لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجموعه قانون مجازات اسلاميفهرست اصلي:
صفحه ۱
   * مشخصات كتاب
   * پيشگفتارها
   * علائم و اختصارت
   * كتاب اول - كليات
صفحه ۲
   * باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و امنيتي -
فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

صفحه ۳
   * باب دوم - فصل دوم - تخفيف مجازات
   * باب دوم - فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
صفحه ۴
   * باب دوم - فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان
   * باب سوم - جرايم - شروع به جرم ، شركائ و معاونين ، تعدد و تكرار جرم
صفحه ۶
   * باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي
صفحه ۷
   * فايل word مواد قانوني فوق
صفحه ۸
   * كتاب دوم - حدود - زنا ، لواط ، مساحقه ، قوادي ، قذف
صفحه ۹
   * فايل word مواد فوق
صفحه ۱۰
   * ادامه كتاب دوم حدود - حد مسكر ، محاربه و افساد في الارض و سرقت
صفحه ۱۱
   * كتاب سوم - قصاص - باب اول - قصاص نفس ، تعريف ، اكراه و شركت در قتل ، شرايط قصاص
صفحه ۱۲
   * ادامه باب اول قصاص نفس ، شرايط دعوي و راههاي ثبوت قتل و كيفيت استيفاء
صفحه ۱۳
   * باب دوم - قصاص عضو
   * كتاب چهارم - ديات - تعريف ، مقدار ، مهلت و مسوول پرداخت ديه
صفحه ۱۴
   * كتاب چهارم - موجبات ضمان ، اشتراك و تسبيت در جنايت و اجتماع اسباب
صفحه ۱۵
   * باب نهم - ديه اعضاء
   * باب دهم - ديه جراحات
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi