اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران يا كانون وكلاي دادگستري مركز بحث و تبادل نظر بسياري انجام شد.

در نهايت تصميم گيري شد با توجه به آراي اكثريت درخصوص برگزاري آزمون توسط اتحاديه سراسري ايران تصويب شد. از اين پس نظر شوراي اجرائي بر اين است كه اتحاديه آزمون ورودي را برگزار نمايد.

در خصوص اين بند آقاي مستوفي به عنوان مخالف معتقد بودند كه چون در كانون مركز هيات مديره تصميم گيري نموده، آزمون به وسيله كانون مركز برگزار گردد. لذا به دليل اين امر انجام آزمون به وسيله اتحاديه منتفي است.

۲- آقاي جندقي كرماني پور پيشنهاد جناب آقاي مجتهدي رياست محترم كانون آذربايجان شرقي را مطرح نمودند كه اتحاديه سراسري وكلاي كشورهاي اسلامي تشكيل گردد.

در اين خصوص با توجه به اينكه تعدادي از كانون ها پيشنهادات جديدي مكتوب ارائه نمودهاند، مقرر شد اتحاديه طي مكاتبه با كانون ارائه دهنده پيشنهاد درخواست نمايد جزئيات طرح را مفصل ارائه تا به هيات مديره كانون هاي سراسر كشور ارسال و نظرات را در جلسه، قبل از همايش خوزستان جمع بندي تا در مجمع عمومي ارائه گردد.

۳- در خصوص نحوه برگزاري آزمون كارآموزي وكالت، به اتفاق آراء تصميم گرفته شد: اولا كليه مراحل صدور كارت آزمون به جهت تسريع در اختيار سازمان سنجش قرار داده شود و نحوه تعيين و انتخاب سوالات كما في السابق هر يك از كانونها سولات را در مواد درسي تهيه و جهت جمع بندي ارسال نمايند.

در نهايت سوالات گزينش شده جهت سازمان سنجش ارسال شود. ضمنا در خصوص زمان برگزاري آزمون مقرر شد به جهت مقارن شدن تاريخ قبلي (مهر ماه) با ماه مبارك رمضان و به جهت سهولت در در برگزاري و رفاه شركت كنندگان، اولين جمعه پس از پايان ماه مبارك مورخ ۵/۸/۱۳۸۵ امتحان برگزار شود.

۴- آقاي فرض پور در جلسه در خصوص پيشنهاد جديد در موضوع قانوني شدن برگزاري مجدد انتخابات ماده ۱۸۷ برنامه سوم و تحركات در اين خصوص در مجلس و كميسيون قضائي توضيحاتي دادند و از تلاش كانون مركز مطالبي بيان نمود. مقرر شد هر يك از كانون هاي سراسر كشور با نمايندگان شهرستانهاي خود در كميسيون قضائي مذاكره به عمل آيد.

۵- آقاي باغ ورداني آمادگي كانون خوزستان را در برگزاري همايش (مجمع عمومي) براي تاريخ ۷ لغايت ۱۰ آذرماه اعلام و مجددا دعوت به عمل آوردند.

۶- در خصوص ايرادات مطرح، از ناحيه اداره ثبت شركتها جهت اصلاح اساسنامه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، مطالبي از ناحيه آقاي شاكري مطرح، مقرر شد هر يك از نمايندگان كانون ها آخرين تغييرات هيات مديره در زمان برگزاري همايش قزوين (ارديبهشت ماه) را جهت ارائه به اداره كل ثبت شركتهاي تهران ارسال نمايند.

۷- در خصوص افزايش حق عضويت تا يك ميليون و پانصد هزار ريال مصوب همايش ارديبهشت ماه مقرر شد با رياست محترم كانون مركز مكاتبه شود.

۸- آقاي جندقي مطرح نمودند بعد از همايش قزوين طي مكاتبه اي به نظر رياست محترم قوه قضائيه مراتب اعتراض كانون ها نسبت به دخالت در برگزاري انتخابات رسانيده و نماينده ايشان تماس و درخواست مكاتبات با كانون گيلان را نموده كه ارائه، ليكن تاكنون پاسخي واصل نشده است.

۹- در جلسه، نمونه آگهي پذيرش كارآموز وكالت ارائه و اعضاء در خصوص اصلاحات ارائه نظر نموده و متن اصلاحي معد انتشار گرديد.

۱۰- آقاي مقتدري پيشنهاد نمودند از سازمان سنجش خواسته شود پس از برگزاري آزمون پرونده شركت كنندگان در آزمون را همراه اسامي قبول شدگان جهت هر يك از كانون ها ارسال نمايند.

۱۱- در خصوص مصوبه كانون وكلاي مركز موضوع قبول متقاضيان شركت در آزمون كارآموزي وكالت، از بين كارآموزان، بدون انصراف با توجه به نظريه اكثريت اعضاي شوراي اجرائي مبني بر مخالفت با اين تصميم مقرر شد، آقاي جندقي در اين خصوص به جهت وحدت رويه با كانون مركز مذاكره نمايد.

۱۲- در خصوص بند ۱۱، با توجه به ادامه مذاكرات با حضور آقاي كشاورز و آقاي ثابت قدم از كانون مركز، النهايه پيش بيني شد تا در هيات مديره كانون مركز مطرح، تا در جهت اتحاد رويه و انتشار آگهي واحد جهت پذيرش كارآموز تمهيداتي درنظر گرفته شد.

ضمنا در همين جلسه نحوه برگزاري امتحانات كارآموزي كيفيت ها و كميتهاي مربوط به امنيت برگزاري و غيره بررسي شد. مقرر شد پس از بررسي هاي تكميلي و استفاده از تجربيات كانون مركز، راهكارهاي آن تعيين شود.

جلسه در ساعت ۴۵/۱۳ خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورت جلسه مصوبات مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ - دوره دوم

هيات اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
                                       
جلسه هيات اجرائي اتحاديه راس ساعت ۹ صبح، با خوش آمد گوئي آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات اجرائي شروع به كار نموده و ضمن طرح دستور كار بشرح ذيل تصميم گيري گرديد:

بدوا معرفي آقاي بيژن جرجاني حسب نامه شماره ۴۱۲۱ مورخ ۲۶/۵/۸۵ كانون وكلاي دادگستري اصفهان و آقاي سياوش مقبل حسب نامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۲۵/۵/۸۵ كانون آذربايجان غربي و كردستان بعنوان نمايندگان جديد كانون متبوع در هيات اجرائي

۱- بررسي مصوبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص برگزاري آزمون كارآموزي سال ۱۳۸۵ بعمل آمد. همچنين پيشنهاد كانون فارس و كانون اصفهان در خصوص اصلاح مجدد آگهي برگزاري پذيرش كارآموز سال ۱۳۸۵ مطرح و مجددا مواد آگهي بررسي و اصلاحاتي انجام گرفت تا جهت انتشار ارسال گردد. ضمنا پيشنهاد و مكاتبات كانون هاي آذربايجان شرقي نيز مطرح ليكن بجهت اينكه نماينده محترم كانون مربوطه ابراز داشتند در مذاكرات مشكل مرتفع گرديده، از دستور خارج شد.

همچنين تصويب شد آگهي آزمون در تاريخ ۴ شهريور منتشر و زمان برگزاري آزموون اولين جمعه پس از ماه مبارك رمضان تعيين گرديد. آگهي اصلاح شده جهت انتشار در اختيار آقاي خلعتبري قرار گرفت.

۲- نماينده محترم كانون قزوين و زنجان سركار خانم ميرشكري بيانيه كانون متبوع خود را در خصوص ايرادات وارده بر آيين نامه تعرفه حق الوكاله اخير التصويب قرائت نمود.

۳- همچنين طرح جديد پروانه كارآموزي پيشنهادي و طراحي شده با اصلاحات نهايي از سوي آقاي شاكري جهت سرويس نهايي پيش از چاپ ارايه و همكاران محترم پس از بررسي تصويب نمودند فقط ده هزار جلد چاپ و نشر گردد.

۴- پيشنهاد كانون محترم گيلان در خصوص اصلاح اساسنامه، تكثير و حضور نمايندگان محترم كانون ها توزيع گرديد. مقرر گرديد كانون ها پيشنهادات خود را تا پيش از برگزاري مجمع عمومي خوزستان ارسال نمايند.

۵- تصويب شد برگزاري آزمون و عقد قرارداد با سازمان سنجش آموزش كشور از طريق اتحاديه انجام شود.

۶- در خصوص تعرفه حق الوكاله اخير الانتشار، مقرر شد اتحاديه ضمن ارسال مكاتبه اي جهت رياست محترم قوه قضائيه درخواست ملاقات حضوري شود.

۷- نمابر شماره ۲۴۹۵/ب مورخ ۲۸/۵/۸۵ ارسالي كانون محترم مازندران و گلستان مبني بر عدم حضور نماينده محترم اين كانون واصل و ضميمه گرديد.

۸- متن مكاتبه موضوع بند ۶ تهيه، قرائت و مورد تصويب قرار گرفت.

جلسه راس ساعت ۱۲ خاتمه يافت.

امضاي نمايندگان هيات اجرائي حاضر در جلسه
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات جلسه ۲۲/۶/۱۳۸۵ هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

بتاريخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، راس ساعت ۹ در محل اطاق اتحاديه در تهران بنابر دعوت قبلي و بتصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است. جلسه با خوش آمد گويي جناب آقاي جندقي كرماني پور رياست محترم اتحاديه آغاز گرديد.

نامه هاي شماره ۱۷۱۲ مورخ ۲۰/۶/۸۵ كانون محترم گيلان و نامه شماره ۲۸۳۱/ب مورخ ۲۰/۶/۸۵ كانون محترم مازندران و گلستان واصل، و مراتب حضور نمايندگان ايشان ضميمه گرديد.

موضوعات دستور كار مطرح و بشرح ذيل تصميم گيري شد:
۱- موضوع برگزاري آزمون سراسري پذيرش كارآموزان وكالت مجددا مطرح و جناب آقاي جندقي كرماني پور، توضيحاتي در خصوص مذاكرات انجام گرفته با جناب آقاي دكتر توكلي رياست محترم سازمان سنجش، پيرامون تاريخ برگزاري، عقد قرارداد، هزينه ها، محل برگزاري و سئوالات ارايه نمودند.

تاريخ برگزاري آزمون جمعه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۵ تعيين گرديد. محل برگزاري آزمون مي بايست توسط كانون ها تهيه گردد. كارنامه كارآموزان براي كانون ها ارسال خواهد شد. در خصوص كيفيت طرح و تهيه سئولات مذاكرات مفصلي انجام گرفت.

پيشنهادات آقاي مقتدري مطرح و در نهايت تصويب شد:
اول – سوالات حداكثر تا پايان وقت اداري ۱۵ مهر ماه در پاكت لاك و مهر شده بنام رياست محترم اتحاديه ارسال شود. (از سوي كانون هاي سراسر كشور) چنانچه تا اين تاريخ ارسال نشود بمنزله اعطاي نمايندگي به هيات مميزي اتحاديه تلقي خواهد شد.

دوم – هر كانوني بهر ميزان سئوال در هر رشته امتحاني طرح نمود، جهت مميزي و ارسال به سازمان سنجش در اختيار هيات مميزي اتحاديه قرار خواهند داد (نصاب در تعيين تعداد سئوال وجود ندارد)

سوم – هيات مميزي سئوالات مركب از آقايان جندقي كرماني پور، سيد حسن مدرس (نماينده كانون خراسان)، محمد جعفرمقتدري (نماينده كانون فارس) انتخاب و تصويب شد ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۲۷/۷/۸۵ در تهران جهت انتخاب سوالات مبادرت به تشكيل جلسه دهند.

۲- موضوع اصلاح آگهي برگزاري آزمون پذيرش كارآموز وكالت از سوي جناب آقاي ثابت قدم مطرح و پس از بحث و رسيدگي تصويب شد:

اول – مهلت ثبت نام تا پايان وقت اداري روز دو شنبه ۱۰/۷/۸۵ تمديد گردد.
دوم – پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد حقوق در سال ۱۳۸۵ بشرط ارايه گواهي اشتغال به تحصيل اجازه شركت داشته باشند.
سوم – صرف گواهي پايان دوره تحصيلات كساني پذيرفته ميشود كه در گواهي ارسالي قيد فارغ التحصيلي شركت كننده در آزمون وجود داشته باشد. نموننه گواهي بشماره ۸۷۸۱۴ مورخ ۲۱/۶/۸۵ پيوست است.

۳- قرار داد با سازمان سنجش و آموزش كشور در جلسه قرائت شد مواردي جهت اصلاح در نظر گرفته شد تا رياست محترم اتحاديه در مذاكره با رياست سازمان سنجش اعمال فرمايند.

۴- اصلاحي، در خصوص بند سوم از شماره ۲ مقرر شد اين عبارت در گواهي شركت كننده قيد شود «... تعداد واحد درسي را با موفقيت گذرانده و صدور گواهي فارغ التحصيلي نامبرده در حال انجام است»

۵- در خصوص توديع پروانه درهنگام اعلام بازنشستگي وكلاي دادگستري موضوع مراسله آقاي علي محمد پور، ماده ۱۴ قانون صندوق حمايت و اصلاح قانون، تصويب شد در جلسه هيات عمومي خوزستان مطرح شود.

۶- مراسله جمعي از كارآموزان كانون همدان و اعتراض به عدم صدور پروانه براي پذيرفته شدگان زير ۲۵ سال تصويب شد با كانون همدان مكاتبه شود چون ساير كانونها در اين خصوص اقدام مي نمايند، كانون همدان نيز چنين اقدام نمايند.

۷- مراسله رياست محترم كانون آذربايجان غربي در خصوص اعتراض آشكار به تعرفه حق الوكاله تصويب شد رياست محترم اتحاديه با مطبوعات مصاحبه و هر يك از كانونها نيز در اين خصوص اقدام و اعتراض آشكار نمايند.

۸- پيشنهاد رئيس محترم كانون فارس (مبني بر) تغيير نمره پذيرفته شدگان به ۱۴، كه به اتفاق آراء تصويب نشد.

۹- انتشار پروانه كارآموزي جديد، مصوب جلسه گذشته به تعداد بيست هزار جلد اصلاح شد.

۱۰- طرح سئوالات اصول استنباط براي آزمون در اختيار نماينده منتخب هيات مميزي اتحاديه قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورت جلسه ۱۰/۸/۱۳۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

صورت جلسه ۱۰/۸/۱۳۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

بتاريخ دهم آبان ماه يكهزاروسيصدوهشتادوپنج جلسه شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران بنابردعوت قبلي باحضور امضاء كنندگان ذيل راس ساعت تشكيل است.

مراسلات شماره۵۳۲۹-۱۹/۷/۸۵ كانون محترم اصفهان، ۱۱۸۸-۱۹/۷/۸۵ كانون محترم همدان، مبني برتعرفه همكاران محترم جناب آقايان سيدحسين موسوي وفرخ دفتري واصل گرديده است. مراسله شماره ۱۴۰۹- ۲۵/۷/۸۵ كانون محترم آذربايجان غربي وكردستان توسط نماينده محترم كانون جناب آقاي نصرت اميرزاده خياباني درجلسه ارائه ودر دستور قرارگرفت.

درابتدا جناب آقاي عامري ضمن خوشامدگويي موارد واصله جهت تصميم گيري درشورا مطرح نمودند:

۱) موضوع اصلاحي آگهي وجايگزيني عبارت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اعضاي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران) پس از بحث وتبادل نظر تصويب شد آگهي حسب پيشنهاد كانون محترم مركز شماره ۲۲- ۹/۸/۸۵ بادرج عبارت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اعضاي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران) ودرج اسامي كانونها درآگهي بعدي اصلاح شود.

۲) مكاتبه شماره۴۶۲۱- ۲۲/۶/۸۵ درخصوص آيين نامه جديد التصويب تعرفه كه پس از طرح وباتوجه به اينكه درجلسه گذشته شوراي اجرايي به تفصيل بررسي ومكاتبه اي نيز بارياست محترم قوه قضائيه انجام گرفت در دستوركارهمايش نيز خواهد آمد.

۳) بررسي آئين كار شوراي انفورماتيك اتحاديه سراسري دراينخصوص باتوجه به اينكه ضرورت به بررسي بيشتري بنظر مي رسد مقررشد درفرصت بهتري بررسي شود.

۴) پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز شماره ۲۳- ۹/۸/۸۵ درخصوص دستوركارهمايش آذرماه به تفصيل بررسي شد. برخي بندها داراي سابقه طرح بوده ولذا موضوعيت نداشته ليكن تصويب شد اصلاح اساسنامه دردستوركارمجمع عمومي قرارگيرد. به همين منظور جلسه اي براي مورخ ۲۴/۸/۸۵ ساعت ۱۰ صبح درمحل اتحاديه تعيين گرديد تا دراين جلسه كليه موارد پيشنهادي مطرح ودرصورت تصويب درمجمع مطرح گردد.

پيشنهادات كانون محترم گيلان به شماره ۱۹۰۶-۸/۸/۸۵ توسط نماينده اين كانون ارايه گرديد. همچنين تصويب شد موضوع ماده ۱۸۷ وطرق جذب اين افراد ازطريق كانون وكلاي دادگستري، انجام مكاتبات متعدد با مراجع قانوني درخصوص آيين نامه تعرفه اخير التصويب، يكسان سازي عملكرد كانونها درجذب كارآموزان بمنظور ايجاد رويه واحد، درمجمع عمومي مطرح شود.

۵) پيشنهاد شماره ۵۶۲۳-۶/۸/۸۵ كانون محترم اصفهان مطرح وپس از بحث وبررسي نظرات تصويب شد موضوع اصلاح ماده ۱۴ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان وصدور پروانه جهت قضات بازنشسته دادگاههاي تجديدنظر استان درآخرين محل استقرار قضائي, درمجمع عمومي مطرح شود.

۶) پيشنهادات شماره ۱۲۰۰-۲۴/۷/۸۵ كانون محترم همدان مطرح وبررسي شد باتوجه به اينكه درخصوص موارد سابقه اقدام وتصميم گيري وجود دارد وبند ۴ در بندفوق جهت طرح درمجمع تصويب شده است اقدامي متصور نمي باشد.

۷) مكاتبه شماره ۱۲۱۶-۲۶/۷/۸۵ كانون محترم همدان مطرح شد ليكن باتوجه به عدم حضور مكرر نماينده كانون همدان تصويب شد طرح درمجمع عمومي موكول به حضور نماينده كانون مربوطه درجلسات خواهد بود.

۸) پيشنهادات شماره ۱۴۰۹-۲۵/۷/۸۵ كانون محترم آذربايجان غربي وكردستان مطرح گرديد درخصوص بند اول تقليل دوره كارآموزي باتوجه به رد موضوع درمجمع عمومي قزوين ضرورتي به طرح مجدد نبود ودرخصوص پيشنهاد بند دوم موضوع ماده ۱۴ قانون صندوق حمايت بشرح بند ۵ اين صورتجلسه تصميم گيري شده است.

۹) پيشنهادات شماره (ارسالي ازطريق فاكس) كانون محترم مازندران بررسي شد. بند سوم موضوع افزايش دفعات تجديد دوره از ۲ دوره به ۳ دوره جهت طرح درمجمع عمومي تصويب شد.

۱۰) پيشنهادات شماره ۱۹۰۶-۸/۸/۸۵ كانون محترم گيلان طرح وبررسي شد. موضوع پيشنهاد افزايش حق عضويت جهت طرح درمجمع مورد تصويب قرارگرفت.

۱۱) پيشنهادات كانون محترم كرمانشاه و ايلام درخصوص پوشش مناسب وكلا وكارآموزان درمراجعه به دادگستري مطرح شد پس از بحث وبررسي مفصل وطرح موارد معتنابهي ازسوي همكاران طرح موضوع درمجمع عمومي مورد تصويب قرارنگرفت و دراين خصوص بهترين راه توصيه وتكليف هيات مديره ها درنظرگرفته شد.

۱۲) درخصوص مكاتبه شماره۷۱۹۹۸/۱ رياست محترم سازمان سنجش موضوع برگزاري آزمون تصوير دراختيار نمايندگان كانون ها قرارگرفت تاعيناً عمل شود.

۱۳) قبض پرداخت وجه درخصوص آگهي آزمون در روزنامه حمايت مطرح مقررشد باتخفيف پرداخت شود.

۱۴) موضوع استفاده از كارمند جهت بهينه نمودن اموراتحاديه ازطرف رياست محترم اتحاديه مطرح وتصويب شد درمجمع عمومي مطرح شود باتوجه به اينكه موضوع درصلاحيت مجمع قرارنگرفت شوراي اجرائي اتحاديه موضوع استخدام كارمند را توسط رياست محترم اتحاديه تصويب نمودند همچنين پرداخت پاداش تا سقف بيست ميليون ريال براي يكسال دراختياررياست محترم اتحاديه تصويب شد.

۱۵) پيشنهاد كانون خراسان درخصوص انتقال زوجين وفرزندان وكلاي دادگستري به محل اشتغال تصويب شد موضوع درمجمع عمومي مطرح گردد.

۱۶) پيشنهاد كانون محترم فارس درخصوص تعيين نصاب تمديد دوره كارآموزي بررسي شد وچون حسب مصوبات سابق تابع آيين نامه گرديده ضرورتي به طرح مجدد نرسيده است.

جلسه راس ساعت ۱۴ خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورت جلسه ۲۴/۸/۸۵ شوراي اجرائي اتحاديه

جهت طرح در هفتمين مجمع عمومي
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
۸ تا ۹ آذر ۱۳۸۵ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
                                       
به تاريخ بيست وچهارم آبانماه يكهزاروسيصدوهشتادوپنج جلسه شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران راس ساعت درمحل اطاق اتحاديه درتهران به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است.

دستورجلسه تصميم گيري درخصوص آئين كار كميسيون انفورماتيك وموارد اصلاحي اساسنامه توسط كانون محترم گيلان بمنظور طرح درجلسه عمومي ارايه شده درجلسه مورخ دهم آبانماه هشتادوپنج شوراي اجرايي اتحاديه مي باشد.

جناب آقاي عامري با تفويض نمايندگي به جناب آقاي جندقي كرماني پور تصميم گيري را بايشان محول نمودند. جناب آقاي پناهي حسب مكاتبه شماره ۱۳۴۴ مورخ هفدهم آبانماه يكهزاروسيصدوهشتادوپنج كانون محترم همدان به نمايندگي درجلسه حضور دارند. جناب آقاي رئيسي به نمايندگي از كانون فارس درجلسه حضور دارند.

آقايان عليزاده و زينعلي نمايندگان كميسيون انفورماتيك درجلسه حضور دارند.درابتداي جلسه جناب آقاي جندقي رياست محترم اتحاديه ضمن خوش آمدگويي رسميت جلسه را اعلام نمودند.

درابتداي جلسه موضوع:
۱-بررسي آيين كار كميسيون انفورماتيك

درابتداي جلسه جناب آقاي هژير نماينده محترم كانون گيلان باتوجه به اينكه آيين كار تنظيمي فراتراز حدود اختيارات كميسيون انفورماتيك تهيه وتنظيم گرديده تقاضاي خروج ازدستوركارشوراي اجرايي را نمودند كه پس از راي گيري اصلاح آن مورد راي قرارگرفت.

ايرادات مفصلي از سوي نمايندگان كانونها به شيوه تهيه وارايه تعاريف دراين آيين نامه بعمل آمد.

النهايه موضوع با عنوان “شرح وظايف كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري” بشرح اصلاحات ذيل تصويب شد.مقدمه با اصلاح بدين شرح بعنوان ماده ۱ تعيين شد

ماده۱- بموجب بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ششمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري (اسكودا) قزوين وظايف كميسيون انفورماتيك متشكل از نمايندگان كانونهاي وكلاي دادگستري (كانون مركز دو نماينده وساير كانونها يك نماينده به شرح مواد بعدي تصويب مي گردد). ماده ۱ (تعاريف) حذف گرديد. ماده۲وظايف كميسيون انفورماتيك باحذف مقدمه درقالب بندهابدين شرح اصلاح شد.

ماده ۲ - وظايف كميسيون انفورماتيك
۱-۲) مديريت، پشتيباني موضوعي و به روز رساني فني سايت اتحاديه به نشاني:
www.IRAN BAR .ORG
۲-۲) توسعه وارتقاء فرهنگ استفاده از رايانه واينترنت درجامعه وكلاي دادگستري از طريق برنامه هاي آموزشي اقدامات فرهنگي وساير موارد مشابه.
۳-۲) طراحي وپياده سازي سيستم هاي مشترك نرم افزاري، مكانيزاسيون واتوماسيون امور اداري كانونهاي وكلاي دادگستري.
۴-۲) همكاري درتهيه وارايه بسته هاي نرم افزاري موردنياز دفاتر وكلا، بانكهاي اطلاعات حقوقي وساير خدمات وكالتي.
۵-۲) همكاري ومشاركت دربرگزاري دوره هاي آموزش عمومي وتخصصي باهماهنگي مراجع ذيصلاح.
۶-۲) همكاري فني وانتقال تجربيات حاصله باكانونهاي عضو اتحاديه. براي ايجاد سايت هاي اينترنتي اختصاصي درجهت استفاده از منابع اطلاعاتي مشترك.
۷-۲) ساير امور محوله توسط شوراي اجرايي اتحاديه مواد ۳ الي ۱۰ حذف وماده ۳ بدين شرح تصويب شد.

ماده ۳- كميسيون انفورماتيك دراولين جلسه خود يك نفر بعنوان دبير انتخاب مي نمايد كه روابط كميسيون با شوراي اجرايي اتحاديه خواهد بود ساير موارد حذف وماده ۴ بدين شرح تصويب شد.

ماده ۴- ساير مواردي كه دراين شرح وظايف اشاره نشده است تابع مفاد اساسنامه وآيين كار اتحاديه ومصوبات مجمع عمومي اتحاديه وشوراي اجرائي خواهد بود. شرح وظايف كميسيون انفورماتيك درجلسه شوراي اجرايي مورخ ۲۴/۸/۸۵ تصويب شد. شوراي اجرايي اتحاديه پس از تصميم گيري درخصوص آيين كار كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران وارد دستور كار ديگر شده ومورد بحث و بررسي قرارداد.

۲- اصلاح اساسنامه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

درابتدا اساسنامه پيشنهادي كانون محترم گيلان توسط نماينده اين كانون قرائت گرديد. هريك از مواد به ترتيب قرائت شد. ماده ۵ و ۶ اساسنامه ادغام وبه عنوان ماده۵ بدين شرح اصلاح شد.

ماده ۵- اتحاديه موسسه اي است غيرانتفاعي واركان آن عبارتست از: هيات عمومي، شوراي اجرايي، بازرس . پيشنهاد اصلاح ماده ۷ اساسنامه واصلاح به عنوان ماده ۶ بدين شرح تصويب شد.

ماده۶- هيات عمومي مركب از اعضاي اصلي ودرغياب آنها اعضاي علي البدل هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري مي باشد كه حداقل سالي دوبار تشكيل جلسه مي دهد ودرهرجلسه هيات عمومي زمان ومكان جلسه بعدي را مشخص مي كند دعوت به تشكيل جلسه هيات عمومي همواره از طريق ارسال دعوتنامه به كانونهاي مربوطه و باذكر دستورجلسه با امضاي رييس شوراي اجرايي وبارعايت فاصله بيست روز از تاريخ تحويل دعوت نامه به پست يا ارسال فاكس به عمل خواهد آمد.
تبصره- بنابه درخواست حداقل نصف كانونهاي عضو ويا اكثريت اعضاي هيات عمومي اتحاديه مي توان جلسات هيات عمومي را بطور فوق العاده تشكيل دهد. ماده ۹ اساسنامه باحذف تبصره ۱ به عنوان ماده ۷ اساسنامه تلقي خواهد شد. ماده ۷ بدين شرح تصويب شد.

ماده ۷- جلسات هيات عمومي باحضور اكثريت مطلق اعضارسميت مي يابد جلسات توسط يك نفر رييس ، دونفر ناظر ويك نفر دبير كه از بين حاضرين بااكثريت آرا انتخاب مي شوند، اداره خواهد شد. اتخاذ تصميم همواره با اكثريت مطلق آراء افراد حاضر درجلسه خواهد بود مگر درمورد انحلال اتحاديه وتغيير اساسنامه وسلب عضويت افراد كه باحضور سه چهارم اعضاء تشكيل وبااكثريت چهارپنجم آراء افراد حاضر اتخاذ تصميم مي گردد.
تبصره- اعمال حق راي منوط به پرداخت حق عضويت است. سپس ماده ۸ اساسنامه باحدف قسمتي درجاي خود ابقاء شد.

ماده ۸- هرعضو هيات عمومي داراي يك راي است. درصورتي كه هريك از اعضاءنتواند درجلسه حاضر شود مي تواند به يكي از اعضاء اصلي ويا علي البدل هيات مديره كانون خود نمايندگي دهد. هرعضو حاضر مي تواند فقط نمايندگي يك عضو غايب را برعهده گيرد ونمايندگي مزبور با امضاي رييس يا نايب رييس ومهر كانون متبوع معتبر مي باشد. ماده ۱۰ اساسنامه حذف گرديد وماده ۹ اساسنامه بدين شرح اصلاح وتصويب شد.

ماده ۹- وظايف هيات عمومي عبارتست از:
۱- تعيين خط مشي كلي وسياستهاي اصلي اتحاديه
۲- انتخاب رييس اتحاديه، دونفر نواب رييس، يك نفر خزانه دار،بازرس اصلي وعلي البدل ويك منشي از بين شوراي اجرايي اتحاديه.
تبصره – رييس اتحاديه وبازرسان مي تواند از بين وكلاي دادگستري عضو كانونها باحداقل ده سال سابقه وكالت پايه يك انتخاب شوند.
۳-تعيين ميزان حق عضويت اعضاء وتصويب بودجه، ترازنامه وصورت مالي اتحاديه
۴- سلب عضويت از اعضاء وتغيير واصلاح اساسنامه وانحلال اتحاديه.

ماده۱۰ اساسنامه وحذف گرديد وماده۱۱ اساسنامه سابق به عنوان ماده ۱۰ بدين شرح اصلاح شد.
ماده ۱۰- شوراي اجرايي از سيزده نفر وكيل پايه يك دادگستري باحداقل ده سال سابقه وكالت كه براي مدت دوسال از كانون مركز دونفر واز هريك از ساير كانونها يك نفر توسط هيات مديره كانون مربوط انتخاب ومعرفي مي شوند. درصورت استعفاء وعزل ويا چنانچه هريك از اعضاي شوراي اجرايي قادر به ادامه انجام وظايف خود نباشند كانون مربوطه نسبت به انتخاب عضو جديد ومعرفي وي براي بقيه مدت دوره اقدام خواهد كرد.
تبصره- با تاسيس هركانون يك عضو به شوراي اجرايي اضافه خواهد شد. ماده ۱۲ اساسنامه عيناً به عنوان

ماده ۱۱ ابقا شد. ماده ۱۳ اساسنامه سابق بعنوان ماده ۱۲ بدين شرح اصلاح وتصويب شد.

ماده ۱۲- رئيس اتحاديه رييس شوراي اجرايي ونماينده قانوني اتحاديه بوده ومجري تصميمات هيات عمومي وشوراي اجرايي است.
تبصره- چنانچه رئيس اتحاديه خارج از شوراي اجرايي انتخاب شود عضو شوراي اجرايي محسوب وداراي حق راي مي باشد.

ماده ۱۴ اساسنامه سابق وماده ۱۵ عيناً ابقاء وفقط رديف آنها به ترتيب مواد ۱۳ و۱۴ خواهد بود. ماده ۱۵ بدين شرح اصلاح و به تصويب رسيد.

ماده ۱۵- اسناد مالي تعهدآور اتحاديه با امضاء رييس وخزانه دار ودرغياب رئيس با امضاء يكي از نواب رييس بوده وبامهر اتحاديه ممهورخواهد شد.
ماده ۱۴ اساسنامه به ماده ۱۳ تبديل وباقيد يك تبصره بدين شرح اصلاح شد.
تبصره ذيل ماده ۱۳- شوراي اجرايي درجهت پيشبرد اهداف اتحاديه نسبت به تاسيس كميسيونهاي تخصصي ودبيرخانه اقدام مي نمايد.

ماده ۱۶ اساسنامه سابق عيناً ابقا شد. ماده ۱۷ بدين شرح اضافه گرديد.

ماده ۱۷- وظايف بازرس اتحاديه عبارتست از:
۱- اظهارنظر درباره صحت ودرستي صورت دارايي وصورت حساب دوره عملكرد شوراي اجرايي.
۲- اظهارنظردرخصوص صحت مطالب واطلاعاتي كه ازطرف شوراي اجرايي دراختيار مجامع عمومي گذاشته مي شود.
۳- نظارت واظهارنظر درخصوص اجراي مصوبات مجمع عمومي وشوراي اجرايي دراتحاديه.
تبصره- بازرس براي انجام وظايف خو مجاز خواهد بود هرگونه رسيدگي وبازرسي لازم را انجام داده واسنادواطلاعات مربوط به اتحاديه را مطالعه كرده ومورد رسيدگي قراردهد وحسب مورد نتيجه رسيدگي را دراظهار نظرخود منعكس نمايد.
ماده ۱۷ اساسنامه سابق عيناً به عنوان ماده ۱۸ ابقاء شد.

ضمناً تصويب شد تعداد يك هزارنسخه مجموعه مصوبات اتحاديه به قيمت پيشنهادي استعلام شماره ش/۱۵۴ مورخ ۲۲/۸/۸۵ چاپ ومنتشر گردد.
جلسه راس ساعت ۳۰/۱۳ خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * دستور كار هشتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ - به ميزباني كانون وكلاي دادگستري گيلان
                                       
به تاريخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوشش جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران راس ساعت مقرر، حسب دعوت به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است. دستورجلسه قرائت شده و دراختيار مدعوين قرار دارد.

درابتدا رياست محترم اتحاديه، جناب آقاي جندقي كرماني پور، ضمن خوش آمدگويي، انتخاب جناب آقاي دكتر افتخار جهرمي را به رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تبريك گفتند، سپس موارد و مكاتبات وارده قرائت و به شرح ذيل تصميم گيري شد:

۱-        مكاتبه شماره ۱۰۳۳-۱۸/۱/۸۶ كانون محترم گيلان قرائت و مورد استحضار قرارگرفت.

۲-        مكاتبه شماره ۱۴-۲۹/۱/۸۶ جناب آقاي مقتدري عذرحضور و ارائه پيشنهاد كانون محترم فارس درخصوص پرداخت هزينه برگزاري همايش ها ازسوي اتحاديه و تقسيم هزينه ها ميان اعضاي اتحاديه و دريافت آن مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد در دستوركار همايش قرار گيرد.

۳-        مكاتبه شماره ۱۱۲۹- ۲۹/۱/۸۶ كانون محترم گيلان عذر حضور جناب آقاي هژير و تفويض نمايندگي به جناب آقاي جندقي و پيشنهاد قرائت گزارش رييس و بازرس درمورد عملكرد يكساله اتحاديه همچنين ترازنامه سال مالي گذشته در همايش گيلان درابتداي جلسه مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.

۴-        مكاتبه شماره ۱۲۹- ۲۶/۱/۸۶ كانون محترم آذربايجان غربي درخصوص رضايت بخش بودن گفتگوي نمايندگان استان آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسلامي و چند نفر از وكلاي كانون آذربايجان غربي درجهت حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري مطرح و تصويب شد در خبرنامه اتحاديه درج شود.

۵-        مكاتبه شماره ۲۹۴/۱۲- ۲۸/۱/۸۶ كانون محترم آذربايجان شرقي و اردبيل درخصوص انجام بررسي كارشناسانه و محاسبه ۴% پرداختي ازطرف كانونها به صندوق حمايت مطرح و تصويب شد در همايش مطرح گردد.

۶-        مكاتبه شماره ۱۳۱ - ۲۶/۱/۸۶ كانون محترم آذربايجان غربي درخصوص تعيين حدنصاب خواسته براي كارآموزان وكالت در دعاوي حقوقي و نيز تهيه لايحه جديد قانون صندوق حمايت با درنظر گرفتن نظرات جمعي وكلاي دادگستري در جلسه مطرح و تصويب شد موضوع اصلاح قانون صندوق حمايت و تعيين حدنصاب در دعاوي حقوقي كارآموزان وكالت در دستوركار همايش قرار گيرد.

۷-        مكاتبه شماره ۲۱۱۰۵- ۱۳/۱۲/۸۵ كانون محترم مركز و پيشنهاد طرح موارد در دستور همايش گيلان قرائت و تصويب شد صدور پروانه براي قضات درحال اشتغال، امر اطلاع رساني و تبليغات وكلا و انتشار روزنامه اختصاصي در همايش گيلان مطرح گردد.

۸-        مكاتبه شماره ۶۸۴/۸۵- ۲۵/۱۱/۸۵ كانون محترم قم درخصوص پذيرش اساسنامه اتحاديه و درخواست عضويت عضويت قرائت و تصويب شد در همايش مطرح شود.

۹-        مكاتبه شماره ۴۲۵-۲۶/۱/۸۶ جناب آقاي زينعلي مطرح شد و ضمن اعلام اينكه درخصوص مورد قبلاً تصميم گيري شده، مقرر شد جناب آقاي جندقي با ايشان مذاكره كنند.

۱۰-نحوه پذيرش و ثبت تقاضاي موسسات حقوقي و ايجاد رويه واحد مطرح و تصويب شد در دستوركار همايش قرار گيرد.

۱۱- مكاتبه شماره ۱۰۷/۲۱- ۲۷/۱/۸۶ كانون محترم همدان مبني بر تفويض نمايندگي به سركار خانم عزيزي جهت حضور در جلسه قرائت شد.

۱۲- صدور دفترچه تمبر مالياتي متحدالشكل وكلا و كارآموزان تصويب شد در دستور هماش قرارگيرد.

۱۳- كسر هزينه برگزاري آزمون سراسري به نسبت هر كانون و واريز بقيه وجوه به حساب اتحاديه مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و تصويب شد در دستور كار همايش قرار گيرد.

۱۴- درخواست عضويت كانون محترم كردستان مطرح و مقرر شد در دستور كار همايش قرار گيرد.

۱۵- اتخاذ تصميم واحد درخصوص متقاضيان آزمون محصل در دوره كارشناسي ارشد پيوسته مطرح و تصويب شد در دستوركار همايش قرار گيرد.

۱۶- تعيين امتياز ويژه براي پذيرش شركت كنندگان بومي در آزمون ورودي كانونها مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد در دستوركار همايش قرار گيرد.

۱۷- مصاحبه مطبوعاتي رياست عالي اتحاديه پس از برگزاري همايش گيلان مورد تصويب قرار گرفت و تصويب شد به نحو شايسته اي مطبوعات درجريان تصميمات اتحاديه قرار گيرند.

۱۸- اصلاح قانون صندوق حمايت و بررسي راه كارها و پيشنهادات درخصوص مواد آن مورد تصويب جهت طرح در همايش گيلان قرار گرفت.

جلسه راس ساعت ۱۲:۱۵ خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi