لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  *

اطلاعات عمومي

  * تاريخ تشكيل كانون وكلاي دادگستري خراسان
  * اسامي روساي كانون وكلاي دادگستري خراسان از بدو تاسيس
  * اسامي اعضاء هيات مديره دوره ششم كانون وكلاي دادگستري خراسان
  * اسامي اعضاي هيات مديره دوره پنجم كانون وكلاي دادگستري خراسان ( دوره گذشته)
  * معرفي همكاران اداري كانون وكلاي دادگستري خراسان
  * تماس با كانون وكلاي دادگستري خراسان
  * آمار وكلا و كارآموزان كانون وكلاي دادگستري خراسان تا شهريور ۹۱
  * شهرهاي تحت پوشش كانون وكلاي دادگستري خراسان
-------------------------------------------------------------  *

اطلاعات عموميبالا
فهرست اصلي


  * تاريخ تشكيل كانون وكلاي دادگستري خراسان

كانون وكلاي دادگستري خراسان در شهريورماه ۱۳۷۷ تشكيل و محدوده‌ي جغرافيايي آن در حال حاضر شامل خراسان شمالي ، رضوي و جنوبي مي‌باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي روساي كانون وكلاي دادگستري خراسان از بدو تاسيس

دوره اول : آقاي احمد احمدي
دوره دوم : آقاي احمد احمدي
دوره سوم : آقاي حسين حيدريان
دوره چهارم : آقاي مهدي عامري
دوره پنجم : آقاي محمدرضا رياحي
دوره ششم : آقاي مهدي عامري
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي اعضاء هيات مديره دوره ششم كانون وكلاي دادگستري خراسان

ششمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي خراسان در تاريخ ۲۶/۱/۸۹ با حضور ۴۴۶ نفر وكلاي پايه يك برگزار كه پس از راي گيري و شمارش آراء و انقضاء مواعد قانوني ، پنج نفر عضو اصلي و سه نفر علي البدل انتخاب ، و در اولين جلسه هيات مديره سمتهاي اعضاء اصلي بشرح زير تعيين گرديد :اعضاي هيات مديره :آقاي مهدي عامري
رئيس هيات مديره

آقاي دكتر عباس شيخ الاسلامي
نائب رئيس هيات مديره


آقاي حسين حسيني مدرس
عضو هيات مديره

آقاي حسن مسگراني
عضو هيات مديره

آقاي ناصر مولــوي
عضو هيات مديرهاعضاي علي البدل هيات مديره :

سركار خانم هاله كشاورز

آقاي جواد اعظم صادقي

آقاي رضا صمدي


آقاي هادي مظفري
مدير بخش روابط عمومي و انفورماتيك

خانم مريم تجعفري
نماينده صندوق حمايت


بالا
فهرست اصلي


  * اسامي اعضاي هيات مديره دوره پنجم كانون وكلاي دادگستري خراسان ( دوره گذشته)

انتخابات هيات مديره دوره پنجم كانون وكلاي دادگستري خراسان روز ۶/دي ماه/۸۶ برگزار گرديده و با شركت ۲۹۵نفر از وكلاي پايه يك دادگستري خراسان ، ۵ نفر اعضاي اصلي و ۳ نفر اعضاي علي‌البدل هيات مديره انتخاب گرديدند . در اولين جلسه هيات مديره ، سمت‌هاي اعضاء به شرح زير تعيين گرديده است .اعضاي هيات مديره :آقاي محمد رضا رياحي
رئيس هيات مديره

آقاي علي اصغر نيك بخت
نائب رئيس هيات مديره


آقاي ناصر مولوي
عضو هيات مديره

آقاي سيد مهدي شالفروشان
عضو هيات مديره

آقاي دكتر احمد تاجي
عضو هيات مديرهاعضاي علي البدل هيات مديره :آقاي ملك فاروق ملك

آقاي رضا صمدي

آقاي سيد جواد فاطمي<>
آقاي سيد احمد احمدي
مدير بخش روابط عمومي و انفورماتيك

آقاي مهدي عامري
رئيس صندوق حمايت


بالا
فهرست اصلي


  * معرفي همكاران اداري كانون وكلاي دادگستري خراسان

همكاران اداري:

مدير امور اداري : آقاي مهدي خزاعي

مدير امور مالي : آقاي محمود سعادتي

حسابدار : خانم طاهره محمودي

رييس دفتر رياست كانون: خانم مهشيد پيروز

كاربر رايانه : خانم مليحه خوشباف

متصدي دفتر دادسرا ي انتظامي: خانم مليحه رئوف

متصدي دفتركارآموزي :خانم نسترن حميدي فر

صندوق حمايت : خانم طوبي اخلاقي

كارمندان : خانم زهرا حسيني

آقايان : محمدجواد ارباب - حميد حسين زاده - هادي رضائي
بالا
فهرست اصلي


  * تماس با كانون وكلاي دادگستري خراسان

آدرس : مشهد ، بلوار مدرس ، ساختمان خاتم ، طبقه هفتم ، كدپستي ۹۱۳۳۹۴۹۳۹۳
تلفن : ۲۲۱۶۰۴۶ ـ ۰۵۱۱ ـ ۲۲۱۶۰۷۵ ـ ۰۵۱۱
فكس : ۲۲۵۳۱۴۱ ـ ۰۵۱۱

پست الكترونيك كانون : Khorasan@iranbar.org

پست الكترونيك جهت ارسال مقالات ، اخبار و نظرات بازديد كنندگان به كميسيون انفورماتيك : Informatic_kho@iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


  * آمار وكلا و كارآموزان كانون وكلاي دادگستري خراسان تا شهريور ۹۱

تعداد وكلاي پايه يك مشهد : ۷۶۲نفر (مرد : ۶۳۰نفر ـ زن : ۱۳۲نفر )
تعداد وكلاي پايه يك اشتغال موقت در مشهد : ۸نفر (مرد : ۵نفر ـ زن : ۳نفر )
جمع كل وكلاي مشهد : ۷۷۰نفر

تعداد وكلاي پايه يك شهرستانها : ۳۲۵نفر (مرد : ۲۲۵نفر ـ زن : ۹۹نفر )
تعداد وكلاي پايه يك اشتغال موقت در شهرستانها : ۱ نفر (مرد : -- نفر ـ زن : ۱ نفر )
جمع كل وكلاي شهرستانها : ۳۲۶نفر

جمع كل وكلاي كانون وكلاي دادگستري خراسان : ۱۰۹۶نفر

تعداد كارآموزان مشهد : ۶۱نفر (مرد : ۵۲نفر ـ زن : ۹نفر )
تعداد كارآموزان مهمان در مشهد : ۱۱نفر (مرد : ۵نفر ـ زن :۶نفر )
جمع كل كارآموزان مشهد : ۷۲نفر

تعداد كارآموزان شهرستانها : ۳۴۱نفر (مرد : ۲۱۹نفر ـ زن : ۱۲۲نفر )
تعداد كارآموزان مهمان در شهرستانها : ۵نفر (مرد : ۴نفر - زن:۱)
جمع كل كار آموزان در شهرستانها : ۳۴۶نفر

جمع كل كارآموزان كانون وكلاي دادگستري خراسان ۴۱۸نفر
بالا
فهرست اصلي


  * شهرهاي تحت پوشش كانون وكلاي دادگستري خراسان

شهرهاي استان خراسان رضوي :
۱. مشهد و طرقبه
۲. بردسكن(كاشمر)
۳. باخرز(تايباد)
۴. بجستان (گناباد)
۵. تايباد
۶. تربت جام
۷. تربت حيدريه
۸.تخت جلگه
۹. جغتاي (سبزوار)
۱۰. جوين (سبزوار)
۱۱.چناران
۱۲. خواف
۱۳. خليل اباد كاشمر
۱۴.خوشاب (نيشابور)
۱۵. درگز
۱۶. داورزن (سبزوار)
۱۷. رشتخوارتربت حيدريه
۱۸. زاوه
۱۹. زبرخان و قدمگاه نيشابور
۲۰. سرولايت (نيشابور)
۲۱. سبزوار
۲۲. سرخس
۲۳. ششتمدسبزوار
۲۴. صالح آباد تربت جام
۲۵. طرقبه
۲۶. فيض آباد
۲۷. فريمان
۲۸.قوچان
۲۹. كلات
۳۰. كاشمر
۳۱. كوهسرخ (كاشمر)
۳۲. گناباد
۳۳. لطف آباد درگز
۳۴.ميان جلگه
۳۵.نيشابور
شهرهاي استان خراسان شمالي :
۱. اسفراين
۲. بجنورد
۳. شيروان
۴. فاروج
۵. جاجرم
۶. راز و جرگلان بجنورد
۷. مانه و سملقان

شهرهاي استان خراسان جنوبي :
۱. بيرجند
۲. قاينات
۳. نهبندان
۴. سربيشه
۵. خوسف
۶. خضري (قائن)
۷. حاجي آباد (بيرجند)
۸. درميان (بيرجند)
۹. سرايان (فردوس)
۱۰. زيركوه (قاين)
۱۱. بشرويه
۱۲. فردوس
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi