لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  *

آراي وحدت رويه

  * راي شماره ۶۲۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد
-------------------------------------------------------------  *

آراي وحدت رويهبالا
فهرست اصلي


  * راي شماره ۶۲۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد

با توجه به حكم مقرردر ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقرات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مبني برممنوعيت دريافت هرگونه وجه , كالابا خدمات مازاد برحكم مقنن درقبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور درقوانين يادشده ، مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش _ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهرمشهدباتوجه به نامه شماره ۴۲۶۲۰ /۳۰/۹۰ - ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه '' موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/س - ۱۸/۷/۱۳۸۳ شوراي اسلمي شهر مشهد , در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد وچنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد , خلاف موازين شرع مي باشد '' به لحاظ مغايرت با قوانين فوق الذكر و مالا مغايرت با موازين شرع مطابق نظريه فقهاي شوراي نگهبان , مستند به ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري ار تاريخ تصويب ابطال ميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi