لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * انتخابات پنجمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستر ي گيلان
  * آگهي پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان
-------------------------------------------------------------  * انتخابات پنجمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستر ي گيلان

بسمه تعالي
اطلاعيه
        
انتخابات پنجمين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان در تاريخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ برگزار و به ترتيب آقايان:
۱-        صادق هژير
۲-        مهدي كيواني
۳-        علي اكبر عمراني راد
۴-        احمد بزرگ نيا
۵-        ابراهيم يدك
۶-        شاپور يوسف پورآذر
۷-        محمد رضا ثقتي
۸-        قربان جوان مجرد
به عنوان اعضاي اصلي و علل البدل انتخاب شدند سپس تركيب هيئت مديره به ترتيب زير مشخص شد:
۱-        آقاي احمد بزرگ نيا ...............................رئيس هيئت مديره
۲-         '' ابراهيم يدك ..................................... نايب رئيس
۳-         '' علي اكبر عمراني راد......................... بازرس
۴-         '' مهدي كيواني .................................. منشي
۵-         '' صادق هژير ...................................... عضو اصلي

شماره كانون گيلان:۲۲۳۰۳۶۷
شماره فاكس : ۲۲۲۰۳۷۹
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان

به اطلاع وكلا محترمي كه پروانه وكالت آنها براي اشتغال به وكالت در حوزه استان گيلان صادر شده است، مي رساند روز پنج شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ از ساعت ۹ الي ۱۳ بعد از ظهر در سالن اجتماعات هتل كادوس رشت، به منظور انتخابات پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان گيلان اخذ راي به عمل خواهد آمد.


شرايط انتخاب كنندگان:
۱-وكلا پايه يك مشروط بر اينكه محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.
۲-در حال تعليق از وكالت نباشند.

مقررات مربوط به اخذ راي:
الف: چنانچه روز اخذ راي به هر جهتي مصادف با تعطيلي شود روز بعد از تعطيلي يا تعطيلات – بي آنكه نيازي به دعوت مجدد باشد، در همان ساعت و مكان، اخذ راي به عمل خواهد آمد.
ب: انتخابات جمعي و مخفي است و راي دهنده بايد راي خود را روي اوراقي كه به مهر هيات نظارت ممهور شده، بنويسد.
ج: راي دهنده پس از ارائه پروانه وكالت معتبر، راي خود را در صندوق خواهد انداخت و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن، مقابل اسم خود را امضاء مي نمايد.
د: حق راي براي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده و راي ندهند، ساقط است.
ه: آرايي كه داراي نشان و امضاء باشد، باطل است و اسامي مكرر حساب نمي شود و اسامي زايد بر عده اي كه بايستي انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.
و: از واجدين شرايط انتخاب شدن، كساني كه داراي راي بيشتري هستند، عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاء اصلي، بيش از سايرين داراي راي مي باشند عضو علي البدل، خواهند بود.
ز: در زمان راي گيري، هيچ گونه اظهار، يا اقدام ديگري در جلسه هيات عمومي، جايز نيست و تبليغ موافقت يا مخالفت اشخاص، به كلي ممنوع است.بهمن حيدري نژاد
رئيس هيات نظارت بر انتخابات پنجمين دوره هيات مديره
كانون وكلاي دادگستري گيلان

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi