لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * گزارش مصوبات هشتمين جلسه نمايندگان انفورماتيك اسكودا
  * به نمايندگان محترم انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري
  * طرح پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه اسكودا
  * طرح ۲ پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه اسكودا
  * طرح ۳ پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
  * به نمايندگان محترم انفورماتيك كانونهاي وكلاي دادگستري
  * معرفي نماينده جديد انفورماتيك كانون آذربايجان غربي و كردستان
  * جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
-------------------------------------------------------------  * گزارش مصوبات هشتمين جلسه نمايندگان انفورماتيك اسكودا

برگزاري همايش يك روزه نمايندگان انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا
پنج شنبه ۲۱-۲-۱۳۸۵ از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۸ بعد از ظهر
                                       


هشتمين جلسه نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، بتاريخ ۲۱-۲-۱۳۸۵ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور اعضاء تشكيل گرديد.

اين همايش با حضور خانم ليلا جليلي نماينده كانون آذربايجان شرقي و اردبيل وآقايان شهرام مختاري از كانون فارس، سيد حسن سجادي از كانون گيلان، محمد رحماني از كانون قزوين و زنجان، محمود صادقي از كانون همدان، حسين زينعلي و محمد عليزاده ثابت از كانون مركز، با تشكيل جلسات فشرده كاري از ۹ صبح لغايت ۱۸ بعد از ظهر تشكيل گرديد.در اين جلسات، به شرح دستور كار، گزارش مفصل و كتبي رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك تقديم و مفاد آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت مصوبه جلسه ۲۱-۲-۱۳۸۵ كميته انفورماتيك به شرح ذيل اقدام شده است:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به تاريخ۲۱/۲/۸۵ هشتمين جلسه نمايندگان انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل گرديد :

۱- آقاي شهرام مختاري - كانون فارس
۲- آقاي سيد حسن سجادي - كانون گيلان
۳- خانم ليلا جليلي - كانون آذربايجان شرقي و اردبيل
۴- آقايان حسين زينعلي و محمدرضا عليزاده ثابت - كانون مركز
۵- آقاي محمد رحماني - كانون قزوين و زنجان
۶- آقاي هادي مظفري - كانون خراسان
۷- آقاي محمود صادقي - كانون همدان
بعد از استماع گزارش مشروح آقاي حسين زينعلي رئيس هيات اجرائي و بحث و بررسي مسائل مطروحه، مراتب در دو بخش تنظيم كه بخش اول جهت ارائه به مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي داگستري ايران و بخش دوم نيز در زمره مصوبات كميته انفورماتيك به هيات هاي محترم مديره كانونهاي متبوع ارائه مي گردد.

بخش اول :
۱- با توجه به پايان يافتن بخش اول ماموريت كميته انفورماتيك كانون ها ( طراحي، توليد و پياده سازي سايت مشترك اتحاديه به آدرسwww.iranbar.org ) موضوع صورتجلسه ۲۱/۹/۸۱ روساي وقت هيات هاي مديره كانون ها، صرف نظر از بقاء ماموريت نگهداري و مديريت استفاده از سايت و ساير كارهاي تكميلي، پيشنهاد مي گردد به لحاظ وجود تجربه ايجاد كميته انفورماتيك با حضور نمايندگان كانونها وحفظ سرمايه هاي مادي و تجارب موجود و با عنايت به تخصصي بودن امر و نياز به تيم مسلط به امور ، وضعيت فعلي كميته انفورماتيك از حيث امكانات و اعتبارات موجود با حفظ سازو كار آيين نامه اجرايي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ تحت نظارت اتحاديه استمرار داشته باشد.

۲- با توجه به گسترش سيستم هاي رايانه اي در تمامي عرصه هاي اداري، افزايش تعداد وكلا، كارآموزان و ناتواني روش هاي سنتي، پيشنهاد مي گردد نسبت به طراحي و اجراي سيستم هاي جديد اتوماسيون جامع اداري در ساختار كانونها اقدامات لازم، با هماهنگي و پشتيباني تمامي كانونها با قيد تسريع اجرايي گردد.

۳- در خصوص ارتقاء و افزايش دانش كاربردي استفاده از كامپيوتر در جامعه وكالت، پيشنهاد مي گردد كليه اطلاعات و مصوبات هيات مديره و كميسيون هاي كانونها در فواصل هفتگي تهيه و ابتدا در سايت هاي اطلاع رساني كانون ها به اطلاع جامعه برسد.

۴- در مورد زمان و مكان تشكيل جلسات كميته انفورماتيك درخواست مي گردد به دليل عدم وجود بودجه مصوب در خصوص برگزاري همايش نمايندگان كميته انفورماتيك و صرفه جويي در هزينه ها و ضرورت هماهنگي نمايندگان انفورماتيك با اعضاي هيات هاي مديره و لزوم اطلاع رساني در خصوص همايش ها در كانون متبوع ، طبق آئين نامه اجرايي و روال قبلي ، جلسات كميته انفورماتيك همزمان با مجمع عمومي برگزار گردد .


بخش دوم :

۵- موجودي صندوق مشترك حسب گزارش حسابداري كانون تا تاريخ ۱/۱/۱۳۸۵ مانده حساب ۸۶۰/۱۹۲/۱۴۴ ريال مي باشد كه تعهدات ذيل از اين محل انجام خواهد شد:

۱-۵- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ( سه ميليون) ريال بابت خدمات پاره وقت سه ماهه اول ۱۳۸۵ به آقاي انصاري پرداخت خواهد شد .

۲-۵- قسط سوم به ميزان ۳۰درصد ارزش كل قرارداد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ريال و حسن انجام كار به ميزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ريال بابت قرارداد طراحي فني سايت با مجري، پس از استماع گزارش معاون فني و تاييد انجام كار ذيل نظر رييس هيات اجرايي و معاون فني به مجري پرداخت مي گردد .

۳-۵- جهت استفاده از خدمات پاره وقت آقاي انصاري مقرر گرديد به مدت ۶ ماه به روال مصوبات قبلي اقدام گردد .

۶- در خصوص نحوه تامين منابع مالي كميته انفورماتيك براي سالهاي ۸۵ و ۸۶ مقرر گرديد بعد از تعيين تكليف مجمع عمومي اتحاديه در رابطه با استمرار ساختار كميته انفورماتيك در اتحاديه ، اقدام شود .

۷- در خصوص بدهكاري كانونها به صندوق مشترك ، كانون آذربايجان شرقي و اردبيل چهارميليون تومان و كانون خراسان دو ميليون تومان ، مقرر گرديد موضوع توسط نمايندگان كانونهاي فوق الذكر به هيات مديره متبوع گزارش و به طريق مقتضي اقدام گردد.

۸- در خصوص توسعه خدمات سايت مشترك مقرر گرديد توسط كميته انفورماتيك به شرح زير اقدام شود :

۱-۸- براي كانونهايي كه اسم خاص رجيستري ندارند معادل اسم لاتين استان اصلي كانون متبوع در حوزه هاي ir , org بعنوان مثال farsbar.ir و farsbar.org براي كانون وكلاي فارس ، كهگيلويه و بوير احمد و بوشهر با اعتبار پنج ساله ثبت گردد.

۲-۸- در مورد سايت اتحاديه نيز مقرر گرديد اسامي اختصاصي ثبت شده براي يك دوره ۵ ساله ديگر تمديد شود.

۳-۸- در خصوص نيازهاي تكميلي سايت مقرر گرديد كليه نمايندگان محترم انفورماتيك ظرف يك ماه با بررسي كامل سايت و نيازمندي هاي حوزه متبوع فهرستي از اقدامات تكميلي را تهيه كرده و براي معاون فني ارسال دارند سپس معاون فني با جمع بندي در خصوص نحوه اقدام و تنظيم قراردادهاي تكميلي گزارش خود را، حداكثر يك ماه بعد از انقضاء تاريخ مذكور، به ضميمه استعلام قيمت به كميته ارائه خواهد نمود.

۹- در خصوص آموزش كامپيوتر به كارآموزان مقرر شد حسب مصوبات قبلي آموزش كامپيوتر به كارآموزان از طريق موسسات معتبر در تمامي كانونها اجباري شود. همچنين در خصوص گسترش فرهنگ استفاده از كامپيوتر و اينترنت در وكلا و كارآموزان مقرر گرديد نسبت به ايجاد تسهيلات خريد كامپيوتر از طريق نمايندگان محلي اقدام نمايند.

۱۰ - جهت گسترش فرهنگ و ضرورت استفاده از سايت هاي اطلاع رساني، كليه كانون ها لازم است نسبت به ارائه اطلاعات كانون در فواصل هفتگي و درج آنها در سايت هاي اختصاصي كانون ها اقدام نمايند.

۱۱- در خصوص به روز رساني اطلاعات مربوط به وكلا در سايت اطلاع رساني اتحاديه شايسته است كليه كانون هاي وكلا با اختصاص بودجه و امكانات داخلي نسبت به روز رساني و تكميل بانك اطلاعات وكلا و كارآموزان ظرف شش ماه اقدام نمايند.


امضاء:
-------------------------------
۱- آقاي شهرام مختاري - كانون فارس
۲- آقاي سيد حسن سجادي - كانون گيلان
۳- خانم ليلا جليلي - كانون آذربايجان شرقي و اردبيل
۴- آقايان حسين زينعلي و محمدرضا عليزاده ثابت - كانون مركز
۵- آقاي محمد رحماني - كانون قزوين و زنجان
۶- آقاي هادي مظفري - كانون خراسان
۷- آقاي محمود صادقي - كانون همدان
بالا
فهرست اصلي


  * به نمايندگان محترم انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري

ابقاء كميته انفورماتيك كانون ها، بعنوان كميسيون انفورماتيك اتحاديه، بند ۴ ماده ۵ آئين كار اتحاديه
فراخوان مشاركت در تهيه آئين كار كميسيون انفورماتيك اتحاديه اسكودا
                                       

با سلام، بدينوسيله اقدامات و سوابق مربوط به استمرار فعاليت كميته انفورماتيك كانون ها، در قالب كميسيون انفورماتيك اتحاديه، ماده ۲۲ مصوبات ششمين مجمع عمومي اتحاديه ۲۸/۲/۱۳۸۵ قزوين، جهت استحضار همكاران محترم، تقديم ميگردد.

بعلاوه تقاضاي استمرار فعاليت نمايندگان انفورماتيك جهت مشاركت فكري با اعضاء و رياست هيات مديره و نماينده كانون در شوراي اجرائي، جهت تهيه و تصويب نهائي آئين كار كميسيون انفورماتيك، درخواست ميگردد.


سابقه موضوع:
پيرو ششمين جلسه كميته انفورماتيك مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ تهران، و تقاضاي تعيين وضعيت كميته انفورماتيك از مجمع عمومي هيات مديره اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، ابتدا در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ هيات اجرائي اتحاديه اسكودا، بعنوان نماينده كميته انفورماتيك حاضر شده و نكات مطروحه در صورت جلسه ۲۱/۲/۱۳۸۵ كميته انفورماتيك. به استحضار نمايندگان محترم هيات اجرائي اسكودا، رسانده شد.

در نهايت مقرر گرديد موضوع استمرار فعاليت كميته انفورماتيك، بعنوان بند ۲۰، در دستور كار مجمع عمومي قرار گيرد. كه در جريان تشكيل مجمع عمومي، ششمين همايش سراسري به ميزباني كانون قزوين، اين مسئله مطرح شد.

طرح بحث در مجمع عمومي:
در اين جلسه و در هنگام طرح بحث، ابتدا توضيحات رئيس هيات اجرائي و مسئول كميته انفورماتيك به اطلاع رسانده شد. حسب اين توضيحات سابقه ايجاد كميته انفورماتيك، بر اساس مصوبه ۲۱/۹/۱۳۸۱ نمايندگان كانون هاي وكلاي داگستري وقت و طبق آئين نامه اجرائي مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۲ نمايندگان انفورماتيك اقدام شده است.

دستور كار اصلي كميته، طراحي و توليد و پياده سازي سايت اتحاديه بوده است كه به اتمام رسيده است. البته مسائل پشتيباني و استفاده بهينه از سايت، جزو كارهاي فرعي ميباشد.

در گذشته به جهات وجود تفكرات ايجاد اتحاديه، كانون ها تمايل به استفاده از سايت مشترك داشتند و لكن درحال حاضر عنوان شده و درخواست شده كه اسم اختصاصي هر كانون نيز در اينترنت سايت مستقل داشته باشند.

توصيه ميشود، در عين استفاده از منابع و تجارب مشترك فعلي، امكان استفاده از سايت هاي اختصاصي نيز فراهم باشد.


متن مصوبه مجمع عمومي اتحاديه
جهت سهولت رسيدگي، متن پيشنهادي كميته در اين خصوص ارائه شد، كه متن مذكور با اصلاح عبارتي قرائت و به شرح ذيل، به تصويب اكثريت اعضاي مجمع عمومي هيات هاي مديره كانون هاي اسكودا، رسيد:

«در خصوص وضعيت كميته انفورماتيك كانونها، بشرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمد.

۱- كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري كه به موجب مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ نمايندگان كانون هاي وقت تشكيل شده است با حفظ وضع موجود و كليه دارائي ها و اعتبار و تعهدات مربوطه، عينا به عنوان كميسيون انفورماتيك اسكودا بند ۴ ماده ۵ آئين كار ابقاء ميشود.

۲- آئين كار كميسيون انفورماتيك، با توجه به تجارب چند ساله و آئين نامه اجرائي ۱۵/۱/۱۳۸۲ تهران توسط نمايندگان كميته انفورماتيك تهيه و در اولين نشست هيات اجرايي اسكودا براي تصويب عرضه خواهد شد.

۳- جهت هماهنگي بيشتر بين كانون ها و استفاده از منابع و تجربيات حاصله، كميسيون انفورماتيك نسبت به طراحي مجدد مديريت سايت www.iranbar.org به عنوان سايت مشترك و درعين حال سايت هاي اخصاصي كانون هاي وكلاي دادگستري اقدام نمايد.»

ماده ۵ آئين كار اتحاديه اسكودا و بند ۴ آن
عبارت است از:
ماده ۵ كميسيون ها:
الف) در اسكودا كميسيون هايي بشرح آتي تشكيل ميشود:
....
۴- انفورماتيك
....
ب) خلاصه شرح وظايف كميسيونها به قرار آتي است مصوبات كميسيون ها براي تصويب در هيات عمومي مطرح خواهد شد:
....
- انفورماتيك: هماهنگي امور مربوط به سايت اتحاديه كه طبعا با همكاري كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل بايد انجام شود.
.....

پ) كميسيون ها پس از اولين نشست هيات عمومي در اولين روز همايش تشكيل ميشود.

براي ملاحظه متن كامل ماده ۵ آئين كار و اساسنامه اتحاديه، به سايت اتحاديه قسمت مربوطه مراجعه شود.

شيوه تهيه آئين كار كميسيون انفورماتيك اسكودا
شايسته است در خصوص تهيه آئين كار كميسيون، مراحل ذيل تكميل گردد:

الف) تهيه متن مشترك براي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اسكودا، كه با توجه به قسمت دوم مصوبه مجمع و با عنايت به تجارب موجود متن صورت جلسه ۲۱/۹/۱۳۸۱ و توجه كلي به آئين اجرائي مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۲ كميته انفورماتيك كانون ها در تهران (قابل مشاهده در صفحه كميته انفورماتيك در سايت اتحاديه)، صورت خواهد پذيرفت.

در عين حال، رعايت مصوبات اتحاديه، از جمله اساسنامه و ماده ۵ آئين كار و نداشتن مغايريت با هيچ كدام از مصوبات اسكودا، لازم الرعايه است. بديهي است در صورت نياز به اصلاح اساسنامه، يا آئين كار، از طريق مصوبه جديد آئين كار كميسيون انفورماتيك، اين عمل قابل اعمال خواهد بود.

ب) جهت تهيه پيش نويس اوليه، پيرو مصوبات قبلي كميته انفورماتيك، از همكار محترم آقاي مختاري نماينده كانون فارس درخواست ميگردد با رايزني مستقيم با نمايندگان انفورماتيك علاقه مند به موضوع و با توجه به زحمات قبلي، و با عنايت به مصوبه جديد مجمع عمومي، آئين كار جديدي براي كميسيون انفورماتيك تهيه نمايند. متن تهيه شده در سايت اتحاديه منعكس خواهد شد و اصلاحات بعدي، همواره از طريق سايت اتحاديه، قابل ملاحظه خواهد بود.

ج) متن تهيه شده كانون فارس براي كليه نمايندگان محترم انفورماتيك كانونها ارسال ميگردد. همكاران محترم شايسته است جهت تكميل بحث، نقطه نظرات خود را، با استعلام از نظرات روساي هيات مديره و نماينده كانون متبوع در هيات اجرائي اتحاديه، اخذ و جهت رعايت پيشنهادات به آقاي مختاري ارسال گردد. بديهي است در صورت امكان لحاظ مسائل جديد، اقدام شده و الا به صورت نظرات دوم و سوم ذيل هر ماده يا تبصره به اين نكات اشاره ميگردد. بنابر اين متن آئين نامه پيشنهادي و احيانا نظرات گوناگون توسط كانون فارس با همكاري كانون مركز تهيه شده و بعنوان متن اوليه براي جلسه مشترك، تقديم ميگردد.

د) در جلسه يك روزه در تهران، متن نهايي پيشنهادي آئين كار كميسيون انفورماتيك، توسط نمايندگان انفورماتيك كانون ها بررسي شده و با اصلاحات لازم به تصويب ميرسد. متن مذكور به همايش بعدي هيات اجرائي اتحاديه تقديم ميگردد.

انتظار ميرود، با توجه به متن مصوبه مجمع، رايزني هاي مناسب توسط همكاران با اعضاي هيات مديره كانون متبوع و به خصوص نماينده محترم كانون درهيات اجرائي به عمل آيد، كه در هنگام طرح در هيات اجرائي و مجمع عمومي، آئين كار پيشنهادي، با سهولت لازم به تصويب نهايي مجمع برسد.


جدول زمان بندي تهيه آئين كار
تا اول تير ۸۵ تهيه متن آئين كار از طرف كانون فارس و ارسال براي كانون ها

تا ۱۵ مرداد ۸۵ اعلام نقطه نظرات اصلاحي كانون ها و تبادل اطلاعات و رايزني جهت تهيه متن اوليه براي طرح در جلسه يك روزه نمايندگان انفورماتيك كانون ها با نظارت كانون مركز

تا اول مهر ۸۵ اعمال نظر قطعي پيشنهادات واصله و تهيه متن نهايي جهت برگزاري جلسه يك روزه نمايندگان انفورماتيك كانون ها


۱۵ تا ۳۰ مهر۸۵، تشكيل جلسه يك روزه نمايندگان انفورماتيك در تهران، تصويب متن پيشنهادي «آئين كار كميسيون انفورماتيك» جهت ارائه به هيات اجرائي اتحاديه

آذرماه ۱۳۸۵ تشكيل شوراي اجرائي اتحاديه و تعيين دستور كار هفتمين همايش مجمع عمومي اتحاديه در اهواز به ميزباني كانون خوزستان و لرستان

روش تبادل اطلاعات و اعلام نقطه نظرات
استفاده از پست الكترونيكي هر كانون، شيوه اصلي تبادل اطلاعات و اطلاع از نقطه نظرات كانون ها، خواهد بود. بديهي است در هر مرحله كه نياز به ارائه اطلاعات به ديگران باشد، همكاران محترم، مبادرت به چاپ ميل هاي خود مينمايند و لكن ارسال نقطه نظرات، از طريق پست الكترونيكي به عمل خواهد آمد.

البته متن هاي اصلي و جهت استحضار اعضاي هيات مديره و درج در سايت اطلاع رساني، به صورت فايل word ضميمه ميل اصلي، ارسال و دريافت خواهد شد.

بعلاوه تمامي مراحل تهيه متن پيشنهادي و اطلاعيه حاضر، از طريق سايت اطلاع رساني به اطلاع كليه وكلا و كارآموزان وكالت رسانده شده و آمادگي اخذ نظرات و لحاظ در آئين كار تا قبل از تصويب نهايي، وجود خواهد داشت.

همچنين درخواست ميگردد، به نحو مقتضي از همكاران وكيل و كارآموز، دعوت گردد، با ملاحظه سوابق كميته انفورماتيك، در سايت اتحاديه، چنانچه در اين خصوص و مسائل مرتبط، هر گونه نقطه نظر، انتقاد يا پيشنهاد جهت تهيه بهتر متن آئين نامه دارند، ديدگاه هاي خود را در اختيار نمايندگان انفورماتيك كانون هاي متبوع قرار دهند، تا از آنها، استفاده به عمل آيد.

كما في السابق، جهت ارسال ديدگاه هاي مختلف، همكاران محترم ميتوانند ضمن اعلام و ارسال نظرات خويش براي نمايندگان انفورماتيك به صورت سنتي و حضوري در كانون متبوع، از طريق سايت اتحاديه و مراجعه به قسمت «تماس با ما» نظرات خويش را براي هر كدام از مسئولين مربوطه ارسال نمايند.

كميسيون انفورماتيك اسكودا
حسين زينعلي


بالا
فهرست اصلي


  * طرح پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه اسكودا

تهيه شده توسط آقاي مختاري وكيل دادگستري و نماينده انفورماتيك كانون فارس
                                       
مقدمه:
حسب بند ۲۲ مصوبه مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا - در جريان ششمين همايش سراسري مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ قزوين، كميته نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي هيات مديره كانون هاي وقت، با حفظ وضع موجود بعنوان كميسيون انفورماتيك اسكودا (بند ۴ ماده ۵ آئين كار) ابقاء گريده است.

همچنين جهت تدوين آئين كار جديد كميسيون، از نمايندگان فعلي انفورماتيك كانون ها خواسته شده است، متن جديدي را تهيه كرده و براي تصويب به شوراي اجرائي اتحاديه تسليم نمايد.

لذا پيرو هماهنگي هاي اوليه، متن ابتدائي توسط همكار محترم آقاي مختاري از كانون فارس تهيه شده است كه ذيلا جهت آگاهي نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها و ساير علاقه مندان، ارائه مي‌گردد.

حسب هماهنگي قبلي، مقرر است كليه پيشنهادات از طرف نمايندگان محترم انفورماتيك و ساير همكاران به آقاي مختاري ارسال شود تا متن مذكور با اصلاحات و جمع بندي نظرات همكاران محترم براي طرح در جلسه عمومي نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها در تهران تهيه شود.

از كليه نمايندگان محترم انفورماتيك دعوت ميشود
تا پيشنهادات خود را به آقاي مختاري يا مدير سايت اطلاع رساني در كانون مركز اعلام دارند. در صورتيكه نمايندگان محترم يا ساير علاقه مندان متون كاملي را تهيه و ارسال نمايند، جهت اطلاع ساير همكاران در همين صفحه ارائه خواهد شد و پيشنهادات اصلاحات جزئي توسط همكار محترم، جمع آوري و نهايي خواهد شد.

با تشكر، سايت اطلاع رساني

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
متن ابتدائي نماينده محترم كانون وكلاي دادگستري فارس

آيين نامه اجرايي انفورماتيك و اطلاع رساني اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

ماده ۱ : به منظور سپاسگذاري از امر اطلاع رساني و هدايت كمسيون هاي مربوط به كانون هاي وكلا و هماهنگي فعاليت هاي آنها و تعيين برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت در زمينه سايتهاي اينترنتي اتحاديه كانونها و تحقيقات بنيادي، توسعه اي و كاربردي اطلاع رساني و همچنين امكان استفاده بهينه از خدمات رايانهايدر امر اتوماسيون كانونها در اجراي بند ۴ماده ۵ آئين كار اسكودا كمسيون انفورماتيك سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران كه در اين آئين نامه به اختصار كمسيون تشكيل مي گردد.

ماده۲ -سياستگذاري در امر اطلاع رساني و فعاليت كمسيون با توجه به طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانه اي مصوب آذر ۱۳۸۱ انجام خواهد يافت.

ماده۳-وظايف كمسيون بشرح زير است :
الف)آشنايي وكلا و كارآموزان با مزاياي استفاده از كامپيوتر و اينترنت
ب)مكانيزاسيون و اتوماسيون كانونهاي وكلاي دادگستري
ج)تشويق و نظارت بر تهيه نرم افزارهاي دفاتر وكيل، بانكهاي اطلاعات حقوقي و خدمات وكالتي
د)مديريت پشتيباني و روز رساني سايت اينترنتي اتحاديه تحت عنوان

ه)برقراري تسهيلات خريد كامپيوتر و لوازم جانبي در جهت دسترسي آسان به خدمات رايانه اي
و) نظارت و هدايت دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي با هماهنگي ساير كمسيون هاي اسكودا ز)نظارت عاليه بر كليه اقدامات مرتبط با امور اطلاع رساني و انفورماتيك در كانونهاي وكلاي دادگستري ح)فراهم نمودن و ايجاد سايتهاي اينترنتي اختصاصي جهت هر كانون با استفاده از بانك اطلاعاتي مشترك سايت اتحاديه

ماده۴-اركان كمسيون شامل :رئيس؛ هيات اجرايي و مجمع مي باشد.

ماده۵-مجمع عمومي متشكل است از نمايندگان كليه كانونهاي سراسر كشور كه هر ۱ سال يكبار حسب دعوتنامه كتبي هيات اجرائي جلسه خود را تشكيل و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم نمايد:

الف) بررسي عملكرد و روند پيشرفت و مسائل و مشكلات كمسيون و سياستگذاري و ارائه رهنمود براي هر چه بهتر شدن فعاليت هاي اجرايي
ب) استماع گزارش هيات اجرايي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد مندرج در آن
ج)تعيين و تصويب بودجه و نحوه تامين آن

د)انتخاب و عزل اعضاي هيات اجرائي
ه)پيشنهاد و تغيير آئين نامه اجرائي كمسيون به هر شوراي اجرائي اسكودا

ماده۶-جلسات مجمع عمومي با حضور دو سوم نمايندگان كانون رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

ماده۷-هيات اجرائي متشكل است از يك رئيس كه رياست كمسيون را نيز عهده دار خواهد بود و ۴ معاونت كه مسئوليت آنها به ۴ عضو اصلي و ۲ عضو علي البدل كه در غياب اعضاي اصلي حسب تصميم رياست كمسيون جايگزين آنان خواهد كرد كه اداره خواهد شد.

ماده۸- به منظور مشاركت در فعاليت هاي مشترك و ايجاد حسن تعاون ميان كانونهاي وكلاي دادگستري رياست كمسيون بصورت دوره اي از ميان نمايندگان كانونهاي وكلاي عضو به تشخيص مجمع عمومي انتخاب خواهد گرديد، وظايف رياست كمسيون بشرح ذيل مي باشد..

- اداره و كنترل انجام و پيشرفت طرح در كليه ابعاد آن از طريق نظارت و دريافت گزارشها از طرف معاونتهاي هيات اجرائي
-كنترل امور قراردادي در كليت آن و رسيدگي به وضعيت عمومي طرح و انجام نمايندگي از طرف كمسيون به اتفاق معاونتهاي مربوطه حسب مورد.
-امضاي كليه مكاتبات عادي با طرفهاي قرارداد كه در امور تخصصي قابل تفويض به معاونتهاي مربوطه نيز مي باشد.
-دعوت به تشكيل هيات اجرائي
-مديريت سايت اينترنتي اتحاديه

ماده۹ - اداره جلسات هيات اجرائي و مجمع عمومي با رئيس است كه در غياب ايشان اين وظيفه بعهده معاونت اجرائي مي باشد.

ماده۱۰-اعضاي هيات اجرائي توسط مجمع عمومي جهت يك دوره ۲ ساله انتخاب كه وظايف آن بشرح معاونتهاي ذيل قابل انجام است؛
۱-معاونت اجرائي
۲-معاونت فني، طرح و برنامه ها
۳-معاونت برنامه ريزي و آموزش
۴-معاونت اتوماسيون

الف)معاونت اجرائي وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:
-نظارت بر مكاتبات و بايگاني و پيگيري تصميمات متخذه در جلسات هيات اجرائي
-نظارت و پشتيباني سايت اينترنتي اتحاديه و ساير كانونها
-انجام توافق هاي لازم در جهت اجراي طرح هاي پيشنهادي و ارائه گزارشي به هيات اجرايي
- تاييد صورت وضعيت پيمانكاران با هماهنگي معاونت فني
- كنترل امور قراردادي و رسيدگي به وضعيت عمومي طرح هاي مورد اجرا
- كنترل امور مالي و انجام هزينه ها
- هماهنگي با ساير كانونها در خصوص تسهيل انجام امور محوله به طور اعم و طرح هاي در حال اجرا به طور اخص

ب) معاونت فني، طرح و برنامه ها، وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:
- اداره و كنترل امور فني طرح ها شامل بررسي كميت و كيفيت و پيشرفت كار
- نگهداري و بروز رساني سايت اينترنتي اتحاديه
- نمايندگي فني كمسيون نزد پيمانكاران
- انجام توافق هاي فني طرح هاي پيشنهادي و ارائه گزارش به هيات اجرايي
- ارائه نقطه نظرات فني به هيات اجرايي شامل اصلاح، تكميل و توسعه امور فني طرح ها
- تشكيل جلسات توجيهي و رفع اشكالات فني با پيمانكاران
- تاييد صورت وضعيت پيمانكاران با هماهنگي معاونت اجرايي

ج) معاونت برنامه ريزي و آموزشي وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:
- فراهم نمودن زمينه گسترش و توسعه فرهنگ استفاده از رايانه در جامعه وكلاي دادگستري
- بررسي و ايجاد تمهيدات لازم جهت آموزش عمومي و تخصصي به وكلا و كار آموزان از طريق سايت اتحاديه
- بررسي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و ارائه راهكار به منظور نيل به اهداف فوق

د) معاونت اتوماسيون وظايف ذيل رابر عهده خواهد داشت:
- برنامه ريزي و ايجاد بستر مناسب جهت اتوماسيون و مكانيزاسيون كانونهاي وكلاي دادگستري
- تشويق و همكاري در زمينه تهيه نرم افزارهاي دفاتر وكلا، بانكهاي اطلاعات حقوقي و خدماتي وكالت
- برقراري تسهيلات كامپيوتر و لوازم جانبي در جهت دسترسي آسان به خدمات رايانه اي
- نظارت بر اجراي طرح اتوماسيون كانونها از طريق هماهنگي با كانونهاي مربوطه
- انجام توافق هاي لازم با پيمانكاران در اجراي اتوماسيون كانونها با هماهنگي معاونت فني

ماده ۱۱ – جلسات هيات اجرايي اعم از حضوري و يا مجازي حسب تشخيص رياست كمسيون و يا تقاضاي هر يك از معاونت هاي هيات از طريق رياست كمسيون قابل تشكيل است و به طور معمول هم زمان با برگزاري همايش سراسري اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ – دعوت از اعضاي هيات اجرايي از طريق كتبي و يا الكترونيكي انجام مي گردد،جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيات رسميت يافته و تصميمات با راي موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبرميباشد.دو جلسه غيبت متوالي هر يك از اعضا به منزله استعفاي عضو تلقي خواهد شد.

ماده ۱۳ – تشكيل جلسات و ارتباط با اعضاي هيات اجرايي مي تواند از طريق شبكه اطلاع رساني و يا با مبادله اسناد، صورت جلسات تصميمات هيات بصورت الكرونيكي صورت پذيرد.

ماده ۱۴-تائيد دريافت هر گونه وجه و يا پرداخت به پيمانكاران مي بايست كتبا توسط رياست كمسيون ازرئيس شوراي اجرائي اسكودا درخواست گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * طرح ۲ پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه اسكودا

بسمه تعالي

آيين كار كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

مقدمه:
بموجب بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ششمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا - همايش قزوين، كميته انفورماتيك قبلي كانون هاي وكلاي دادگستري مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي وقت هيات مديره كانون ها، با حفظ وضع موجود بعنوان كميسيون انفورماتيك اسكودا (بند ۴ ماده ۵ آئين كار) ابقاء گريده است. جهت تدوين آئين كار با توجه به آئين نامه اوليه مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ و تجارب حاصله از اجراي آن، آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك به شرح مواد بعدي، تدوين و جهت اجرا ابلاغ ميگردد.

ماده ۱ – تعاريف
۱-۱- اتحاديه: شخصيت حقوقي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران اسكودا ثبت شماره ۱۶۰۳ تهران.

۲-۱- كميسيون انفورماتيك: كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا - موضوع بند ۴ ماده ۵ آئين كار اتحاديه، كه در اين آئين كار كميسيون ناميده ميشود.

۳-۱- نماينده انفورماتيك: شخص حقيقي وكلاي دادگستري عضو كانون متبوع كه از طرف هيات مديره، بعنوان نماينده تام الاختيار، جهت عضويت در كميسيون انفورماتيك اتحاديه و مشاركت در ماموريت هاي محوله، به صورت كتبي معرفي شده است.

۴-۱ – سايت مشترك: سايت اطلاع رساني مشترك كانون هاي وكلاي دادگستري به آدرس اصلي www.iranbar.org و تمامي متعلقات وابسته، كه به مديريت كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز، ايجاد شده است.

ماده ۲ - وظايف كميسيون انفورماتيك:
تكاليف كميسيون، بعنوان مرجع عالي هماهنگي امور مختلف انفورماتيكي اعضاي اتحاديه جهت سياست گذاري كلان و تصميم گيري و همكاري جهت اجراي طرح هاي متنوع اطلاع رساني و رايانه اي مورد نياز اعضاي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، عبارت است از:

۱-۲) مديريت پشتيباني موضوعي و به روز رساني فني سايت مشترك اتحاديه.
۲-۲) توسعه و ارتقاء فرهنگ استفاده از كامپيوتر و اينترنت در ميان جامعه وكلاي دادگستري از طريق برنامه هاي آموزشي، مسابقات ميان كانون ها، تبليغات و ساير موارد مشابه.
۳-۲) همكاري جهت طراحي و پياده سازي سيستم هاي مشترك نرم افزاري مكانيزاسيون و اتوماسيون امور اداري كانونهاي وكلاي دادگستري.
۴-۲) تشويق به طراحي و توليد و ارتقاء كيفيت بسته هاي نرم افزاري مورد نياز دفاتر وكالت، بانكهاي اطلاعات حقوقي و ساير خدمات وكالتي.
۴-۲) همكاري فني و انتقال تجربيات حاصله با كانون هاي عضو اتحاديه، جهت ايجاد سايتهاي اينترنتي اختصاصي با استفاده از منابع بانك اطلاعاتي سايت مشترك.
۵-۲) ساير امور محوله توسط مقامات شوراي اجرائي اتحاديه يا هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري و يا ساير مراجع ذي صلاح به كميسيون انفورماتيك.
۶-۲) سوابق طرح عمومي اطلاع رساني و رايانه اي كانون هاي وكلاي دادگستري مصوبه آذر ۱۳۸۱ و مصوبات قبلي، مورد عمل كميسيون انفورماتيك خواهد بود.

ماده ۳- اركان كميسيون:
اركان كميسيون انفورماتيك شامل، مجمع عمومي، رئيس، دبير و بازرس كميسيون ميباشد. دبيرخانه كميسيون ذيل دبيرخانه شوراي اجرائي اتحاديه اداره ميشود.

ماده ۴ – مجمع عمومي:
۱-۴) مجمع عمومي از نمايندگان انفورماتيك كليه كانون هاي عضو اتحاديه (كانون مركز دو نماينده ساير كانون ها يك نماينده) تشكيل ميشود. مجمع عمومي دو بار در سال و در معيت همايش هاي سراسري اتحاديه، جلسات عمومي خواهد داشت. جلسات فوق العاده به تشخيص رئيس يا تقاضاي دو نفر از اعضاء و بازرس كميسيون انفورماتيك، در تهران تشكيل ميشود.

۲-۴) در جلسات مجمع عمومي، امور ذيل مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار ميگيرد.
۱-۲-۴) تصويب برنامه هاي اجرائي، بررسي عملكرد و روند پيشرفت و مشكلات طرح هاي اجرائي كميسيون و ارائه رهنمود براي هر چه بهتر شدن فعاليت هاي جاري.
۲-۲-۴) استماع گزارش رئيس، بازرس، پيشنهادات اعضاء و اتخاذ تصميم در خصوص موارد مطروحه.
۳-۲-۴) تعيين و تصويب بودجه فعاليت هاي اجرائي و نحوه تامين آن.
۴-۲-۴) انتخاب و عزل رئيس، دبير و بازرس كميسيون انفورماتيك.
۵-۲-۴) پيشنهاد اصلاحات مورد نياز در آئين كار كميسيون انفورماتيك به شوراي اجرائي اسكودا.

۳-۴) جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت نمايندگان انفورماتيك كانونها تشكيل خواهد شد و مصوبات با راي اكثريت نسبي حاضران در جلسات، معتبر خواهد بود. به تشخيص رئيس هيات مديره كانون متبوع، در صورت وجود عذر موجه، نماينده ديگري جهت شركت در جلسات كميسيون انفورماتيك، به صورت كتبي معرفي ميگردد.

ماده ۵- رئيس كميسيون:
۱-۵) رئيس كميسيون به مدت يكسال در اولين جلسه عمومي يا فوق العاده مجمع عمومي با راي اكثريت نسبي اعضاء جلسه، از ميان نمايندگان حاضر، انتخاب ميشود. انتخاب مجدد براي يك دوره يك ساله ديگر، بلامانع ميباشد.

۲-۵) وظايف رئيس كمسيون بشرح ذيل مي باشد.
۱-۲-۵) هماهنگي كامل با مسئولين شوراي اجرائي اتحاديه و امور محوطه از طرف ايشان.
۲-۲-۵) اداره و كنترل انجام و پيشرفت برنامه هاي اجرائي در كليه ابعاد آن از طريق نظارت و دريافت گزارش صورت وضعيت برنامه ها و ارائه گزارش پيشرفت طرح در جلسات كميسيون.
۳-۲-۵) كنترل مراحل قراردادي و رسيدگي به وضعيت عمومي پروژه ها و اتخاذ تصميمات اجرائي براي رفع مشكلات اجرائي برنامه ها.
۴-۲-۵) نمايندگي از طرف كميسيون در مراجع مورد نياز و امضاي كليه مكاتبات كميسيون انفورماتيك.
۵-۲-۵) دعوت به تشكيل جلسات عمومي و فوق العاده، تنظيم دستور كار و اداره جلسات و گزارش فعاليت ها و اقدامات به مسئولين شوراي اجرائي اتحاديه.
۶-۲-۵) مسئوليت طراحي و مديريت پشتيباني عمومي از سايت مشترك اطلاع رساني كه حسب مصوبه آذرماه ۱۳۸۱، به كميته انفورماتيك كانون مركز واگذار شده است، تابع مصوبات كميسيون انفورماتيك و تائيد رئيس هيات اجرائي اتحاديه خواهد بود.

۳-۵) رئيس كميسيون انفورماتيك مكلف است، به منظور مشاركت هر چه بيشتر تمامي كانون هاي عضو اتحاديه با هماهنگي ايشان، مديريت برخي از طرح هاي اجرائي يا فعاليت هاي كميسيون را به دبير و يا ساير نمايندگان علاقه مند در كميسيون، تفويض نمايد.

ماده ۶ – دبير كميسيون:
۱-۶) دبير كميسيون به مدت يكسال در اولين جلسه عادي يا فوق العاده مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك با راي اكثريت اعضاء جلسه، از ميان نمايندگان حاضر، انتخاب ميشود. انتخاب مجدد براي يك دوره يك ساله ديگر، بلامانع ميباشد.

۲-۶) وظايف دبير كمسيون بشرح ذيل مي باشد.
۱-۲-۶) مديريت و مسئوليت كليه امور دبيرخانه اي كميسيون.
۲-۲-۶) انجام تكاليف رئيس كميسيون در مواردي كه بعلت بيماري يا حوادث غير مترقبه دسترسي به رئيس امكان پذير نيست.
۳-۲-۶) نظارت بر اجراي شايسته كليه طرح ها و مصوبات كميسيون و پيگيري اجرائي آنها.
۴-۲-۶) تاييد كاركرد صورت وضعيت پيمانكاران طبق مصوبات قراردادي.
۵-۲-۶) كنترل امور مالي و انجام هزينه ها و جمع آوري منابع مصوب.
۶-۲-۶) ساير ماموريت هاي محوله از طرف كميسيون انفورماتيك.

ماده ۷ – بازرس :
۱-۷) بازرس كميسيون به مدت يكسال در اولين جلسه عادي يا فوق العاده مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك با راي اكثريت اعضاء جلسه، از ميان نمايندگان حاضر، انتخاب ميشود. انتخاب مجدد براي يك دوره يك ساله ديگر، بلامانع ميباشد.

۲-۷) وظايف بازرس كمسيون بشرح ذيل مي باشد.
۱-۲-۷) نظارت كلي بر نحوه اجراي مصوبات و پيشرفت طرح هاي اجرائي.
۲-۲-۷) تنظيم گزارشات سالانه براي مجمع عمومي.
۳-۲-۷) تذكر كتبي يا شفاهي جهت رفع مشكلات يا موانع اجرائي به مسئولين ذي صلاح.

ماده ۸ – دعوت از اعضاء براي تشكيل جلسات عمومي و فوق العاده و ساير مكاتبات و نگهداري صورت جلسات، حتي المقدور بايد از طريق پست الكترونيكي و انتشار در سايت مشترك، مورد استفاده قرار گيرد. كميسيون انفورماتيك مكلف به استفاده از فن آوري هاي جديد و پيشرفته، جهت ارائه تجربيات حاصله به كميسيون ها و ساير اركان اتحاديه مي باشد.

ماده ۹- مسائل مالي و حساب مشترك كميسيون انفورماتيك، طبق مصوبه ۲۱/۹/۸۱ استمرار خواهد داشت. تغييرات و اصلاحات اجرائي حسب مصوبات كميسيون انفورماتيك و تائيد رئيس شوراي اجرائي اتحاديه، اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰ – معاملات و قراردادهاي جديد كميسيون با امضاء رئيس شوراي اجرائي اتحاديه منعقد خواهد شد و رئيس يا دبير كميسيون بعنوان نماينده تام الاختيار كارفرما در قرادادها، تعيين ميگردد. جهت تائيد مراحل قرارداد و اجراي مفاد آنها و پرداخت هزينه ها به پيمانكاران، لازم است توسط رئيس يا دبير كميسيون انفورماتيك مراتب به صورت كتبي به رئيس شوراي اجرائي اتحاديه اعلام شود.

ماده ۱۱ – ساير مواردي كه در اين آئين نامه اشاره نشده است، تابع مفاد اساسنامه، آئين كار و مصوبات مجمع عمومي اتحاديه و صورت جلسات نمايندگان كميسيون انفورماتيك، خواهد بود.

ماده ۱۲– آئين كار كميسيون انفورماتيك در ۱۲ ماده توسط نمايندگان انفورماتيك كانون هاي عضو اتحاديه اسكودا تهيه و با اصلاحات انجام شده، در جلسه مورخ / /۱۳۸۵ شوراي اجرائي اسكودا به تصويب نهايي رسيده است.

تهيه: حسين زينعلي - كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * طرح ۳ پيشنهادي آئين كار جديد كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

تهيه شده توسط آقاي شهرام مختاري وكيل دادگستري و نماينده انفورماتيك كانون فارس
                                       
مقدمه:
حسب بند ۲۲ مصوبه مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا - در جريان ششمين همايش سراسري مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ قزوين، كميته نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري مصوب ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي هيات مديره كانون هاي وقت، با حفظ وضع موجود بعنوان كميسيون انفورماتيك اسكودا (بند ۴ ماده ۵ آئين كار) ابقاء گريده است.

همچنين جهت تدوين آئين كار جديد كميسيون، از نمايندگان فعلي انفورماتيك كانون ها خواسته شده است، متن جديدي را تهيه كرده و براي تصويب به شوراي اجرائي اتحاديه تسليم نمايد.

لذا پيرو هماهنگي هاي اوليه، متن ابتدائي توسط همكار محترم آقاي شهرام مختاري نماينده كانون منطقه فارس تهيه شده است كه ذيلا جهت آگاهي نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها و ساير علاقه مندان، ارائه مي‌گردد.

حسب هماهنگي قبلي، مقرر است كليه پيشنهادات از طرف نمايندگان محترم انفورماتيك و ساير همكاران به آقاي مختاري ارسال شود تا متن مذكور با اصلاحات و جمع بندي نظرات همكاران محترم براي طرح در جلسه عمومي نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها در تهران تهيه شود.

از كليه نمايندگان محترم انفورماتيك دعوت ميشود
تا پيشنهادات خود را به آقاي مختاري يا مدير سايت اطلاع رساني در كانون مركز اعلام دارند. در صورتيكه نمايندگان محترم يا ساير علاقه مندان متون كاملي را تهيه و ارسال نمايند، جهت اطلاع ساير همكاران در همين صفحه ارائه خواهد شد و پيشنهادات اصلاحات جزئي توسط همكار محترم، جمع آوري و نهايي خواهد شد.

با تشكر، سايت اطلاع رساني


آيين نامه اجرايي كميسيون انفورماتيك و اطلاع رساني اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايرانماده ۱ : به منظور سياستگذاري در امر اطلاع رساني و هدايت كميسيون هاي مربوطه در كانون هاي وكلا و هماهنگي فعاليت هاي آنها و تعيين برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت در زمينه سايتهاي اينترنتي و تحقيقات بنيادي، توسعه اي و كاربردي اطلاع رساني وامكان استفاده بهينه از خدمات رايانه‌اي در امر اتوماسيون ؛و در اجراي بند ۴ماده ۵ آئين كار اسكودا كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران كه در اين آئين نامه به اختصار كميسيون ناميده مي شود تشكيل مي گردد.

ماده۲ - سياستگذاري در امر اطلاع رساني و فعاليت كميسيون با توجه به طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانه اي كانونهاي وكلاي دادگستري مصوب آذر ۱۳۸۱ خواهد بود.

ماده۳-وظايف كميسيون بشرح زير است :

الف)آشنايي وكلا و كارآموزان با مزاياي استفاده از رايانه و اينترنت

ب)مكانيزاسيون و اتوماسيون كانونهاي وكلاي دادگستري

ج)تشويق و نظارت بر تهيه نرم افزارهاي دفاتر وكيل، بانكهاي اطلاعات حقوقي و خدمات وكالتي

د)مديريت ، پشتيباني و بروز رساني سايت اينترنتي اتحاديه

ه)برقراري تسهيلات خريد كامپيوتر و لوازم جانبي در جهت دسترسي آسان به خدمات رايانه اي

و) نظارت و هدايت دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي با هماهنگي ساير كميسيون هاي اسكودا

ز)نظارت عاليه بر كليه اقدامات مرتبط با امور اطلاع رساني و انفورماتيك در كانونهاي وكلاي دادگستري

ح)فراهم نمودن و ايجاد سايتهاي اينترنتي اختصاصي جهت هر كانون با استفاده از بانك اطلاعاتي مشترك سايت اتحاديهماده۴-اركان كميسيون شامل مجمع عمومي و هيات اجرايي مي باشد.ماده۵-مجمع عمومي متشكل است از نمايندگان كانونهاي سراسر كشور كه حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رييس هيات اجرائي و هم زمان با برگزاري همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري تشكيل جلسه داده و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:


الف) بررسي عملكرد و روند پيشرفت و مسائل و مشكلات كميسيون و سياستگذاري و ارائه رهنمود

ب) استماع گزارش هيات اجرايي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد مندرج در آن

ج)تعيين و تصويب بودجه و نحوه تامين آن

د)انتخاب و عزل اعضاي هيات اجرائي

ه)پيشنهاد تغيير آئين نامه اجرائي كميسيون به شوراي اجرائي اسكوداماده۶-جلسات مجمع عمومي با حضور دو سوم نمايندگان كانونها رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

ماده۷-هيات اجرائي متشكل از يك رئيس و ۴ معاونت مي باشد كه وظايف آنها به شرح آتي است

ماده۸- به منظور مشاركت در فعاليت هاي مشترك و ايجاد تعاون ميان كانونهاي وكلاي دادگستري رياست هيات اجرايي بصورت دوره اي از ميان نمايندگان كانونهاي وكلاي عضو به تشخيص مجمع عمومي انتخاب خواهد گرديد، وظايف رياست هيات بشرح ذيل مي باشد..

- نظارت بر انجام و پيشرفت طرحها در كليه ابعاد از طريق دريافت گزارشهاي معاونتهاي هيات اجرائي

-نظارت بر امور قراردادي و رسيدگي به وضعيت عمومي طرحها وتفويض نمايندگي از طرف كميسيون به معاونتهاي مربوطه حسب مورد.

-امضاي كليه مكاتبات عادي و رسمي با طرفهاي قرارداد كه در امور تخصصي قابل تفويض به معاونتهاي مربوطه نيز مي باشد.

-دعوت از نمايندگان جهت تشكيل مجمع عمومي

-مديريت سايت اينترنتي اتحاديهماده۹ - اداره جلسات هيات اجرائي و مجمع عمومي با رئيس است كه در غياب ايشان اين وظيفه بعهده معاون اجرائي مي باشد.

ماده۱۰-اعضاي هيات اجرائي توسط مجمع عمومي جهت يك دوره ۲ ساله انتخاب كه وظايف آن بشرح معاونتهاي ذيل قابل انجام است؛

۱-معاونت اجرائي

۲-معاونت فني، طرح و برنامه ها

۳-معاونت برنامه ريزي و آموزش

۴-معاونت اتوماسيونالف)معاونت اجرائي وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:

-انجام مكاتبات و بايگاني و پيگيري تصميمات متخذه در جلسات هيات اجرائي

-انجام توافق هاي لازم در جهت اجراي طرح هاي پيشنهادي و ارائه گزارش به هيات اجرايي

- تاييد صورت وضعيت پيمانكاران با هماهنگي معاونت فني

- كنترل امور قراردادي و رسيدگي به وضعيت عمومي طرح هاي مورد اجرا

- كنترل امور مالي و انجام هزينه ها

- هماهنگي با ساير كانونها در خصوص تسهيل انجام امور محوله به طور اعم و طرح هاي در حال اجرا به طور اخص

ب) معاونت فني، طرح و برنامه ها، وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:

- اداره امور فني طرح ها شامل بررسي كميت و كيفيت و پيشرفت كار

- نگهداري و بروز رساني سايت اينترنتي اتحاديه

- نمايندگي فني كميسيون نزد پيمانكاران

- انجام توافق هاي فني طرح هاي پيشنهادي و ارائه گزارش به هيات اجرايي

- ارائه نقطه نظرات فني به هيات اجرايي شامل اصلاح، تكميل و توسعه امور فني طرح ها

- تشكيل جلسات توجيهي و رفع اشكالات فني با پيمانكاران

- تاييد صورت وضعيت پيمانكاران با هماهنگي معاونت اجرايي

ج) معاونت برنامه ريزي و آموزش وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:

- فراهم نمودن زمينه گسترش و توسعه فرهنگ استفاده از رايانه در جامعه وكلاي دادگستري

- بررسي و ايجاد تمهيدات لازم جهت آموزش عمومي و تخصصي به وكلا و كارآموزان از طريق سايت اتحاديه

- بررسي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود ، در ترويج امر آموزش

د) معاونت اتوماسيون وظايف ذيل رابر عهده خواهد داشت:

- برنامه ريزي و ايجاد بستر مناسب جهت اتوماسيون و مكانيزاسيون كانونهاي وكلاي دادگستري

- تهيه نرم افزار متحدالشكل دفاتر وكلا، بانكهاي اطلاعات حقوقي و خدماتي وكالت

- برقراري تسهيلات خريد رايانه در جهت دسترسي آسان

- نظارت بر اجراي طرح اتوماسيون كانونها از طريق هماهنگي با كانونهاي مربوطه

- انجام توافق هاي لازم با پيمانكاران در جهت اجراي اتوماسيون كانونها با هماهنگي معاونت فنيماده ۱۱ – جلسات هيات اجرايي اعم از حضوري و يا مجازي حسب تشخيص رياست كميسيون و يا به تقاضاي هر يك از معاونت هاي هيات قابل تشكيل است

ماده ۱۲ – دعوت از هيات اجرايي بصورت كتبي و يا الكترونيكي انجام مي گردد،جلسات هيات با حضور اكثريت مطلق اعضا تشكيل خواهد شد.دو جلسه غيبت متوالي هر يك از اعضا به منزله استعفاي عضو تلقي خواهد شد.


ماده ۱۳ – تشكيل جلسات و ارتباط با اعضاي هيات اجرايي مي توانددر هر يك از كانونهاي عضو انجام گردد و يا از طريق شبكه اطلاع رساني و يا با مبادله اسناد ، صورت جلسات و تصميمات هيات بصورت الكترونيكي صورت پذيرد.


ماده ۱۴- دريافت هر گونه وجه حسب در خواست مكتوب رييس كميسيون از رياست شوراي اجرايي اسكودا انجام خواهد شد

ماده ۱۵– آئين كار كميسيون انفورماتيك در ۱۵ ماده توسط نمايندگان انفورماتيك كانون هاي عضو اتحاديه اسكودا تهيه و با اصلاحات انجام شده، در جلسه مورخ / /۱۳۸۵ شوراي اجرائي اسكودا به تصويب نهايي رسيده است.
بالا
فهرست اصلي


  * به نمايندگان محترم انفورماتيك كانونهاي وكلاي دادگستري

توضيح در خصوص طرح ۱ آيين كار پيشنهادي كميسيون انفورماتيك اسكودا
                                       
با سلام
همانطور كه همكاران محترم به يقين متوجه آن گرديده اند آنچه به عنوان طرح ۱ پيشنهادي آيين كار كميسيون انفورماتيك در سايت آمده است نسخه قبل از اصلاح و غلط گيري شده آيين كار پيشنهادي اينجانب است كه به اشتباه جهت مديريت محترم سايت ارسال گرديده است هر چند اغلاط املايي آن به قدري فاحش است كه قاعدتا نمي بايست پس از ملاحظه در سايت قرار گيرد ليكن از آنجا كه چنين گرديده و نسخه مكتوب آن نيز جهت همكاران از طريق دبيرخانه كميسيون انفورماتيك ارسال گرديده است متن آيين كار پيشنهادي اينجانب پس از اطلاع از اشتباه حادث و انجام تغييرات لازم با عنوان طرح ۳ آيين كار كميسيون انفورماتيك جهت ملاحظه نمايندگان محترم كانون ها در سايت قرار گرفته است و به لحاظ حفظ سابقه از پاك نمودن متن قبلي نيزخودداري گرديده است اميد دارد همكاران محترم متن موخر را مبناي پيشنهادات اصلاحي خود جهت تدوين آيين كار جديد كميسيون انفورماتيك قرار دهند.

با سپاس و تشكر - شهرام مختاري
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي نماينده جديد انفورماتيك كانون آذربايجان غربي و كردستان

قدرداني از خدمات جناب آقاي حميد چاره ساز همكار محترم و نماينده قبلي انفورماتيك
                                       
مقدمه
هماهنگي جهت تاسيس سايت مشترك اطلاع رساني توسط كانون هاي وكلاي دادگستري، در اواخر ده هشتاد شمسي به شدت، در ميان كانون هاي وقت وكلا، در جريان بوده است، تا اينكه با تلاش هاي گسترده جمعي و ايفاي نقش موثر برخي همكاران از كانون هاي مختلف، سرانجام اين مسئله به صورت رسمي حسب مصوبه ۲۱/۹/۱۳۸۱ همايش تهران، به تصويب روساي وقت هيات مديره كانون هاي موجود، رسيد.

سپس با حضور نمايندگان انفورماتيك هر كانون در جلسه ۱۵/۲/۱۳۸۲ تهران، آئين نامه اجرائي كميته انفورماتيك به تصويب رسيد واقدمات اجرائي شروع گرديد. حسب آخرين مصوبات همايش مجمع عمومي اتحاديه، كميته مذكور تحت عنوان «كميسيون انفورماتيك» اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا، تثبيت وضعيت شده است و آئين كار جديد كميسيون در جريان تهيه و تصويب در هيات اجرائي اتحاديه قرار دارد.

تشكر و قدرداني

آقاي حميد چاره ساز

همكاران گرامي مستحضر هستند كه هر گونه اقدام به ايجاد نهادهاي تازه تاسيس جامعه وكالت و كارهاي جمعي، با توجه به پراكندگي اعضاء در سراسر كشور، نياز به تصميمات سنجيده هيات مديره، درايت بالا، تلاش مستمر و همكاري تنگاتنگ و صميمي اعضاء منتخب دارد. زيرا عوامل و مشكلات متعدد كاري به نحوي است كه در صورت كمترين ضعف اجرائي، امكان تحقق برنامه هاي مصوب از بين خواهد رفت.

بنابر اين، با توجه به اينكه تشكيل كميته انفورماتيك كانون ها، حتي قبل از تصويب و اجرائي شدن تشكيلات اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري، بدون هيچ گونه سابقه قبلي و تقريبا بعنوان يكي از اولين اقدمات گسترده و مشترك اجرائي كانون ها در سطح كشوري، صورت گرفته است، بدون شك، بايد از زحمات و اقدامات نمايندگان محترمي كه موجب اين رخداد مهم در ميان جامعه وكالت ايران شدهاند، تشكر و قدرداني به عمل آيد.

بنابر اين وظيفه خود ميداند، به جهت اعلام حضور نماينده جديد انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان، از زحمات و نقش بسيار ارزنده نماينده قبلي كانون مذكور، همكار محترم جناب آقاي حميد چاره ساز، قدرداني و تشكر نمايد.

با توجه به اينكه جناب آقاي چاره ساز، در زمان ايجاد كميته انفورماتيك كانون ها، هم زمان مسئوليت بسيار سنگين رياست هيات مديره كانون آذربايجان غربي و كردستان را عهده دار بودند، حضور شخص ايشان با سمت مذكور بعنوان نماينده انفورماتيك، موجب دلگرمي تمامي نمايندگان محترم و ايجاد عزم راسخ براي تحقق آرزوي اهداف تاسيس كميته انفورماتيك كانون ها گرديد.

بعلاوه رهنمود ها، حضور موثر در جلسات متعدد كميته، تهيه مطالب اوليه مربوط به كانون آذربايجان غربي و مشاركت جدي جهت رفع مشكلات نهاد تازه تاسيس سايت مشترك اتحاديه، از حضور و مشاركت اجرائي ايشان، خاطره اي خوش نزد ساير نمايندگان، به يادگار باقي مانده است.

كما اينكه پيگيري در پرداخت سهم كانون در صندوق اختصاصي جهت تامين هزينه هاي مشترك كميته انفورماتيك، كه همواره يكي از اولين پرداخت كنندگان سهم كانون خويش در صندوق مذكور بوده اند، نشانه همياري مالي جهت اجراي مصوبات و روحيه بالاي همكاري گروهي ايشان و ساير همكاران هيات مديره كانون آذربايجان غربي و كردستان مي باشد.

بعلاوه بعد از معرفي همكاران وكيل دادگستري بعنوان نمايندگان انفورماتيك، مقرر شد، نمايندگان محترم جهت مديريت كارهاي اجرائي تهيه مطالب و درج آنها در سايت، از خدمات متخصصين كامپيوتري در داخل كانون متبوع بهره مند باشند. لذا در كانون آذربايجان غربي و كردستان از خدمات مرحوم مهندس آريا استفاده گرديد و به گفته مسئولين محترم كانون آذربايجان غربي و آشنايي با ايشان در جريان همايش سراسري كانون ها در شهرستان اروميه، نامبرده همكاري شايسته در اين خصوص داشته است.

متاسفانه با فوت ناگهاني مهندس آريا و وابستگي شديد عاطفي، كه حسب اعلام، مرحوم همانند فرزند، با آقاي چاره ساز ارتباط خانوادگي داشته است، موجبات تاثر شديد خانواده محترم ايشان فراهم گرديد.

علي هذا ضمن عرض تسليت مجدد به خانواده همكار محترم آقاي چاره ساز، از طرف خود و تمامي نمايندگان انفورماتيك، بعلاوه مراتب ابراز همدردي و احساس تاسف شديد از حادثه مذكور را اعلام مي نمايد.

در پايان، ضمن تشكر و قدرداني از زحمات و خدمات و نيات خير آقاي حميد چاره ساز همكار محترم و ساير اشخاصي كه در خصوص طراحي و ايجاد و خدمات چند ساله كميته انفورماتيك كانون ها و سايت اتحاديه، تلاش و اقدام كرده اند و البته هم چنان در اين راه پرفراز و نشيب، استوار و ثابت قدم هستند،

براي نماينده جديد كانون آذربايجان غربي و كردستان همكار محترم جناب آقاي غلامرضا كوه كن، آرزوي موفقيت و استمرار اقدامات قبلي و توفيقات روز افزون درخواست مي گردد.

باتشكر – حسين زينعلي
رئيس هيات اجرائي كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

دعوت نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري
زمان: پنج شنبه ۱۳/۷/۱۳۸۵ - مكان: ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
شماره ۱۲۸ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵

به نمايندگان محترم عضو كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

با سلام و احترام، پيرو نامه هاي شماره ۸۳ مورخ ۱/۵/۸۵ و شماره ۴۶ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ بدينوسيله تشكيل جلسه فوق العاده كميسيون انفورماتيك اتحاديه در تاريخ پنج شنبه ۱۳/۷/۸۵ از ساعت ۸ صبح لغايت ۱۶ بعد از ظهر در محل كانون وكلاي دادگستري مركز, واقع در تهران, ميدان آرژانتين, خيابان زاگرس, پلاك ۳, ساختمان كانون, طبقه سوم, اتاق اتحاديه (سالن آموزش) اعلام و از حضرتعالي جهت شركت در جلسه مذكور دعوت به عمل مي آيد.

دستور كار اصلي جلسه فوق العاده, تهيه متن پيشنهادي آئين كار كميسيون انفورماتيك اتحاديه– بر اساس دو طرح شماره ۲ و ۳ (قبلا ارسال شده و در صفحه كميته انفورماتيك سايت اتحاديه قابل مشاهده ميباشد) – جهت ارائه و تصويب در شوراي اجرائي اتحاديه مي باشد.

هم چنين آخرين وضعيت قرارداد اجرائي سايت اطلاع رساني و اتخاذ تصميم در خصوص مسائل مستحدثه, موضوع بعدي جلسه فوق العاده ۱۳/۷/۸۵ خواهد بود.

با تشكر، حسين زينعلي، كميسيون انفورماتيك
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi