لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۳۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره ۳۱۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تعارض آراء در رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است
-------------------------------------------------------------  * راي شماره ۳۱۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تعارض آراء در رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است

تاريخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۳۱۲ كلاسه پرونده: ۹۰/۶۶۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ابوالقاسم منشي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار: نظر به اين كه شعب ۱۶ و ۱۵ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شكات مبني بر ۱ـ صدور حكم بازنشستگي ۲ـ احتساب سوابق خدمت از مهر سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹ آراء متهافتي صادر كرده‎اند، رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه درخواست شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير است:
الف: شعبه ۱۵ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۱۵/۸۸/۱۳۸ با موضوع دادخواست آقاي ابوالقاسم منشي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق خدمتي از مهر ماه سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹، به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به انشاء راي مبادرت كرده است:
« در خصوص شكايت شاكي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق از مهر ماه سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹، با عنايت به اين كه به موجب ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب يك دادخواست بيش از يك خواسته را نمي‎توان اقامه كرد و شاكي بيش از يك خواسته مطرح كرده است لذا به استناد ماده ياد شده قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود. اين قرار مستند به ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.»
ب: شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۱۶/۸۸/۱۰۳ با موضوع دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سابقه خدمتي از مهر ماه سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹ به موجب دادنامه شماره ۷۷۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به انشاء راي مبادرت كرده است:
« در خصوص دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه ۲ كرمان به خواسته تقاضاي صدور حكم بازنشستگي و برخورداري از مزاياي قانوني آن و احتساب سوابق خدمتي از سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹ در سابقه بيمه‎اي. با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكي‎عنه، در خصوص احتساب سابقه از سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹ با توجه به آراء اداره كار مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۷ و ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ دعواي مطرح شده را وارد تشخيص مي‎دهد و در اجراي مواد ۳۶ و ۳۹ از قانون تامين اجتماعي اداره خوانده را به احتساب و پذيرش سوابق خدمتي خواهان در سابقه بيمه‎اي وي مكلف مي‎كند و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر صدور حكم بازنشستگي و مزاياي قانوني آن با توجه به عدم احراز شرايط سني مقرر در ماده ۷۶ از قانون تامين اجتماعي دعواي مطرح شده را موجه نمي‎داند و قرار رد شكايت را صادر و اعلام مي‎دارد. اين قرار قطعي است.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‎كند.

راي هيات عمومي


اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است.
ثانياً: مطابق ماده ۲۷ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: « شكايت متعدد را كه منشاء و مبناي آنها مختلف است نمي‎توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگر آن كه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي كند... » نظر به اين كه رسيدگي به خواسته‎هاي متعدد در پرونده‎هاي موضوع تعارض، قابليت رسيدگي در دادرسي واحد را دارد، راي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ در حدي كه به موضوع در يك دادرسي رسيدگي كرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده شد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi