لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين (صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

ستاد معاضدت كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
  * مصوبات هيات مديره در خصوص عدم حضور وكلا و كارآموزان در واحد معاضدت
  * برنامه حضور وكلا و كارآموزان جهت مشاوره در ستاد معاضدت كانون - تابستان ۱۳۹۰
  * برنامه حضور وكلا و كارآموزان محترم در دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري- تابستان ۱۳۹۰
  * برنامه برنامـه حضـور وكـلا و كارآموزان محتـرم در واحد ارشاد و معاضدت دادگستري - تابستان ۱۳۹۰
  * برنامـه حضـور وكـلا و كارآموزان محتـرم در واحد ارشاد ومعاضدت دادسراي عمومي و انقلاب قزوين -تابستان ۱۳۹۰
  * برنامه حضور وكلا و كارآموزان جهت مشاوره در ستاد معاضدت آوج - تابستان ۱۳۹۰
  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۹
  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۸
  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۷
  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۶
  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۵
-------------------------------------------------------------ستاد معاضدت كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
  * مصوبات هيات مديره در خصوص عدم حضور وكلا و كارآموزان در واحد معاضدت

احتراماْ مطابق مصوبه هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري قزوين با توجه به عدم حضور وكلا و كارآموزان محترم در واحد معاضدت مقرر گرديد

۱- چنانچه وكيل منتخب براي روز تعييني عذر شركت در جلسه دادرسي را داشته باشد بايستي ظرف مدت ۴۸ ساعت قبل از جلسه موضوع را بصورت كتبي با ارائه برگ اخطاريه به ستاد معاضدت تحويل تا اقدامات لازم نسبت به تعيين جانشين انجام شود.

۲- در صورت داشتن ساير عذرهاي قانوني مطابق مقررات اقدام ميگردد.

۳- غير از موارد فوق الذكر عدم شركت در معاضدت تخلف انتظامي محوب و پرونده به دادسرا ارجاع مي شود.

كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

بالا
فهرست اصلي


  * برنامه حضور وكلا و كارآموزان جهت مشاوره در ستاد معاضدت كانون - تابستان ۱۳۹۰

براي مشاهده ليست بر روي لينك زير كليك نماييد.

برنامه حضور وكلا و كارآموزان در واحد معاضدت كانون

بالا
فهرست اصلي


  * برنامه حضور وكلا و كارآموزان محترم در دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري- تابستان ۱۳۹۰

براي امشاهده ليست بر روي لينك زير كليك نماييد.

برنامه حضور وكلا و كارآموزان در دفتر حمايت از زنان و كودكان دادگستري

بالا
فهرست اصلي


  * برنامه برنامـه حضـور وكـلا و كارآموزان محتـرم در واحد ارشاد و معاضدت دادگستري - تابستان ۱۳۹۰

براي مشاهده ليست بر روي لينك زير كليك نماييد.

برنامه حضور وكلا و كارآموزان در واحد معاضدت دادگستري

بالا
فهرست اصلي


  * برنامـه حضـور وكـلا و كارآموزان محتـرم در واحد ارشاد ومعاضدت دادسراي عمومي و انقلاب قزوين -تابستان ۱۳۹۰

براي مشاهده ليست بر روي لينك زير كليك نماييد.

برنامه حضور وكلا و كارآموزان در واحد معاضدت دادسرا

بالا
فهرست اصلي


  * برنامه حضور وكلا و كارآموزان جهت مشاوره در ستاد معاضدت آوج - تابستان ۱۳۹۰

براي مشاهده ليست بر روي لينك زير كليك نماييد.

برنامه حضور وكلا و كارآموزان در واحد معاضدت آوج

بالا
فهرست اصلي


  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۹

ماه تعداد كل مراجعين تعداد افراد معرفي شده به وكلاي معاضدتي تعداد افراد معرفي شده به وكلاي تسخيري
فروردين ماه ۲۳ ۱۵ ۰
ارديبهشت ماه ۳۱ ۲۲ ۱۴
خرداد ماه ۱۶ ۹ ۳
تير ماه ۲۰ ۷ ۱۱
مرداد ماه ۳۶ ۱۵ ۵
شهريورماه ۲۴ ۱۳ ۳
مهر ماه ۱۵ ۱۲ ۳
آبان ماه ۳۳ ۹ ۸
آذر ماه ۱۹ ۱۳ ۶
جمع كل ۲۲۷ ۱۱۵ ۴۳

بالا
فهرست اصلي


  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۸

ماه تعداد كل مراجعين تعداد افراد معرفي شده به وكلاي معاضدتي تعداد افراد معرفي شده به وكلاي تسخيري
فروردين ماه ۵ ۳ ۱
ارديبهشت ماه ۳۳ ۱۶ ۲
خرداد ماه ۳۱ ۱۶ ۱
تير ماه ۳۰ ۱۶ ۱
مرداد ماه ۳۴ ۱۷ ۳
شهريورماه ۲۷ ۱۴ ۱
مهر ماه ۱۹ ۱۳ ۲
آبان ماه ۲۲ ۱۲ ۴
آذرماه ۱۴ ۱۴ ۷
دي ماه ۳۷ ۲۳ ۰
بهمن ماه ۴۶ ۱۰ ۱
اسفندماه ۳۰ ۹ ۱
جمع كل ۳۲۸ ۱۶۳ ۲۴

بالا
فهرست اصلي


  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۷


ماه تعداد كل مراجعين تعداد افراد معرفي شده به وكلاي معاضدتي تعداد افراد معرفي شده به وكلاي تسخيري
فروردين ماه ۲۲ ۲۲ ۶
ارديبهشت ماه ۲۹ ۳۲ ۲
خرداد ماه ۲۱ ۱۷ ۵
تير ماه ۲۳ ۱۹ ۲
مرداد ماه ۲۲ ۱۵ ۳
شهريور ماه ۲۷ ۲۷ ۲
مهر ماه ۲۲ ۱۳ ۵
آبان ماه ۱۶ ۹ ۳
آذر ماه ۱۵ ۱۲ ۱
دي ماه ۲۳ ۹ ۱
بهمن ماه ۲۳ ۶ ۲
اسفند ماه ۱۲ ۳ ۷
جمع كل ۲۱۱ ۱۵۴ ۳۹

بالا
فهرست اصلي


  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۶ماه تعداد كل مراجعين تعداد افراد معرفي شده به وكلاي معاضدتي تعداد افراد معرفي شده به وكلاي تسخيري
فروردين ماه ۲۰ ۱۴ ۲
ارديبهشت ماه ۳۳ ۳۰ ۳
خرداد ماه ۲۶ ۲۲ ۲
تير ماه ۲۸ ۲۴ ۴
مرداد ماه ۲۰ ۱۶ ۴
شهريور ماه ۱۸ ۸ ۶
مهر ماه ۲۰ ۱۰ ۶
آبان ماه ۲۸ ۱۶ ۱
آذرماه ۳۸ ۱۴ ۶
دي ماه ۲۹ ۱۹ ۴
بهمن ماه ۵۷ ۴۳ ۷
اسفندماه ۲۴ ۷ ۸
جمع كل ۳۴۱ ۲۲۳ ۵۳

بالا
فهرست اصلي


  * آمار مراجعين به ستاد معاضدت در سال ۱۳۸۵

ماه تعداد كل مراجعين تعداد افراد معرفي شده به وكلاي معاضدتي تعداد افراد معرفي شده به وكلاي تسخيري
فروردين ماه ۴۲ ۱۵ ۴
ارديبهشت ماه ۷۶ ۱۷ ۶
خرداد ماه ۳۴ ۸ ۱۰
تير ماه ۳۰ ۱۰ ۴
مرداد ماه ۴۴ ۱۲ ۷
شهريور ماه ۳۶ ۱۳ ۴
مهر ماه ۳۵ ۹ ۴
آبان ماه ۱۸ ۳ ۹
آذر ماه ۱۷ ۱۲ ۴
دي ماه ۳۳ ۱۲ ۱۰
بهمن ماه ۳۶ ۱۰ ۱۱
اسفند ماه ۴۰ ۱۹ ۷
جمع كل ۶۴۳ ۱۴۰ ۸۰

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi