لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
آراء و نظرات قضائي ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و ثبتي (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

نظريات حقوقي در حقوق جزاي اختصاصي و عمومي
  * ابلاغ دادنامه به موكل بي است و بايد دادنامه به وكيل قانوني ابلاغ شود
-------------------------------------------------------------نظريات حقوقي در حقوق جزاي اختصاصي و عمومي
  * ابلاغ دادنامه به موكل بي است و بايد دادنامه به وكيل قانوني ابلاغ شود

اتهام قتل عمدي
۷/۹/۱۳۷۴

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

با احترام طبق فتوكپي احكام ومدارك پيوست آقاي ع ۰ا۰به اتهام قتل عمدي مرحوم م ۰ف ۰ با اسلحه ناريه ( كلت ) وخروج و ورود غير مجاز از مرز تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۷۴/۸۳۰ با توجه به شكايت اولياءدم مقتول و گزارش پاسگاه انتظامي ونظريه پزشكي قانوني مبني بر علت اصلي قتل وفوت مقتلو با اسلحه و با توجه به اظهارات م ۰م ۰ همسرش بانو س ۰و۰ كه شب حادثه ميزبان متهم و مقتول و برادر مقتول بوده اند و اظهارات احمدعلي ف ۰ كه همراه متهم و مقتول از اروميه به ماكو و سيه چشمه رفته اند۰۰۰و اينكه مورد از موارد لوث تشخيص با اجراي مراسم قسامه و اثبات قتل از طريق قسامه و مستندا '' به مواد۲۰۵و۲۱۹و۲۳۹و۲۴۸ قانون مجازات اسلامي با احراز اتهام قتل حكم به قصاص نفس وي پس از پرداخت سهم ديه يك نفر صغير مقتول از ناحيه اولياءدم صادر گرديده و در مورد تهام خروج و ورود غيرمجاز از مرز نيز با توجه به گزارش پاسگاه واقرار واعتراف صريح متهم با احراز اين اتهام نيزمستندا '' به ماده ۳۵ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۵۱ با اصلاحات بعدي ورعايت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي حكم محكوميتش به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي صادر و راي صادره قابل تجديدنظر ظرف مهلت بيست روز اعلام گرديده است ۰ با تجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه از راي صادره شعبه بيستم ديوانعالي كشوربشرح دادنامه شماره ۱۰۵۷/۲۰ ۷/۹/۷۴ با توجه به اينكه راي صارده در تاريخ ۲۹/۵/۷۴ محكوم عليه ابلاغ وتاريخ تقديم درخواست تجديدنظر وكيل متهم ۲۵/۶/۷۴ بوده كه خارج از مهلت بيست روزه مي باشددرخواست مذكور ار مردود اعلام كرده است ۰ اين دادنامه طبق گواهي دفتر اجراي احكام اروميه درتاريخ ۱۹/۱۰/۷۴ به وكيل محكوم عليه آقاي ق ۰ ابلاغ گرديده است ۰ درتاريخ ۲۳/۱۰/۷۴ آقاي ع ۰ا۰ ( محكوم عليه ) طي شررحي كه از ندامتگاه به عنوان مقام معظم دادستان محترم كل كشور ارسال داشته ضمن اعتراض به احكام صادره تقاضاي اعمال ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و نقض دادنامه هاي مذكور و تجديدرسيدگي را نموده است ۰ اينك با توجه به مراتب فوق بشرح زير اظهارنظر مي نمايد :

نظريه
با توجه به دلايل ومستندات قيد شده در راي بدوي و با توجه به استدلال ديوان علاي كشور در راي صادره ونظر به اينكه ازطرف معترض ايارد واعتراض موثري كه نقض دادنامه هاي صادره را ايجاب نمايدبه عمل نيامده است و دادنامه هاي فوق الذكر فاقد ايراد واشكال به نظر مي رسند فلذا موجبي براي قبول درخواست متقاضي و اعمال ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود ندارد عقيده بر رد اين تقاضا و بايگاني آن و ابلاغ مراتب به متقاضي دارم ۰
داديار ديوان عالي كشور

جناب آقاي معاون اول محترم دادسراي ديوانعالي كشور

جريان پرونده بشرحي است كه در گزراش مشروح مورخه ۱۰/۱۱/۷۴ همكار محترم جناب آقاي ت ۰ شرح داده شده ۰ عمده ايراد متقاضي ( محكوم عليه ) اين است كه چون دفاع از خود را به وكيلي واگذار نموده كه حق تجديدنظر هم داشته بنابراين شعبه ديوانعالي كشور بايد به تجديدنظر خواهي وي رسيدگي مي نموده است كه با توجه به اينه در پرونده مور بررسي وكيل محكوم عليه داراي حق تجديدنظر خواهي بوده و دادنامه در تاريخ ۱۱/۶/۷۴ به وي ابلاغ و در تاريخ ۲۵/۶/۷۴ نسبت به محكوميت موكل خود تجديدنظرخواهي نموده عليهذا و با توجه به تبصره ماده ۶۹ قانون آئين داردسي مدني اعتراض وي قابليت طرح در مرجع تجديدنظر ( ديوانعالي كشور ) را داشته است و استدلال شعبه ۲۰ديوانعالي كشور در دادنامه شماره ۱۰۵۷/۷۲۰/۹/۷۴به رد تجديدنظرخواهي با توجه به اينكه چون دادنامه بدوي به محكوم عليه ابلاغ و ويكل مربوط خارج از مهلت مقرر ( تاريخ ابلاغ به محكوم عليه مبنا قرار گرفته ) تجديدنظرخواهي نموده به نظروجاهت قانوني نداشته و سالب حق محكوم عليه مي باشد عليهذا عقيده دارد جهت نقض دادنامه شعبه ۲۰ ديوانعالي كشور بايد اقدام لازم به عمل آيد۰
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده ۳۱ موافقت مي شود۰
مرتضي مقتدائي دادستان كل كشور

راي شعبه ۰۰۰ ديوانعالي كشور

در خصوص اعتراض و تقاضاي تجديدنظر ع ۰ا۰ از حكم دادگاه عمومي بدوي شعبه ۱۳ اروميه كه او را محكوم به قصاص نفس نموده و از حكم شماره ۵۵۷/۷۲۰/۹/۷۴ صادر از شعبه بيستم ديوانعالي كشور كه به جهت خارج از مهلت قانوني دانستن اعتراض تقاضاي تجديدنظرخواه مردود دانسته كه در نهايت محكوم عليه تقاضاي اعمال ماده ۳۱ نموده كه با موافقت دادستان محترم كل كشور تقاضاي تجديدنظرخواه راوارد دانسته است با بررسي جميع جوانب و اوراق پرونده اولا '' به استناد تبصره ماده ۶۹ قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ دادنامه به موكل بي اثر و بايد دادنامه به وكيل قانوني ابلاغ مي شد و با اين وصف تقاضاي وكيل قانوني محكوم عليه در موعد مقرر بوده و حكم شعبه بيستم ديوان بر خلاف ماه فوق الذكر بوده و بدينوسيله نقض مي گردد و بنابراين در خصوص تقاضاي تجديدنظر محكوم عليه و وكيل قانوني او را از حكم دادگاه بدوي با توجه به شهادت شهود و دلائل پرونده و اظهارات غيرموجه متهم و اجراي مراسم قسامه در مواردلوث دم حكم معترض عنه از نظر مطابقت با موازين دادرسي بلااشكلال ودلائل تجديد نظرخواه موثر در نقض حكم معترض عنه نيست و حكم مذكور بدينوسيله ابرام مي گردد۰

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد ۱۸ و ۳۱ قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب آراء جزائي ۱۳۷۵
جلداول تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري انتشارات گنج دانش

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi