لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۸

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * معاهدات حقوق بشري فضايي متفاوت - دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي

صفحه ۲
   * داوري در قراردادهاي بانكي - مترجم : دكتر محسن محبي


صفحه ۳
   * از اين دادگاه به آن دادگاه « خاطرات يك داور بين المللي »
صفحه ۴
   * نهادهاي بين المللي تجارت : گات و سازمان تجارت جهاني - ترجمه دكترمحمدجعفرقنبري جهرمي
صفحه ۵
   * « آيا حاكميت مشترك » شيوهاي مناسب براي تعيين حدود رودخانههاي مرزي است ؟
دكترفضل اله موسوي

صفحه ۶
   * آثار حقوقي جنگ بر سرزمين در اسلام و حقوق بين الملل معاصر - محمدعلي برزنوني

صفحه ۷
   * علاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر مصوب ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳
صفحه ۸
   * خلاصه مقالات به زبان انگليسي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi