لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۱۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي دادگستري خراسان

  * آيين نامه كميسيون آموزش و تحقيقات
  * اطلاعيه شماره ۱ كميسيون آموزش و تحقيقات
  * اطلاعيه برگزاري دوره داوري مقدماتي كميسيون آموزش و تحقيقات(۳۱/۵/۹۱)
  * سي و ششمين كارگاه آموزشي با عنوان جرايم موادمخدر (۲۵/۸/۹۱)
  * اطلاعيه كميسيون آموزش مبني برثبت نام درمقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهدبدون كنكور
-------------------------------------------------------------  *
كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي دادگستري خراسانبالا
فهرست اصلي


  * آيين نامه كميسيون آموزش و تحقيقات

باسمه تعالي
جلسه مورخ ۹/۸/۸۹
آيين نامه كميسيون آموزش و تحقيقات

ماده ۱: اهداف :
۱-۱        : ارتقاء سطح علمي دانش و تجربه و اخلاق حرفه اي وكلاي دادگستري و كارآموزان .
۱-۲        : تبيين رويّه قضايي .

ماده ۲ : اعضاي كميسيون :
۱-۲: تعداد اعضاء ۵ نفر به انتخاب هيات مديره كانون است كه با ابلاغ رييس هيات مديره به اين سمت منصوب مي شوند .
۲-۲: شرايط و احكام اعضاي كميسيون همان شرايط و احكام اعضاي كميسيون كارآموزي مي باشد . در موارد خاص از قبيل داشتن مراتب علمي و تحقيقاتي ، حداقل ۳ سال سابقه وكالت به تشخيص هيات مديره براي عضويت در كميسيون آموزش كفايت مي كند .
۳-۲ : رسميت جلسه با حضور اكثريت اعضا صورت مي پذيرد .
۴-۲ : اتخاذ تصميم در هر حالت با راي مثبت ۳ نفر از افراد حاضر در كميسيون انجام مي شود .
به منظور پيگيري امور كميسيون يك نفر منشي براي همان ساعت كار كميسيون از كارمندان اداري يا كارآموزان در اختيار كميسيون قرار خواهد گرفت .
ارتباط بين كميسيون و هيات مديره از طريق رييس كميسيون خواهد بود .
ماده ۳: موضوعات آموزش :
۱-        بازآموزي وكلا به منظور ارتقاء سطح دانش و تجربه .
۲-        گسترش ارتباط علمي وكاربردي با مراكز علمي و دانشكده ها و گروههاي حقوق دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور .
۳-        برگزاري كارگاههاي آموزشي و همايش هاي علمي و كاربردي براي وكلا و كارآموزان .
۴-        جمع آوري و تدوين منابع حقوقي از قبيل آراء وحدت رويه و آراء اصراري ، نظريات مشورتي و ساير رويه هاي قضايي و غيره و انتشار آنها به منظور ارتقاء سطح علمي و توان عملي وكلا و كارآموزان .
۵-        آموزش كارآموزان وكالت از طريق برگزاري جلسات كارگاههاي آموزشي و سخنراني براي كارآموزان با پيشنهاد ، نظارت و هماهنگي كميسيون كارآموزي .
۶-        تبيين و گسترش اخلاق حرفه اي وكالت .
۷-        نقدو بررسي طرحها و لوايح قضايي در دست تصويب و عنداللزوم تهيه پيش نويس طرح يا لايحه جهت پيشنهاد تصويب به مراجع صالحه .
۸-        نگارش و انتشار سخنراني هاي مهم و شاخص .
۹-        برگزاري جلسات نقد و بررسي قوانين و مقّررات به ويژه مقّررات جديد .
۱۰-        نقدو بررسي رويه هاي قضايي موجود .
۱۱-        فراهم كردن زمينه هاي ارتباط علمي و آموزشي كانون وكلا با معاونت آموزش دادگستري .
۱۲-        هر گونه فعاليت آموزشي يا تحقيقاتي ديگر در راستاي اهداف كميسيون كه به تاييد هيات مديره كانون برسد .
ماده ۴ : نحوه تعامل كميسيون آموزش و كميسيون كارآموزي :
۱-        تعيين موضوعات سخنراني و كارگاههاي آموزشي براي كارآموزان با هماهنگي نماينده كميسيون كارآموزي و كميسيون آموزش خواهد بود .
۲-        برگزاري جلسات كارگاههاي آموزشي و سخنراني با هماهنگي كميسيون كارآموزي به عهده كميسيون آموزش است .
۳-        كنترل حضور و غياب كارآموزان و كارنامه كارآموزي به عهده كميسيون كارآموزي است كه با حضور در محل برگزاري كارگاه و سخنراني و بعد از آن انجام ميشود.
۴-        كميسيون آموزش برگزاري جلسات سخنراني و كارگاه آموزشي را براي دوره هاي سه ماهه و شش ماهه پيش بيني و بعد از هماهنگي هاي لازم با هيات مديره از طريق سايت كانون و ساير طرق به اطلاع كارآموزان ميرساند .
۵-        برگزاري حداقل ۹ جلسه سخنراني و ۹ كارگاه آموزشي در طول دوره ۱۸ ماهه كارآموزي .

ماده ۵ : نحوه تعامل با ساير كميسيونها :
هر گونه ارتباط بين كميسيون آموزش با ساير كميسيونهاي كانون از طريق مذاكرات شفاهي و كتبي روساي كميسيونها انجام خواهد گرفت و در صورت ضرورت مراتب به هيات مديره منعكس خواهد شد .
ماده ۶: امتيازات شركت كنندگان در جلسات آموزش و انجام تحقيقات :
۱-۶ : كميسيون آموزش با هماهنگي هيات مديره براي طي دوره هاي بازآموزي وكلا يا تحقيقات انجام شده توسط ايشان كه حسب ارجاع كميسيون باشد . گواهي هاي لازم '' طي دوره '' يا انجام تحقيقات را ارائه نمايد و شركت كنندگان و محققين مي توانند از مزاياي آن بهره مند شوند .
۲-۶: كميسيون مي تواند براي شهرستانهائي كه بيش از ۲۰ نفر وكيل دارد دوره هاي آموزشي برقرار كند .
۳-۶ : برگزاري دوره هاي آموزشي براي بازآموزي وكلا مي تواند با موضوعات پيشنهادي همكاري وكيل و تصويب كميسيون باشد .
ماده ۷ : هزينه آموزش :
۱-۷ : برگزاري دوره هاي بازآموزي و همايش ها و ساير موارد مربوط به بازآموزي وكلا با هزينه شركت كنندگان در دوره خواهد بود .
۲-۷ : چنانچه نظر كميسيون به تامين بخشي از هزينه ها يا كل آن توسط كانون باشد ، كميسيون پيشنهاد لازم را با سقف تقريبي هزينه سهم كانون و يا هزينه كل به هيات مديره منعكس و پس از تصويب به اجرا گذاشته ميشود .
۳-۷ : برگزاري دوره هاي آموزش كه مرتبط با مسايل سياسي باشد با پيشنهاد كميسيون و تصويب هيات مديره خواهد بود .
ماده ۸ : تحقيقات آموزشي :
۱-۸ : تعيين عناوين قابل تحقيق و تعيين كف و سقف امتيازات جهت صدور گواهي هاي مذكور در ماده ۶ با پيشنهاد كميسيون و تصويب هيات مديره خواهد بود .
۲-۸: كميسيون مي تواند در هر دوره كارآموزي كه شروع ميشود موضوعات تحقيقي را براي كارآموزان تعيين و با هماهنگي كميسيون كارآموزي به اطلاع كارآموزان برساند .
۳-۸ : بررسي مقالات كارآموزان با هماهنگي بين كميسيون كارآموزي و كميسيون آموزش انجام خواهد شد .
۴-۸ : تحقيقات مصوب كميسيون پس از تهيه توسط همكاران و تاييد كميسيون مي تواند جهت چاپ در مجله كانون به كميسيون مربوطه ارجاع شود .
ماده ۹: تعامل كميسيون بامراكز آموزشي :
۱-۹ : كميسيون مي تواند جهت برگزاري دوره هاي آموزشي يا استفاده از دوره هاي آموزشي با مراكز آموزشي ديگر مثل مركز آموزشي قوه قضائيه در خراسان و انجمن هاي علمي كه در زمينه حقوقي فعاليت مي كنند با موافقت هيات مديره همكاري نمايد.
۲-۹ : كميسيون مي تواند در جهت تهّيه كتاب ، cd و فيلم هاي مرتبط با آموزش وكلا با مراكز آموزشي و انجمن هاي علمي هماهنگي نموده و در اختيار اعضاي كانون قرار داده و متقابلا'' نتيجه تحقيقات انجام شده يا كتب و مطالب علمي تهيه شده را با تصويب كميسيون در اختيار مراكز مذكور قرار دهد .
ماده ۱۰: اعلان مصوبات :
۱-۱۰ :كميسيون موظف است هر تصميم قطعي شده را حداقل ۱۵ روز قبل از اجرا از طريق نشر آگهي يا سايت كانون وكلا و يا نصب آگهي در كانون و به هر طريق مقتضي ديگر به اطلاع اشخاص ذينفع برساند .
۲-۱۰ : چنانچه تصميم مذكور مستلزم پرداخت هزينه از طرف وكلا باشد حداقل زمان اطلاع رساني يك ماه مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه شماره ۱ كميسيون آموزش و تحقيقات

با استعانت از خداوند متعال كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي دادگستري خراسان به منظور آموزش و ارتقاء سطح علمي و انتقال تجربه هاي تخصصي و حرفه اي وكلا و كارآموزان از طريق برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي و همايش هاي علمي و كاربردي شروع فعاليت خود را اعلام مي نمايد :
بدين وسيله از همكاران ارجمند ، وكلاي محترم دادگستري دعـــوت به عمــل مي آيد در جهت همراهي و همكاري نظرات و پيشنهادات سازنده خود را از طريق مقتضي در اختيار كميسيون قرار داده و ما را در اين مهم ياري نمايند .
ضمنا'' آيين نامه و شرح وظايف كميسيون در سايت اختصاصي كانون به نشاني :
www.Iranbar.Org
موجــود است .
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات
كانون وكلاي دادگستري خراسان
سيدحسين حسيني مدرس
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه برگزاري دوره داوري مقدماتي كميسيون آموزش و تحقيقات(۳۱/۵/۹۱)

حسب نظرسنجي به عمل آمده از همكاران محترم , كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي دادگستري خراسان با اعطاي گواهي معتبر برگزار مي نمايد:
نام دوره: داوري مقدماتي
اساتيد: دكترمحبي رئيس اتاق داوري تهران و دكترخدابخشي قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه
زمان: ۳۰ و ۳۱ شهريور ۱۳۹۱
هزينه دوره :۵۰ هزارتومان
مكان: بلوارسازمان آب. بلوارقاضي طباطبايي . نبش قاضي ۷.ساختمان جديد الاحداث كانون وكلاي خراسان
نظربه محدوديت پذيرش , اولويت براساس تقدم در زمان ثبت نام تعيين خواهد گرديد.جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سركارخانم حميدي فر مراجعه فرماييد./.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي خراسان
سيدحسين حسيني مدرس
بالا
فهرست اصلي


  * سي و ششمين كارگاه آموزشي با عنوان جرايم موادمخدر (۲۵/۸/۹۱)

بدينوسيله به اطلاع كليه كارآموزان محترم عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان ميرساند كـــه :

سي و ششمين كارگاه آموزشي با عنوان جرايم مواد مخدر
سخنران : جناب آقاي سلطاني قاضي دادگاه انقلاب

از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح

روز پنجشنبـه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۱ مكان :بلوارسازمان آب. بلوارقاضي طباطبايي .نبش قاضي طباطبايي ۷.ساختمان جديد الاحداث كانون تشكيل ميگردد .
* ضـمنا'' شركت كارآموزاني كه پروانه كارآموزي وكالت دريافت نموده اند و حضور كارآموزاني كه در كارگاه آموزشي فوق شركت نكرده اند الزامي ميباشد و هم چنين شركت كارآموزان محترمي كه از ساير استانها و مراكز در اين كانون مهمان هستند و تاكنون در اين كارگاه شركت نكرده و هنوز ختم دوره كارآموزي خود را اعلام نكرده اند به عنوان تكليف كارآموزي ضروريست و مراتب در صـــورت حضور تا پايان جلسه ، در كارنامه آنان درج و گواهي خواهـــد شد .

اقتضا دارد حداقل نيم ساعت قبل از شروع جلسه ، كارنامه خود را به مسئول گواهي حضور كارآموزان در محل اجلاس ارائه و با امضاي ليست حاضرين ، در جلسه شركت نمايند .
كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي خراسان
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كميسيون آموزش مبني برثبت نام درمقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهدبدون كنكور

باتوجه به موافقت اوليه دانشگاه آزاداسلامي واحد مشهد و كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي دادگستري خراسان جهت برگزاري دوره كارشناسي ارشد بدون آزمون ويژه وكلادر دو رشته حقوق جزاوجرم شناسي وحقوق خصوصي همكاراني كه تمايل به ثبت نام درمقطع مذكوررادارند جهت ثبت نام به دفتركميسيون آموزش سركارخانم حميدي فر مراجعه نمايند.
مدارك لازم جهت ثبت نام:
۱ - فتوكپي مدرك تحصيلي كارشناسي
۲ - فتوكپي ژروانه وكالت پايه يك
۳ - رزومه علمي
ضوابط:
درصورت افزايش ثبت نام كنندگان ,مازاد برسهميه پيش بيني شده توسط دانشگاه آزاد (۵۰ نفر در مجموع دورشته ) پذيرش باتوجه به معدل كارشناسي , سوابق كاري و رزومه علمي به عمل خواهد آمد.
زمان ثبت نام :
تا پايان وقت اداري روز ۵شنبه مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ خواهدبود.
كميسيون آموزش وتحقيقات كانون وكلاي دادگستري خراسان
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi