لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۵۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * عضويت در انجمن محيط زيست
-------------------------------------------------------------  * عضويت در انجمن محيط زيست

همكاران ارجمند
متن زير به استحضار مي رسد خواهشمند است
در صورت تمايل به عضويت در اين انجمن مراتب را به كانون اعلام ضمناْ در صورتيكه پيشنهادي براي اصلاح متن داريد اعلام نظر فرمايند .

ماده ۱ : تعاريف
كانون : كانون وكلاي دادگستري گيلان
انجمن : انجمن وكلاي حامي محيط زيست كانون وكلاي دادگستري گيلان
اداره ي محيط زيست : اداره ي كل حفاظت محيط زيست استان گيلان
ماده ۲ : انجمن وكلاي حامي محيط زيست نتعهد مي گردد سالانه در ده پرونده ي له و عليه اداره ي محيط زيست اعم از كيفري و حقوقي در مراجع قضايي به رايگان معاضدت نمايد .
تبصره : معاضدت در بيش از ده پرونده در صورت تمايل و آمادگي وكلاي عضو انجمن بلامانع است .
ماده ۳ : پرونده هاي معاضدتي موضوع اين آيين نامه از هر حيث مشمول ضوابط و مقررات راجع به معاضدت قضايي مي باشد.
تبصره : وكلا و كارآموزان عضو شاخه با انجام معاضدت در پرونده هاي اداره ي محيط زيست از انجام ساير معاضدت هاي قضايي معاف مي شوند .
ماده ۴ : عضويت در انجمن داوطلبانه است و از طريق تكميل فرم عضويت و اعلام كتبي به كانون محقق مي گردد و خروج از انجمن نيز به همين طريق ميسر است .
ماده ۵ : ارتباط انجمن و اداره ي محيط زيست از طريق دبير انجمن برقرار مي شود .
ماده ۶ : دبير انجمن هر دو سال يك بار با پيشنهاد اكثريت نسبي اعضا و تصويب هيئت مديره ي كانون منصوب مي گردد.
ماده ۷ : كليه ي امور اجرايي انجمن از جمله هماهنگي براي برگزاري جلسات ، سخنراني ها و همايش ها بر عهدي ي دبير انجمن است .
ماده ۸ : هرگونه مذاكره و توافق در خصوص تعهدات اداره ي محيط زيست در راستاي تفاهم نامه ي منعقده پس از تصويب هيئت مديره ي كانون بر عهده ي دبير مي باشد.
ماده ۹ : سالانه شورايي متشكل از سه نفر از اعضا به انتخاب اكثريت نسبي وكلاي عضو جهت تصميم گيري در خصوص برنامه هاي انجمن از قبيل همايش ها ، كارگاه هاي آموزشي و نيز ساير وظايف مقرر در اين آئين نامه تشكيل مي گردد .
ماده ۱۰ : شورا در انتخاب وكلاي مسئول پرونده هاي ارجاعي مخير است و حتي الامكان در هر پرونده دو وكيل همكاري خواهند كرد.
ماده ۱۱ : هر دو ماه يكبار جلسه اي با دعوت از كليه ي اعضا جهت هم انديشي در پرونده هاي مطروحه و ساير موضوعات مرتبط با فعاليت انجمن ، برگزار مي گردد.
ماده ۱۲ : هزينه هاي اياب و ذهاب ، هزينه ي تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مرتبط با پرونده هاي معاضدتي بر عهده ي اداره ي محيط زيست است .
ماده ۱۳ : هرگونه تغيير در آئين نامه ي انجمن با پيشنهاد شورا و تصويب هيئت مديره ي كانون ميسر است .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi