لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
اتحاديه جهاني وكلا IBA
International Bar Association (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اتحاديه جهاني وكلا IBA
International Bar Association

  *
اطلاعات راجع به اتحاديه جهاني وكلا از طريق سايت اطلاع رساني www.ibanet.org در دسترس ميباشد .

  * فهرست كميسيون ها ( كميته ها ) و گروه هاي ويژه كانون وكلاي بين المللي IBA
گزارش سفر شركت در اجلاس بروكسل بلژيك
۲۰۰۳ - خرداد سال ۱۳۸۲
  * معرفي اجمالي اتحاديه جهاني وكلا IBA
  * اهم مسائل نشست بروكسل ۲۰۰۳
  * گزارش كميته هاي دائمي IBA
  * رئيس فعلي IBA نحوه انتخاب و مدت رياست
  * طرح مسائل كانون وكلاي ايران در اجلاس جهاني
گزارش سفر شركت در اجلاس سانفرانسيسكو
سپتامبر ۲۰۰۳ - مهر سال ۱۳۸۲
( ۱۴ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ )
  * الف : مقدمه
  * ب : گزيده مهمترين رويدادهاي كنفرانس
جلسه افتتاحيه :

  * مهماني استقبال :
  * جلسه كميته برنامه عمومي حرفه اي :
  * نشست نمايندگان كانونها
  * گزارش هاي كميته هاي تخصصي IBA
  * ج : مسائل جنبي :
  * د : استنتاج تحليلي
-------------------------------------------------------------  *
اطلاعات راجع به اتحاديه جهاني وكلا از طريق سايت اطلاع رساني www.ibanet.org در دسترس ميباشد .بالا
فهرست اصلي


  * فهرست كميسيون ها ( كميته ها ) و گروه هاي ويژه كانون وكلاي بين المللي IBA

پيرو اعلام كنفرانسهاي سال ۲۰۰۵ توسط IBA در سايت اطلاع رساني ، از آنجائيكه اغلب اين سمينارها ، توسط كميسيون هاي داخلي كانون وكلاي بين المللي برگزار ميشود ، به پيوست ، فهرست كامل كميسيون هاي IBA جهت اطلاع همكاران اعلام ميشود .

اميد است ، كليه همكاران وكيل و كارآموز علاقه مند به پژوهش و تحقيق در حوزه بين الملل و نيز كليه همكاراني كه به زبانهاي مهم بين المللي به خصوص انگليسي و فرانسه آشنائي كامل دارند ، اقداماتي جهت مكاتبه و حضور موثر و آشنايي با اين كميسيون ها و يا ترجمه مهمترين فعاليتها و اقدامات آنها ، انجام دهند . سايت اطلاع رساني ، آماده همكاري و درج كامل كليه مقالات و گزارش اقدامات انجام شده ، ميباشد .

براي ديدن اطلاعات تكميلي ، مسئولين و حوزه فعاليتها و اقدامات كميسيون ها و گروه هاي ويژه IBA ، از طريق مشاهده صفحه اصلي سايت اطلاع رساني كانون وكلاي بين المللي در آدرس www.iba.org و سپس انتخاب قسمت commitees اقدام گردد .

اسم كميته Code commitee name
حقوق اموال غير منقول SLP - ۱ Real Estate Law
پزشكي و حقوق SLP - ۲ Medicine and the Law
مردم بومي SLP - ۳ Indigenous peoples
حقوق خانواده SLP - ۴ Family Law
ماليات و دارائي هاي شخصي ، وصيت ، تراست و ارث SLP - ۵ Individual Tax and Estate Planning , Wills , Trusts and Succession
حقوق جزا SLP - ۶ Criminal Law
حقوق عمومي SLP - ۷ Public Law
پيشرفت حرفه اي ( كاري ) و آموزش حقوقي SLP - ۸ Legal Education and Professional Development
حقوق ورزش و سرگرمي ها SLP - ۹ Sports and Gaming Law
فن آوري و مديريت عملي SLP - ۱۰ Practice Management and Technology
تبعيض و برابري جنسيت SLP - ۱۱ Discrimination and Gender Equality
دعاوي مدني SLP - ۱۲ Civil Litigation
خسارت و تقصير SLP - ۱۳ Negligence and Damages
حقوق مليت و مهاجرت SLP - ۱۴ Immigration and Nationality Law
حقوق رسانه اي SLP - ۱۶ Media Law
دسترسي به عدالت SLP - ۱۷ Access to Justice
رفتار و اخلاق حرفه اي SLP - ۱۸ Professional Conduct and Ethics
حقوق بشر SLP - ۱۹ Human Rights Law
حقوق ارث ، انجمن هاي فرهنگي و هنري SLP - ۲۰ Art , Cultural Institutions and Heritage Law
حقوق مصرف كننده SLP - ۲۱ Consumer Law
توسعه و محدوديت شركت هاي تجاري SLP - ۲۲ Closely Held and Growing Business Enterprises
حمايت از موكل SLP - ۲۳ Client Protection
حقوق حمل و نقل زميني و دريايي SLP - A Maritime and Transport Law
حقوق هوائي SLP - B Aviation Law
حقوق تجارت و آنتي تراست SLP - C Antitrust and Trade Law
مشاوره شركتها SLP - Cc Corporate Counsel
حقوق ارتباطات SLP - Cm Communications Law
داوري و SLP - D Arbitration and ADR
حقوق بانكي SLP - E Banking Law
حقوق محيط زيست SLP - F Enviromental Law
سازمانهاي تجاري SLP - G Business Organisations
بيمه SLP - H Insurance
شركتهاي سرمايه گذاري و منافع دو جانبه SLP - I Investment Companies and
Mutual Funds
حقوق بستانكاران و ورشكستگي SLP - J Insolvency and Creditors ‘ Rights
ابزارهاي حقوقي SLP - K Utility Law
سرگرمي و حقوق مالكيت معنوي SLP - L Intellectual Property and Entertainment
فروش بين المللي و معاملات تجاري مرتبط SLP - M International Sales and Related Commercial Transactions
ماليات ها SLP - N Taxes
دعاوي SLP - O Litigation
حقوق روابط استخدامي و صنعتي SLP - P Employment and Industrial Relations Law
انتشار و معامله اوراق بهادار SLP - Q Issues and Trading in Securities
حقوق فن آوري و تجارت الكترونيك SLP - R Technology and E - Commerce Law
امور مربوط به موارد غير عادلانه ، مسئوليت توليد ، رقابت و تبليغات حقوق مصرف كننده SLP - S Products Liability , Advertising , Unfair Competition And Consumer
Affairs
پروژه هاي ساختمانهاي بين المللي SLP - T International Construction Projects
جرائم تجاري SLP - W Business Crime
فرانشيز بين المللي SLP - X International Franchising
فضاي بيروني ( جو زمين ) SLP - Z Outer Space
حقوق مسافرت ، گردشگري و مهمان داري SLP - Y Travel , Tourism and Hospitality Law


Specialist Groups
گروه هاي ويژه

اسم گروه Code Groups name
انجمن دانشگاهيان SPG - ACA Academics ‘ Forum
انجمن كشورهاي عربي SPG - ARF Arab Regional Forum
انجمن آسيا پاسفيك SPG - APF Asia Pacific Forum
انجمن وكلاي دادگستري SPG - BAF Barristers and Advocates Forum
انجمن بازار بزرگ SPG - CMF Capital Markets Forum
انجمن اروپايي SPG - EEF European Forum
انجمن جهاني SPG - GF Global Forum
انجمن قضات SPG - JUD Judges ‘ Forum
گروه آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارئيب SPG - LAF Latin American & ; Caribbean Steering Group
گروه منافع زنان SPG - WIG Women ‘ s Interest Group

بالا
فهرست اصلي


گزارش سفر شركت در اجلاس بروكسل بلژيك
۲۰۰۳ - خرداد سال ۱۳۸۲
  * معرفي اجمالي اتحاديه جهاني وكلا IBA

IBA يا International Bar Association كانون وكلاي بين المللي كه مركز آن در لندن است و بيش از ۱۶۰ كانون مستقل وكلا از كشورهاي مختلف جهان و نيز صدها وكيل عضو كانون هاي مستقل به طور انفرادي در آن عضويت دارند . اين سازمان هماهنگ كردن كانونهاي جهان و وكلاي مدافع را در سطح بين المللي وجهه همت خود قرار داده و در همه شئون و امور مربوط به وكالت و وكلا و حق دفاع و متفرعات آن مطالعه و بررسي و اقدام ميكند .
مقامات مسئول و اجرائي IBA انتخابي هستند و مليت و تابعيت در گزينش ايشان تاثيري ندارد .

بالا
فهرست اصلي


  * اهم مسائل نشست بروكسل ۲۰۰۳

در اين نشست IBA علاوه بر مسائل مختلف محلي كانون ها و وكلا كه از جانب نمايندگان كانون هاي مختلف طرح شد ، اهم مسائل مطروحه بر مبناي دستور جلسه به شرح ذيل بود :
معرفي اعضاء جديد
استماع گزارش رئيس و نايب رئيس و دبير IBA
بررسي برخي نكات مهم مربوط به گرهمايي قبلي IBA در دوربان
استماع گزار ش مدير اجرائي IBA آقاي مارك اليس
استماع گزارش هاي بخشهاي مختلف IBA ( شاخه حقوق تجارت , شاخه امور حرفهآي قضائي , شاخه حقوق انرژي و منابع طبيعي آن ، انستيتوي حقوق بشر )

بالا
فهرست اصلي


  * گزارش كميته هاي دائمي IBA

كامپيوتر و اطلاعات
برنامه عمومي حرفه اي
بنياد IBA
نهاد غير انتفاعي آموزشي IBA
جهاني كردن حرفه حقوقي
اخلاق ( حرفه اي )
كميته انتصابات

پس از استماع گزارشها موارد آتي طرح شد و مورد بحث قرار گرفت :
راه حلهاي پيشنهادي به WTO ( سازمان تجارت جهاني ) در مورد خدمات حقوقي
گزارش كميته انتقالات
اصلاح اساسنامه : در مورد مساله نحوه تقسيم آراء بين كانونهاي هر كشور و برخورد با اعضايي كه حق عضويت خود را نپرداخته اند ( از جهت تاثير اين امر در حق راي آنها ) اتفاق نظر حاصل نشد . و ادامه بحث و تصميم گيري به اجلاس واشنگتن موكول گشت ساير اصلاحات اساسنامه تصويب شد –
طرح تقاضاهاي عضويت جديد
امور مالي – كميته امور كانونها ( قبلاً در مورد آن بحث كرديم )
كميته امور كانونها ( قبلاً در مورد آن بحث كرديم )
جلسات بعدي IBA
واشنگتن ۲۰ تا ۲۳ مي - ۲۰۰۴
اوكلند ۲۴ تا ۲۹ - ۲۰۰۴
پراگ ۲۵ تا ۳۰ - ۲۰۰۵

بالا
فهرست اصلي


  * رئيس فعلي IBA نحوه انتخاب و مدت رياست

رئيس فعلي IBA آقاي اميليو كاردناس Emilio Cadenas داراي مليت آرژانتيني و سفير سابق آرژانتين در سازمان ملل متحد است . وي فردي بسيار مطلع و باهوش و پر انرژي ميباشد . رئيس IBA به وسيله اعضاء انتخاب ميشود و مدت تصدي سه سال است .
بالا
فهرست اصلي


  * طرح مسائل كانون وكلاي ايران در اجلاس جهاني

مقامات IBA و همكاراني كه از ساير كشورها به اين همايش آمده بودنند به مسائل وكلاي ايران و كانونهايشان بسيار علاقه مند بودند . گفتني است كه ايران با اين كه عضو قديمي IBA است در مجمع عمومي فقط ۴ راي دارد حال آنكه عراق ۶ راي ، هند ۱۲ راي ، ارمنستان ۶ راي ، بلغارستان ۹ راي ، اكوادور ۱۰ راي دارند . علت اين است كه چون حق عضويت IBA بر مبناي تعداد اعضاي كانونها اخذ ميشود كانون ايران كه هميشه دچار ضعف مالي بوده است تعداد اعضاء را با گذشت زمان اصلاح و تصحيح نكرده است . در نتيجه تعداد آراء ما با تعداد وكلاي فعلي ايران تناسب ندارد .
در عين حال مسائله استقلال كانون ها و وكلا نيز ، كه البته در نظر همه همكاران امري مسلم بود ، حساسيت بسيار وجود داشت .

بايد ادغان كرد كه اينك بحث مشاغل حقوقي ، يعني وكالت و مشاوره در جهان با ابعاد و در سطحي مطرح است كه براي ما غير قابل تصور است . مسائل ناشي از تجارت جهانيGATS و WTO و تمايل به بين امللي كردن عرضه خدمات حقوقي ، آموزش عمومي ظوابط GATS و WTO براي همه كشورها ، آموزش وكلاي جوان ، مسئله صادرات و واردات خدمات حقوقي ، همكاري با كميسيون توسعه سازمان ملل براي آ , وزش حقوق ، مطالبي است كه براي اعضاي IBA مطرح است .
بديهي است ما از يك سو به لحاظ محدوديت مالي و از ديگر سو ب جهت هزار مشكل و مساله وكالت انزوايي كه دچار آن هستيم ، از اين كه به اينگونه موارد بپردازيم يا بينديشيم ، بسيار دور هستيم و هنوز به اين مقولات ميانديشيم كه مثلا وكيل دولتي هم ميتواند وجود داشته باشد يا نه ؟ يا در مرحله تحقيق متهم حق دفاع دارد يا خير ؟ يا در چه شرايطي ميتوان از حضور وكيل مدافع متهم ممانعت كرد ؟

به هر تقدير در ملاقاتهاييي كه با مقامات IBA داشتيم ، ايشان به مسائل وكالت در ايران بسيار علاقه نشان دادند و اميدواريم به زودي ناظر سفر هيئت عالي رتبه اي از IBA متشكل از رئيس آن و چند تن از اعضاي ارشد ، به ايران باشيم .

مصاحبه جناب آقاي كشاورز
رياست محترم كانون وكلا ي دادگستري
منتشره در شماره ۲۷ نشريه داخلي كانون

بالا
فهرست اصلي


گزارش سفر شركت در اجلاس سانفرانسيسكو
سپتامبر ۲۰۰۳ - مهر سال ۱۳۸۲
( ۱۴ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ )
  * الف : مقدمه

پس از برگزاري گردهمايي IBA در بروكسل – بلژيك ، كه نمايندگان كانون وكلاي دادگستري مركز ( جناب آقاي دكتر كاشاني و بنده ) در آن شركت كرديم ، با توجه به دستاوردهاي مثبت اين اقدام كه مهمترين آن قبول دعوت كانون مركز از رئيس IBA و هيات عالي رتبه همراه براي سفر به ايران از جانب ايشان بود ، هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز مقرر داشت نمايندگان كانون در همايش سانفرانسيسكو كه گردهمايي عمومي و سراسري IBA بود شركت كنند .
هر چند تهيه مقدمات سفر با توجه به محل برگزاري اجلاس واجد اشكالاتي بود ، لكن با توجه به اهميت موضوع و اينكه حضور هيات ايراني از نظر هيات مديره ما مفيد و لازم تشخيص داده شده بود ، اين مقدمات منجمله تحصيل رواديد سفر به آمريكا ، با دوبار سفر به دوبي و مراجعه به كنسولگري آمريكا فراهم شد . همينجا لازم است از سختكوشي و پيگيري تحسين برانگيز كميسيون محترم روابط عمومي كانون ، سپاسگزاري شود . كه اگر دقت و پيگيري و انضباط ايشان نبود اين سفر هرگز انجام نمي شد . همچنين سفر اعضاء IBA به ايران نيز مرهون تلاشها و پيگيريهاي بي وقفه ايشان است . آماده شدن بروشور بسيار زيبا و آبرومند معرفي كانون وكلاي دادگستري مركز به زبان انگليسي كه در آن كانون ما و كانونهاي ايران به نحو مطلوبي معرفي شده اند نيز حاصل تلاش كميسيون روابط عمومي به ويژه دبير آن است .
اين بروشور در محل اجلاس سانفرانسيسكو توزيع گشت و به شدت مورد توجه قرار گرفت علي الخصوص تصاوير اعضاي محترم هيات مديره با رداي وكالت و اطلاعاتي كه راجع به وكيل و وكالت در ايران داده شده بود و حضور خانمها در هيات مديره ، جذابيت خاص داشت . بسياري از نمايندگان كشور ها – حتي كشورهايي كه از ديدگاه سازمان و بنا به تعريف آن «بسيار عقب افتاده» هستند - گمان نمي كردند ايران كانون وكلاي مستقل با هيات مديره انتخابي و سازمان تعريف شده و محل استقراري باشكوه - كه در نخستين برگ بروشور تصوير آن ديده ميشد – داشته باشد . زيرا ظاهراً پديده «عقب ماندگي» با عدم استقلال وكلا و كانونشان نسبت مستقيم دارد و آنها ما را كشوري عقب مانده مي پنداشتند كه البته به اشتباه خود پي بردند .

توزيع به موقع و فراگير بروشورها مرهون محبت و همراهي همكار و برادر عزيزمان آقاي «كاظم لامي» وكيل عراقي مقيم انگلستان و قائم مقام دبير كل IBA بود كه نه تنها در اين مورد بلكه در جميع موارد – چه در سفر بلژيك و چه در اين سفر - از رايزني و راهنمايي و همراهي بي دريغ و برادرانه وي – استفاده كرديم . حضور يك وكيل مسلمان شيعه از كشوري عرب در سطوح بالاي IBA از يك سو از ساختار دموكراتيك اين سازمان حكايت دارد و از ديگر سو اين تكليف را براي كانونهاي كشورهاي شرقي ( آسيايي و آفريقايي ) ايجاد مي كند كه در عين حمايت از اين فرد ، از فرصت حضور او در IBA براي استقرار در مواضعي كه شايسته آنها است ، استفاده كنند .

به هر تقدير گمان مي رود اينك شايد همه كانونهاي عضو IBA كانون وكلاي دادگستري مركز را مي شناسند و اطلاعات اجمالي راجع به آن و ساير كانونهاي ايران دارند . بنابراين بايد روند اين شناسايي ادامه يابد و حتي المقدور دو جانبه شود .

چون رواديد جناب آقاي دكتر كاشاني – علي رغم موافقت اوليه كنسولگري آمريكا در دبي با صدور ويزا – به موقع آماده نشد ، ايشان از اين سفر منصرف شدند و ناچار بنده هم بعنوان رئيس كانون ايران و هم در موضع نماينده كانون ايران در كنفرانس شركت كردم از آنجا كه كنفرانس مشتمل بر جلسات متعدد همزمان بود ، لاجرم شركت در جلسات موثر و مهم را در اولويت قرار دادم .

محل اجلاس هتل «ماريوت» در مركز سانفرانسيسكو بود كه هتلي بسيار گران قيمت و داراي سالنها و اطاقهاي متعدد جهت برگزاري سمينارها و كنفرانسها است . هتل پيش بيني شده براي اقامت ما ، هتلي واقع در نزديكي محل اجلاس و در عين آبرومند و در شان هيات ايراني بودن ، داراي قيمت مناسب نيز بود ، يافتن اين هتل را نيز مرهون آقاي لامي هستيم . آنچه بعداً خواهد آمد گزيده مهمترين رويدادهاي كنفرانس است .

بالا
فهرست اصلي


  * ب : گزيده مهمترين رويدادهاي كنفرانس
جلسه افتتاحيه :


اين جلسه از ساعت ۱۸ تا ۳۰/۱۸ روز يكشنبه ۱۴ سپتامبر در ساختمان «كان كورس» ( THE CONCOURSE ) برگزار شد كان كورس بناي بسيار عظيم و سر پوشيده اي است كه در مركز سانفرانسيسكو قرار دارد .
سالن عظيم و پر ابهت كان كورس ، با گردهمايي چيزي در حدود سه هزار وكيل از سراسر دنيا ، مملو از جمعيت شد .
مراسم با اجراي نمايش گونه اي مشتمل بر حركات موزون پيچيده و دشوار توام با موسيقي و به وسيله سه تن از ورزشكاران هنرمند ( يا هنرمندان ورزشكار ) آغاز شد كه مورد توجه حضار قرار گرفت .

سپس سه نفر از شخصيت هاي برجسته عالم حقوق بين الملل به ترتيب آتي سخنراني كردند :

اولاً : آقاي فرناندو پلا از پي ير ، مسئول برگزاري كنفرانس و رئيس بخش حقوق تجارت و IBA با تكيه بر لزوم حفظ استقلال حرفه وكالت اعلام آمادگي كرد كه به همه همكاران براي توسعه شاخه حقوق تجارت بين الملل كمك كند . او همچنين بر توسعه برنامه هاي آموزشي تاكيد ورزيد و رواج داوري بين المللي مستقل را براي بسط عدالت مفيد دانست .

ثانياً : آقاي آمباسادور اميليو كارديناس رئيس IBA در سخنان خود بر لزوم بسط حاكميت قانون در سراسر جهان تاكيد و اضافه كرد در اين راستا وكيل مي تواند شمع باشد ( و نسبت به اشكالات قوانين روشنگري كند ) با آئينه باشد ( و صرفاً به قوانين استناد و آنها را اجرا كند ) . اما توصيه درست اين است كه وكيل هر دو صفت را داشته باشد و در عين اطاعت از قوانين و استناد به آنها ايرادات را هم بگويد و رفع آنها را بخواهد .

ثالثاً : آقاي لوئي مورنواركامپو دادستان دادگاه جنايي بين المللي مستقر در لاهه هلند كه از ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ به اين سمت برگزيده شده است و پيگيري و تعقيب كشتارهاي دسته جمعي و نسل كشي و جنايات عليه بشريت را بر عهده دارد و دفترش مسئول دريافت اطلاعات و اخباري است كه در خصوص اينگونه اعمال و جنايات از منابعي همچون افراد عادي و سازمانهاي غير دولتي واصل مي شود و تجربيات فراواني در پيگيري پرونده‏هاي كيفري دارد و معاون دادستان در پي گرد نظاميان جنايتكار آرژانتين داشته و يكي از اعضاي اصلي نهضت بين المللي ضد رشوه خواري و انحرافات مالي است و اخيراً نيز بعنوان استاد مهمان در دانشگاههاي هاروارد و استانفورد آمريكا تدريس كرده است بعنوان آخرين سخنران طي سخنان كوتاهي اظهار داشت : صلح اختراعي مربوط به دويست سال اخير است و چنين نيست كه خود به خود ايجاد شود و به دست آيد . بلكه بايد آن را ساخت و ايجاد كرد . او به ماجراي ژنرال پينوشه اشاره و اضافه كرد وظيفه من فقط كار براي دولتها نيست ، بلكه اجراي عدالت در سراسر جهان فارغ از تقسيمات ملي – بايد مد نظر باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * مهماني استقبال :

مهماني استقبال از ساعت ۱۹ تا ۲۱ پس از اختتاميه مراسم گشايش كنفرانس ، در همان محل ، با حضور همه شركت كنندگان – كه همچنانكه گفته شد بيش از سه هزار نفر بودند برگزار شد . نظم و ترتيب و سازماندهي پذيرايي چشمگير و براي من يادآور نظم و نسق و شكوه و جلالي بود كه در جشن استقلال و ديدار نوروزي اين دوره در كانون خودمان ناظر آن بوديم .
در جاي جاي سالن عمليات آكروباسي زيبايي اجرا مي شد . چون مهماني بصورت گاردن پارتي بود ، امكان جابجايي براي همه مهمانها وجود داشت و وكلاي شركت كننده موفق شدند با همكاران خود از كشورهاي ديگر آشنا شوند و تعاطي افكار كنند . به نظر من اين قسمت از برنامه ، جهت ايجاد ارتباط و آشنايي بين وكلاي جهان –اگر بهترين نباشد - از بهترين قسمتها محسوب مي شد .
در طول مهماني ضمن صحبتهايي كه با وكلاي كشورهاي مختلف شرقي و غربي داشتم با وكيلي از پاكستان آشنا شدم كه ايده بسيار جالب تشكيل كانون جهاني وكلاي كشورهاي آسيايي و آفريقايي را مطرح كرد كه اين فكر را بسيار جالب و جذاب يافتم . قرار گذاشتيم موضوع را از طريق كانونهاي متبوع خود بررسي و پيگيري كنيم و انشاا . . . به ثمر برسانيم .
اين توضيح لازم است كه هر چند در IBA مليت اعضاء تاثير و موضوعيت ندارد و اما در مجموع مي توان غلبه فرهنگ غربي را مشاهده كرد و كشورهاي آفريقايي و آسيايي امكان مانور كمتري دارند . البته نبايد فراموش كرد كه عدم تسلط به زبان انگليسي – كه زبان غالب در IBA است – و فقر مطلق يا نسبي اين كشورها ، كه حضور گسترده ايشان را در كنفرانسهاي IBA دشوار مي كند ، در اين عقب ماندگي نسبي كشورهاي شرقي در IBA ميتواند موثر تلقي شود .
مهماني در حوالي ساعت ۱۰ شب خاتمه يافت و اتوبوسهاي مجهز به دستگاه تهويه مطبوع كه مهمانان را از مبادي مختلف ( و عمدتاً از هتل ماريوت ) به محل برگزاري مراسم آورده بودند ، اين جمعيت عظيم را در نهايت نظم و ترتيب به مبادي باز گرداندند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه كميته برنامه عمومي حرفه اي :

در آغاز جلسه ، صورتجلسه ۲۹ ماه مي ۲۰۰۳ تنظيمي در بروكسل قرائت شد ( هيات ايراني متشكل از جناب آقاي دكتر كاشاني و بنده در اين جلسه شركت داش ـ ت ) . سپس آقاي جان - اچ – مورسيون گزارشهاي انجام شده در فاصله دو اجلاس را به آگاهي حاضران رساند .
به موجب اين گزارش IBA سعي دارد كانونهاي وكلاي كشورهاي در حال توسعه و وكلاي اين كشورها را به ايجاد تاسيساتي براي تعاطي فكر و مبادله اطلاعات تشويق كند . بالاخص روساي كانونها به گرد هم آمدن جهت شناسايي يكديگر و كمك به هم چه در سطح منطقه‏اي و چه در كنفرانسهاي عمومي IBA ترغيب شوند .
نامبرده از تشكيل كميته اي به نام «كميته مسائل كانونهاي كشورهاي در حال توسعه» خبرداد كه بموازات كميته «برنامه عمومي حرفه اي» به مسائل خاص كشورهاي در حال توسعه خواهد پرداخت .
كميته برنامه عمومي حرفه اي مصمم است كه جلسات مستمر روساي كانونها را در سانفرانسيسكو و واشنگتن و اوكلند ( نيوزيلند ) به صورت ميز گرد تشكيل دهد .
ايشان از برگزاري جلسه اي از روساي كانونهاي اسكانديناوي و بالكان در ۱۶ جون خبر داد كه به همت آقاي تامس ليندهم سازمان يافته بود و در ويلينيوس ليتواني با شركت هفت كشور برگز ار شد .
همچنين خانم دايانا كمپ گردهمايي خانمهاي وكيل را در ۲۹ جون در لندن برگزار كرده بود كه گزارش آن استماع شد . ( اين خانمها روساي كانونهاي خود بودند ) .
گفته شد كه وجود بنياد «لسلي ولف سون »باعث شده است كه IBA بتواند نشريات خود را به كشورهاي بسيار توسعه نيافته برساند ( درباره اين بنياد در همين گزارش مطالبي آمده است ) بنياد مذكور اقدام به چاپ و نشر روزنامه اي با عنوان «دسترسي جهاني» كرده است .
نشست «تلاش جهاني براي توسعه برنامه اي در راستاي حرف حقوقي در ۴۹ كشور «بسيار توسعه نيافته» جهان» :
ميزبان‏اين جلسه كه‏در بطن كنفرانسIBA درمحل اجلاس‏برگزار شدآقاي«لسلي‏ولف سون» بود . وي يك وكيل بازنشسته اسكاتلندي است كه براي نخستين بار در بروكسل با وي آشنا شديم . او شخصيتي مثبت و دوست داشتني است . پدرش تجارت فرش مي كرده و از اين رو با ايران و انواع فرشهاي آن آشناست . آقاي ولف سون با ثروت خود بنيادي براي كمك به حقوقدانان و وكلاي كشورهاي عقب مانده ايجاد كرده و شخصاً به امور وكلا و حقوقدانان اين كشورها اهتمام مي ورزد .
كشورهايي كه موضوع جلسه به آنها مر بوط مي شد طبق تشخيص و تعريف سازمان ملل متحد عبارتند از :
افغانستان ، آنگولا ، بنگلادش ، بنين ، بوتان ، بوركينافاسو ، بوروندي ، كامبوج ، كيپ ورده ، جمهوري آفريقاي مركزي ، چاد ، كوموروش ، جمهوري دموكراتيك كنگو ، جي بو تي ، گينه‏اكواتر ، ارتيره ، اتيوپي ، گامبيا ، گينه ، گينه بيساتو ، هائي تي ، كي ري باتي ، جمهوري دموكراتيك مردمي لائو ، لسه ته ، ليبريا ، ماداگاسكار ، مالاوي ، مالديو ، مالي ، موريتانيا ، موزامبيك ، سااوتوم ، و پرنسيب ، ميانمار ، نپال ، نيجر ، رواندا ، ساموآ ، سنگال ، سيرالئون ، اوگاندا ، جمهوري متحده تانزانيا ، وانواتو ، يمن ، زامبيا بايد اعتراف كنم كه پيش از شركت در اين جلسه نگران آن بودم كه مباد كشور ما هم از مصاديق تعريف باشد و وقتي دريافتم كه چنين نيست بسيار خوشحال شدم و احساس آرامش كردم .
جلسه با توضيحات و خوشامدگويي آقاي موريسون رئيس كميته برنامه عمومي حرفه اي GPP آغاز شد .
ماحصل توضيحات اين بود كه اين بنياد بمنظور از انزوا در آوردن وكلايي كه به علت فقر كشور متبوعشان قادر به ايجاد ارتباط با جامعه جهاني حقوقدانان نيستند ، بر پا شده است .
جلسه با سخنان سخنرانان ديگر بشرح آتي ادامه يافت :

اولاً : آقاي گونتر فيشر مامور قسمت اقتصادي سازمان ملل براي كشورهاي توسعه نيافته ، درباره تعريف توسعه نيافتگي و معيارهاي آن از ديدگاه سازمان ملل توضيحاتي داد و در نهايت فهرستي را كه پيش از اين نوشتم ارائه داد .

ثانياً : خانم «ماريا داگولياس» جانشين مشاور عالي و قائم مقام سر پرست دفتر حقوقي بانك جهاني در امور اصلاحات قضايي ، در خصوص برنامه بنياد لسلي از ديدگاه بانك جهاني و اينكه اين بانك چه كمكهايي به طرح هاي بنياد مي تواند بكند و خواهد كرد ، صحبت كرد .

ثالثاً : آقاي گتا چيوكي تاو رئيس كانون وكلاي اتيوپي ضمن سخناني بيان داشت كه در دوران جنگ سرد كشورهاي آفريقايي از جهت حاكميت قانون و احترام به حقوق قضايي و اجتماعي بسيار عقب افتادند ، زيرا دو طرف منازعه – يعني دو بلوك شرق و غرب - به اين جنبه زندگي در كشورهاي آفريقايي به اعتنا بودند . وي فساد مالي و رشوه خواري را يكي از مشكلات اساسي كشورهاي توسعه نيافته دانست و گفت كشورهاي آفريقايي شديداً با اين معضل دست به گريبان هستند .

رابعاً : آقاي دكتر دوپلن رئيس فداراسيون كانونهاي وكلاي هائي تي گفت : حرفه وكالت كاري سخت و گاه خطرناك است . در هائي تي وكلاي بسياري در دفتر خود يا خيابان با حتي در پاسگاههاي پليس مورد ضرب و جرح قرار مي گيرند يا كشته مي شوند . وي از تشكيل فدراسيوني از كانونهاي وكلاي آفريقايي خبر داد كه بمنظور كمك به يكديگر تشكيل شده است او گفت براي جلوگيري از حمله به حقوقدانان و همه مردم نياز به كمك داريم .

خامساً : خانم شارلوت لورنس نماينده كانون وكلاي گينه عدم استقلال وكلا و كانونهاي وكلا را در كشورهاي عقب افتاده يكي از اصلي ترين اشكالات و موانع حاكميت قانون داشت و نيز بي اعتنايي به حقوق بشر و مسائل ناشي از آن را از معضلات اينگونه كشورها اعلام كرد .

پس از پايان سخنراني ها برنامه پيشنهادي بنياد مطرح شد كه خلاصه آن بشرح آتي است :
اولاً : توزيع نشريات IBA در كشورهاي بسيار توسعه نيافته
ثانياُ : چاپ و نشر خبرنامه «دسترسي جهاني» در اين كشورها
ثالثاً : ترويج ديپلم حقوق بين الملل IBA ( كه در اين گزارش درباره آن سخن خواهيم گفت )
رابعاً : تهيه متون حقوقي لازم براي اينگونه كشورها در موارد ضروري
خامساً : مقرر شد از International legal resource ) ILRC ( كه طرح مشترك سازمان ملل متحد و كانون وكلاي دادگستري آمريكا بمنظور توسعه است براي اجراي طرحهاي بنياد كمك خواسته شود .
جلسه با بحث آزاد ادامه پيدا كرد و در نهايت طرق مختلف تامين هزينه هاي بنياد بررسي و مطالب جلسه بوسيله آقاي لسلي ولف سون جمع بندي شد .
نكته جالب توجه اين بود كه همچنانكه پيش از اين گفتم عدم استقلال وكيل و كانون وكلا از ديدگاه همه حقوقدانان و وكلاي جهان يكي از علائم عقب ماندگي و توسعه نيافتگي تلقي ميشد و حق هم همين است .
جلسات روساي كانونها :
در سانفرانسيسكو روساي كانونها دوبار تشكيل جلسه دادند . در جلسه اول مساله تشكيل كميسيون مسائل كانونها ( Bic = Bar issues commission ) مطرح شد كه پيش تر اصل تشكيل و اصول تشكيلات آن مورد تصويب قرار گرفته بود . در اين جلسه بحث اهداف كميسيون و استقلال آن و نحوه تقسيم عادلانه گزينش اعضاي كميته سازمان دهي و كميسيون سياستگذاري از جهت جغرافيايي و نحوه گزينش اعضاء كه بايد انتخابي باشند يا انتصابي مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت .
در خصوص نحوه عمل كميسيون سياستگذاري بحث بسيار شد و تاكيد عمده بر رعايت دموكراسي در سياستگذاري ها بود و انتخاب بر انتصاب ترجيح داده شد .
تصريح شد كه اين كميسيون بايد نشستهاي عمومي داشته باشد . در خصوص آئين نامه‏هاي اجرايي كميسون نيز تصميم اين بود كه كميسيون آئين نامه هاي خاص خود را خواهد داشت . در جلسه دوم روساي كانونها ، ضمن تكميل مباحث جلسه پيشين ، حاضران به چندين گروه تقسيم شدند و مقرر شد هر گروه يك يا چند مطلب را كه به عنوان مهمترين مساله در زمينه وكالت به آن معتقد است و اعضاء گروه در مورد آن اتفاق نظر دارند ، اعلام كنند .

بنده در گروهي كه جزء آن بودم سه موضوع «استقلال حرفه وكالت» «حق دفاع متهم از اولين مرحله رسيدگي كيفري» و بالاخره «مصونيت نسبي وكيل در موضع دفاع» را پيشنهاد كردم كه همه اعضاء گروه پذيرفتند . پس از طرح نتيجه از جانب گروهها معلوم شد كه «استقلال حرفه وكالت»مساله متفق عليه همه گروهها است و دو مطلب ديگر هم با تفاوت در نحوه بيان اما با وحدت مضمون تقريباً مورد قبول همه گروهها بود .

اين نشان مي دهد كه ديدگاهها و افكار و عقايد وكلاي جهان تا چه اندازه به يكديگر نزديك است و به هم پيوستن نيروي اين حقوقدانان چه قدرت عظيمي را در راستاي بسط عدالت و حمايت از حقوق انسان ها مي تواند ايجاد كند .

دومين جلسه روساي كانونها با قرائت بيانيه اي بوسيله آقاي رامون مولارت «رئيس انستيتوي حقوق بشر IBA پايان يافت .

بالا
فهرست اصلي


  * نشست نمايندگان كانونها

در اين جلسه بنده به جاي جناب آقاي دكتر كاشاني بعنوان نماينده كانون مركز شركت كردم .
بدواً فهرست حاضران قرائت شد . سپس صورتجلسه و خلاصه مذاكرات بروكسل خوانده شد . متعاقباً به ترتيب موارد آتي مطرح شد :
گزارشهاي رئيس ، نائب رئيس و دبير كل IBA
گزارش كميسيون سازمان دهي
گزارش مدير اجرايي بر مبناي گزارش كميسيون سازمان دهي
گزارش بخش هاي مختلف IBA
بخش حقوق و تجارت
بخش مشاغل حقوقي
بخش حقوق انرژي و منابع طبيعي
انستيتوي حقوق بشر


بالا
فهرست اصلي


  * گزارش هاي كميته هاي تخصصي IBA

۱ - كامپيوتر و انفورماتيك
۲ - برنامه عمومي حرفه وكالت
۳ - بنياد IBA
۴ - بنياد آموزشي IBA
۵ - جهاني كردن امور و حرف حقوقي و قضائي
۶ - اخلاق حرفه اي
۷ - گروه كاري مربوط به سازمان تجارت جهاني
گزارش كميته نقل و انتقالات
بررسي تقاضاهاي عضويت جديد
استماع گزارش مالي و بودجه
تصويب گردهمايي هاي بعدي ( سانفرانسيكو ، اوكلند ، پروگوئه )
عرصه دو ديدگاه موافق و مخالف در مورد قانوني بودن تهاجم اخير به عراق ، از طرف دو تن از كارشناسان حقوق بين الملل

بالا
فهرست اصلي


  * ج : مسائل جنبي :

همچنانكه گفته شد در طول مدت كنفرانس جلسات متعدد و متنوعي تشكيل شد كه شركت در همه آنها عملاً ميسور نبود زيرا همزمان با هم تشكيل مي شدند . در عين حال برخي از مسائل مطروحه در حاشيه كنفرانس موضوعيت و جذابيت خاص داشتند و برخي از مسائل مورد بحث در متن كنفرانس نيز از نظر كانون ما مي تواند جالب باشد در اينجا به اينگونه موارد مي پردازيم :
۱ - برنامه آموزش حقوق بين الملل International Practice Diploma Program
IBA بمنظور اي ـ جاد يك است ـ اندارد بي ـ ن المللي ب ـ راي ك ـ ار حق ـ وقي در س ـ طح جهان ـ ي ب ـ ا ه ـ مك ـ اري THE COLLEGE OF LAW OF ENGLAND AND WALES كرده است كه بر مبناي آموزش از راه دور بنيان گذاري شده و در رشته هايي چون حقوق بين المللي مالكيت هاي معنوي ، بازارهاي سرمايه ، داوري بين المللي ، بر پايي يك دفتر حقوقي موفق ، حقوق بشر عملي و نظري ، حقوق انرژي و حقوق كامپيوتر آموزش مي دهد .
به گمان من اين فرصت خوبي است براي همكاران ما علي الخصوص جوانان – كه با شقوق مختلف حقوق بين الملل آشنا شوند و ابعاد كار خود را توسعه دهند . پست الكترونيكي : WWW . COLEGE - OF - LAW . CO . UK پاسخگوي سوالات است و جزوه راهنما هم در محل كانون موجود است .
نماينده اين كالج در يكي از جلسات IBA بين المللي كردن حقوق را چالش اصلي اين كالج اعلام كرد . همراه شدن با اين روند مطمئناً به نفع و صلاح حقوقدانان و كشور ما است .
جالب اين است كه بدانيم از مجموع كساني كه به اين برنامه پيوسته اند ۲۸% اروپايي ، ۲۷% آسيايي ، ۲۱% آمريكايي ، ۱۵% آفريقايي و ۷ % استراليايي هستند .

۲ - در يكي از جلسات IBA حضار منجمله آقاي فالي نريمان از كانون وكلاي هندوستان ، آقاي گلن ويليام قاضي ديوان عالي كوئين لند ( استراليا ) ، آقاي ريموند فيشر رئيس شعبه نهم استيناف و آقاي آنتوني گوباي قاضي القضات سابق زيمبابوه ، اعمال حكومت ها را در زمينه وارد كردن فشار به دستگاههاي قضايي و قضات و حقوقدانان را در طول جنگ با تروريسم و به بهانه آن به شدت محكوم كردند .

بالا
فهرست اصلي


  * د : استنتاج تحليلي

با توجه به آنچه دراين گزارش آمد ( و اميد است مفيد باشد ) مي توان به نتيجه گيري هاي آتي دست يافت و پيشنهادهاي ذيل را عرضه كرد :
عضويت در مجامع جهاني وكلا و حقوقدانان و شركت در گردهمايي هاي اين مجامع اگر پيش از اين براي كانونهاي ايران مفيد و لازم بوده ، امروزه واجب است و كانونها بايد هزينه اين حضور را بپذيرند .
ممكن است مقوله «جهاني شدن خدمات حقوقي» هدف و آرزويي دور از دسترس باشد ( حداقل براي ايران و كشورهايي همانند آن ) اما ارتباط حقوقي و قضايي با جهان امري محترم و حتي ملموس است . اگر آموزش حقوقدانان ما – اعم از وكلا و قضات – در حد استانداردهاي جهاني نباشد در مراودات و مبادلات بين المللي بازنده خواهيم بود . زيرا در قراردادهايي كه از انعقاد آنها گزير و گريزي نيست از يك سو صلاحيت محاكمه ما را نخواهند پذيرفت و از ديگر سو چه در مرحله انعقاد قرارداد و چه در طول اجراي آن ( در مقام تفسير ) و بالاخره چه در صورت بروز اختلاف و ارجاع امر به داوري يا دادگاه اين استاندارد نبودن اطلاعات باعث شكست و زيان ما خواهد شد .
اينك ، در نتيجه تلاشهايي كه شده ، كانون وكلاي مركز به حد قابل قبولي از شناسايي جهاني دست يافته است و در چالشهايي كه با آن دست به گريبان است به اين شناسايي احتياج دارد . برنامه هاي آينده كانون بايد در راستاي توسعه و تعميق روابط با كانونهاي ساير كشور ها و سازمانهاي بين المللي وكلا باشد .

تربيت وكلايي با كارآيي بين المللي بايد در برنامه كانون وكلا قرار گيرد و حتي به نحوي عمل شود كه كليه كساني كه از كانون پروانه وكالت دريافت مي كنند قادر به عرضه خدمت در سطح بين المللي باشند . لازمه اين كار وارد كردن آموزش زبان انگليسي و كاربرد كامپيوتر و بالاخره اصول وكالت بين المللي در برنامه هاي آموزشي كانون است و چه بسا بتوان با استفاده از اطلاق ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در آزمون ورودي جايي هم براي زبان انگليسي در نظر گرفت به هر تقدير گمان نمي رود محدود شدن در مرزهاي ملي در عصر حاضر قابل قبول باشد .

در دوره فعلي هيات مديره آموزش زبان انگليسي و كامپيوتر به طور اختياري در برنامه آموزشي كانون قرار گرفته است و اميد است آيندگان اين برنامه را ادامه دهند و تكميل كنند .

به كانونهاي برادر در ايران توصيه مي شود مستقيماً عضو IBA شوند ممكن است هزينه اين كار در بدو امر زياد به نظر آيد اما پيوستن به جامعه جهاني وكلا و حقوقدانان مزيتي است كه در تحليل نهايي قابل تقويم به پول نيست .
بهمن كشاورز - نيوجرسي ۳/۷/۱۳۸۲

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi