لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري خراسان

  * اعضاء اصلي دادسراي انتظامي
  * آمار دادسرا از سال ۱۳۷۷ تا كنون
-------------------------------------------------------------  *
دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري خراسانبالا
فهرست اصلي


  * اعضاء اصلي دادسراي انتظامي

۱. آقاي محمدامينيان - دادستان دادسراي انتظامي
۲. آقاي عليرضا بني هاشم - معاون اول دادسراي انتظامي
۳. آقاي غلامرضاپردل - دادياردادسراي انتظامي
۴. آقاي محمدتقي صفري - دادياردادسرا
۵. آقاي شهاب ضرغامي - داديار دادسراي انتظامي
۶. آقاي علي شيدا - داديار دادسراي انتظامي
۷. خانم ميرمجتبائي - داديار دادسراي انتظامي
۸. آقاي حميدنيكو-دادياردادسراي انتظامي
۹. آقاي كفاش - دادياردادسرا
۱۰. خانم نسرين ولي زاده - داديار دادسراي انتظامي
۱۱. آقاي صادق زاده طباطبائي- دادياردادسرا
۱۲. خانم مژگان بحرآبادي - دادياردادسرا
۱۳. آقاي حسن ساختماني- داديار دادسراي انتظامي
۱۴. آقاي علي يامي - داديار دادسراي انتظامي
۱۵. آقاي محمدتقي صفاري - داديار دادسراي انتظامي
۱۶. آقاي مهدي خواجوي- داديار دادسراي انتظامي
بالا
فهرست اصلي


  * آمار دادسرا از سال ۱۳۷۷ تا كنون

در سال ۱۳۷۷

تشكيل پرونده از تاريخ ۲۳/۸/۷۷ شروع گرديده است .
۳۳ پرونده تشكيل گرديده .
۱۹ پرونده منجر به منع پيگرد گرديده .
۵ پرونده با كيفر خواست به دادگاه ارسال گرديده .
۲ پرونده در قسمتي منع پيگرد و قسمتي كيفرخواست صادر شده است .
۷ مورد به دليل عدم صلاحيت به كانون متبوع ارسال گرديده است .


در سال ۱۳۷۸

۶۹ پرونده تشكيل گرديده .
۴۳ پرونده منجر به منع پيگرد گرديده .
۲۱ پرونده كيفرخواست صادر گرديده .
۱ مورد در قسمتي كيفرخواست و قسمتي منع پيگرد صادر شده است .
۴ مورد به دليل عدم صلاحيت به كانون متبوع ارسال گرديده است .


در سال ۱۳۷۹

۹۷ پرونده تشكيل گرديده .
۲۵ مورد كيفرخواست صادر شده است .
۶۶ مورد منع پيگرد صادر شده است .
۶ مورد به دليل عدم صلاحيت به كانون متبوع ارسال گرديده است .


در سال ۱۳۸۰

۶۷ پرونده تشكيل گرديده .
۴۹ پرونده منجر به منع پيگرد گرديده .
۱۳ مورد كيفرخواست صادر شده است .
۴ مورد در قسمتي كيفرخواست و در قسمتي منع پيگرد صادر شده است .
۱ مورد به دليل عدم صلاحيت به كانون متبوع ارسال گرديده است .


در سال ۱۳۸۱

۱۰۶ پرونده تشكيل گرديده .
۶۹ مورد منع پيگرد صادر شده است .
۲۹ مورد كيفر خواست صادر شده است .
۳ مورد در قسمتي كيفرخواست و قسمتي منع پيگرد صادر شده است .
۲ مورد عدم صلاحيت و به كانون متبوع ارسال گرديده است .
۲ مورد اخطار كتبي و ۱ مورد قرار اناطه صادر گرديده است .


در سال ۱۳۸۲

۱۳۸ پرونده تشكيل گرديده .
۸۶ مورد منع پيگرد صادر شده است .
۴۰ مورد كيفرخواست صادر شده است .
۷ مورد در قسمتي منع پيگرد و قسمتي كيفرخواست صادر شده است .
۵ مورد به دليل عدم صلااحيت به كانون متبوع ارسال گرديده است .


در سال ۱۳۸۳

۱۷۱ پرونده تشكيل گرديده .
۱۱۳ مورد منع پيگرد صادر شده است .
۲۷ مورد كيفرخواست صادر شده است .
۸ مورد در قسمتي منع پيگرد و قسمتي كيفرخواست صادر شده است .
۷ مورد به دليل عدم صلاحيت به كانون متبوع ارسال گرديده است .
۱۱ مورد جرياني مي باشد
۵ مورد اعمال ماده ۷۷ از طريق رياست محترم كانون .


در سال ۱۳۸۴ تا ۱۰/۱۲/۸۴

۱۸۶ پرونده تشكيل گرديده .
۹۴ مورد منع پيگرد صادر شده است .
۱۹ مورد كيفرخواست صادر شده است .
۸ مورد عدم صلاحيت كه ۵ مورد از آن به دليل داشتن دفتر در مشهد كيفرخواست صادر شده است .
۲ مورد قرار اناطه صادر شده .
۲ مورد تقاضاي اعمال تبصره ۳ ماده ۶ و ارسال به كميسيون كارآموزي .
۴ مورد اعمال ماده ۷۷ از طريق رياست محترم كانون .
۵۷ مورد جرياني و بيش از ۱۵ مورد كه پرونده تشكيل نشده است و در دست اقدام مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi