لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري

فهرست اصلي:
صفحه ۲
   * مقدمه و سوابق تشكيل كميته انفورماتيك اتحاديه
   * نمايندگان دوره اول - آذرماه ۸۱ لغايت ارديبهشت ۱۳۸۴
   * نمايندگان دوره دوم - ارديبهشت ۸۴ لغايت ۱۳۸۶
   * صورتجلسه تصميمات طرح اطلاع رساني و رايانه اي
كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

   * آئين نامه اجرائي - كميته انفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانه اي
   * طرح مناقصه خدمات وب سايت اختصاصي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
صفحه ۳
   * عناوين اصلي سرويس خدمات سايت
   * تصميمات هيات اجرائي كميته انفورماتيك اتحاديه ، همايش تبريز - ۱/۸/۱۳۸۲
   * گزارش كميته انفورماتيك كانون مركز جهت راه اندازي سايت اطلاع رساني كانونها
صفحه ۴
   * گزارش صورت مجلس كميته انفورماتيك در همايش اروميه ۲۷ خرداد ۱۳۸۳
   * طرح امكان سنجي اوليه سيستم جامع كانون وكلاي دادگستري مركز
صفحه ۵
   * گزارش عملكرد ۱۳۸۳ مديريت سايت اطلاع رساني و برنامه هاي سال ۱۳۸۴
صفحه ۶
   * دستور كار جلسات كميته انفورماتيك اتحاديه اسكودا در همايش ارديبهشت ۱۳۸۴ مشهد مقدس
   * دستور كار كميته انفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا
   * دستور كار جلسات كميته انفورماتيك كانون ها در سال ۱۳۸۵
   * گزارش كتبي رئيس هيات اجرائي كميته به همايش يك روزه نمايندگان انفورماتيك مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا - تهران
صفحه ۷
   * گزارش مصوبات هشتمين جلسه نمايندگان انفورماتيك اسكودا
   * به نمايندگان محترم انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري
   * طرح پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه اسكودا
   * طرح ۲ پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه اسكودا
   * طرح ۳ پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
   * به نمايندگان محترم انفورماتيك كانونهاي وكلاي دادگستري
   * معرفي نماينده جديد انفورماتيك كانون آذربايجان غربي و كردستان
   * جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
صفحه ۸
   * مصوبات جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه ۱۳/۷/۱۳۸۵
   * تصويب شرح وظايف كميسيون انفورماتيك
   * مكاتبات درخواست استعفاي رئيس كميسيون انفورماتيك اتحاديه
   * نامه شماره ۴۲۵-۲۶/۱/۸۶ به رياست محترم اتحاديه
   * دستور جلسه سالانه كميسيون انفورماتيك اتحاديه
   * مصوبات جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه
   * آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
صفحه ۹
   * سوابق مكاتبات مربوط به جلسات مجازي كميسيون هاي اتحاديه
   * شرح بندهاي دستور جلسه كميسيون انفورماتيك ۲۱/۹/۱۳۸۷
   * صورت جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك
صفحه ۱۰
   * آينده نگري در جامعه وكالت
   * صورت جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ كميسيون انفورماتيك اتحاديه
   * برگزاري جلسه كميسيون انفورماتيك روز سه شنبه ۱۲/۵/۱۳۸۹ در اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا )
   * صورتجلسه كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۹
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi