لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۱۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
شركت تعاوني خدمات بازرگاني و رفاهي وكلاي دادگستري خراسان

  * تاسيس شركت تعاوني خدمات رفاهي و بازرگاني وكلاي دادگستري خراسان
  * ((اطلاعيه))
  * آگهي تغييرات در اعضاي هيات مديره شركت تعاوني خدمات بازرگاني ورفاهي
  * (( اطـــــــلاعــــــــــــــيه ))
  * * آگهي تغييرات در اعضاي هيات مديره شركت تعاوني خدمات بازرگاني ورفاهي
  * اطلاعيه ۲۹/۰۹/۹۰
  * اطلاعيه خريد امكانات اقامتي در منطقه سرخرود
  * اطلاعيه ۸/۱۲/۱۳۹۰
  * اطلاعيه مربوط به خريد مجتمع رفاهي شركت تعاوني (۱/۸/۹۱
  * مجتمع رفاهي وكلاي خراسان در جزيره كيش
-------------------------------------------------------------  *
شركت تعاوني خدمات بازرگاني و رفاهي وكلاي دادگستري خراسانبالا
فهرست اصلي


  * تاسيس شركت تعاوني خدمات رفاهي و بازرگاني وكلاي دادگستري خراسان

دعوتنامه تشكيل اولين مجمع عمومي عادي
بسمه تعالي

تاريخ : ۱۵/۲/۱۳۸۸

اولين مجمع عادي تعاوني خدمات رفاهي و بازرگاني وكلاي دادگستري خراسان (در شرف تاسيس) در ساعت ۳۰/۵ روز پنجشنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۸ در محل سالن اجتماعات هتل آبان واقع در بلوار پيروزي، نرسيده به ميدان حافظ برگذار مي شود. از كليه داوطلبان عضويت دعوت مي شود با در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند و در صورت عدم امكان حضور با اعطاء وكالت به هر يك از همكاران عضو، در راي گيري شركت نمايند.
ضمناً داوطلبان عضويت در هيات مديره يا بازرسي موظفند تا ۱۵ روز پس از صدور دعوتنامه ي تشكيل مجمع عمومي عادي درخواست خود را به آقاي حسين زاده در محل كانون وكلاي دادگستري خراسان تحويل نمايند.
دستور جلسه:
۱.        بررسي و تصويب اساسنامه و آيين نامه تشكيل مجامع عمومي.
۲.        انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره.
۳.        انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل.
۴.        تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي تعاوني.
۵.        دادن ماموريت به اعضاي هيات مديره جهت ثبت تعاوني.
ضمناً از كليه داوطلبان عضويت كه تا كنون اصل فيش واريزي و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي خود را تحويل ننموده اند درخواست مي گردد تا قبل از جلسه نسبت به تحويل يا ارسال مدارك اقدام نمايند.

نماينده هيات موسس: حسن مسگراني

روزنامه رسمي شماره ۱۸۸۷۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۸
آكهي تاسيس شركت تعاوني خدمات بازرگاني و رفاهي وكلاي دادگستري خراسان
شركت فوق در تاريخ ۸/۹/۱۳۸۸ تحت شماره ۳۷۳۲۳ و شناسه ملي ۱۰۳۸۰۵۲۹۰۲۴ در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ ۸/۹/۰۳۸۸ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثير الانتشار خراسان آگهي مي شود.
۱. موضوع شركت: ۱- عرضه خدمات و سرمايه گذاري و مشاركت در كليه فعاليتهاي بازرگاني و رفاهي ۲- ايجاد و راه اندازي مراكز و مجموعه هاي تفريحي، رفاهي، تجاري، مسكوني، صنفي، پذيرايي، ورزشي، نمايشگاهي، فرهنگي، توزيعي و نظاير آن ۳- ايجاد و راه اندازي تور هاي سياحتي و زيارتي داخلي و خارجي ۴- ارائه ي مشورت هاي تخصصي در زمينه فعاليتهاي موضوع مشاركت با استفاده از سرمايه و نيروي كارف مهارت و تخصص اعضاء ۵- انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف شركت.
۲. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
۳. مركز اصلي شركت: استان خراسانم رضوي، شهر مشهد، بلوار مدرس، پاساژ خاتم، طبقه پنجم، كانون وكلاي دادگستري.
۴. سرمايه شركت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۳ ريال منقسم به يكصد و شصت و سه سهم با نام مي باشد كه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۳ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۰۰۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ نزد بانك توسعه تعاون شعبه امام خميني پرداخت گرديده است.
۵. اولين مديران شركت:
۱-۵- آقاي حسن مسگراني به سمت رئيس هيات مديره
۲-۵- خانم نسرين ولي زاده به سمت نائب رئيس هيات مديره
۳-۵- آقاي احمد گياهي به سمت عضو هيات مديره
۴-۵- آقاي مهدي عامري مقدم به سمت عضو هيات مديره
۵-۵- آقاي محمد علي سهرابي مهر به سمت عضو هيات مديره ( به عنوان عضو علي البدل)
۶-۵- آقاي محمد مشتاقي به سمت عضو هيات مديره ( به عنوان عضو علي البدل)
۷-۵- آقاي محمد رضا حسني به سمت منشي هيات مديره
به عنوان اعضاء هيات مديره به مدت ۳ سال انتخاب گرديدند.
۸-۵- آقاي حسن مسگراني به سمت مدير عامل به مدت ۲ سال انتخاب گرديد.
۶. دارندگان حق امضاء كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهد آور بانكي از قبيل چك، سفته و برات و اوراق بهادار با امضاء آقاي حسن مسگراني (مدير عامل) و خانم نسرين ولي زاده (نائب رئيس هيات مديره) و آقاي مهدي عامري مقدم (عضو هيات مديره) و مهر شركت داراي اعتبار است و اسناد عادي و نامه ها با امضاء آقاي حسن مسگراني (مدير عامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود.
۷. اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه
۸. بازرس اصلي و علي البدل:
۱-۸- آقاي عليرضا بني هاشم به عنوان بازرس اصلي
۲-۸- آقاي علي يامي به عنوان بازرس علي البدل

اداره ثبت اسناد و املاك ناحيه ۲ مشهد
واحد ثبتي مشهد
بالا
فهرست اصلي


  * ((اطلاعيه))

شركت تعاوني وكلاي دادگستري خراسان در اولين گام توافق نامه اي با شركت محترم خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي آتي جهت ارائه خدمات تورهاي سياحتي ـ زيارتي داخلي و داخلي، تهيه بليط هواپيما از تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ لغايت ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ براي مدت يكسال با اعمال تخفيف و تسهيلات به شرح ذيل منعقد نموده است.
۱. هزينه كامل سفرهاي خارجي و داخلي كه در قالب تور انجام مي گردد با اعمال ۵% تخفيف ويژه و پرداخت ۵۰% الباقي به صورت نقد و مابقي طي ۱۰ قسط كه چك هاي آن قبل از سفر اخذ مي گردد انجام خواهد شد.
در صورت پرداخت مبالغ هزينه سفر به صورت نقدي مبلغ ده درصد (روي تور) تخفيف ويژه اعمال مي گردد.
۲. شركت طرف قرارداد توافق نموده كه بليط هاي داخلي بدون تخفيف و بليط هاي مسيرهاي خارج از كشور را با اعمال ۵% تخفيف از نرخ مصوب در اختيار اعضاء محترم قرار دهد.
كليه اعضاء محترم تعاوني كه تمايل به استفاده از خدمات موضوع قرارداد را دارند به دفتر تعاوني واقع در طبقه ۵ ساختمان خاتم جهت اخذ معرفي نامه اقدام فرمايند.
حسن مسگراني
مدير عامل
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي تغييرات در اعضاي هيات مديره شركت تعاوني خدمات بازرگاني ورفاهي

با توجه به استعفاي جناب آقاي عامري از عضويت هيات مديره و ضمن تشكر و قدرداني از خدمات وهمكاري ايشان در طول يكسال گذشته و در اجراي تبصره ۳ ماده ۲۳ اساسنامه شركت از جناب آقاي محمدعلي سهرابي مهر عضو علي البدل هيات مديره بعنوان عضو اصلي دعوت تا به جانشيني در جلسات هيات مديره شركت نمايند.

حسن مسگراني
بالا
فهرست اصلي


  * (( اطـــــــلاعــــــــــــــيه ))

در تاريخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تفاهم نامه اي بمدت يكسال با شركت محترم بيمه نوين جهت صدور انواع بيمه نامه با تخفيفات ويژه و بطور اقساط منعقد گرديده است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر و استفاده از مزاياي تفاهم نامه اعضاء محترم ميتوانند به نمايندگي بيمه نوين به نشاني:
بلوارسجاد ـ خيابان بهارستان ـ بهارستان ۲ پلاك ۸ طبقه ۳ واحد۷ تلفن ۷۶۵۸۶۶۵ نمايندگي قاهري مراجعه نمايند. ۰۹۱۵۷۹۹۴۹۰۰ ---- ۰۹۱۲۵۱۵۲۴۶۷
شركت تعاوني وكلاي دادگستري خراسان
بالا
فهرست اصلي


  * * آگهي تغييرات در اعضاي هيات مديره شركت تعاوني خدمات بازرگاني ورفاهي

* آگهي تغييرات در اعضاي هيات مديره شركت تعاوني خدمات بازرگاني ورفاهي

با توجه به استعفاي جناب آقاي محمدعلي سهرابي مهراز عضويت هيات مديره و ضمن تشكر و قدرداني از خدمات وهمكاري ايشان و در اجراي تبصره ۳ ماده ۲۳ اساسنامه شركت از جناب آقاي محمدمشتاقي عضو علي البدل هيات مديره بعنوان عضو اصلي دعوت تا به جانشيني در جلسات هيات مديره شركت نمايند.

حسن مسگراني
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه ۲۹/۰۹/۹۰

پيرو اطلاعيه شماره ۱۵ مورخ ۲۴/۷/۹۰ وباتوجه به بررسيهاي انجام شده و تصميمات متخذه در خصوص ايجاد مركز رفاهي و تفريحي جهت اعضاء محترم تعاوني , بدينوسيله از كليه اعضاء محترم تقاضا ميگردد به منظور تامين سرمايه اوليه نسبت به وارييز ميلغ ده ميليون ريال بحساب سپرده كوتاه مدت شماره ۴۰۶۳۰۳۹۷۵۵ نزد بانك ملت شعبه بازار گوهرشاد واقع درميدان راهنمائي تا ۲۰ دي ماه اقدام واصل فيش واريزي را به دفتر تعاوني (سركارخانم حميدي فر) تحويل فرمايند بديهي است مبالغ اقساط بعدي با توجه به قيمت تمام شده اعلام ووصول ميشود.
همكاري كليه اعضاء همواره پشتيبان تصميمات هيات مديره در تامين اهداف شركت خواهد بود.
حسن مسگراني
مديرعامل
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه خريد امكانات اقامتي در منطقه سرخرود

پيرو اطلاعيه ۲۱/۹/۹۰ اعلام مي گردد شركت تعاوني جهت خريد امكانات اقامتي در منطقه سرخرود مازندران ؛ مذاكرات اوليه را با مالكين مجموعه ۴۵ واحدي انجام كه با توجه به توافقات انجام شده ، تامين مبلغ اوليه خريد به ميزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال مستلزم مشاركت كليه اعضاء تعاوني و واريز مبلغ چهل ميليون ريال توسط هريك از اعضاء در دو قسط كه اولين تا تاريخ ۷/۱۲/۹۰ و قسط دوم در تاريخ ۱/۲/۹۱ ميباشد بديهي است اقساط بعدي تا پايان شهريور ۹۱ مي بايست تامين گردد كه ازطريق اخذ وام و پرداخت فردي خواهد بود.
چنانچه اعضاء تمايل به خريد بصورت انفرادي و يا مشاركتي داشته باشند جهت كسب اطلاعات و اعلام آمادگي با هيات مديره تعاوني تماس حاصل فرمايند.
ضمنا در صورت انجام توافق نهايي امكان استفاده از محل جهت تعطيلات نوروزي فراهم خواهد گرديد.

هيات مديره
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه ۸/۱۲/۱۳۹۰

شركت تعاوني جهت فراهم نمودن امكانات اقامتي در تعطيلات نوروزي جهت اعضاء محترم همانند سال گذشته توافقات اوليه رابامجموعه دريا و درنا در منطقه سرخ رود مازندران معمول داشته ،جهت تعيين تاريخ دقيق قرارداد و تعداد واحدهاي موردنياز ،از كليه اعضاء محترمي كه قصد استفاده ازامكانات مذكوررادارند درخواست ميگردد ظرف مدت سه روز از تاريخ اطلاعيه نسبت به اعلام آمادگي و تعيين مدت اقامت اقدام فرمايند.
بديهي است الويت بندي براساس تاريخ درخواست خواهدبود.
مشخصات واحدها:
آپارتمانهاي دو خوابه با ظرفيت۶ نفر و قابل افزايش به ۸ نفر ازقرار هرشب ۰۰۰/۴۰۰/۱ ريال و به ازاء افراد اضافه شده هريك يكصدهزاررايل مي باشد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با دفترتعاوني سركارخانم حميدي فر تماس حاصل فرمائيد.
حسن مسگراني
مديرعامل
۸/۱۲/۱۳۹۰
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه مربوط به خريد مجتمع رفاهي شركت تعاوني (۱/۸/۹۱

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء محترم تعاوني و همكاران گرامي مي رساند شركت تعاوني مبادرت به خريد مجتمع رفاهي در جزيره كيش در شهرك ميرمهنا فاز ۲A نموده كه شامل ۶ واحد مسكوني با مساحت زيربناي ۴۸۰ متر مربع مي باشد كه بر اساس قيمت تمام شده هر سهم مجتمع مذكور به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ريال و با حق استفاده يك هفته در سال برآورد گرديده است ارزش هر سهم در سه قسط دريافت خواهد گرديد .
قابل ذكر است مالكيت سهام متعلق به سرمايه گذار و حق استفاده از واحدهاي مجتمع بصورت گردشي و مادم العمر و قابل نقل و انتقال مي باشد .
لذا همكاران محترمي كه تمايل به سرمايه گذاري در مجتمع مذكور را دارند مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به اعضاء هيات مديره آقايان حسن مسگراني و محمد مشتاقي و خانم نسرين ولي زاده تماس حاصل نمائيد . شماره تماس ها به ترتيب ۰۹۱۵۱۱۳۳۱۲۵- ۰۹۱۵۳۱۱۶۷۴۵-۰۹۱۵۳۱۱۹۷۶۷
همراهي همكاران مشوق هيات مديره در دستيابي به اهداف شركت و فراهم نمودن امكانات بيشتر در ساير مناطق خواهد بود .

شركت تعاوني
بالا
فهرست اصلي


  * مجتمع رفاهي وكلاي خراسان در جزيره كيش


عكس :

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi