لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجموعه آيين دادرسي مدني - جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * مشخصات كتاب
   * علايم اختصاري
   * پيشگفتارها
   * قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب اول - در امور مدني - كليات مواد ۱تا ۹
   * باب اول و دوم - صلاحيت دادگاهها و وكالت در دعاوي از ماده ۱۰ تا ۴۷
صفحه ۲
   * باب سوم - دادرسي نخستين ، دادخواست و شرايط آن ، خواسته و جلسه رسيدگي مواد ۴۷ تا ۶۶
   * مبحث دوم - ابلاغ از مواد ۶۷ ۸۳
   * مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي و جلسه دادرسي مواد ۸۴ تا ۱۰۴
صفحه ۳
   * توقيف دادرسي و استرداد دعوي و دادخواست - امور اتفاقي تامين خواسته مواد ۱۰۵ تا ۱۲۹
   * ورود و جلب شخص ثالث - دعوي متقابل از مواد ۱۳۰ تا ۱۴۳
   * اخذ تامين از ابتاع دولتهاي خارجي و تامين دليل واظهار نامه از مواد ۱۴۴ تا ۱۵۸
صفحه ۴
   * دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت مواد ۱۵۸ ۱۷۷
   * سازش و درخواست آن مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳
   * رسيدي به دلايل - اقرار - اسناد - انكار و ترديد جعليت صحت و اصالت سند مواد ۲۰۶ تا ۲۲۸
   * گواهي - معاينه و تحقيق محلي - كارشناسي مواد ۲۲۹ تا ۲۶۹
صفحه ۵
   * سوگند - نيابت قضائي مواد ۲۷۰ تا ۲۹۴
   * فصل يازدهم - راي و ابلاغ آن حكم حضوري و غيابي واخواهي و اصلاح راي دادرسي فوري مواد ۲۹۵ تا ۳۲۵
   * تجديدنظر موارد مهلت مقدمات رسيدگي جهات تجديدنظر مواد ۳۲۶ تا ۳۶۵
صفحه ۶
   * فرجام خواهي در امور مدني آراي قابل فرجام مواد نقض ترتيب رسيدگي مهلت فرجام تبعي مواد ۳۶۶ تا ۴۱۶
   * اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي مهلت ترتيب درخواست رسيدگي اعاده دادرسي مواد ۴۱۷ تا ۴۴۱
   * مواعد تعيين و حساب مهلت و تجديد موعد مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳
صفحه ۷
   * باب هفتم - داوري مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱
   * هزينه دادرسي اعسار مطالبه خسارت اجبار به انجام تعهد مستثنيات دين مواد ۵۰۲ تا ۵۲۹
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi