لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۲۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع
  * قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (۱۰۸۲) قانون مدني مصوب ۱۳۷۶ (زمان محاسبه مهريه به نرخ روز)
  * قانون سقط درماني
-------------------------------------------------------------  * قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع

ماده واحده ـ متن ذيل به عنوان تبصره به ماده ۲ قانونحفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدي آن ـ الحاق مي گردد .
تبصره : جنگلهاي دست كاشت و يا جنگلها و مراتعي كه در اجراي وظيفه احياء و توسعه منابع طبيعي از قبيل طرحهاي جنگلداري ، مراتعداري ، بيابان زدائي ، طرحهاي مديريت منابع طبيعي و يا طرحهاي مديريت منابع طبيعي و يا طرحهائي كه با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي توسعه منابع جديد ايجاد مي شوند و همچنين پاركهاي جنگلي و خزانه هاي توليد نهال و بذر جنگلي و مرتعي (نهالستانهاي عمومي ، ايستگاههاي توليد بذر و نهال) دئر محدوده منابع طبيعي ياد شده در حكم منابع مذكور در اين ماده مي باشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماده يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۳/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد .
بالا
فهرست اصلي


  * قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (۱۰۸۲) قانون مدني مصوب ۱۳۷۶ (زمان محاسبه مهريه به نرخ روز)

موضوع استفساريه :
ماده واحد ـ آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تصره ذيل ماده (۱۰۸۲) قانون مدني مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ ، زمان صدور حكم است يا زمان تاديه آن ؟
نظر مجلس :
ـ منظور از زمان تاديه ، زمان اجراي حكم قطعي و لازم الاجراء است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۳/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد .
بالا
فهرست اصلي


  * قانون سقط درماني

ماده واحده ـ سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودند موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز مي باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود .
متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi