لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * گزارش صورت مجلس كميته انفورماتيك در همايش اروميه ۲۷ خرداد ۱۳۸۳
طرح امكان سنجي اوليه سيستم جامع كانون وكلاي دادگستري مركز
  * ۱ ) مقدمه
  * ۲ ) حوزه هاي اصلي سيستم جامع
  * ۳ ) سيستم هاي نرم افزاري و اطلاع رساني مورد نياز كانون
  * ۱ - ۳ ) نيازمنديهاي اتوماسيون جامع اداري كانون
  * ۲ - ۳ ) نيازمنديهاي كارگزيني ، مالي و تداركاتي
  * ۳ - ۳ ) نيازمنديهاي خاص وكلاء كارآموزان و كميسيونها
  * ۴ ) مشخصه هاي فني طرح
  * مصوبات كميته انفورماتيك – پانزدهمين همايش سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري چهارم و پنجم آذرماه ۱۳۸۱ استان مازندران
-------------------------------------------------------------  * گزارش صورت مجلس كميته انفورماتيك در همايش اروميه ۲۷ خرداد ۱۳۸۳

صورتمجلس كميته اطلاع رساني وانفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور

جلسه نمايندگان كميته انفورماتيك با حضور اعضاء حاضر تشكيل گرديد :
۱ ) آقاي سيد حسن سجادي ( كانون گيلان )
۲ ) آقاي شهرام مختاري ( كانون فارس ، بوشهر ، كهكيلويه وبوير احمد )
۳ ) آقاي يوسف شفيع زاده ( كانون اصفهان و چهار محال و بختياري )
۴ ) آقاي حميد چاره ساز ( آذربايجان غربي وكردستان )
۵ ) آقاي فاروق فيضي ( كانون آذربايجانشرقي و اردبيل )
۶ ) آقاي سيد احمد احمدي ( كانون خراسان )
۷ ) آقاي حسين زينعلي ( كانون مركز )
۸ ) آقاي كارن روحاني ( كانون مازندران و گلستان )
۹ ) آقاي محمد علي شوشتري ( كانون خوزستان )
۱۰ ) آقاي محمد رحماني ( كانون قزوين و زنجان )

در ابتدا آقاي زينعلي رئيس هيت اجرائي كميته انفورماتيك اتحاديه ، گزارشي از اقدامات صورت گرفته در طي بر گزاري دو همايش اخير ارائه داده و در خصوص اقدامات آتي كميته انفورماتيك تصميمات زير اتخاذ گرديد :

۱ ) با توجه باينكه در اجراي بند ۷ صورتجلسه مجمع عمومي كميته انفورماتيك مورخ
۱/۸/ ۱۳۸۲مقرر گرديده صورت هزينه كليه كارهاي اقدام شده از محل صندوق مشترك ، به منظور ارايه به هيات مديره ها از سوي كانون انفورماتيك توسط شوراي اجرايي ارسال شود ، مقرر شد كه توسط آقاي حسين زينعلي ظرف مدت يك ماه صورت هزينه ها به كانون هاي وكلا ، جهت بررسي و آگاهي اعلام گردد . / .

۲ ) نظر به اعتراض اعضاء محترم كميته انفورماتيك نسبت به نحوه گزارش كميته انفورماتيك كه در برگيرنده نام اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا ي دادگستري ايران نيست ، مقرر شد من بعد هر گونه مكاتبه وگزارش تحت نام اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران وهيات اجرايي كميته انفورماتيك اتحاديه صورت پذيرد . / .

۳ ) موضوع كميسيون انفورماتيك مطرح در آيين كار اتحاديه جهت هماهنگي ميان كليه كانون هاي عضو ، مورد مداقه وبررسي قرار گرفت ، مقرر شد كميته اطلاع رساني وانفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري كشور كه متشكل از نمايندگان انفورماتيك كليه كانون ها ي وكلاي دادگستري مي باشد ، مصوبات كميسيون ياد شده را در تصميم گيري خود مورد لحاظ قرار دهد . / .

۴ ) مقرر شد ظرف يك ماه نسبت به تكميل و راه اندازي پست الكترونيكي واختصاص آن به تمامي درخواستهاي قبلي از طرف رئيس هيئت اجرائي و مجري مربوطه اقدام و مراتب به كليه كانونها اعلام گردد .

۵ ) جهت تكميل نيازمنديهاي سايت اطلاع رساني مقرر گرديد مسائل زير از طرف كانونهاي عضو انجام پذيرد :
۱ - ۵ ) با وصول گزارش صورت وضعيت مالي كانونهايي كه تاكنون نسبت به انجام تعهدات مالي خود اقدام ننموده اند ، ظرف مدت دو ماه اقدام به تسويه حساب نمايند .

۲ - ۵ ) كانونهاي همدان ، كرمانشاه ، ايلام و كانون خوزستان و لرستان و كانون قزوين و زنجان نسبت به معرفي نماينده تام الاختيار هيئت مديره به هيئت اجرائي كميته انفورماتيك اقدام نمايند .

۳ - ۵ ) از كانونهاي عضو درخواست مي گردد نسبت به تهيه و تكميل متون فايلي معرفي عمومي كانونها و نيز اطلاعات كامل مشخصات وكلا و كارآموزان تحت حوزه هر كانون و نيز عكسهاي ديجيتالي آنها را به هيئت اجرائي حداكثر تا تاريخ ۲۸/۵/۸۳ ارسال نمايند .

۴ - ۵ ) هر گونه اظهار نظر جهت تغيير يا اصلاح موضوع سايت اطلاع رساني كه مورد نظر اعضاء مي باشد ، مي بايست حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۸۳ كتبا به رئيس هيئت اجرائي كميته انفورماتيك اعلام نمايند .

۶ ) مقرر شد معاونتهاي هيئت اجرائي كميته نسبت به تنظيم شرح وظايف و سرفصلهاي مربوط به حوزه مورد معاونت اقدام و مراتب به اطلاع رياست اجرائي كميته برسد .

۷ ) جلسه آينده كميته انفورماتيك اتحاديه همزمان با همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور تشكيل و نسبت به پيشرفت مراتب مذكور اعضاء هيئت اجرائي مي بايست ارائه گزارش نمايند .
بالا
فهرست اصلي


طرح امكان سنجي اوليه سيستم جامع كانون وكلاي دادگستري مركز
كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز ، در پي نياز مبرم كانون به طراحي و بكار گيري يك سيستم جامع اتوماسيون امور اداري و در تعقيب تمامي اقدامات گذشته

با بررسي وضع موجود و نيازمنديهاي كلان اركان كانون ، طرح امكان سنجي اوليه سيستم جامع كانون را براي امكان بررسي اوليه توسط شركت هاي كامپيوتري به شرح ذيل تهيه كرده است .

بعلاوه به طور همزمان در حال بازنگري در طرح مذكور ، از طريق اعضاي كميته و در تماس با واحدهاي داخلي كانون مركز مي باشد .

النهايه جهت اطلاع كليه همكاران و احيانا ارائه پيشنهادات ، طرح اوليه تقديم مي گردد .
در نظر است ، با تكميل مطالعات مربوطه و فراهم شدن مقدمات كار ، نسبت به انجام مناقصه محدود از ميان شركتهاي معتبر در اين خصوص اقدام گردد .

با تشكر - كميته انفورماتيك
كانون وكلاي دادگستري مركز


  * ۱ ) مقدمه

متعاقب شروع بهره برداري از ساختمان جديد كانون وكلاي دادگستري در ميدان آرژانتين ،
بحث استفاده تمام عيار از سيستم هاي كامپيوتري در كانون به صورت جدي مطرح مي گردد .

در اين خصوص شبكه كابل كامپيوتري داخل ساختمان ، ايجاد شده است و تمامي اتاقها داراي نود و سوكت بوده و مركز كامپيوتر نيز در كانون ايجاد شده است . از طرفي با خريد و نصب در حدود ۳۰ دستگاه كامپيوتر شخصي و تجهيزات جانبي ، تقريبا تمامي مسئولان و قسمتهاي كانون داراي كامپيوتر و قابليت اتصال به شبكه داخلي مي باشند .

در خصوص طراحي سيستم هاي داخلي ، در سالهاي گذشته ، توسط شركتي كه براي صندوق حمايت نيز كار نرم افزاي نموده است ، يك طرح امكان سنجي اوليه انجام شده ، كه به دليل عدم رضايت از كاركرد شركت مذكور ، در حد طرح اوليه باقي مانده است . آنگاه با جذب مشاور فني براي كانون مركز ، ابتدا يك سيستم دبيرخانه تك كاربره ، ( ويژوال بيسيك و بانك SQL Server مايكروسافت ) ، خريداري شده و در قسمت دبيرخانه كانون نصب شده است .

اين سيستم فاقد توانائي پوشش مسائل ارجاع و پيگيري بعدي و نيز فاقد نگهداري متن نامه ارسالي يا عكس نامه هاي دريافتي مي باشد . در سالهاي اخير همچنين با استفاده از كارت ساعت زني ، نرم افزار شركت در اين حوزه مورد استفاده ميباشد .

براي پوشش نيازهاي اطلاع رساني وكلا و كارآموزان ، سيستم ديگري با آقاي اشرف زاده كار شده است ، ( استفاده از فرمها و صفحات بانك اطلاعاتي پارادكس ) كه بعد از دو سال كار و تلاش ، در نهايت كاركرد سيستم و نيز ساختار فني آن ، مورد تاييد نبوده و صرف نظر از اختلافات متعدد ، در عمل فاقد كارآيايي بوده و موجب بروز مشكلات و خسارات زياد شده است .

در دوره اخير ، با تشكيل كميته انفورماتيك در داخل كانون ، و بحث همگرائي كانونها براي استفاده از تجارب مشترك ، و ايجاد كميته انفورماتيك اتحاديه ، علاوه بر بحث سايت اطلاع رساني كانون ها در اينترنت ، براي ساماندهي وضعيت بانك اطلاعات داخلي كانونها ، مطالعاتي انجام گرديده است .

كه در نظر است ، با طراحي و توليد سيستم جامع در كانون مركز ، بتوان همان را براي ساير كانونها ، در ابعاد كوچكتر عملياتي نمود . زيرا نيازهاي مشترك كانونها و نيز امكان جابجائي وكلا بين كانونها ، ضرورت اقدام مشترك كانون ها را توجيه مي نمايد .

بعلاوه فقدان سازماندهي مناسب در امور اداري داخلي وضعيت خاص اركان كانون ، نظير رياست هيئت مديره ، نواب رئيس ، اعضاي هيئت مديره ، كميسيون هاي كانون ، نوعي رابطه چند طرفه را با كارمندان بخش اداري كانون بوجود آورده ، كه در عين محاسن خاص خود ، در موارد متعددي نيز كيفيت پاسخگويي كارمندان و از همه مهمتر ، تغيير مكرر برخي روال هاي اداري را موجب شده است .

امري كه در صورت عدم تثبيت اوليه مي تواند ، موجب ناكارآمدي هر گونه سيستم نرم افزاري در كانون گردد . زيرا زيرساخت و پايه صحت سيستم هاي نرم افزاري ، استحكام قبلي سازمان و رسيدن به جايگاه مطمئن در روالهاي اداري مي باشد .

در اين خصوص توصيه شده است ، قبل از نهايي شدن سيستم نرم افزاري جامع ، و به صورت موازي ، وضعيت سازمان اداري كانون مورد بازنگري فوري قرار گرفته و با طراحي مجدد ساختار اداري كانون ، و از همه مهمتر ، تصحيح و قطعي نمودن روالهاي اداري حاكم بر آن ، سيستم نرم افزاري ، بر روي ساختار تاييد شده كانون ، استوار و توليد شود .

به هر تقدير ، با توجه به هزينه هاي انجام شده در دوره هاي گذشته ، اعم از امكان سنجي هاي اوليه ، و هزينه ماهانه مشاور فني و خريدهاي نرم افزاري فوق ، و از همه مهمتر هزينه آموزش كارمندان و از بين رفتن و كاهش ارزش تجهيزات نصب شده و از دست رفتن زمان و فرصت مناسب ، هنوز در كانون سيستم جامع و يكپارچه اطلاعاتي ، توليد و به كار گيري نشده است .

در اين راستا با توجه به تجربيات گذشته در داخل كانون و نهادهاي مشابه و در نظر گرفتن توان فني در دسترس بازار ، مجددا با بررسي مهمترين نيازمنديهاي موجود ، طرح جديد براي پوشش تمامي فعاليتهاي داخل كانوني ، به شرح ذيل انجام شده ، تا براي دعوت از شركتهاي مجري و اخذ قيمت و زمان اجراي طرح ، امكان برگزاري مناقصه محدود فراهم باشد .

جهت انجام مناقصه محدود ، از شركتهايي دعوت مي گردد ، كه داراي تجربه طراحي و توليد سيستم هاي مشابه كانون بوده و موفق به اخذ رضايت از مشتريان خود شده باشند .
بالا
فهرست اصلي


  * ۲ ) حوزه هاي اصلي سيستم جامع

امروزه طرح هاي مكانيزاسيون و اتوماسيون اداري ( Administration Automation and Mechanization ) ، بر محور استفاده تمام عيار از تجهيزات سخت افزاي و نرم افزاري كامپيوتري ( Computer Based ) استوار هستند ،

لكن هر گونه تصميم گيري در حوزه خريد تجهيزات سخت افزاري و حوزه طراحي يا خريد نرم افزاري و برپايي شبكه هاي اطلاع رساني ، بايد بر مبناي اصول خاصي باشد ، تا هزينه انجام شده به سرانجام مقصود رسيده و اهداف اصلي از پياده سازي مذكور ، قابل تحقق باشد .

در غير اينصورت به صورت مقطعي هزينه هايي براي خريد سخت افزار و برخي نرم افزارهاي واژه پردازي و امور دبيرخانه اي و مشابه آن انجام ميشود ، كه چون بر پايه اصول مهندسي نرم افزار و تعيين نيازهاي استراتژيك كانون نمي باشد ، بعد از چندي ناكارآمدي آنها مشخص و اهداف اصلي تحقق نمي يابد .

علي هذا هر چند طرح بلند مدت كانون بايد شامل مواردي از قبيل ،
حوزه اصلاح ساختار سازماني و روالهاي اداري
حوزه آموزش كاركنان يا استخدام نفرات جديد
حوزه خريد و نصب تجهيزات تكميلي سخت افزاري و شبكه
حوزه تهيه و ورود اطلاعات پايه سيستم
و مسائلي از اين دست باشد ،

لكن طرح حاضر ، فقط موضوع نيازمنديهاي كلان نرم افزاري كانون را تشريح مي نمايد ، تا مجري بتواند با ارزيابي از نيازها و تواناهائي هاي خود ، و شناخت نسبي ، قيمت و مدت زمان براي تحقق اهداف مذكور ، پيشنهاد مناسبي به كانون تقديم نمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۳ ) سيستم هاي نرم افزاري و اطلاع رساني مورد نياز كانون

كانون وكلاي دادگستري مركز ، با توجه به نقش و جايگاه خويش ، به سه گروه عمده نرم افزاري نيازمند است .

اولا سيستم هاي جامع اتوماسيون اداري ، تقريبا مشابه ساير نهادها و سازمانها و در نظر گرفتن ويژگي هاي كانون ،

ثانيا سيستم هاي عمومي كارگزيني و مالي و تداركاتي مشابه ساير سازمانها

و ثالثا سيستم خاص اطلاعات وكلا و كارآموزان و كميسيون هاي كانون ، مورد نياز است . به عبارت ديگر سه گروه عمده نيازهاي نرم افزاري كانون شامل موارد ذيل مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱ - ۳ ) نيازمنديهاي اتوماسيون جامع اداري كانون

در اين گروه تمامي نيازهاي عمومي اتوماسيون اداري كانون توضيح داده شده است . نيازهاي اين گروه مشابه ساير نيازمنديهاي اتوماسيون عمومي و اداري دستگاه ها و سازمانهاي مشابه مي باشد . انتظار مي رود در صورت توليد صحيح سيستم هاي ذيل و به همراه ساير بخشها ، قدم اوليه براي طراحي و ايجاد نظام paperless در كانون و نيز آماده سازي بستر MIS كانون وكلاي دادگستري برداشته شود .

۱ - ۱ - ۳ ) تايپ ويندوز ، word
با توجه به يكپارچي در امر توليد تمامي متون و يك نواختي امور تايپ ، بايد تمامي تايپيست ها ، از سيستم واحدي استفاده نمايند ، كه چون بحث استفاده مجدد از متون تايپي در سيستم اتوماسيون و حتي منابع سايت كانون مطرح است ، لاجرم استفاده يكپارچه از نرم افزار word شركت مايكروسافت و ذخيره سازي تمامي متون با كد پيج ۱۲۵۶ يا يوني كد توصيه ميشود .

بعلاوه شايسته است ، تمامي تايپيست ها و كساني كه با سيستم مراوده مستقيم دارند ، در سطوح اوليه ، متوسط و عالي قادر به استفاده از نرم افزار مذكور باشند . و در صورت ارجاع امور تايپي به خارج از كانون ، نظير نشريات يا ساير موارد ، مجري بايد نتيجه فعاليت خويش را حتما به صورت فايل word تحويل كانون دهد ، تا در بانك اطلاعات ذخيره شود .

۲ - ۱ - ۳ ) سيستم جامع دبيرخانه
سيستم دبيرخانه كانون ، هر چند مشابه ساير موارد است ، لكن نكات ذيل حائز اهميت زياد است .

اولا سيستم بايد حداقل داراي دو حالت خلاصه و مفصل باشد . به نحوي كه مثلا براي ثبت نامه ورودي ، يك مدخل خلاصه و حداقل فيلد قابل احراز از روي پاكت نامه ها ، براي ثبت نامه كافي بوده ، و بعد از ثبت و تخصيص شماره ، و ارجاع به واحد يا شخص مسئول ، در مراحل بعدي ، اطلاعات بيشتر از نامه به صورت فيلدهاي اطلاعاتي تكميل شده و با اسكن تصوير نامه وارده ( و قابليت اتصال به انواع اسكنرهاي موجود در بازار ) ، براي شروع دوره ارجاعات كارشناسي و پيگيري ، اطلاعات سيستم تكميل شود .

ثانيا ، متن كامل نامه هاي صادره ، در ابتدا ، به صورت فايل متني در سيستم ذخيره شود و برعكس نامه هاي وارده ، ابتدا با وضعيت « نامه صادره نهايي نشده » ، متن و اطلاعات فيلدهاي نامه قابل تخصيص و ارجاعات كارشناسي بوده و در نهايت ، ضمن چاپ متن در فرمت مناسب اداري ، در هنگام شماره گذاري نهايي ، صرفا سوابق بازيابي شده و به صورت نامه صادره ، ركورد مربوطه تكميل شود .

ثالثا بحث بسيار مهم ، زنجيره مكاتبات ، كه هر نامه عطفي يا پيروي ، نامه معطوف عنه يا مورد اشاره ، نيز حداقل اطلاعات را ذخيره نموده و با ثبت آن ، در صورت رجوع به هر كدام از نامه ها ، تمامي زنجيره كامل مكاتبات قابل ملاحظه و درسترسي باشد .

رابعا ، سيستم بايد در سطح عمومي براي دبيرخانه اصلي كانون انجام شود و همچنين دبيرخانه محرمانه براي ساير امور دبيرخانه قابل استفاده باشد ، كه ممكن است ، قسمت دبيرخانه محرمانه توسط يكي از واحدهاي ديگر يا اشخاص صاحب صلاحيت ورود اطلاعات گردد .

خامسا ، تمامي خصوصيه هاي دبيرخانه جامع ، نظير قابليت تنظيمات متعدد كاربران ، انواع فيلدهاي مورد نياز اداري ، با قابليت تخصيص چند گانه به يك ركورد ، امكان شروع سيكل ارجاع و پيگيري و قابليت جستجوي متعدد از فيلدهاي مهم وجود داشته باشد .

همچنين امكان ارسال و دريافت فكس به صورت خود كار ، و يا فراخواني نرم افزارهاي آماده ، قابل تعريف و استفاده باشد .

سيستم پيشنهادي كانون ، به صورت دبيرخانه متمركز براي تمامي واحدها مي باشد ، لكن در سيستم بايد توانائي دبيرخانه مادر و بخشهاي تابعه ، قابل پوشش باشد ، يعني امكان كار به صورت موازي براي صرفا يك دبيرخانه جامع و متمركز و همزمان امكان مكاتبات غير متمركز توسط كميسيون ها يا واحدهاي داخلي كانون وجود داشته ابد و در هر حال پيوستگي اطلاعات از بين نرود .

به علاوه گزارش گيري كامل سيستم ، كه شخص كاربر سيستم قادر به تعريف گزارشات جديد و با امكان اخذ گزارشات مكرر با تنظيمات تاريخي يا امثالهم خواهد بود ، بايد وجود داشته باشد . توضيح اين قسمت ، در بخش گزارشات درج مي گردد .

۳ - ۱ - ۳ ) سيستم ارجاع و پيگيري ( كارتابل الكترونيكي )
متعاقب ثبت نامه ، يا ايجاد يك وظيفه اداري ، مسئولان كانون يا كميسيونها يا دبيرخانه ، با ايجاد سيكل ارجاع يك نامه يا دستور انجام امري ، به شخص يا واحد خاص ، ارجاع شده و شخص اخير تمامي موارد را در كارتابل الكترونيكي خويش مشاهده نموده و بعد از اقدام كارشناسي يا انجام امر يا ادامه پروسه ارجاع و توضيحات بعدي ، اقدام نموده و در نهايت با انجام امور ، ركورد ايجاد شده ، بابگاني مي گردد .

بديهي است ، سيستم تا زماني كه نامه يا اقدام بايگاني نشده است ، بايد مسير نامه در واحدهاي مختلف كانون وكلا و اقدامات انجام شده را پوشش دهد . ساير مشخصه هاي مرسوم نرم افزاري ، نظير جستجو و مشاهده و گزارشات جامع ، طبعا بايد پوشش داده شود .

۴ - ۱ - ۳ ) سيستم دفتر مدير outlook
با توجه به نيازمنديهاي متعدد دفتر مديريت كانون و نيز نواب رئيس و حتي برخي كميسيونها ، در اين حوزه استفاده تمام عيار از جزء نرم افزاري outlook بسته نرم افزاري office شركت مايكرو سافت ، با امكانات فارسي سازي فعلي در بازار ، نظير فارسي ساز پارسا ، توصيه مي گردد .

زيرا نرم افزار فوق به صورت كاملي اين نيازها را برطرف نموده و شايسته است براي استفاده عملياتي ، كاربران مربوطه تحت آموزش كامل قرار گيرند .

البته ، در صورتيكه مجري ، براي پوشش نيازهاي مذكور ، نرم افزار آماده و قابل قبولي داشته باشد ، امكان جايگزيني نرم افزار فوق در اين حوزه ، قابل بررسي است .

۵ - ۱ - ۳ ) سيستم جلسات و كميسيونها
با توجه به جلسات هفتگي بسيار مهم هيئت مديره و نيز اغلب جلسات مهم كميسيونها و كميته هاي كانون ، در هفته ، براي پوشش تمامي مسائل مديريت اين جلسات و موارد طرح شده و باقي مانده براي جلسات بعدي و نيز اظهارات مهم اعضاي جلسات و وقت و زمان بندي آنها ، شايسته است اين سيستم با قابليت مناسبت ، تمامي جلسات تعريف و سازماندهي شده و سپس با تعيين موضوع جلسات ، و تخصيص شركت كنندگان ، امكان پرينت مناسب موضوعات هر جلسه ، براي اعضاء ، سپس ذخيره مهمترين نكات ، خلاصه و يا متن كامل ، و نيز موارد باقي مانده براي جلسات بعدي و تكاليف اعضاء و امثالهم ، اين امور را پوشش نمايد . جستجو ، مشاهده و گزارشات سيستم مشابه ساير موارد مي باشد .

۶ - ۱ - ۳ ) بايگاني اسناد و اطلاعات
علاوه بر اينكه خروجي نهايي سيستم دبيرخانه ، ارجاع و پيگيري و نيز سيستم جلسات و كميسيونها ، با پايان يافتن عمر مفيد نگهداري داخل سيستم مربوطه ، به عنوان يكي از ركوردهاي نهايي اين سيستم قابليت نگهداري دارد . ساير امور نظير ، اطلاعات تلفن اشخاص ، اعم از وكيل ، نهادهاي و سازمانها ، آدس آنها ، ساير اطلاعات عمومي ، مربوط به كليه اسناد و فايلها ، اعم از مكتوب ( كتاب ، جزوات ، مجلات ، ) ، يا غير مكتوب كاست فيلم يا صدا و لوح هاي فشرده و ديسكت و امثالهم ، بايد قابل ذخيره شدن در اين بخش باشد و نيازهاي عمومي را پاسخوگو باشد .

به علاوه چون در حال حاضر كتابخانه مستقر كانون در حال شكل گيري است و ممكن است موضوع نوارخانه و نيز سي دي به اين امور اضافه شود ، ( هر چند فعلا بحث نگهداري اطلاعات موجودي و بدون بحث امانات و اعضاء كتابخانه ، فعلا مطرح است ، لكن ويژگي و قابليت ثبت اطلاعات اعضاء ، كه علي القاعده وكلا و كارآموزان بخش مهم آن هستند ، و نيز امانات كتاب يا نوار و يا غيره بايد در سيستم وجود داشته باشد . ) سيستم فوق قابليت نگهداري اطلاعات كلي كتابها و مجلات و نوارها را نيز داشته باشد . بديهي است در صورت تكميل پروژه كتابخانه در باشگاه سعادت آباد ، بهتر است از نرم افزارهاي كاملا تخصصي كتابخانه موجود در بازار براي آن استفاده شود .

همچنين نگهداري اطلاعات كلي پرونده هاي اداري و وكلاء و ارجاعات عمومي در اين قسمت بايد قابل نگهداري باشد .

۷ - ۱ - ۳ ) سيستم تنظيم قسمتها و مسئولان كانون
با توجه به جامعيت سيستم ، بايد در يك قسمت مستقل ، ابتدا امكان تنظيم قسمتهاي مختلف اركان اداري كانون ، كميسيونها و قسمتها ، و اختصاص مسئولين و اعضاي هر كدام اقدام شده و در ساير قسمتها ، صرفا ساختار سازماني اين قسمت مشاهده و اقدام شود .

همچنين در سيستم براي هر كدام از زير سيستمها ، موضوع انتساب مسئولين و كاربران ، و ميزان دسترسي به اطلاعات سيستم ( مشاهده ، ايجاد ، اصلاح و حذف ) ، و تخصيص اسم كاربري و كلمه عبور ، بعلاوه بايد براي تمامي جداول ، اطلاعات كد كاربري و تاريخ ايجاد يا اصلاحات در اطلاعات ذخيره شده قابل بازيابي باشد .

بديهي است ، كاربراني كه عهده دار ، ايجاد اصلاح ركوردهاي سيستم هستند ، همواره در صفحات فايلي خاصي ، بايد اطلاعات كلي كاركرد كاربران با سيستم ذخيره شده و براي مديريت سيستم قابل بازيابي باشد .

همچنين حذف اطلاعات سيستم داراي روال و پروسه خاصي مي باشد ، كه بايد مستقلا تمامي موارد حذف شده ، در لاگ فايل مخصوص به همراه اطلاعات كاربران حذف كننده ، نگهداري گردد .
بديهي است ، ساير نكات امنيتي سيستم طبق روالهاي استاندارد بايد اقدام شود .

۸ - ۱ - ۳ ) سيستم گزارش گيري جامع
با توجه به قسمتهاي متعدد براي سيستم جامع ، بايد قسمت خاصي براي امكان گزارش گيري از كليه سيستم ها ، به تنهايي يا تركيبي از اطلاعات آنها ، وجود داشته باشد . مديران سيستم ، بايد بتوانند گزارشات متعدد مورد نياز مسئولان را به راحتي تنظيم و براي استفاده در اختيار ايشان ، با امكان حالتهاي گوناگون قرار دهند .

اين جزء هم داخل ساير قسمتها قابل دست يابي است و هم به صورت مستقل . به عبارت ديگر ، سيستم گزارش گيري ، بايد شامل دو قسمت اساسي باشد . قسمت اصلي ، كه امكان آماده سازي گزارشات متعدد با فيلترهاي متعارف تنظيم و با اسم خاص ، توليد و ذخيره شود . قسمت دوم كه امكان مشاهده و انتخاب گزارشات از قبل تعيين شده وجود دارد ، در تمامي زير سيستم ها قابل فراخواني و استفاده باشد .

بديهي است ، در گزارشات بايد ، امكان رده بنده مثلا محرمانه يا غيره وجود داشته باشد ، كه به سطوح اداري كاربران تخصيص داده خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۲ - ۳ ) نيازمنديهاي كارگزيني ، مالي و تداركاتي

با عنايت به اينكه كانون مركز ، داراي سازمان نسبتا گسترده اي مركب از حدود ۵۰ كارمند وظيفه بگير دارد و از طرفي برخي از امور اجرائي خويش را به صورت قرارداد با بخش خصوصي اجرا مي كند ، اين سيستم مشابه ساير سيستم هاي مالي و اداري و تداركاتي ، بايد تمامي نيازهاي اداري ، مالي كانون را تحت پوشش قرار دهد ، علي هذا برخي از مهمترين زير سيستمهاي اين قسمت عبارتند از :

۱ - ۲ - ۳ ) سيستم كارگزيني ( امور اداري )
براي ثبت اطلاعات كليه مستخدمين و كارگران كانون و صدور احكام كارگزيني بعدي تا زمان تعليق يا اتمام رابطه همكاري و نگهداري وضعيت مرخصي و ساير مشخصه هاي اداري

۲ - ۲ - ۳ ) سيستم حضور و غياب
در حال حاضر از كارتهاي ساعت زني استفاده ميشود . بايد به صورت متصل با سيستم جامع ، خروجي مورد نظر تحويل قسمت امور اداري و مديريت داخلي براي ساير امور گردد . يعني علاوه بر استفاده از كارتهاي ساعت زني ، نبايد به صورت مستقل از سيستم جامع باشد و نيازمندي ورودي سيستم حقوق و دستمزد را فراهم نمايد .

۳ - ۲ - ۳ ) سيستم حقوق و دستمزد
براي تنظيم ساعات كاركرد ماهانه و تعيين حقوق و دستمزد دريافتي آخر ماه و تهيه ليستهاي مربوطه براي امور مالي جهت پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه به تمامي كارمندان كانون

۴ - ۲ - ۳ ) سيستم بيمه و رفاه
با توجه به پوشش بيمه تامين اجتماعي كارمندان كانون ، سيستم بايد خروجي فايلي سازمان را تهيه نموده و تمامي مسائل رفاهي متعارف عمومي و مسائل فعلي كانون را پوشش نمايد .

۵ - ۲ - ۳ ) سيستم حسابداري خاص كانون
هر چند مشابه ساير سيستم هاي حسابداري ( ايجاد و درج اطلاعات اسناد مالي ، نگهداري و مديريت اطلاعات حسابها و چكها و امثالهم ) ميباشد ، لكن مسائل خاص كانون ، نيازمند برخي ملاحضات مي باشد . از طرفي سيستم بايد قادر باشد ، علاوه بر گزارش دفاتر روزانه ، معين و كل امور حسابداري را تنظيم نمايد ، بايد از عهده گزارشات مورد نياز بازرس مالي كانون نيز برخورد دار باشد . به عبارت ديگر ، سيتسم حسابداري كانون شامل اموركلي مالي ميباشد .

همچنين چون برخي مسائل مالي مربوط به هزينه هاي ابطال تمبر دادرسي و چگونگي ارتباط مالي با صندوق حمايت از وكلا و كارآموزان ، داراي ويژگي خاصي است ، سيستم مالي بايد اين قسمت را پوشش مناسب دهد .

۶ - ۲ - ۳ ) سيستم امين اموال
براي پوشش ثبت اطلاعات كليه اموال كانون ، اعم از غير منقول و منقول و لوازم اداري و نيز برچسب اموال و تحويل گيرنده آنها و تغييرات بعدي خواهد بود .

۷ - ۲ - ۳ ) سيستم انبار و فروش
با توجه به فروش اوراق و برخي كتابها و نيز لوازم مختصر اداري و امثالهم در داخل كانون ، اين سيستم مشابه يك سيستم فروش كلي ثبت اطلاعات كالاهاي موجود در انبار و سپس اطلاعات فروش روزانه و امكانات گزارش موجودي و امثالهم ، مسائل مربوطه بايد عمل نمايد .

۸ - ۲ - ۳ ) سيستم گزارش گيري جامع ،
مشابه بحث سيستم گزارش گيري ، قسمت قبلي مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۳ - ۳ ) نيازمنديهاي خاص وكلاء كارآموزان و كميسيونها

با توجه به اينكه ، اين حوزه شامل نيازمنديهاي تخصصي امور مربوط به اختصاص پروانه وكالت ، تمديد و مسائل اختبار وكلا و كارآموزان مي باشد ، مسائل آن خاص كانون وكلاي دادگستري مي باشد و لاجرم مشابه دقيق در بيرون از كانون ندارد .

لكن كليت اين قسمت ، بايد تمامي مسائل مربوط به هر وكيل دادگستري ، از زمان شركت در امتحانات كارآموزي و شروع تكاليف كارآموزي يا صدور پروانه وكالت تا تمديدهاي سالانه و يا چند سال يكبار و مسائلي كه از حيث تعليق موقت يا دائم و در نهايت فوت وكيل در پيش است ، مسائل مربوطه را به صورت كامل پوشش دهد .

ضمن آنكه به دليل وجود كانون هاي يازده گانه فعلي ، بايد علاوه بر اينكه كل سيستم قادر به نصب حتي در يك دستگاه تك كاربره باشد و امكان نصب و كار در شبكه هاي گسترده را داشته باشد ، اساسا امكان جابجائي اطلاعات وكلاء در صورت نقل و انتقال از يك كانون به كانون ديگر ، بايد به سهولت فراهم باشد .

۱ - ۳ - ۳ ) سيستم اطلاعات وكلا و كارآموزان
شامل اطلاعات هويتي و ساير مواردي كه در فرمهاي كانون ، از لحظه اعلام قبولي آزمون براي شركت كنندگان در امتحانات پيش بيني شده است و سپس تغييرات بعدي در حين مراحل اختصاص پروانه كارآموزي و سپس دوره اختبار و وكالت پايه يك و تمديد ساليانه تا نهايت فوت يا تعليق يا سلب صلاحيت از وكيل دادگستري ، در اين زير سيستم بايد امكان تدريجي تكميل اطلاعات پيش بيني شود .

يعني ابتدا با حداقل اطلاعات ( نام ، نام خانوادگي ، ش . ش ، محل صدور ، تاريخ تولد ، محل تولد ، كد ملي ، كد پستي ) امكان اختصاص كد اوليه متقاضي وكالت ، ايجاد شود . سپس با تكميل استعلامات و اطلاعات بعدي ، تمامي سوابق تحصيلي ، شغلي ، اطلاعات شخصي ، ويژگيهاي خاص و نيز اطلاعات استعلامات متعدد مورد نياز و سپس اختصاص پروانه كارآموزي و صدور پروانه وكالت ، ضمن پوشش اطلاعات براي قسمتهاي ديگر ، همواره اطلاعات تكميلي ( همكاري با كميسيونهاي كانون و ساير موارد ) قابل اضافه شدن باشد .

ضمن اينكه امكان مكانيزه كردن ، استعلامات ، براي فرد بخصوص يا جمعي از اشخاص ، بايد پيش بيني شود .
از طرفي اطلاعات اوليه وكلا ، به علاوه نوع وكالت ، شهر اشتغال ، آدرس دفتر و تلفن و عكس و آخرين وضعيت وكيل ، يكي از خروجي هاي بسيار مهم براي اطلاعات سايت كانون و بسياري از مراجع مختلف مي باشد ، كه اغلب به صورت فايل متني يا فايل اطلاعاتي مورد نياز است .

بديهي است ، ساير اطلاعات تكميلي ممكن است از طريق صفحات اين زير سيستم تكميل شده و برخي موارد نيز در ساير زير سيستم ها تكميل خواهد شد . لذا سطح بندي اطلاعات عمل شده و كاربراني كه داري اختيارات لازم هستند ، مي توانند تمامي اطلاعات محرمانه را مشاهده نمايند و سايرين فقط اطلاعات عمومي را مشاهده خواهند نمود .

۲ - ۳ - ۳ ) سيستم تحقيق و بررسي
در اين سيستم ، تمامي اطلاعات اشخاص متقاضي بررسي اوليه شده و براي كسب استعلامات از مراجع مختلف ، از طريق دسترسي به سيستم دبيرخانه محرمانه انجام ميشود . همچنين مهمترين تصميمات كميسيون تحقيق و بررسي در خصوص اطلاعات اشخاص در قسمت محرمانه اطلاعات ذخيره مي گردد .

به علاوه صفحه خاص شامل چك ليستهاي مورد نياز ، پيش بيني خواهد شد كه در صورت تكميل ، ركود اطلاعات شخص براي امكان صدور پروانه تكميل مي گردد .

۳ - ۳ - ۳ ) كارآموزي و اختبار
با ورودي كساني كه قابليت شروع دوره كارآموزي دارند ، سيستم بايد ، ضمن تخصيص آخرين شماره پروانه وكالت كارآموزي ، تمامي اطلاعات و مسائل مربوط به تكاليف دوره كارآموزي و اختبار را پوشش دهد . به علاوه اطلاعات مربوط به امكان شركت در امتحان اختبار نهايي و نيز موارد آن ، پوشش داده شود . بعد از قبولي در امتحانات و تحليف ، خروجي به سيستم بعدي خواهد بود .

۴ - ۳ - ۳ ) سيستم تخصيص و تمديد پروانه وكالت
در اين سيستم ، علاوه بر ورودي سيستم كارآموزي ، براي اشخاصي نظاير قضات ، كه بدون شركت در امتحانات ، مراحل سيستم اوليه اطلاعات وكلا را تكميل كرده ، اطلاعات اشخاص ايجاد مي گردد . سپس تمامي مسائل مربوط به تمديد يك ساله ، يا چند ساله يا هر مدت ديگر را ، پوشش كامل اداري بايد بدهد .

به علاوه مكانيزه نمودن استعلامات اوليه و يا تمديدي بايد پيش بيني شود . منظور از مكانيزه كردن ، پيش بيني فرمت عمومي برخي استعلامات و تعيين آنها ، توسط اپراتور سيستم ، امكان چاپ تمامي استعلامات براي شخص بخصوص يا گروهي از آنها ، فراهم باشد .

بعلاوه طي هماهنگي با مديريت بانك اطلاعاتي سايت ، سيستم بايد بتواند فايل كامل و به روز شده ، آخرين اطلاعات وكلا ، با فرمت از قبل تعيين شده ، براي به روز رساني بانك سايت اتحاديه ، خروجي استاندارد تهيه نمايد .

هم چنين در مواقعي كه نياز است ، مكاتباتي با تمامي وكلاء يا بخش مشخصي از آنها صورت بگيرد ، در بخش گزارشات سيستم بايد علاوه بر چاپ فهرستي از خلاصه مشخصات وكلاي مورد نظر ، امكان انجام مكاتبات منسجم با آنها ،

به صورت مثلا براي هر وكيل ، يك كاغذ A۴ يا نوع خاص متعارف ديگر ، با فرمت خاص ، در ابتدا ، مشخصات و آدرس چاپ شده و سپس متن پيشنهادي ، ( متن ويا به همراه تصوير ) درج شود ، وجود داشته باشد . عين اين موضوع براي چاپ روي پاكتهاي استاندارد مكاتبات نيز وجود خواهد داشت .

۵ - ۳ - ۳ ) سيستم دادگاه و دادسراي انتظامي
براي پوشش و ثبت تمامي شكايات عليه وكلا و كارآموزان ( مشخصات كلي شاكي ، موضوع و مستندات ) و سپس نگهداري مهمترين اطلاعات و متن تصميمات نهايي دادسرا ( انواع قرارها و كيفرخواست انتظامي ) و شعب دادگاه انتظامي ( جلسات و اوقات رسيدگي و احكام نهايي ) و رسيدگي نهايي دادگاه انتظامي قضات ( اطلاعات و متن تصميمات )

۶ - ۳ - ۳ ) سيستم معاضدت قضائي
در اين سيستم كليه اشخاصي كه نياز به حمايت قضائي توسط وكيل دادگستري دارند ، از طريق مراجعه به كميسيون معاضدت قضائي مستقر در كانون ، ابتدا مشخصات كلي شخص مراجعه كننده و موضوع نياز حقوقي شخص مراجعه كننده ، بررسي شده و سپس در صورت تشخيص نياز به اختصاص وكيل ، يكي از وكلاء به ترتيب واگذار ميشود . سيستم اولا اطلاعات كامل اشخاص مراجعه كننده ثبت و قابل بهره برداري خواهد بود و ثانيا اطلاعات وكلاي معاضدتي قابل استخراج خواهد بود .

۷ - ۳ - ۳ ) نيازمنديهاي كميسيون ها و امور كلي كانون
چون در بخش اوليه ، ۵ - ۱ - ۳ ) سيستم جلسات و كميسيونها پيش بيني شده است ، براي امور كميسيون هاي كانون ، از همان نرم افزار با قابليت ، تعريف كميسيونهاي متختلف ، اعضاي آن و ساير مسائل استفاده خواهد شد .

به علاوه چون در حال حاضر سايت اطلاع رساني كانون ، تحت آدرس www.iranbar.com قابل استفاده است ، ساير نيازهاي اطلاعات عمومي وكلاء نظير مسائل و اخبار داخلي ، قوانين و مسائل معاضدت قضائي و خدمات اينترنتي ، در حوزه سايت مذكور استفاده ميگردد .

۸ - ۳ - ۳ ) تبديل اطلاعات بانك قبلي
با توجه به اينكه در حال حاضر سيستم قديمي ، روي بانك پارداكس ، در حال كار مي باشد ، سيستم هاي جديد بايد تمامي فيلدهاي پيش بيني شده در بانك قبلي را پوشش داده و با تبديل اطلاعات از سيستم قديمي ، امكان كار با سيستم جديد فراهم گردد . در خصوص سيستم دبير خانه نيز ، همين روال وجود خواهد داشت .

مگر اينكه هزينه و وقت مورد نياز ويا فقدان برخي مستندات مربوط به سيستم قديمي ، موضوع تبديل اطلاعات را چنان مشكل و پيچيده نمايد ، كه هزينه و وقت و تضمين صحت اطلاعات ، به صورت ورود دستي به سيستم جديد ، اصلح از تبديل اطلاعات باشد . تشخيص اين قسمت به عهده مجري و توافق كارفرما مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۴ ) مشخصه هاي فني طرح

در اين حوزه ، مجري بايد پيشنهاد خود ، اعم از مسائل مالي و دلايل ترجيحي ، در حوزه هاي فني ذيل بيان نمايد .

۱ - ۴ ) بستر نرم افزاري توليد سيستم
با توجه به تكنولوژي هاي فعلي در بازار نرم افزار ، پيشنهاد پياده سازي طرح ، در يكي از دو حوزه ، بستر فني محصولات مايكروسافت ( اعم از محيط ويژوالي يا وبي يا تركيبي ) يا استفاده از نرم افزارهاي غير ويندزي ، مطرح است . انتظار مي رود ، در جريان مناقصه ، مجريان در خصوص پياده سازي ، در هر دو حوزه اعلام قيمت نمايند .

منظور از محيط ويژوالي ، بستري است كه صفحات ورود اطلاعات و كاركرد با سيستم توسط كاربران و نيز مديريت سيستم ، به صورت ويژوالي و مثلا visual basic يا دلفي خواهد بود . و نيز ممكن است ، سيستم تمام صفحات وبي ، بر اساس محيط هاي نرم افزاري visual.net پيشنهاد گردد ، كه تمامي صفحات سيستم بر اساس صفحات وبي ، توليد و بكارگيري شود . بديهي است حالت سوم و تركيبي ، كه محيط ورود اطلاعات و كاربران پايه محيط ويژوالي بوده و لكن محيط استفاده از گزارشات و مشاهده و جستجو ، كه اغلب براي مديران مناسب است ، كاملا وبي باشد .

۱ - ۱ - ۴ ) بستر فني محصولات مايكروسافت
۲ - ۱ - ۴ ) بستر فني محصولات غير مايكروسافتي

۲ - ۴ ) روشهاي توليد نرم افزار و مستند سازي سيستم
با توجه به گستردگي كار ، متدولوژي خاصي براي طراحي و توليد و توسعه سيستم ، نظير SSADM يا O . O و غيره ، براي توليد سيستم توصيه نمي گردد ، لكن مجري بايد ، متدولوژي كامل خود را براي مراحل امكان سنجي ، مدل سازي سيستم و كد نويسي نرم افزاري و روشهاي توليد و تست و رفع مشكلات سيستم ، به تفضيل پيشنهاد نمايد ، كه آيا تماما از يكي از متدهاي شناخته شده ، استفاده خواهد نمود يا تركيب يا شيوه خاصي را پيشنهاد مي نمايد .

همچنين چگونگي استفاده از ابزارهاي نرم افزاري مستند سازي سيستم نظير UML و روالهاي كد نويسي و بازيابي سيستم و نوع مستندات تحويلي را اعلام نمايد .

بعلاوه به صورت مفصل جدول زمان بندي مراحل توليد كل سيستم ، به صورت كلان مرحله اي و نيز با جزئيات براي مراحل هر زير سيستم و ساير پيش نيازها ، بايد از طرف مجري ارائه گردد .

۳ - ۴ ) قيمت و زمان پروژه
بديهي است قيمت كل پروژه بايد شامل زير سيستمها و مراحل مختلف ، امكان سنجي ، مدل سازي ، كد نويسي ، تست ، راه اندازي آزمايشي ، تحويل نهايي و دوره شش ماه گارانتي براي كل سيستم ، بعد از پايان آخرين مرحله تحويل قطعي سيستم ، براي هر كدام از بخشهاي عمده يا زير سيستم ها باشد .

همچنين زمان بندي كل پروژه بايد به شرح مراحل فوق ، شكسته شده و مراحل هر كدام به تفكيك اعلام شود .
بديهي است كانون در رد يا قبول پيشنهادات واصله يا پيشنهادات تركيبي ، مختار خواهد بود .

كميسيون انفورماتيك كانون
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات كميته انفورماتيك – پانزدهمين همايش سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري چهارم و پنجم آذرماه ۱۳۸۱ استان مازندران

به تاريخ پنجشنبه ۵/۹/۱۳۸۳ جلسه اعضاي محترم كميته انفورماتيك اسكودا با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل و بدوا نسبت به انتخاب رييس و منشي جلسه ، اقدام شد و در نتيجه آقاي حميد چاره ساز ( نماينده محترم كانون وكلاي آذربايجان غربي و كردستان ) به عنوان رئيس جلسه و آقاي سيد احمد احمدي ( نماينده محترم كانون وكلاي دادگستري استان خراسان ) به عنوان منشي جلسه به اتفاق آرا انتخاب شدند و با اعلام رسميت جلسه ، نكات ذيل به عنوان مصوبه كميته انفورماتيك اسكودا مورد تصويب قرار گرفت . حضار در جلسه عبارتند از :

۱ - آقاي حميد چاره ساز ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان غربي و كردستان )
۲ - آقايان حسين زينعلي و محمدرضا عليزاده ثابت ( از كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز )
۳ - آقاي كارن روحاني ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان مازندران و گلستان )
۴ - آقاي سيد احمد احمدي ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان خراسان )
۵ - آقاي شهرام مختاري ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان فارس و بنادر )
۶ - آقاي محمد امين درويش ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان خوزستان و لرستان )
۷ - آقاي يوسف شفيع زاده ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان و مركزي )
۸ - آقاي سيد حسن سجادي ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان گيلان )
۹ - آقاي محمد رحماني ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان )
۱۰ - آقاي محمود صادقي ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان همدان )
توضيح اينكه نمايندگان محترم كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان شرقي و اردبيل و همچنين كانون كرمانشاه و ايلام در جلسه حضور نداشتند .

۱ - ابتدا توسط آقاي حسين زينعلي رياست هيئت اجرايي كميته انفورماتيك با توجه به مباحث جلسات روز گذشته ، مطالب تكميلي لازم ارائه شد .

۲ - از طرف كانون همدان آقاي محمود صادقي و از طرف كانون مركز آقاي محمد رضا عليزاده ثابت بعنوان نمايندگان جديد انفورماتيك معرفي شده اند . بعلاوه نظر به مشكلات كاري ، آقاي علي طلايي از سمت معاونت فني ، استعفاي خود را تقديم داشته و پيشنهاد شد كه آقاي محمدرضا عليزاده ثابت به عنوان معاون فني انتخاب شود كه موضوع به راي گيري گذاشته شد . ضمن تقدير از زحمات بي شائبه آقاي علي طلايي با استعفاي ايشان موافقت گرديد و به اتفاق آراء آقاي محمدرضا عليزاده ثابت به عنوان معاون فني انتخاب شد .

۳ - با استعفاي آقاي حسين زينعلي از رياست هيات اجرايي مخالفت به عمل آمد و مقرر گرديد تا جلسه بعدي كميته اولا وضعيت سايت اطلاع رساني تمام شده اعلام گردد ، ثانيا عنداللزوم نسبت به انتخاب رييس جديد اقدام گردد .

۴ - در خصوص بند ۲ دستور كار كميته مقرر شد :

۱ - ۴ از تاريخ همايش اروميه تا كنون چهار قسط ۱۰۰ هزارتوماني ( هزينه هاي پشتيباني و تهيه منابع اطلاع رساني ) هزينه شده و در مقابل مبلغ ۲۰ ميليون ريال از طرف كانون فارس ، مبلغ ۲۰ ميليون ريال از طرف كانون اصفهان و مبلغ ۵ ميليون ريال از طرف كانون قزوين و زنجان پرداخت شده است .

۲ - ۴ مقرر شد كانونهاي بدهكار كه تعهدات مالي خود را نسبت به حساب مشترك انفورماتيك انجام نداده اند ( كانونهاي آذربايجان شرقي و اردبيل ۴۰ ميليون ريال ، كانون خراسان ۲۰ ميليون ريال – كانون گيلان و كانون خوزستان و لرستان و كانون كرمانشاه و ايلام هريك ۱۰ ميليون ريال و كانون قزوين ۵ ميليون ريال ) ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ برگزاري جلسه حاضر نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام نمايند . در غير اين صورت كميته ناچار از اعمال موارد زير خواهد بود :
* سلب حق راي نماينده كانون مربوطه
* عدم درج اطلاعات كانون مربوطه در سايت و سرويس پست الكترونيك
* قطع خدمات سايت نسبت به كانون مربوطه
* عدم تحويل اسم كاربري و كلمه عبور

۵ - در خصوص نيازهاي پشتيباني سايت ( فقره الف و ب بند ۳ دستور كار كميته انفورماتيك ) مقرر گرديد تا زمان برگزاري همايش بعدي ماهانه تا سقف يك ميليون ودويست هزار ريال برابر يكصد و بيست هزار تومان بنا به تشخيص رييس هيات اجرايي هزينه گردد .

۶ - مقرر شد در خصو ص نيازمندي هاي اطلاعاتي سايت با توجه به اطلاعات ناهمگون در خصوص كانون هاي مختلف ابتدا ظرف ۲ هفته رييس هيئت اجرايي گزارشي از نواقص اطلاعاتي را به تفكيك هر كانون گزارش و اعلام نمايد و آن گاه ظرف ۳ ماه ، يا راسا توسط هر كانون اين اطلاعات به سيستم وارد شود يا بعد از تهيه اطلاعات اوليه به رييس هيات اجرايي كميته ارسال تا اقدام گردد .

۷ - در خصوص بند ۶ دستور كار كميته ( گزارش پيشرفت قرارداد سايت و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي استفاده از خدمات فني مجري براي پشتيباني عمومي و موارد تكميلي جديد ) ، مقرر شد نظر به عدم تحويل قطعي سايت و شروع دوره رسمي پشتيباني عمومي ، ظرف ۲ ماه مجري نسبت به رفع كليه نواقص باقي مانده وتحويل قطعي سايت به رييس هيئت اجرايي اقدام نموده و سپس با اخذ نظرات مجري نسبت به چگونگي استمرار همكاري و يا قراردادهاي جديد در همايش بعدي اتخاذ تصميم خواهد شد .

۸ - در خصوص ادامه فعاليت كميته انفورماتيك به عنوان يك نهاد دائمي به موازات شوراي اجرايي اتحاديه ، كه قبلا جزو مصوبات كميته بوده است مقرر شد رياست هيات اجرائي نسبت به پي گيري اين موضوع اقدام و گزارش امر را به جلسه بعدي كميته ارائه نمايند .

۹ - در خصوص داشتن Domain اختصاصي براي هر كانون با اصل موضوع موافقت شد و مقرر گرديد كه Domain كشوري يعني ir انتخاب گرديده و براي هر كانون به ثبت برسد و با نماينده هر كانون راجع به ساير مسايل اجرايي هماهنگي شود . چگونگي و جزييات اقدامات اجرايي مربوط به اين بند با هماهنگي ميان نماينده انفورماتيك هر كانون و رييس هيئات اجرايي معمول خواهد شد .

۱۰ - با تاكيد بر اهميت استفاده از امكانات سايت و به طور كلي امور رايانه اي براي يكايك اعضا مقرر گرديد كليه مكاتبات و ارتباطات في مابين از طريق ارسال E - Mail به اسامي اصلي كانونها اقدام گردد . ضمنا استفاده ار ساير امكانات مثل Chat و Messenger توصيه گرديد .

۱۱ - جهت ارتقاي سطح فرهنگ استفاده از كامپيوتر ميان وكلاي دادگستري و كارآموزان ، كميته تاكيد مي نمايد كانونهاي عضو از هر طريق كه مي توانند نسبت به برقراري تسهيلات خريد سخت افزار و اجباري كردن آموزش عمومي و بخصوص كارآموزان وكالت اقدام نمايد . در خصوص نرم افزارهاي ويژه دفاتر وكالت ، نماينده محترم كانون اصفهان تقبل نمود تا با بررسي وضعيت بازار نرم افزارهاي دفاتر وكالت در ايران ، گزارش جامعي در اين خصوص تهيه نموده و پيشنهادات خود را نسبت به چگونگي تشويق يا نظارت يا تهيه نرم افزار مستقل دفتر وكيل جهت اعلام به وكلاي دادگستري يا امكان فروش و ارسال براي آنها به همايش بعدي ارائه نمايند .

۱۲ - در خصوص نيازهاي كانونها به سيستمهاي مكانيزه بانك اطلاعات وكلا و ساير سيستمهاي داخلي كانون نمانيده كانون مركز اعلام نمود : گزارش جامعي در اين خصوص تهيه شده و در سايت قابل استفاده مي باشد اين مطلب به رييس محترم هيات مديره كانون وكلاي مركز گزارش شده و منتظر اقدامات بعدي هستيم و همچنين نماينده محترم كانون وكلاي اصفهان اعلام نمود ، درخصوص برخي از نيازهاي كميسيون معاضدت كانون متبوع ، مطالعات و اقدامات اجرايي اوليه در كانون اصفهان شروع شده و نتايج آن به محض تكميل براي آگاهي كانونها ارسال خواهد شد .

۱۳ - كميته در خصوص سرفصل هاي اصلي آموزش عمومي كامپيوتر و اينترنت ۹ مورد تنظيم نموده كه به شرح ذيل تعيين مي نمايد :
۱۰ - اشاره به تاريخچه ايجاد و رشد كامپيوتر
۱۱ - آشنايي كلي با سخت افزار در حد قطعات اصلي و خصوصا حافظه ها
۱۲ - آشنايي كلي با نرم افزارها و سيستم عامل ( با تاكيد بر نرم افزارهاي حقوقي )
۱۳ - آشنايي كلي با سيستم عامل WINDOWS
۱۴ - آشنايي كلي با مفاهيم اطلاعاتي ( فايل و فهرست و مديريت آن ها )
۱۵ - آشنايي كلي با نصب و اجراي نرم افزارهاي تخصصي حقوقي
۱۶ - آشنايي با اينترنت و امكان جستجو و دريافت و ذخيره اطلاعات
۱۷ - آشنايي با پست الكترونيك
۱۸ - آشنايي با امنيت اطلاعات در رايانه و اينترنت
موارد مذكور به عنوان دستورالعمل جهت آموزش ، براي كليه كانونها لازم الاجراست . ضمنا نماينده محترم كانون مركز در ارتباط با تكميل موارد فوق اقدامات لازم معمول و نتيجه را به همايش بعدي ارائه خواهند نمود .

جلسه با صلوات حضار در ساعت ۱۵/۱۲ خاتمه يافت و مقرر شد دستور جلسه بعدي كميته ، توسط رياست محترم كميته تهيه و حد اقل يك ماه قبل از همايش بعدي به كانونها ارسال شود .

نماينده كانون آذربايجان غربي و كردستان ، آقاي حميد چاره ساز
نماينده كانون فارس ، آقاي شهرام مختاري - بازرس هيئت اجرايي
نماينده كانون اصفهان ، آقاي يوسف شفيع زاده - معاون مالي
نماينده كانون گيلان ، آقاي سيد حسن سجادي
نماينده كانون خراسان ، آقاي سيد احمد احمدي - معاون آموزش
نماينده كانون قزوين و زنجان ، آقاي محمد رحماني
نماينده كانون خوزستان ولرستان ، آقاي محمد امين درويش
نماينده كانون همدان ، آقاي محمود صادقي
نمايندگان كانون كرمانشاه و ايلام و همچنين كانون آذربايجان شرقي و اردبيل - غائب

نماينده كانون مازندران و گلستان ، آقاي كارن روحاني - ميزبان و دبير همايش
نماينده كانون مركز ، آقاي محمدرضا عليزاده ثابت - معاون فني
نماينده كانون مركز ، آقاي حسين زينعلي - رييس هيئت اجرايي

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi