لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه (صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

نظرات مرتبط با وكالت
  * دخالت وكلاي دادگستري به عنوان نماينده قضائي
  * سلب صلاحيت قضائي مصوب سال ۱۳۳۳ در قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب سال ۷۶
  * ضرورت حضور وكيل در محاكمه يا عدم حضور وي در صورت تقديم لايحه
  * آيا ارائه رونوشت وكالتنامه به تنهائي براي احراز سمت وكيل كافي است .
  * آيا اعلام حق الوكاله به ميزان تعرفه كفايت مي نمايد يا خير ؟
  * مشروط كردن وصول حق الوكاله به حصول موفقيت در پرونده
  * در دعاوي ملكي، آيا مي توان ضمن توافقي مكتوب با موكل، متراژ مشخصي از ملك متنازع فيه را در صورت توافق در دعوي، به عنوان حق الوكاله تعيين كرد؟
  * آيا طرح دعوي عليه موكل به منظور وصول حق الوكاله به استناد قرارداد فيمابين جايز است؟
  * آيا دادگاه انتظامي وكلا توجها به ماده ۶۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كه دادگاه را با قيد كلمه ‘ بايد ‘ ملزم كرده به ‘ موضوعاتي ‘ كه به دادگاه رجوع مي شود
  * آيا وكلاي دادگستري مجاز هستند در دعاوي صدور گواهي عدم امكان سازش(طلاق) وكالت اصحاب دعوي را همزمان قبول نمايند؟
  * آيا در مورد حذف نام و نشاني موكل و امضا ذيل وكالتنامه تمبر شده و جايگزين نام و مشخصات و امضاء موكل ديگر از طريق لاك گرفتگي آن قابل پذيرش است يا خير؟
-------------------------------------------------------------نظرات مرتبط با وكالت
  * دخالت وكلاي دادگستري به عنوان نماينده قضائي

سوال ـ
آيا وكلاي دادگستري مي توانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف شهرداري يا ساير مراجعي كه نياز به معرفي نماينده به دادگاه ها هستند ، دردادگاه ها شركت نموده و دفاع نمايند .

شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۹۱۲ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۹

جواب ـ
با توجه به شرايط مذكور در بند ۲ ماده ۳۲قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نظر به اين كه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا سايركارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواندفارغ از شرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند ازقبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و . . . در دعاوي دخالت كند ، اگر وكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاه هاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشند ، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي تواند در دعوي دخالت كند نه به عنوان نماينده حقوقي .
بالا
فهرست اصلي


  * سلب صلاحيت قضائي مصوب سال ۱۳۳۳ در قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب سال ۷۶

سوال ) آيا قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب سال ۷۶ ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلا از جمله بند ب ماده مذكور در خصوص موضوع سلب صلاحيت قضائي مصوب سال ۱۳۳۳ را نسخ نموده است ؟

جواب ) هر چند حسب ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ شده است ليكن از آنجائيكه مقررات بندهاي الف و ب ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلا از جمله موضوع سلب صلاحيت قضائي كه مانع صدور پروانه وكالت است قانون خاص و ناظر به دارندگان سابقه قضائي است مغايرتي با قانون كيفيت اخذ پروانه ندارد و قانون اخير با مقررات ماده ۸ قانون مذكور قابل جمع است بنابراين قانون كيفيت اخذ پروانه ناسخ ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلا تلقي نمي شود .
بالا
فهرست اصلي


  * ضرورت حضور وكيل در محاكمه يا عدم حضور وي در صورت تقديم لايحه

سوال ) ضرورت حضور وكيل در محاكمه يا عدم حضور وي در صورت تقديم لايحه با توجه به تبصره يك ماده ۲۲ آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر و با توجه به قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ؟

جواب ) هر چند مستفاد از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون وكالت و ماده ۱۸۵ و تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۱۸۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اين است كه وكلاء مكلفند در موارد ضرورت به هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي معاذير موجهي باشند كه در قانون پيش بيني شده است ، معهذا تبصره يك ماده۲۲ آئين نامه اجرائي قانون مبارزه مواد مخدر كه متضمن حكم خاصي است ، مشمول حكم فوق نخواهد بود .


بالا
فهرست اصلي


  * آيا ارائه رونوشت وكالتنامه به تنهائي براي احراز سمت وكيل كافي است .

با توجه به مقررات ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني , رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده باشد بايد پيوست دادخواست شود و لذا چنانچه وكيل رونوشت يا تصوير وكالتنامه خود را پيوست نمايد كافي است .
بالا
فهرست اصلي


  * آيا اعلام حق الوكاله به ميزان تعرفه كفايت مي نمايد يا خير ؟

با توجه به مقررات ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم , وكلاي دادگستري بايد در وكالتنامه خود رقم حق الوكاله را قيد نمايند و حداقل اين رقم به ميزان تعرفه مقرر در قانون خواهد بود كه نبايد از آن كمتر باشد لذا حق الوكاله به ميزان تعرفه براي قبول وكالتنامه كفايت مي كند كه بايد به ميزان آن تمبر مالياتي الصاق شود .
بالا
فهرست اصلي


  * مشروط كردن وصول حق الوكاله به حصول موفقيت در پرونده

سوال: آيا مشروط كردن وصول حق الوكاله به حصول موفقيت در پرونده صحيح است؟

جواب: مشروط كردن وصول حق الوكاله به حصول موفقيت در دعوي به نظر بلا اشكال است.
بالا
فهرست اصلي


  * در دعاوي ملكي، آيا مي توان ضمن توافقي مكتوب با موكل، متراژ مشخصي از ملك متنازع فيه را در صورت توافق در دعوي، به عنوان حق الوكاله تعيين كرد؟

جواب: تعيين حق الوكاله نسبت به قسمتي از عين مدعي به مستندا به ماده داراي اشكال قانوني مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * آيا طرح دعوي عليه موكل به منظور وصول حق الوكاله به استناد قرارداد فيمابين جايز است؟

جواب : طرح دعوي عليه موكل به خواسته مطالبه حق الوكاله طبق تعرفه و يا قرارداد ضميمه وكالتنامه با رعايت ماده ۳۲ قانون وكالت، از نظر قانوني بلا اشكال است.
بالا
فهرست اصلي


  * آيا دادگاه انتظامي وكلا توجها به ماده ۶۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كه دادگاه را با قيد كلمه ‘ بايد ‘ ملزم كرده به ‘ موضوعاتي ‘ كه به دادگاه رجوع مي شود

سوال:آيا دادگاه انتظامي وكلا توجها به ماده ۶۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كه دادگاه را با قيد كلمه " بايد " ملزم كرده به " موضوعاتي " كه به دادگاه رجوع مي شود رسيدگي كرده و راي دهد و فقط در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري بوده و تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد:

مي تواند به مورد يا موردي خارج از موضوعات ارجاعي (خارج از موضوع كيفر خواست يا خارج از موضوع قرار منع پيگرد صادره ) وارد شده و ابتدا و راسا رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند.

نظريه كميسيون:
نظر به اينكه رسيدگي دادگاه انتظامي، با توجه به مواد۶۵ و ۶۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، در حدود موضوعاتي است كه به آن دادگاه رجوع مي شود و رسيدگي دادگاه پس از نقض قرار منع تعقيب كه در ماده ۶۵ آئين نامه مذكور پيش بيني شده، با توجه به سابقه ارجاع و طرح موضوع در دادسرا، متضمن خروج دادگاه انتظامي از موضوعات ارجاعي نخواهد بود.بنابراين به نظر مي رسد كه بهرتقدير رسيدگي دادگاه در حدود ارجاع موضوعات مي باشد. ثانيا با توجه به مفهوم مخالف ماده ۷۳ آئين نامه ياد شده ، چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده، متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن باشد، رسيدگي دادگاه انتظامي بلا مانع به نظر مي رسد.
بالا
فهرست اصلي


  * آيا وكلاي دادگستري مجاز هستند در دعاوي صدور گواهي عدم امكان سازش(طلاق) وكالت اصحاب دعوي را همزمان قبول نمايند؟

سوال: آيا وكلاي دادگستري مجاز هستند در دعاوي صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق) كه به طور توافقي تسليم محاكم ميگردد و يا در جريان رسيدگي به نحو توافق ادامه مي يابد وكالت اصحاب دعوي (خواهان و خوانده) را همزمان قبول نمايد و به عنوان وكيل مشترك زوجين دعوي را تعقيب نمايند؟

نظريه كميسيون:
با توجه به ماده ۳۰ قانون وكالت و عموم و اطلاق ماده ۳۷ همان قانون قبول وكالت طرف مقابل اگرچه صلح مبتني بر ترافع باشد، موجه نبوده صحيح به نظر نمي رسد.
بالا
فهرست اصلي


  * آيا در مورد حذف نام و نشاني موكل و امضا ذيل وكالتنامه تمبر شده و جايگزين نام و مشخصات و امضاء موكل ديگر از طريق لاك گرفتگي آن قابل پذيرش است يا خير؟

نظريه كميسيون:
با بررسي و مذاكره و تعيين تكليف چنين وكالتنامه هائي از اين قبيل: چنانچه قبلا در خصوص موكل ديگر تنظيم و به امضا وكيل و موكل رسيده باشد قابل استفاده مجدد نسبت به موكل ديگر نيست.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi