لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۹

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * مبارزه با پول شويي در بانكها و موسسات مالي - نگاهي به قانون ضدتروريسم ايالات متحده امريكا - دكتر فرهاد خمامي زاده ( استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي )
صفحه ۲
   * قانون اساسي اتحاديه اروپايي - دكتر عباسعلي كدخدايي * *
   * فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ( ۱۹۸۰ ـ وين ) و حقوق ايران
دكتر اكبر ميرزا نژاد جويباري * *

صفحه ۳
   * قانون حاكم بر نسل جديد قراردادهاي نفتي : چرخش در روند داوري احمدالقشيري ـ طارق رياض
شرح و ترجمه : دكتر محسن محبي

صفحه ۴
   * روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات درحقوق مالكيت معنوي - دكتر ضرغام غريبي
صفحه ۵
   * قوانين اساسي كشورها و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي - مترجم : دكتر مرتضي كلانتريان
صفحه ۶
   * جنايت سازمان يافته فراملي در كنوانسيون پالرمو و آثار آن دكتر صادق سليمي * *
صفحه ۷
   * قانون پولشويي و تامين منابع مالي تروريسم : واكنشهاي پس از ۱۱ سپتامبر * *
مترجم : محمدجواد ميرفخرايي * * * *

صفحه ۸
   * مبارزه عليه تروريسم و حقوق بين الملل : خطرات و فرصتها * *
مترجم : حسن سواري * *

   * آماده سازي براي سايت : داودانصاري
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi