لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۲۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تعرفــه خدمـــات خـــاص پزشكـــي قــــانوني
-------------------------------------------------------------  * تعرفــه خدمـــات خـــاص پزشكـــي قــــانوني

رييس دستگاه قضايي ابلاغ كرد (۱۴/۲/۱۳۹۰)
                                       
رييس قوه قضاييه آيين‌نامه تعرفه خدمات خاص پزشكي قانوني شامل تعرفه‌هاي حوزه معاينات، تشريح، آزمايشگاه و كميسيون را در سال جديد به منظور اعمال از تاريخ ۱۵ ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۰ ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعرفه خدمات خاص پزشكي قانوني هر ساله با در نظر گرفتن تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و طبق ماده سه قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور و آيين‌نامه اجرايي ماده ۸ همين قانون، بعد از تاييد رييس قوه قضاييه به منظورعملي شدن به ادارات كل استان‌ها و مراكز ابلاغ مي‌شود.

با ابلاغ آيين‌نامه تعرفه‌هاي جديد، سازمان پزشكي قانوني كشور و كليه ادارات كل، مراكز و شعبه‌هاي تابعه، موظفند تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني در سال ۱۳۹۰ را مطابق تعرفه‌هاي جديد، از تاريخ ابلاغ، اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند و همچنين همه آيين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر هستند.

تعرفه‌هاي ابلاغي در اين زمينه به شرح زير است:


حوزه معاينات


۱ـ كارشناسي پزشكي قانوني براي هر نفر در هر نوبت مراجعه (عمومي، اختصاصي زنان و اختصاصي مردان) (۱۰۰ هزار ريال)

۲ـ كارشناسي روانپزشكي قانوني براي هر نفر در هر نوبت مراجعه (۱۰۰ هزار ريال)

۳ـ تشكيل پرونده و كارشناسي سقط جنين درماني (۲۰۰ هزار ريال)

۴ـ كارشناسي پزشكي قانوني بر بالين بيمار در خارج از مراكز پزشكي قانوني و در محدوده شهر (۴۰۰ هزار ريال)

۵ـ كارشناسي پزشكي قانوني بر بالين بيمار در خارج از مراكز پزشكي قانوني و خارج از محدوده شهر ( ۵۵۰ هزار ريال)

۶ـ كارشناسي پزشكي قانوني براي از كار افتادگي (۲۰۰ هزار ريال)

۷ـ كارشناسي پزشكي قانوني براي تعيين سن (۲۰۰ هزار ريال)

۸ـ كارشناس پزشكي قانوني براي تعيين نقص عضوي (۲۰۰ هزار ريال)، (در خصوص آخرين گواهي در صورتي كه فرد تعرفه كارشناسي پزشكي قانوني و كارشناسي روانپزشكي (رديف ۱ و ۲ ) را پرداخت كرده باشد مابه‌التفاوت تعرفه نقص عضو و كارشناسي فوق‌الذكر اخذ شود.)

۹ـ كارشناس پزشكي قانوني براي تعيين ارش:

۱ـ۹ براي ارش كمتر از ۱% ديه كامل انسان (ـــــ)

۲ـ۹ براي مجموع ارش ۱ تا ۱۰% ديه كامل انسان (۲۴۰ هزار ريال)

۳ـ۹ براي مجموع ارش بيش از ۱۰% و كمتر يا مساوي ۲۵% ديه كامل انسان (۳۰۰ هزار ريال)

۴ـ۹ براي مجموع ارش بيش از ۲۵% و كمتر يا مساوي ۵۰% ديه كامل انسان (۳۸۰ هزار ريال)

۵ـ۹ براي مجموع ارش بيش از ۵۰% و كمتر يا مساوي ۱۰۰% ديه كامل انسان (۴۵۰ هزار ريال)

۶ـ۹ براي مجموع ارش بيش از ۱۰۰% ديه كامل انسان (۵۰۰ هزار ريال)

(درخصوص آخرين گواهي در صورتي كه فرد تعرفه كارشناسي پزشكي قانوني، كارشناسي روانپزشكي ( رديف ۱ و ۲ ) يا كارشناسي پزشكي قانوني براي تعيين نقص عضوي (رديف ۸) را پرداخت كرده باشد مابه‌التفاوت تعرفه ارش و كارشناسي فوق‌الذكر اخذ شود.)

۱۰ـ كارشناسي پزشكي قانوني در مورد رشد جسماني و عقلاني (مجموع تعرفه رديف ۱ و ۲)

۱۱ـ بررسي گواهي استعلاجي كاركنان قوه قضاييه در مراكز معاينات يا كميسيون پزشكي (رايگان)

۱۲ـ بررسي گواهي استعلاجي پرسنل ساير سازمان‌ها و ادارات (۷۰ هزار ريال)

۱۳ـ كارشناسي صحت مزاج جهت استخدام (مجموع تعرفه معاينات و آزمايش‌هاي انجام شده)

۱۴ـ كارشناسي تطبيقي آلات جرم با نوع صدمه (۷۰ هزار ريال)

۱۵ـ عكس‌برداري (فتوگرافي) با رايانه از افراد (رايگان)

۱۶ـ راديوگرافي‌هاي مختلف (بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان)

۱۷ـ تفسير كليشه‌هاي راديوگرافي مجزاي يك ناحيه (۱۵ هزار ريال)، (به ازاي افزايش هر ناحيه ۶ هزار ريال اضافه شود تا سقف ۳۰ هزار ريال)

۱۸ـ تشكيل پرونده و اعلام نظر كارشناسي در مورد روانپزشكي، اختصاصي زنان و يا آزمايش‌ها و موارد مشابه كه در مراكز پزشكي قانوني انجام نمي‌شود (۳۵ هزار ريال)، (در صورتي كه در استعلام انجام شده اين موارد همراه با ساير اقداماتي باشد كه در سازمان انجام مي‌شود، هزينه دريافت نمي‌شود.)


حوزه تشريح

۱۹ـ كاور جسد (۷۵ هزار ريال)

۲۰ـ معاينه جسد و صدور جواز دفن (۲۰۰ هزار ريال)

۲۱ـ نگهداري جسد در سردخانه براي هر شبانه‌روز (رايگان) ( در صورت درخواست شخصي ۲۰۰ ريال)

۲۲ـ حمل جسد از صحنه فوت به پزشكي قانوني (۱۵۰ هزار ريال)

۲۳ـ موميايي كردن جسد و تهيه ملزومات مربوط براي آماده‌سازي و انتقال جسد (۷ ميليون ريال)

۲۴ـ صدور گواهي فوت اجساد معاينه‌شده در پزشكي قانوني (رايگان)

۲۵ـ اعلام‌نظر كارشناسي در خصوص علت فوت اجسادي كه جواز دفن آنها در پزشكي قانوني صادر نشده است (۲۰۰ هزار ريال)، ( در صورت نياز به ارجاع به كميسيون مابه‌التفاوت تعرفه كميسيون دريافت شود.)

۲۶ـ گرافي از جسد (رايگان)


حوزه آزمايشگاه


۲۷ـ آزمايش كامل ادرار در مراجعان سرپايي (۱۵ هزار ريال)

۲۸ـ بيوشيمي ادرار به صورت تك‌درخواستي سرپايي (خون در ادرار، پروتئين در ادرار و ... )، (۱۰ هزار ريال)

۲۹ـ اندازه‌گيري هر يك از فلزات سنگين در مايعات بدن (۵۰ هزار ريال)

۳۰ـ تجسس و تعيين نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعان (۱۱۰ هزار ريال)

۳۱ـ تجسس و تعيين تركيبات آمفتامين و شبه آمفتاميني در ادرار مراجعان (۱۱۰ هزار ريال)

۳۲ـ اندازه‌گيري الكل در هواي تنفسي (۵۰ هزار ريال)

۳۳ـ اندازه‌گيري الكل در خون و نمونه‌هاي غيربيولوژيك به ازاي هر نمونه در مراجعان سرپايي (۸۰ هزار ريال)

۳۴ـ تعيين نوع مواد مخدر، تركيبات آمفتامين و شبه آمفتاميني در نمونه‌هاي غيرزيستي به ازاي هر نمونه (۱۱۰ هزار ريال)

۳۵ـ تعيين درصد خلوص مواد مخدر در نمونه ارسالي به ازاي هر نمونه ( دو ميليون و ۸۰۰ هزار ريال)

۳۶ـ جستجو و تعيين مقدار هر يك از داروها و سموم معين در نمونه‌هاي بيولوژيك افراد زنده به تفكيك در هر نمونه (۱۵۰ هزار ريال)

۳۷ـ آزمايش كامل سم‌شناسي از مواد خوراكي و غذايي به ازاي هر نمونه (۲۸۰ هزار ريال)

۳۸ـ آزمايش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سميت (۳۵۰ هزار ريال)

۳۹ـ تعيين CO در خون جسد (۷۰ هزار ريال)

۴۰ـ بررسي سم‌شناسي در اجساد به ازاي هر نمونه ارسالي به آزمايشگاه (۷۰ هزار ريال) حداكثر مبلغ دريافتي (۲۱۰ هزار ريال)

۴۱ـ نمونه‌برداري از آثار موجود در صحنه (۲۵۰ هزار ريال)

۴۲ـ بررسي آسيب‌شناسي در اجساد به ازاي هر نمونه (۷۰ هزار ريال) حداكثر مبلغ دريافتي (۲۱۰ هزار ريال)

۴۳ـ تجسس اسپرم در جسد به ازاي هر نمونه (۳۰ هزار ريال)

۴۴ـ تعيين گروه خوني جسد (۳۰ هزار ريال)

۴۵ـ تعيين گروه خون لكه (۹۰ هزار ريال)

۴۶ـ تجسس اسپرم در البسه و سواپها در مراجعان سرپايي (۱۰۰ هزار ريال)

۴۷ـ تعيين گروه خوني اصلي و RH در مراجعان سرپايي (۲۰ هزار ريال)

۴۸ـ بررسي ابوت از طريق گروه خوني براي هر نفر (۲۵۰ هزار ريال)

۴۹ـ بررسي نوع HLA كلاس ۲ (۲۷۰ هزار ريال)

۵۰ـ استفاده از PCR براي تشخيص آلل‌هاي هر گروه از HLA كلاس II هر يك به تنهايي (۱۳۰ هزار ريال)

۵۱ـ اسپرموگرام (۲۵ هزار ريال)

۵۲ـ آر.پي.آر (۱۵ هزار ريال)

۵۳ـ به روش الايزا (۹۰ هزار ريال)

۵۴ـ انجام آزمايش DNA TYPING به روش بررسي STR مولكول DNA به ازاي هر نفر (۹۰۰ هزار ريال)

۵۵ـ انجام آزمايش DNA TYPING به روش بررسي DNA ميتوكندري به ازاي هر نفر (يك ميليون و ۱۰۰ هزار ريال)

۵۶ـ انجام آزمايش DNA TYPING به روش بررسي YSTR به ازاي هر نفر (يك ميليون و ۱۰۰ هزار ريال)

۵۷ـ تفسير آزمايش نتايج ژنتيك و اعلام نظر كارشناسي پزشكي قانوني به ازاي هر پرونده (۲۰۰ هزار ريال)

۵۸ـ انجام آزمايش DNA TYPING بر روي نمونه‌هاي (استخوان، دندان، مو، بافت و ...) به ازاي هر نمونه (يك ميليون و ۳۰۰ هزار ريال)

۵۹ـ انجام آزمايش DNA TYPING بر روي مدارك ارسالي (شامل البسه، اشياء، سواپ و آلات قتاله) به ازاي هر نمونه (يك ميليون و ۳۰۰ هزار ريال)

۶۰ـ انجام آزمايش DNA TYPING بر روي بافت بلوك پارافين به ازاي هر قطعه (يك ميليون و ۳۰۰ هزار ريال)

۶۱ـ تعيين توالي نوكئوتيدها در هر نمونه (۶۵۰ هزار ريال)

۶۲ـ انجام ساير آزمايش‌هاي مختلف (بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان)


حوزه كميسيون


۶۳ـ كارشناسي پزشكي قانوني در كميسيون تخصصي (در مركز استان يا شهرستان) (۷۰۰ هزار ريال)

۶۴ـ كارشناسي پزشكي قانوني در كميسيون تخصصي مجدد (در مركز استان) (يك ميليون ريال)

۶۵ـ كارشناسي پزشكي قانوني در كميسيون تخصصي مركزي (در تهران) (يك ميليون و ۳۰۰ هزار ريال)، (در مواردي كه تعرفه اوليه كارشناسي دريافت شده و بنا به تشخيص پزشكي قانوني پرونده به كميسيون پزشكـي ارسال مي‌شود، مابه‌التفاوت تعرفه كميسيون و تعرفه كارشناسي اوليه اخذ شود.)


ساير موارد


۶۶ـ حق ثبت‌نام شركت در سمينار داخلي و خارجي (بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان)

۶۷ـ حق اشتراك شبكه اطلاع‌رساني (بر اساس تعرفه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات)

۶۸ـ خدمات آموزشي و پژوهشي (بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان)

۶۹ـ آبونمان مجله علمي (۶۵ هزار ريال)
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi