لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۲۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
اطلاعات مراجع قضايي و شبه قضايي :

  * شماره تماس با مراجع قضايي مشهد
  * شماره تماس با مراجع قضايي شهرستانهاي تحت پوشش كانون وكلاي دادگستري خراسان
  * شماره تماس با دادگستري هاي كشور
  * شماره تماس با سازمانها و نهادهاي وابسته به قوه قضائيه
  * نشاني سايت هاي اينترنتي قضايي
-------------------------------------------------------------  *
اطلاعات مراجع قضايي و شبه قضايي :بالا
فهرست اصلي


  * شماره تماس با مراجع قضايي مشهد

رديف نام حوزه تلفن فاكس كد
۱ دادستان
عمومي و انقلاب مشهد
۹
- ۲۲۲۲۱۵۱
۲۲۵۹۵۶۴ ۰۵۱۱
۲ مجتمع
قضايي امام خميني
۹ - ۲۲۲۲۱۵۱ ۲۲۵۳۰۹۹ ۰۵۱۱
۳ معاون
رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب امام خميني
۲۲۵۸۸۹۸   ۰۵۱۱
۴ روابط عمومي دادگستري خراسان ۲۲۲۴۵۶۴ ۲۲۴۵۶۴ ۰۵۱۱
۵ دفتر امور
زندانيان استان
۵
- ۸۴۲۵۰۲۱
۸۴۰۹۰۴۴ ۰۵۱۱
۶ اداره
سرپرستي
۹
- ۲۲۲۲۱۵۱
۲۲۲۹۳۷۰ ۰۵۱۱
۷ مجتمع
قضايي دادگاه انقلاب مشهد
۵
- ۸۴۲۵۰۲۱
۸۴۲۸۶۴۲ ۰۵۱۱
۸ مجتمع
دادگاههاي تجديدنظر استان 
۴
-۸۴۶۰۳۶۰
۸۴۰۰۳۹۷ ۰۵۱۱
۹ مجتمع قضايي شهيد بهشتي ۵۰
- ۳۶۶۱۲۸۰
۳۶۵۵۰۰۲ ۰۵۱۱
۱۰ مجتمع قضايي شهيد باهنر ۷۲۹۹۵۷۵ ۸۲۹۸۷۷۸ ۰۵۱۱
۱۱ معاون
رئيس دادگاههاي عمومي وانقلاب شهيد باهنر
۷۲۸۵۶۴۸ ۷۲۸۵۶۴۸ ۰۵۱۱
۱۲ مجتمع قضايي شهيد مطهري ۶
- ۷۵۲۷۵۳۱
۷۵۳۵۰۱۲ ۰۵۱۱
۱۳ مجتمع قضايي شهيد هاشمي نژاد ۹
- ۳۴۴۰۴۴۷
۳۴۲۰۹۷۵ ۰۵۱۱
۱۴ معاون
رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب شهيد هاشمي
نژاد
۳۴۱۲۱۵۰ ۳۴۱۲۱۵۰ ۰۵۱۱
۱۵ مجتمع قضايي شهيد قدوسي ۷
- ۸۸۲۳۶۵۱
۸۸۲۳۶۷۰ ۰۵۱۱
۱۶ معاون
رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب شهيد قدوسي
۸۸۲۳۶۶۳ ۸۸۲۳۶۶۳ ۰۵۱۱
۱۷ مجتمع قضايي شهيد كامياب ۴
- ۸۶۸۰۸۰۲
۸۶۷۴۴۰۰ ۰۵۱۱
۱۸ معاون
رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب شهيد كامياب
۸۶۸۵۹۰۰ ۸۶۸۵۹۰۰ ۰۵۱۱
۱۹ مجتمع قضايي شهيد رجائي ۴
- ۸۴۶۰۳۷۰
۸۴۰۰۰۶۲ ۰۵۱۱
۲۰ معاون
رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب شهيد رجائي
۸۴۰۰۶۷۴   ۰۵۱۱
۲۱ مجتمع قضايي ثامن الائمه حرم ۲
- ۳۶۸۱۰۷۰
۳۶۸۹۳۳۵ ۰۵۱۱
۲۲ مجتمع
اجراي احكام كيفري
۵
- ۸۵۳۹۰۲۱
۸۵۳۹۰۲۷ ۰۵۱۱
۲۳ مركز
شوراهاي حل اختلاف استان
۸
- ۲۲۳۹۴۱۷
۲۲۳۸۷۷۰ ۰۵۱۱
۲۴ مجتمع
قضايي شهيد مدني (طرقبه)
۶
- ۴۲۲۶۱۲۲
۴۲۲۲۵۹۰ ۰۵۱۲
۲۵ معاون
رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب شيد مدني
۵۲۲۲۵۸۲ ۵۲۲۲۵۸۲ ۰۵۱۲

بالا
فهرست اصلي


  * شماره تماس با مراجع قضايي شهرستانهاي تحت پوشش كانون وكلاي دادگستري خراسان


رديف

نام حوزه

تلفن

فاكس

كد

۱ دادگستري
بيرجند
۲۲۲۷۷۲۲ ۰۵۶۱
۲ دادگاه
انقلاب بيرجند
۲۲۲۷۱۱۲ ۰۵۶۱
۳

دادگستري
تربت حيدريه


۱۹ - ۲۲۲۵۱۱۴

۰۵۳۱

۴ دادگستري
سبزوار
۲۲۲۷۱۴۲ ۲۲۲۸۹۱۲ ۰۵۷۱
۵

دادگاه انقلاب قوچان

۲۲۲۳۱۰۲

۲۲۲۴۴۴۶

۰۵۸۱

۶

دادگستري اسفراين

۵ - ۷۲۲۲۰۸۴ و
۷۲۲۲۰۸۷


۰۵۷۲

۷

دادگستري بردسكن


۷۲۲۳۷۱۱

۰۵۳۲

۸

دادگستري بجنورد

۲۲۲۶۷۴۸ ,
۲۲۲۲۷۹۸ , ۲۲۲۲۱۶۲

۰۵۸۴

۹

دادگستري تايباد


۴۲۲۴۸۷۰

۰۵۲۹

۱۰

دادگستري تربت جام

۱۲ - ۲۲۲۷۴۱۱

۰۵۲۸

۱۱

دادگستري جاجرم

۱ - ۳۲۲۳۷۵۰

۰۵۸۵

۱۲

دادگستري چناران


۶۲۲۴۴۰۴

۰۵۸۲

۱۳

دادگستري خواف


۴۲۲۲۱۲۶

۰۵۳۲

۱۴

دادگستري درگز

۵۲۲۳۵۳۵

۰۵۸۲

۱۵

دادگستري سرخس

۵۲۲۲۲۱۸

۰۵۱۲

۱۶

دادگستري شيروان

۹ - ۶۲۴۲۸۸۸

۰۵۸۵

۱۷

دادگستري كاشمر


۱۴ - ۸۲۳۴۵۱۱

۰۵۳۲

۱۸

دادگستري گناباد


۱۳ - ۷۲۵۴۷۱۱

۰۵۳۵

۱۹

دادگستري فاروج

۳۲۲۲۳۴۱ و
۳۲۲۴۵۲۴

۰۵۸۲

۲۰

دادگستري فردوس


۵ - ۲۲۲۶۰۵۱

۰۵۳۴

۲۱

دادگستري فريمان


۲ - ۶۲۲۳۴۵۱

۰۵۱۲

۲۲

دادگستري قوچان


۲۰ -
۲۲۲۴۱۱۹

۰۵۸۱

۲۳

دادگستري قائنات


۵۲۲۴۴۰۴

۰۵۶۲

۲۴

دادگستري نيشابور


۴ - ۶۶۱۹۷۰۱

۰۵۵۱

۲۵

دادگستري نهبندان


۷ - ۶۲۲۲۱۲۶

۰۵۶۲

۲۶ دادگستري
رشتخوار
۶۲۲۳۱۸۰ ۰۵۳۲
۲۷ دادگستري
خليل آباد
۳
- ۷۷۲۴۲۵۲
۰۵۳۲
۲۸ دادگستري
كلات
۲
- ۲۷۲۲۸۶۱
۰۵۱۲
۲۹ دادگستري
مه ولات
۶۷۲۲۵۰۲ ۰۵۱۲
۳۰

دادگاه عمومي بخش آشخانه

۴۲۲۲۲۱۱ , ۴۲۲۳۵۱۱

۴۲۲۲۲۹۹

۰۵۸۵

۳۱

دادگستري
باخزر

۴۸۲۴۴۷۱

۰۵۲۹

۳۲ دادگستري
صالح آباد
۳۲۲۳۱۱۲ ۰۵۲۹
۳۳ دادگستري
بجستان
۶۲۲۵۲۶۵ ۰۵۲۵
۳۴ دادگستري
لطف آباد
۵۶۲۳۷۱۷ ۰۵۸۲
۳۵ دادگستري
سرولايت
۵۲۷۳۴۵۱ ۰۵۵۲
۳۶ دادگستري
ششتمد
۳۷۲۳۷۰۱ ۰۵۷۲
۳۷ دادگستري
جوين
۵۲۲۲۲۴۵ ۰۵۷۲
۳۸ دادگستري
جغتاي
۵۶۲۲۲۳۲ ۰۵۷۲
۳۹ دادگستري
درميان
۳۲۲۴۳۹۳ ۰۵۶۲
۴۰ دادگستري
سريان
۸۲۲۴۷۰۱ ۰۵۶۲
۴۱ دادگستري
خضري
۵۳۴۳۲۳۱ ۰۵۶۲
۴۲ دادگستري
زيركوه
۵۶۳۳۶۲۴ ۰۵۶۲
۴۳ دادگستري
خوسف
۴۲۲۳۰۷۷ ۰۵۶۲
۴۴ دادگستري
مانه و سملقان
۲
- ۴۲۲۲۱۱۱
۰۵۸۵
۴۵ دادگستري
راز و جرگلان
۵۲۲۴۶۹۴ ۰۵۸۵
۴۶ دادگستري
سربيشه
۹
- ۳۶۲۲۰۰۸
۰۵۶۲
۴۷ حوزه
قضائي داورزن
۴۲۲۳۹۵۰ ۰۵۷۲
۴۸ حوزه
قضائي زبرخان
۳۲۲۳۴۵۰ ۰۵۵۲
۴۹ حوزه
قضائي خوشاب
۶۲۲۳۷۴۵ ۰۵۷۲
۵۰ حوزه
قضائي بشرويه
۳۲۲۲۲۱۸ ۰۵۳۵
۵۱ حوزه
قضائي ميان جلگه
۴۲۲۴۲۲۰ ۰۵۵۲
۵۲ حوزه
قضائي كوهسرخ
۸۸۲۳۵۳۶ ۰۵۳۲

 


بالا
فهرست اصلي


  * شماره تماس با دادگستري هاي كشور

رديف نام استان تلفن كد
۱ آذربايجان شرقي ۳۳۱۸۱۴۷ , ۳۳۱۸۱۴۳ ۰۴۱۱
۲ آذربايجان غربي ۱ - ۲۲۲۲۴۴۰ ۰۴۴۱
۳ اردبيل ۴ - ۷۷۲۱۲۳۳ ۰۴۵۱
۴ اصفهان ۶۶۱۰۳۰۳ , ۶۶۱۷۲۷۳ ۰۳۱۱
۵ ايلام ۳۳۵۰۸۰ ۰۸۴۱
۶ بوشهر ۵۵۵۹۸۰۶ , ۵۵۵۹۹۶۲ ۰۷۷۱
۷ تهران ۳ - ۳۹۱۷۰۰۱ ۰۲۱
۸ چهارمحال و بختياري ۳۳۳۴۵۶۴ , ۳۳۳۳۴۰۰ ۰۳۸۱
۹ خراسان ۹ - ۲۲۲۲۱۵۱ ۰۵۱۱
۱۰ خوزستان ۳۳۳۱۱۹۸ , ۳۳۳۸۶۲۰ ۰۶۱۱
۱۱ زنجان ۶ - ۴۲۵۵۰۰۰ ۰۲۴۱
۱۲ سمنان ۳۳۲۶۰۴۹ , ۳۳۲۲۰۹۸ ۰۲۳۱
۱۳ سيستان و بلوچستان ۳۲۲۹۷۰۰ ۰۵۴۱
۱۴ فارس ۲۲۴۵۶۵۶ , ۲۲۲۳۵۳۵ ۰۷۱۱
۱۵ قزوين ۲۲۲۳۹۵۶ , ۲۲۲۵۵۲۷ ۰۲۷۱
۱۶ قم ۷۷۰۲۰۲۲ , ۷۷۲۷۰۱۲ ۰۲۵۱
۱۷ كرستان ۳۲۴۴۶۶۴ , ۳۲۳۲۹۶۵ ۰۸۷۱
۱۸ كرمان ۲۲۲۲۲۱۹ , ۲۲۲۹۰۱۱ ۰۳۴۱
۱۹ كرمانشاه ۸۲۲۰۸۴۲ ۰۸۳۱
۲۰ كهكيلويه و بويراحمد ۹ - ۲۲۲۳۵۸۷ ۰۷۴۱
۲۱ گلستان ۲۲۲۴۵۹۹ , ۲۲۲۸۳۴۳ ۰۱۷۱
۲۲ گيلان ۳۲۲۸۰۶۰ , ۳۲۲۷۸۴۲ ۰۳۱۳
۲۳ لرستان ۲۲۰۱۵۱۱ , ۲۲۰۸۳۱۳ ۰۶۶۱
۲۴ مازندران ۲۲۲۴۰۱۵ , ۲۲۲۴۰۲۰ ۰۱۵۱
۲۵ مركزي ۳۱۳۹۴۰۹ , ۳۱۳۹۶۰۴ ۰۸۶۱
۲۶ هرمزگان ۲۲۴۷۷۶۳ ۰۸۶۱
۲۷ همدان ۸۲۶۳۰۳۵ , ۶۲۶۷۰۳۳ ۰۸۱۱
۲۸ يزد ۶۲۶۹۳۳۳ , ۶۲۶۷۸۸۳ ۰۳۵۱

بالا
فهرست اصلي


  * شماره تماس با سازمانها و نهادهاي وابسته به قوه قضائيه

رديف نام نهاد تلفن
۱ نهاد قوه قضائيه ۲ - ۶۴۰۵۱۷۰
۲ معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم ۶۱ - ۶۴۱۶۲۶۰
۳ معاونت مالي و پشتيباني ۹ - ۳۱۱۲۰۰۱
۴ معاونت قضايي ۳۱۱۰۰۷۲
۵ معاونت امور بين الملل ۴ , ۲ - ۲۷۴۰۸۹۱
۶ دادستان كل كشور ۳۸۵۸۱
۷ دانشگاه علوم قضايي ۲۴ - ۶۷۰۷۰۲۱
۸ سازمان پزشكي قانوني كشور ۷ - ۵۶۱۴۱۷۳ , ۴ - ۵۶۰۹۰۷۱
۹ سازمان قضائي نيروهاي مصلح ۹ - ۸۲۹۰۵۹۳
۱۰ كانون وكلاء مركز ۹ - ۸۸۸۷۱۶۷ , ۶ - ۸۸۸۶۴۲۵
۱۱ معاونت اول قوه قضائيه ۲ - ۶۴۰۵۱۷۰
۱۲ معاونت نيروي انساني ۹ - ۳۱۱۲۰۰۱
۱۳ معاونت طرح و برنامه ۹ - ۳۱۱۲۰۰۱
۱۴ معاونت آموزش و تحقيقات ۶۹ - ۲۳۶۷۹۵۰
۱۵ ديوان عالي كشور ۳۸۵۸۱
۱۶ ديوان عدالت اداري ۸ - ۵۶۰۹۰۳۱
۱۷ روزنامه رسمي ۴ - ۵۶۰۲۰۵۰
۱۸ سازمان زندانها ۵ - ۲۶۹۶۰۰۴ , ۷ - ۲۶۰۳۰۶۵
۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ۸ - ۶۷۱۸۵۵۱ , ۶۷۰۲۲۶۷
۲۰ ماوي ـ نشريه داخلي قوه قضائيه ۶ - ۶۷۳۴۳۱۴
۲۱ دادسراي انتظامي قضات ۳۸۵۸۱
۲۲ كانون كارشناسان رسمي دادگستري ۲۵۵۴۷۴۹ , ۲۲۲۶۰۷۳ , ۲۲۶۰۶۹۰
۲۳ اداره نظارت و پيگيري قوه ۲ - ۶۴۰۵۱۷۰
۲۴ وزارت دادگستري ۹ - ۳۱۱۲۰۰۲
۲۵ بيمارستان دادگستري ۴ - ۶۷۰۱۱۵۲
۲۶ هيات مركزي گزينش ۲ - ۶۴۰۵۱۷۰
۲۷ دبيرخانه قوه قضائيه ۶۴۶۵۲۴۲ , ۶۴۱۳۲۴۰
۲۸ ملاقاتهاي مردمي با رئيس قوه ۶۴۶۸۵۵۷ , ۶۴۶۷۷۳۱ , ۶۴۶۴۴۳۲
۲۹ كانون سردفتران و دفترياران ۸۷۱۵۲۷۷ , ۸۷۱۱۱۵۰
۳۰ امور ايثارگران ۶۴۹۳۳۱۲ , ۸۷۹۷۶۲۳
۳۱ انجمن حمايت از زندانيان ۵ - ۸۸۳۵۳۲۲

بالا
فهرست اصلي


  * نشاني سايت هاي اينترنتي قضايي

اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه www.irjr.com
شبكه خبري قسط و پيشگيري از جرم قوه قضائيه www.gest.com
نشاني اينترنتي ماوي (نشريه داخلي قوه قضائيه) www.irangudiciary.org
سايت دادگستري استان تهران www.dadgostary-tahran.ir
سايت قوانين ـ معاونت آموزش دادگستري استان تهران www.ghavanin.com
نشاني اينترنتي قضاوت (ماهنامه معاونت آموزشي دادگستري) www.ghazavat.com
نشاني اينترنتي سازمان پزشكي قانوني كشور www.Imoportal.org
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi