لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۱۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آينده نگري در جامعه وكالت
  * صورت جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ كميسيون انفورماتيك اتحاديه
  * برگزاري جلسه كميسيون انفورماتيك روز سه شنبه ۱۲/۵/۱۳۸۹ در اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا )
  * صورتجلسه كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۹
-------------------------------------------------------------  * آينده نگري در جامعه وكالت

تصويب اولين طرح پژوهشي- تحقيقي در شوراي اجرائي اتحاديه
نياز به تدوين برنامه پنج ساله توسعه وكالت ايران
                                       
با سلام به كليه همكاران محترم وعلاقه مندان به مسائل و امور جامعه وكالت ايران، در مصوبات (بند ۴) صورت جلسه پنج شنبه ۲۷/۱/۱۳۸۸ شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در ايران، به تصويب اجراي اولين طرح پژوهشي و تحقيقي توسط شوراي اجرائي با موضوع «امكان سنجي اتوماسيون امور اداري كانون ها» اشاره شده است.

اين موضوع كه اتحاديه و اركان آن، در صدد هستند، علاوه بر پيگيري و هماهنگي مشكلات و امور جاريه كانون هاي متبوع (صرف نظر از درصد موفقيت در آن)، با ديد فراگير و آيندهنگر، به فكر و برنامه ريزي براي مديريت آگاهانه نسبت به مشكلات مربوط به سالهاي آينده ايشان باشند، (بشرط آنكه با ساير سازوكارهاي مورد نياز همراه گردد،) ميتواند نويد بخش دوره جديدي براي اداره جامعه وكالت ايران باشد.

به خصوص آنكه، با توجه به جمع بندي در خصوص نحوه تعيين تكليف مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷، ظاهرا متوليان محترم امور، به اين نتيجه رسيده اند كه شايسته است، مشاوران مذكور با تعيين تكليف در كانون هاي وكلاي دادگستري، ادغام گردند. اين مسئله كه به نظر ميرسد اصل آن، مورد قبول و توافق جمعي قرار گرفته است (و لابد در خصوص وضعيت تطبيق حالت، و چگونگي انتقال اداري و صدور پروانه هاي جديد براي ايشان، مسائل اجرائي محل بحث خواهد بود)، موجب خواهد شد كه تعداد وكلا و كارآموزان كانون هاي وكلاي دادگستري، بيش از ۱۰۰ درصد، افزايش پيدا نمايد كه بدون شك، نياز به طراحي و اجراي اتوماسيون شايسته در امور اداري داخلي كانون هاي وكلاي دادگستري، بيشتر از هر زمان ديگري، احساس ميگردد.

هر چند صرف نظر از بحث ماده ۱۸۷، چون وضعيت فعلي تمشيت امور اداري كانون ها، بر اساس سوابق سيستم هاي طراحي شده، بسيار قديمي (حدود ۸۰ سال قبل) با اصلاحات مختصري اجرا ميگردد كه تمامي مسئولان مربوطه، در خصوص، ضرورت طراحي و تدوين و اجراي سيستم هاي جديد اتوماسيون داخلي كانون ها، جهت استفاده از آخرين فن آوريها و رفع نيازهاي كاربران خويش، اتفاق نظر دارند و بدون شك با افزايش سالانه وكلا و كارآموزان، شيوه هاي مرسوم قديمي، نياز به اصلاحات بنيادي و بلكه طراحي شيوه ها و سازمان جديد، براي اداره داخي كانون هاي وكلاي دادگستري، مورد نياز است.

همچنين با توجه به سوابق مزايده هاي محدود براي تنظيم قرار داد جامع اتوماسيون امور اداري در برخي كانون ها، به نظر ميرسد قبل از اجراي اتوماسيون كامپيوتري، از آن جائيكه شركت هاي نرم افزاري، فقط در بهترين حالت، قادر هستند روال ها و كيفيت اجراي امور اداري مرسوم را، مكانيزه نمايند و اين در حالي است كه اصل سيستم اداري حاكم بر كانون هاي وكلاي دادگستري، نياز به اصلاحات اساسي دارد و مكانيزه كردن وضع فعلي، هر چند في نفسه امري مثبت است و لكن به جهات فوق، رافع مشكلات بنيادي اتوماسيون واقعي در كانون ها نيست. لذا تجربه مذكور كه به كرات براي ساير دستگاه ها و سازمان ها، رخ داده است، شايسته نيست، در كانون هاي وكلاي دادگستري، تكرار گردد.

بنابر اين لازم است، تا قبل از شروع مرحله برنامه نويسي فني، از بررسي وضع موجود و مصوبات و نيازهاي آتي و استانداردهاي فعلي نهادها و موسسات مشابه كانون وكلاي دادگستري، ابتدا نمونه و برنامه جامعي براي كيفيت مديريت جامعه وكالت توسط آگاهان و دلسوزان و مديران زحمت كش فعلي كانون ها، تدوين و طراحي گردد و سپس بر اساس نيازهاي آينده و نه فقط وضع نابسامان فعلي، نسبت به پياده سازي اتوماسيون اداري، اقدام گردد.

به اين جهت، در شروع سال ۱۳۸۸، با توجه به اينكه، سيستم نرم افزار جامع اتوماسيون امور اداري كانونها، تاكنون به صورت قابل قبولي كه موجب ايجاد استاندارد سازي يكسان در كليه كانون ها شود، مورد استفاده قرار ندارد و چون مشكل اوليه اين مسئله، فقدان شناخت دقيق از مستندات امكان سنجني فني و تخصصي، اتوماسيون خاص امور وكلا و كارآموزان و با توجه به امكانات و مقتضيات اداره هر كدام از كانون ها در كشور است، از طرف كميسيون انفورماتيك اتحاديه، پيشنهاد گرديد كه بعنوان اولين تجربه اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي، مسئله تدوين «امكان سنجي اتوماسيون امور اداري كانون ها» از طرف اتحاديه و اركان آن و با همكاري جمعي، به مرحله اجرائي برسد و سپش بر اساس آن، نسبت به پياده سازي فني، سيستم اتوماسيون نمونه كانون، (چه به صورت جمعي يا انفرادي توسط كانون ها) اقدام گردد.

بعلاوه نياز فوق از سرفصل هاي مهم هر گونه برنامه هاي بلند مدت مي باشد، و پيرو پيشنهادات و تذكرات قبلي، مجددا از محضر مسئولان جامعه وكالت ايران، درخواست شده است كه اولين برنامه پنج ساله توسعه وكالت ايران، توسط متخصصان داخلي كانون ها و استفاده از تجارب مشابه، تهيه و بعد از بررسي و جمع بندي كليه نظرات و پيشنهادات جامعه وكالت وعلاقه مندان آن، از طرف مجمع عمومي اتحاديه، بعنوان يك اقدام فرا-كانوني، مورد توجه و اجرا قرار گيرد.

به هر تقدير بعد تصويب اصل طرح پژوهشي وتحقيقاتي مذكور در شوراي اجرائي، جهت استحضار كامل همكاران، عين دو نامه پيشنهادي «طرح پژوهشي-تحقيقاتي» و «نياز به برنامه ۵ ساله توسعه وكالت»، به اطلاع همكاران وعلاقه مندان رسانده ميشود تا چنانچه در اين خصوص، هر گونه نظر يا انتقاد يا پيشنهادي دارند، جهت استفاده ساير همكاران، به كانون متبوع يا دبيرخانه اتحاديه (از جمله سايت) و جهت طرح بحث و تنقيح مسائل فوق، اعلام دارند.

با تشكر، كميسيون انفورماتيك

××××××××××××××××××××××××××××××××

جناب آقاي بهمن كشاورز
رياست محترم اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

موضوع: اولين برنامه ۵ ساله «توسعه وكالت»

با سلام، همان طور كه در گذشته به مقامات محترم كانون متبوع، چندين بار اعلام شده است، بحث ضرورت تهيه و تصويب اولين برنامه ۵ ساله «توسعه وكالت» يكي از سرفصل هاي مهم هر گونه برنامه ريزي و مديريت براي آينده جامعه وكالت دادگستري در ايران ميباشد.

امري كه در طول ساليان گذشته، نه تنها از ارزش كاربردي آن كاسته نشده است، بلكه به دليل توجه جدي و بيشتر، مسئولين نظام بر تهيه و اجراي برنامه هاي بلند مدت (و صرف نظر از درصد تحقق برنامه هاي اعلام شده)، اعم از افق بيست ساله يا پنج ساله اول و دوم و سوم، بر اهميت آن، افزوده شده است.

به نحوي كه در حال حاضر، با ابلاغ سرفصل هاي تدوين برنامه چهارم توسعه و تلاش قوه قضائيه جهت ارائه مباحث توسعه قضائي در آن، و حتي نسبت به تدوين و انتشار سند چشم انداز قوه قضائيه براي افق سال ۱۴۰۴ اقدام شده است و به هر جهت با ابلاغ سرفصل هاي تدوين برنامه چهارم، از طرف مقام معظم رهبري در امور گوناگون و از جمله مباحث قضائي، وجود برنامه بلند مدت «توسعه وكالت»، اهميت و ضرورت بيشتري يافته است.

بديهي است چنانچه در اين خصوص از طرف خود كانون ها و اتحاديه، اقدام قابل قبولي انجام نگيرد، لاجرم ديگران براي آنها، تصميم خواهند گرفت.

لذا پينشهاد ميگردد، اين مسئله، بعنوان دستور كار فوق العاده همايش اصفهان (خرداد ۱۳۸۸) در مجمع عمومي اتحاديه مطرح شود و از قبل، با تشكيل هياتي ويژه و برنامه زمان بندي شده و اخذ پيشنهادات اجرائي كانون ها در مهلت مقرر، توسط كميته انتخابي، نسبت به تدوين اوليه برنامه ۵ ساله «توسعه وكالت» در ايران اقدام شده و بعد از تبادل نظر با كانونها، نسبت به تصويب در مجمع عمومي اتحاديه و جهت حركت جمعي كانون ها در راستاي تحقق برنامه بلند مدت، يكي از اقدامات مهم ارتقاء جامعه وكالت ايران، محور اقدامات عملي بعدي، قرار گيرد.

بديهي است سرفصل ها و برنامه ها و اهداف مندرج در اولين برنامه پنج ساله «توسعه وكالت»، در مواردي نياز به تدوين قانون توسط مجلس و برخي نيز آئين نامه هاي مصوب رياست محترم قوه قضائيه خواهد داشت، كه ممكن است در تهيه آن مشكلات متعددي بروز نمايد و لكن شكي نيست كه بسياري از موارد، با تصويب و همكاري جمعي كانونهاي وكلاي دادگستري، امكان پذير خواهد بود كه قصد و هدف اصلي از اين طرح، حركات مشترك در حوزه اخير و داشتن طرح و برنامه براي ارائه به مراجع ذي صلاح، خواهد بود.

بعلاوه در ساير حوزه ها (نياز به مصوبات مجلس يا قوه قضائيه)، وجود طرح ها و پيشنهادات از ناحيه كانون ها، بهتر از برخورد منفعلانه در اين زمينه ميباشد و لابد ساير دستگاه هاي ذي صلاح، از چنين اقدامي توسط جامعه وكالت استقبال خواهند كرد.

امري كه در موضوع لايحه پيشنهادي وكالت دادگستري، نشانه هاي استقبال از همكاري كانونها در امور مربوطه، مشاهده گرديد. بديهي است، بحث اينكه آيا به پيشنهادات ارائه شده، ترتيب اثر داده خواهد شد يا نه، مسئله ديگري است كه از باب تكليف به وظيفه و نه نتيجه حاصله، قابل توجيه مي باشد.

لذا لازم است توسط اتحاديه، بعنوان يكي از مهمترين وظايف و تكاليف كاري خويش،
اولين طرح پنج ساله توسعه وكالت و منطبق با اهداف اعلام شده مقام معظم رهبري، و حتي المقدور افق ۱۴۰۴ قوه قضائيه و هماهنگ با برنامه هاي توسعه كشوري، در سطح كلان و جهت ارائه ديدگاه استراتژيك جامعه وكالت، تدوين گردد.

اين برنامه بلند مدت، در قالب طرح هاي تاكتيكي ميان مدت ۲ تا ۳ ساله و برنامه هاي عملياتي اجرائي كوتاه مدت زير يك سال، براي رسيدن به اهداف كلان برنامه، كليه امور جاريه هيات مديره و كميسيون هاي كانون ها، قابل برنامه ريزي و اجرا ميباشد.

كما اينكه هم زمان با امكان سنجي و در نظر گرفتن حركت در راستاي اجراي برنامه و يا دوري از آن، كليه امور جاري در رسيدن به نتايج مورد نظر بررسي و اصلاحات لازم انجام شود، تا كليه فعاليتهاي انجام شده، در راستاي طرح كلي و رسيدن به نقطه مطلوب، اقدام شود.

بعنوان نمونه اي از سرفصل ها و اهدافي كه در برنامه ۵ ساله، مي توان مدنظر قرار داد، عناوين و مباحث مندرج در جزوه اينجانب با عنوان «مباني آسيب شناسي مشكلات جامعه وكالت و كانون مركز» كه در جريان انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در اسفند ۱۳۸۳ انتشار يافته است و به مسئولان محترم كانون مركز تقديم شده و در سايت اتحاديه در دسترس است، نمونه قابل استفادهاي ميباشد.

با اميد بهروزي براي حضرت عالي و ساير همكاران هيات مديره كانون ها، براي كليه عزيزان، موفقيت روز افزوان از درگاه ايزد منان، درخواست ميگردد و آمادگي خود را براي همكاري با ساير عزيزان جهت تدوين برنامه مذكور، اعلام مي دارد.

با تشكر حسين زينعلي
وكيل دادگستري

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

جناب آقاي بهمن كشاورز
رياست محترم اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

موضوع: پيشنهاد تصويب و اجراي اولين «طرح پژوهشي و تحقيقاتي اتحاديه»
با عنوان «امكان سنجني اتوماسيون امور اداري كانون هاي وكلاي دادگستري»


با سلام و عرض تبريك سال جديد خورشيدي، به حضرتعالي و همكاران شوراي اجرائي اتحاديه، به اطلاع ميرساند، يكي از اموري كه شايسته است، اركان اتحاديه اسكودا، نقش فعال و موثري در آن ايفاء نمايند، اجراي امور تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با نيازهاي مهم امور صنفي كانون هاي وكلاي دادگستري مي باشد، تا در اين حوزه، با توجه به مطالعات تخصصي و رفع نيازهاي اوليه امكان سنجي كلي، اجراي برنامه مورد نياز اصلي با هزينه كمتر و شناخت بهتري از موضوع و پرهيز از مشكلات اجرائي متداول، قابل اقدام باشد.

در اين خصوص و به دليل تغيير شرايط و افزايش كانون هاي استاني و زياد شدن تعداد وكلا و كارآموزان و مشكلات متعدد موجود، امور اداري و سيستم مديريتي كانون ها، نياز به اصلاح سازماني و طراحي و اجراي ساختارهاي جديد براي اداره سازمان كانون و چگونگي استفاده از ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري كامپيوتري در مبحث «اتوماسيون امور اداري»، به نحوي كه سيستم هاي كانون هاي مختلف، با يكديگر مشابه و قابل تبادل اطلاعات رايانه اي باشند، يكي از مسائل مهم و مورد نياز تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري در كشور مي باشد.

در مورد استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري، مثل دبيرخانه، بايگاني، حسابداري، اطلاعات وكلا و كارآموزان و مشابه آن، وضعيت قابل قبولي در ميان كانون هاي وكلاي دادگستري وجود ندارد. به نحوي كه بسياري از كانون ها، فقط از نرم افزارهاي اوليه و ساده دبيرخانه يا حسابداري (اغلب غير مشابه با يكديگر) استفاده ميكنند كه به دليل وجود نداشتن بخش تخصصي اطلاعات و گردش كار اطلاعات صنفي و كيفيت صدور و تمديد پروانه وكلا و كارآموزان، مورد رضايت كاربران نيست.

در كانون مركز، نرم افزارهاي قديمي نصب مي باشد كه توسط كاربران مسئول، در حال حاضر تائيد نميگردد. در برخي كانون ها، نرم افزارهايي طراحي و اجرا شده است كه علي رغم تلاش براي ارائه به ساير كانون ها، به جهات مختلف، مورد تائيد و مقبوليت واقع نشده است و تعدادي نيز فاقد هر گونه نرم افزار اتوماسيون امور اداري هستند و به هر حال تمامي كانون ها، تمايل دارند دراين حوزه، اتحاديه اقدامات مقتضي را معمول دارد.

در خصوص نياز به نرم افزار مشترك، كه تمامي كانون ها از يك شيوه و روش استاندار استفاده نمايند، اتفاق نظر وجود دارد و لكن در خصوص نحوه تامين بودجه لازم براي نرم افزار جامع امور اتوماسيون كانون ها و كيفيت اجرا و پياده سازي، اختلاف نظر و بلاتكليفي وجود دارد.

يك شيوه، اقدام يكي از كانون هاي برخوردار، مثلا كانون مركز در تقبل هزينه سيستم جامع اتوماسيون امور اداري مي باشد كه بعد از استقرار در كانون مربوطه، به ساير كانون ها اهداء يا با شرايط مساعدي فروخته شود. در كانون مركز طي چند سال گذشته، نياز به نرم افزار جامع مطرح بوده و حتي براي تامين بودجه تا مبلغ ۸۰ ميليون تومان، تصميماتي اتخاذ شده است، لكن مرحله اجرائي و قراردادي، كه چيزي قابل ارائه براي ساير كانون ها باشد، تاكنون شروع نشده است و لذا ساير كانون ها، تقاضاي اقدام شايسته در اين خصوص را دارند و حتي اعلام شده، انتظار براي استفاده از تجربه كانون مركز، منجر به از دست رفتن فرصت واقدام از طرف ايشان شده است.

شيوه دوم، اشتراك هزينه ها و اقدام اجرائي توسط تعدادي از كانون ها يا از طرف اتحاديه است،كه مشكل نحوه تامين بودجه و تصويب آن (حداقل براي يك سيستم جامع، بالاي ۵۰ ميليون تومان اعتبار)، مسئله مهمي است. زيرا وضعيت داخلي، نيازها و منابع مالي كانون ها يكسان نيست و لاجرم در خصوص شيوه مشاركت مالي آنان، در اين پروژه عظيم، اتفاق نظر وجود ندارد.

بعلاوه بر فرض تقبل هزينه توسط اتحاديه از محل آورده مشترك كانون ها يا منابع قابل تامين، در اين خصوص مشكلات اجرائي وجود دارد. زيرا به دليل عدم مطالعات تخصصي و مشاوره اي اوليه كه شناخت دقيقي از امكان سنجي نيازهاي سيستم جامع اتوماسيون امور اداري كانون ها وجود ندارد، در خصوص كيفيت دعوت ومزايده از شركت هاي كامپيوتري و نحوه ارزيابي صحت هزينه هاي بسيار زياد آن، امكان انتخاب شركت مناسب و پياده سازي پروژه با مخاطرات زيادي همراه است.

در حاليكه در صورت تفكيك مرحله امكان سنجي تخصصي از مرحله اجراي نهايي، امكان سرشكن شدن هزينه ها و تقليل به ميزان قابل قبولي، وجود خواهد داشت كه موضوع طرح تحقيقاتي و پژوهشي فعلي، به اين منظور پيشنهاد مي گردد.

بنابر اين، انتظار از اتحاديه كه در حوزه امور صنفي جامعه وكالت، بتواند با هماهنگي و پيشگامي و استفاده از نظرات نخبگان مربوطه و تجارب اجرائي كانون ها، در قالب يك طرح تحقيقاتي و پژوهشي، ضمن بررسي كليه نيازهاي فعلي و مسائل دهه هاي آينده، طرح قابل قبولي، براي مديريت امور اتوماسيون اداري كانون ها، ارائه نمايد، بيشتر از هز زمان ديگري، احساس ميشود.

بر اين اساس، از طرف كميسيون انفورماتيك اتحاديه، پيشنهاد و درخواست ميگردد، ماموريت انجام طرح پژوهشي و تحقيقاتي «امكان سنجي اتوماسيون امور اداري كانون ها» به كميسيون انفورماتيك براي اجرا، بر اساس شيوه هاي مرسوم در مديريت پيمان داخلي، محول گردد.

انتظار بر اين است، بر اساس نتايج مطالعات و امكان سنجي پروژه، ضمن ارائه مدل هاي قابل انعطاف براي اداره كليه كانون هاي وكلاي دادگستري در كشور، امكان سنجي كاملي براي نيازهاي نرم افزار جامع اتوماسيون امور اداري كانون ها، تدوين و براي اجراء، معرفي گردد، تا بر آن اساس، با كمرشكن شدن هزينه هاي بسيار سنگين امكان سنجي اوليه در نرم افزارهاي بزرگ كامپيوتري، بخش قابل توجهي از هزينه آتي، صرفه جوئي گردد. زيرا در صورت داشتن امكان سنجي دقيق اوليه، هزينه پياده سازي سيستم، حداقل بين ۲۰ تا ۴۰ درصد كاهش پيدا مينمايد.

حسب بررسي اوليه، مدت اجراي پروژه «امكان سنجني اتوماسيون امور اداري كانون هاي وكلاي دادگستري»، حدود ۶ ماه ارزيابي مي گردد و هزينه متعلقه با در نظر گرفتن جميع جهات، در حد اختيارات شوراي اجرائي اتحاديه، قابل اقدام خواهد بود. بديهي است، هزينه هاي بعدي سخت افزاري يا شبكه يا آموزش و به خصوص، طراحي و پياده سازي نرم افزار جامع اتوماسيون با كاركرد شبكه و اينترانتي، منصرف از هزينه طرح پيشنهادي است.

با تشكر، كميسيون انفورماتيك اتحاديه

***********************************************

به نام خدا

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اسكودا

طرح پژوهشي و تحقيقاتي
امكان سنجي اتوماسيون امور اداري كانون هاي وكلاي دادگستري

بخش اول :
مطالعات ميداني و نمونه سنجي از وضع موجود كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
بررسي سازمان هاي موفق غير دولتي – با ماهيت مشابه كانون در داخل كشور
اصول و الزامات كاركردي كانون وكلا و نيازهاي جديد و آتي (حداقل ۲۰ ساله)
ارائه مدل نمونه ساختار سازماني مناسب براي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

بخش دوم :
بررسي نرم افزارهاي مورد استفاده در كانون ها و ميزان كارآيي آنها
خصوصيات فني نرم افزار جامع اتوماسيون امور اداري كانون ها
امكان سنجي وضع موجود و روال هاي مرسوم در كانون ها
نياز سنجي مدل نمونه ساختار سازماني پيشنهادي
نيازهاي سخت افزاري و آموزشي و پشتيباني اتوماسيون امور اداري

بخش سوم:
امكان سنجي تفضيلي نرم افزار جامع اتوماسيون امور اداري كانون ها
بالا
فهرست اصلي


  * صورت جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ كميسيون انفورماتيك اتحاديه

در تاريخ ۳۱/۰۴/۱۳۸۸ جلسه كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با حضور امضاء كنندگان ذيل تشكيل است و پس از بررسي بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

آقاي حسين زينعلي هماهنگ كننده امور انفورماتيك اسكودا
آقاي محمدرضا عليزاده ثابت هماهنگ كننده امور انفورماتيك اسكودا
آقاي شهرام مختاري از كانون وكلاي دادگستري فارس، كهگيلويه و بويراحمد
آقاي محمد رحماني از كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
آقاي ياشار طاهري از كانون وكلاي دادگستري اردبيل

آقاي احسان زررخ از كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه برابر نامه نمايندگي شماره ۶۸۹ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۸
خانم نازيلا سروري از كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي برابر نامه نمايندگي شماره ۵۱۹/۱۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۸

خانم سيران يونسي بانه از كانون وكلاي دادگستري كردستان برابر نامه نمايندگي شماره ۷۷۷-ت مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۸

۱-با توجه به وجود زمينه اصلاح آئين كار كميسسيون توسط اتحاديه و جهت هماهنگ كردن آئين كار موجود با آئين كار ساير كميسيون هاي تخصصي اتحاديه، مقرر گرديد اعضاء كميسيون انفورماتيك اقدام به بررسي آئين كار نموده و تا تاريخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۸ نظرات خود را نسبت به آئين كار به ايميل كانون فارس FARS@IRANBAR.ORG ارسال فرمايند و آقاي مختاري با جمع بندي نظرات پيشنهادي مراتب را به رياست محترم هيات اجرايي ارسال فرمايند.

۲-با توجه به ارسال اطلاعات وكلا و كارآموزان از طرف كانونهاي آذربايجان شرقي، فارس، قزوين و مركز از ساير كانونهاي وكلا و نمايندگان ايشان درخواست مي شود نسبت به ارسال اطلاعات وكلاء و كارآموزان وكالت خود به كميسيون انفورماتيك اقدام نمايند و اطلاعات مذكور در فايل EXCEL تهيه و ارسال شود و نمايندگان انفورماتيك در تهيه و ارسال اطلاعات خواسته شده نظارت داشته باشند.

۳-نمايندگان انفورماتيك پس از آشنائي با دستورات HTML اقدام به تكميل كردن SITE و WEBPAGE خود نموده تا در صورت وجود اشكال در جلسه آتي مشكلات خود را برطرف نمايند. به اين منظور جلسه بعدي به تاريخ ۱/۷/۱۳۸۸ تشكيل خواهد شد.

۴-نمايندگان انفورماتيك اقدام به UPDATE كردن مشخصات وكلاء در سايت نمايند و تغيير وضعيت كارآموزان وكالت به وكيل سريعاً انجام گردد.

۵-نمايندگان انفورماتيك تا تاريخ ۱۰/۰۵/۱۳۸۸ بر اساس نيازهاي داخلي كانون متبوع، نظريات خود را نسبت به نرم افزار اتوماسيون پيشنهاد شده در جلسه، به ايميل FARS@IRANBAR.ORG ارسال فرمايند تا كانون وكلاي دادگستري فارس با توجه به پيشينه كاري، با امكان سنجي نسبت به نياز كانون ها در نرم افزار اتوماسيون، تحقيق نسبت به شركت هاي كامپيوتري و برنامه نويس و تعيين شركت خاص با قيمت مناسب اقدام به تهيه نرم افزار اتوماسيون كامل براي كانون هاي وكلاء نمايند و مراتب جهت تامين هزينه هاي اجرايي از طرف اتحاديه به رياست محترم هيات اجرايي گزارش گردد.

۶-با توجه به حضور نيافتن نمايندگان محترم ساير كانونها و به حد نصاب نرسيدن اكثريت مورد نياز براي انتخاب مسئولين كميسيون و تصويب برنامه هاي كاري آن مقرر گرديد مراتب به رئيس محترم هيات اجرايي گزارش گردد تا دستور فرمايند در جلسه بعدي كميسيون تمامي نمايندگان انفورماتيك كانونها حضور به هم رسانند.

نمايندگان انفورماتيك كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري جلسه كميسيون انفورماتيك روز سه شنبه ۱۲/۵/۱۳۸۹ در اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا )

به: روساي محترم همه كانون هاي عضو
از : اسكودا
درباره : جلسه كميسيون انفورماتيك

احتراماً. جلسه كميسيون انفورماتيك ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۲/۵/۱۳۸۹ تشكيل خواهد شد. خواهشمند است دستور فرماييد نماينده محترم آن كانون در كميسيون انفورماتيك به جلسه مذكور تشريف بياورند.
دستور كار جلسه پيوست است .
با درود و سپاس
از اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورزدستور كار جلسه ساليانه - كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

بتاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۴ بعد از ظهر، جلسه ساليانه كميسيون انفورماتيك اتحاديه اسكودا با حضور نمايندگان انفورماتيك كانون هاي عضو، (كانون مركز دو نماينده و ساير كانون ها هر كدام يك نماينده) و هماهنگ كنندگان امور انفورماتيكي اتحاديه، تشكيل و در خصوص امور اتوماسيون كانون ها، ارتباطات آنلاين، سايت اتحاديه و ساير مسائل مربوطه، اتخاذ تصميم مي نمايند. سرفصل دستور كار بشرح ذيل مي باشد:

الف – انتخاب رئيس و دبير كميسيون به مدت يك سال
ب – گزارش آخرين وضعيت سايت اتحاديه
ج –پروژه اتوماسيون امور وكلاء و كارآموزان – كانون فارس
د- پي گيري وضعيت مصوبات جلسه ساليانه قبلي
ه- ساير اموري كه نمايندگان كانون ها، مطرح مي نمايند.

با تشكر، حسين زينعلي
هماهنگ كننده امور انفورماتيك اتحاديه
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۹

در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ جلسه كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران– اسكودا با حضور امضا كنندگان ذيل در محل دفتر اتحاديه تشكيل و نسبت به دستور كار ارسالي به كانونها بحث و به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد:

ابتدا نسبت به انتخاب رييس و منشي جلسه اقدام و در نتيجه آقاي حسين زينعلي به عنوان رييس جلسه و آقاي محمدرضا عليزاده ثابت به عنوان منشي با راي اكثريت انتخاب شدند.

بند الف: انتخاب رييس و دبير كميسيون به مدت دو سال
با راي اكثريت آقاي شهرام مختاري به عنوان رييس و آقاي روزبه وثوق احمدي به عنوان دبير كميسيون انتخاب شدند.

بند ب- گزارش آخرين وضعيت سايت اتحاديه:
گزارش وضعيت فعلي سايت اتحاديه توسط آقايان زينعلي و مختاري و با مشاركت نمايندگان ساير كانونها طرح و مقرر شد كميته اي سه نفره با حضور آقايان مختاري ، زررخ و زينعلي تشكيل و نسبت به اصلاح سايت فعلي اتحاديه با هزينه اي تا سقف يك ميليون تومان اقدام نمايند.

بند ج- پروژه اتوماسيون امور وكلا و كارآموزان – كانون فارس

گزارش اقدامات انجام شده توسط آقاي مختاري از كانون فارس به كميسيون انفورماتيك تقديم شد . همچنين گزارش اتوماسيون امور اداري در كانون مركز توسط آقاي احمدي ارائه گرديد. مقرر شد كميته سه نفره باحضور آقايان شهرام مختاري از كانون فارس ، آقاي روزبه وثوق احمدي از كانون مركز و آقاي محمدرضا عليزاده ثابت هماهنگ كننده امور انفورماتيك اتحاديه تشكيل شود كه تا تاريخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ دو سيستم اتوماسيون موجود ( پيشنهادي كانون فارس و كانون مركز) را بررسي و نتيجه را به نمايندگان انفورماتيك كانونها توسط پست الكترونيك ارسال نمايند. نمايندگان انفورماتيك طي حداكثر ۵ روز نظر خود را به رييس كميسيون انفورماتيك اعلام و از طرف ايشان گزارش نهايي حداكثر تا ۳۰/۵/۱۳۸۹جهت اتخاد تصميم به شوراي اجرايي تقديم خواهد شد.

بند د- پي گيري وضعيت مصوبات مجلس ساليانه قبلي

۱- موضوع اصلاح آيين كار كميسيون مطرح شد كه با توجه به تجارب حاصله تغييري مورد نظر نمي باشد.

۲ – در خصوص بروز رساني اسامي و اطلاعات وكلا و كارآموزان مقرر شد تمامي كانونهايي كه داراي سايت اختصاصي هستند اطلاعات كاملي از وكلا ي خود ارائه نمايند و يك نسخه فايل ديتاي آنرا در قالب فايل excel به جناب آقاي محمد رضا عليزاده هماهنگ كننده محترم امور انفورماتيك اتحاديه جهت تهيه CD مشترك ارائه دهند (alizadeh.vakil@yahoo.com ) .

همچنين كانونهايي كه اطلاعات آن ها در سايت اتحاديه ناقص است ترتيبي اتخاذ نمايند اطلاعات مربوطه در اسرع وقت كامل شود .

۳- با توجه به حضور سركار خانم ماني فر در دفتر مركزي اتحاديه مقررشد چنانچه هر كدام از نمايندگان محترم انفورماتيك كانونها نياز به راهنمايي عملي در خصوص سايت اتحاديه داشته باشند با هماهنگي ايشان اقدام گردد.

۴- در خصوص ارتباط پست الكترونيكي بين كانونها و به خصوص مكاتبات نمايندگان محترم انفورماتيك مقرر شد با فعال نمودن ايميل هاي اصلي هر كانون در سايت اتحاديه ، من بعد تمامي مكاتبات وارتباطات فقط از طريق ايميل هاي مذكور انجام پذيرد.


بند ه – ساير اموري كه نمايندگان كانونها مطرح نمايند.

۱- پيشنهاد ايجاد بستري جهت معاضدت و مشاوره آن لاين در سايت اتحاديه از طرف آقاي رسول سعادت نيا نماينده محترم كانون بوشهر بيان شد و مقرر شد جناب ايشان ظرف مدت يك هفته پيشنهاد خود را به رئيس كميسيون انفورماتيك ارائه نمايند .

۲- پيشنهاد برگزاري جشنواره حقوقي بين سايت ها و وبلاگ هاي حقوقي از طرف آقاي سعيد آيينه وند نماينده محترم كانون همدان مطرح و مقرر شد ظرف مدت يك هفته طرح مورد نياز به دبير محترم كميسيون ارسال و پيگيري گردد.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ به پايان رسيد .

افراد حاضر در جلسه :
۱-سركار خانم نازيلا سروري
۲-سركار خانم مريم الماسي
۳-جناب آقاي ياشار طاهري
۴-جناب آقاي رسول سعادت نيا
۵-سركار خانم مريم تجعفري
۶-جناب آقاي طاها استاديان
۷- جناب آقاي مصطفي گل محمدي
۸- جناب آقاي شهرام مختاري
۹- جناب آقاي حسين كريمي
۱۰-سركار خانم سيران يونسي
۱۱-جناب اقاي احسان زررخ
۱۲-جناب آقاي دكتر كارن روحاني
۱۳-جناب آقاي روزبه وثوق احمدي
۱۴-جناب آقاي احمد صالحي
۱۵-جناب آقاي سعيد آيينه وند
۱۶-جناب آقاي محمد كاظم صادقي
۱۷-جناب آقاي حسين زينعلي
۱۸-جناب آقاي محمدرضا عليزاده ثابت
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi