لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول
چاپ ششم ( ويرايش سوم )

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * مشخصات كتاب
   * پيش گفتارها
   * علائم اختصاري
   * قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب دوم - در امور كيفري - كليات مواد ۱تا۱۴
صفحه ۲
   * كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، ضابطين دادگستري و تكاليف آنان مواد ۱۵ تا۲۵
   * اختيارات دادرس و قاضي تحقيق مواد۲۶ تا ۴۵
صفحه ۳
   * رد دادرسان و صلاحيت دادگاه - احاله مواد ۴۶ تا ۶۴
   * شروع و كيفيات تحقيقات - معاينه و تحقيقات محلي مواد ۶۵ تا ۹۵
صفحه ۴
   * بازرسي منازل و كشف ادوات جرم - احضار و بازجويي متهم مواد ۹۶ تا ۱۳۱
   * قرار تامين - احضار شهود - جرح و تعديل شهود مواد ۱۳۲ تا ۱۷۲
صفحه ۵
   * مرور زمان - اقدامات بعد از ختم تحقيقات - وكالت در دادگاه ها مواد ۱۷۳ تا ۱۸۷
   * رسيدگي و صدور راي - راي غيابي مواد ۱۸۸ تا ۲۱۸
صفحه ۶
   * جرائم اطفال - تجديدنظر احكام - كيفيت رسيدگي تجديدنظر مواد ۲۱۹ تا ۲۶۰
   * ديوان عالي كشور و هيات عمومي - اعاده دادرسي مواد۲۶۱ تا ۲۷۷
صفحه ۷
   * اجراي احكام و هزينه دادرسي مواد ۲۷۸ تا ۳۰۸
صفحه ۸
   * قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بااصلاحات و الحاقات بعدي

صفحه ۹
   * آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ( ۳۲۵ )
۱۵/۳/۱۳۷۳و اصلاحات بعدي

   * آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع يا نقص عضو
   * آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
صفحه ۱۰
   * بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۰۰۹ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ رئيس قوه قضائيه
   * بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ مورخ ۷/۸۹/۱۳۷۸ رئيس قوه قضائيه
   * بخشنامه شماره ۱/۹۱۹۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۱ رئيس قوه قضائيه
   * بخشنامه شماره م ۱۴۸۸۹/ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۲ رئيس قوه قضائيه
   * بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۳۳۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ رئيس قوه قضائيه
   * بخشنامه شماره ۱/۸۱/۷۶۶۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ رئيس قوه قضائيه
   * فرم هاي ضميمه بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۸۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۰ رئيس قوه قضاييه
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi