لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۱۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره ۲۰۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اقدامات تملكي در اجراي ماده۹ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و تبصره۶ ذيل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانوني است.
-------------------------------------------------------------  * راي شماره ۲۰۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اقدامات تملكي در اجراي ماده۹ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و تبصره۶ ذيل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانوني است.

شماره دادنامه: ۲۰۷
كلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي وحيد زينلي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۱، در پرونده كلاسه ۵/۷۱/۶۶۲ شعبه ۵ مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره ۱۵۱۲ مورخ۲۶/۸/۱۳۸۶، در پرونده كلاسه ۳/۸۵/۲۵۲۵ شعبه ۳ و دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۱۳۷۱، در پرونده كلاسه ۷۱/۹/۳۱۱ شعبه ۹ ديوان مبني بر ورود شكايت كه در اعتراض و تجديدنظرخواهي اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۱۳۷۱، صادره از شعبه ۹ ديوان قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي صادر و اعلام گرديده است.
گردشكار: شاكي طي نامه تقديمي اعلام داشته كه في‎مابين راي ۱۵۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ صادره در پرونده كلاسه ۳/۸۵/۲۵۲۵ شعبه سوم مبني بر ورود شكايت از يكسو و آراء ۱۰۸۰ مورخ۳۰/۱/۱۳۷۱ صادره در پرونده كلاسه ۵/۷۱/۶۶۲ شعبه ۵ و ۷۳۴ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ صادره در پرونده كلاسه ۱/۸۷/۹۴۴ شعبه اول و ۳۵۱ مورخ۱/۶/۱۳۷۴ صادره در پرونده كلاسه ت۲/۷۳/۱۸۹ شعبه دوم تجديدنظر مبني بر رد شكايات از سوي ديگر از اين حيث كه در خصوص دلالت احكام بر ابطال اقدامات تمليكي اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده، مشتمل بر احكام متفاوت و متناقض مي‎باشند، تعارض وجود دارد و خواهان صدور راي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد: الف ـ شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۵/۷۱/۶۶۲، موضوع شكايت ۱ـ آقاي زمان زينلي ۲ـ خانمها مريم، مهوش، پريوش و پروين زينلي به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده و به خواسته ابطال تملك پلاك ثبتي به شماره ۹۹۶۲۰ از ۹۷ بخش ۱۵ فارس موسوم به مزرعه يوسف‌آباد، طي دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۱، چنين انشاء راي نموده است: نظر به اينكه اداره آموزش و پرورش با رعايت قانون نحوه تملك اراضي و مستندات مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ در اجراي طرح مصوب با تامين بودجه اجرايي طرح در صدد تملك ملك شكات برآمده و به موجب ماده ۹ قانون زمين شهري، مالكين مكلفند از اراضي باير و داير مزروعي خود به منظور اجراي طرح در اختيار سازمان دولتي قرار دهند، بنابراين با احراز صحت اقدامات اداره آموزش و پرورش آباده حكم به رد شكايت شكات صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۱/۹/۳۱۱، موضوع شكايت آقاي محمدحسن ملك‌نيا به طرفيت اداره آموزش و پرورش آباده به خواسته ابطال آگهي منتشره و تصميم اداره آموزش و پرورش موضوع تملك يك قطعه زمين طي دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۱۳۷۱، چنين انشاء راي نموده است: اولين آگهي مربوط به نياز اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به تملك زمين پلاك ثبتي ۳۱۳۸ واقع در بخش ۱۵ شهرستان آباده به منظور ايجاد فضاي آموزشي در سال ۱۳۶۵ منتشرشده، ليكن با توجه به محتويات پرونده به ويژه آگهي مربوط به تملك پلاك مذكور مندرج در روزنامه كيهان مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۱، مويد عدم وقوع تملك ملك مذكور در مدت نفوذ و اعتبار قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مي‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذكر و اينكه شهرستان آباده در عداد شهرهاي مشمول ضرورت موضوع قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و اصلاحيه مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸ آن منظور نشده است، تصميمات و اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده در خصوص تملك زمين مذكور به استناد قوانين فوق‌الاشعار فاقد وجاهت قانوني است و حكم به ورود شكايت صادر مي‎شود. ج ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت۲/۷۲/۱۸۹، موضوع تجديدنظرخواهي اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده نسبت به دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۱۳۷۱، طي دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۱/۶/۱۳۷۴، چنين انشاء راي نموده است: با توجه به اينكه تملك بعد از تقديم دادخواست به ديوان بوده است و درخواست ابطال آگهي منتشره و تصميم اداره آموزش و پرورش موضوع تملك يك قطعه زمين پلاك مورد بحث به تنهائي قابل طرح در ديوان عدالت اداري نمي‎باشد، لذا دادنامه بدوي فسخ و شكايت شاكي رد مي‎شود. دـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۳/۸۵/۲۵۲۵، موضوع شكايت ۱ـ آقاي محمدمهدي باستاني ۲ـ آقاي محمدابراهيم تقوي و ۳ـ خانم جميله باستاني ۴ـ خانم فاطمه صارمي به وكالت از آمنه باستاني و سهام صداقتي به طرفيت اداره آموزش و پرورش آباده ۲ـ سازمان زمين شهري آباده و به خواسته ابطال عمليات تملك پلاك ثبتي ۳۱۳۰ بخش فارس و تصميمات غيرقانوني طرف‌هاي شكايت به شرح متن دادخواست طي دادنامه شماره۱۵۱۲ مورخ۲۶/۸/۱۳۸۶، چنين انشاء راي نموده است: صرف‌نظر از اينكه شهرستان آباده جزء شهرهائي كه ضرورت اجراي قانون زمين شهري در مورد آن اعمال گردد، نمي‎باشد و هرگونه تملك در اجراي قانون مذكور خلاف ضوابط و مقررات مي‎باشد، توجهاً به اينكه آموزش و پرورش در اجراي تفويض اختيار حاصله از سازمان زمين شهري وقت اقدام به تملك نموده است و با عنايت به صراحت راي شماره ۱۴۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰، هيات عمومي ديوان عدالت اداري داير بر اينكه اختيارات قانوني در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمين شهري براي وزارت مسكن وشهرسازي براساس صلاحيت و موقعيت و شخصيت وزارتخانه مرقوم تصويب و قائم به شخصيت حقوقي آن وزارتخانه بوده و هرنوع تفويض اختيار و واگذاري آن مستلزم تصويب قانون‌گذار است، لذا بخشنامه شماره ۱۴۹۰۸/ل ـ۱/۵۰۰/۱ مورخ۲۳/۵/۱۳۸۶، وزارت مسكن و شهرسازي برخلاف قانون تشخيص و ابطال مي‎گردد. بنا به مراتب با موجه تشخيص دادن شكايت حكم به ورود آن نسبت به سهم شكات صادر و اعلام مي‎گردد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً: تعـارض در آراء شعـب سوم و پنجم ديـوان عدالت اداري احـراز گرديد. ثانياً: نظر به اينكه ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶، در شهرهايي اجرا مي‎شود كه نامشان در فهرست پيوست قانون درج شده باشد و شهر آباده در آن فهرست قرار ندارد، اقدامات تملكي در اجراي ماده قانوني صدرالذكر و تبصره ۶ ذيل آن در شهر مذكور فاقد وجاهت قانوني است، لذا راي شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۵۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶، درحدي كه متضمن مطلب فوق مي‎باشد صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‎گردد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi