لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۲۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * كميسيون حقوق بشر كانون وكلا و اهداف پيش رو
  * اطلاعيه در رابطه با آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * معاونت خاموش
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون كرمانشاه در سال ۱۳۸۸
  * اسامي تكميل ظرفيت آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * هم انديشي نقش و جايگاه دادگستري، نيروي انتظامي و كانون وكلا در حفظ حقوق شهروندي
-------------------------------------------------------------  * كميسيون حقوق بشر كانون وكلا و اهداف پيش رو

شهاب تجري
دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
                                       
بدون اينكه بنا داشته باشم وارد مباني تفكر حقوق بشر و تاريخچه شكل گيري آن بشوم و بي آنكه با سوء نيت تولد آنرا در جوامع غربي به شكل امروزين آن بررسي كنيم ، بايد عرض نمايم بدون ترديد يكي از اصلي‌ترين دلايل شكل گيري حقوق بشر حفظ كرامت انسان و قرار گرفتن او در جايگاه شايسته اش در طول حيات و فراهم كردن زندگي بهتر براي او بوده است. آنگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي حقوق بشر به صراحت ذكر شده و در مواد اين متون انعكاس يافته است. زيرا زير پا نهادن كرامت انساني با عدم رعايت حقوق وي عامل اصلي تيره بختي بشر و شقاوتهاي زندگي قلمداد مي‌شد.
لذا چون انسان مكرم است و به واسطه شان و جايگاه انسانيش كه بسيار رفيع و درخور احترام است ، پاره اي از حقوق براي وي به رسميت شناخته شده تا هم شان والاي انساني او محفوظ بماند و هم مقدمات رسيدن به صلح ، عدالت ، امنيت و آرامش در جوامع فراهم شود. اين در حقيقت يكي از ابعاد تئوريك پيدايش حقوق بشر امروزي است كه در عمل نيز مكانيسمهاي متعددي جهت دستيابي به اهداف و آرمانهاي آن نيز طراحي شد كه تا حد قابل توجهي به پيشرفت حاصل گرديد.
ايرانيها نيز از قديم الايام پايبندي خود را به حفظ كرامت انسان اعلام نموده اند، چه در آيين زردتشت ، يا منشور حقوق بشر كوروش يا با پذيرش دين اسلام كه در همه آنها كرامت انسان به شكل ويژه مورد توجه قرار گرفته است.
مثلاً در گاتاها آمده است «... راهي كه انديشه به آزادي اختيار كند، اراده و ايمان نيز از آن پيروي خواهد كرد» كه حكايت از ارج نهادن به يكي از بارزترين وجوه كرامت انسان يعني آزادي تفكر و انديشه دارد.
در خصوص كوروش كبير و شيوه زمامداري او كه مبين مكرم دانستن شهروندان و انسانها با احترام به عقايد و شان انساني آنها بوده است نيز سخنهاي بسيار رفته و لوح بجاي مانده از وي به عنوان اولين اعلاميه حقوق بشر، سند افتخار آميزي براي ايرانيان در خصوص پايبندي به كرامت انسان به شمار مي‌رود.
اسلام نيز به عنوان دين موردقبول ايرانيها كه با آغوش با زآنرا پذيرفتند ، به گونه اي قابل توجه و تامل برانگيز كرامت انسانها را بدون توجه به نژاد، رنگ، زبان و حتي مذهب و دين مورد توجه قرار داده است.
مثلاً خداوند در آيه ۷۰ از سوره مباركه اسراء مي‌فرمايد:« و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر .... » يعني خداوند فرزندان آدم را كرامت و بزرگي بخشيده است، بدون در نظر گرفتن دين، مذهب، نژاد و ... . و او را واجد شان و جايگاه رفيع خليفه الهي گرانيده است.
حديثي نيز از پيغمبر اسلام (ص) نقل شده است كه فرمودند: « الخلق كلهم عيال الله و احبهم اليه انففعهم لهم» در اينجا نيز تمامي مردمان دودمان و خانواده خداوند ناميده شده اند و محبوبترين آنها نزد خداوند كسي است كه براي انسانها منشا خير باشد نه فقط براي مومنان يا مسلمانها.
در اين خصوص از مولاي متقيان نيز روايات گوناگوني نقل شده است و ايشان در نهج البلاغه مروج كرامت انسانها بدون تبعيض مي‌باشند از جمله آنجايي كه به مالك اشتر نامه مي‌نويسد و مردم را بدون معيارهاي تبعيض آميز و حتي بدون توجه به تفاوت در دين آنها را هم شان مالك خطاب مي‌كند : « .... فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق».
يا در جاي ديگر مي‌فرمايد: « الناس يولدون و يظلون احراراً متساوين في الحقوق».
يعني وي حقوق مساوي را براي تمام انسانها به رسميت مي‌شناسد.
يا « انسان اخوالانسان احب ام كره» انسان برادر انسان است چه بخواهد چه نخواهد.
يا باز اوست كه مي‌فرمايد « الانسان سواسيه كاسنان المشط» انسانها باهم برابرند مثل دنداه هاي شانه . اينها و دهها مورد شبيه به اين در آيات و روايات ما وجود دارد كه انسان را بواسطه انسان بودنش مكرم مي‌داند و در اين كرامت هم همه برابر هستند و تبعيضي بين آنها وجود ندارد.
حال سوال اينست با عنايت به وحدت و اشتراكي كه در اين مبناي اصلي تئوريك مابين ايرانيان و غربيها در زمينه حقوق بشر وجود دارد چرا به نتايج عملي مشابه نيز منجر نشده است؟
مي‌توان در اين خصوص دلايل متعدد ذكر كرد و از زواياي گونه گون موضوع را مورد كنكاش قرار داد، اما در اينجا بنده به ذكر يكي از مهمترين دلايلي كه پاره اي از متفكران ما نيز برآن انگشت تاكيد گذاشته اند و بسيار نيز تاثيرگذار است.
بسنده مي‌كنم كه به زعم اينجانب مي‌تواند مسير حركت كميسيون حقوق بشر كانون را نيز تا حدودي ترسيم كند، و آن اينكه از لحاظ فرهنگي جامعه ما در اغلب بخشهاي آن (خانواده، حكومت، اجتماع، فرهنگ و ...) نگاهش و تفكرش تكليف مدار است به عبارت ديگر روابط مختلف اجتماعي بيشتر بر مبناي تكليف شكل مي‌گيرد تا حقوق. مثلاً در روابط خانوادگي آنچه كه نمود و ظهور آشكارتر دارد تكليف افراد در مقابل هم است نه حقوق آنها.
در جامعه آنچه كه بيشتر موردتوجه قرار مي‌گيرد و همه علاقه مندند روابطشان را براساس آن تنظيم كنند و در حقيقت از ديگران انتظار دارند ، داشتن و انجام تكاليف است نسبت به خودشان ولي كمتر به اين مي‌انديشند كه حق ديگران چيست؟ به تعبير ديگر بيشتر به اين فكر مي‌كنند كه تكليف ديگران چيست؟ نه حقوق آنها؟
و اين در خصوص حكومت نيز صادق است و حاكميت بيشتر تكليف شهروندانش را مدنظر قرار مي‌دهد تا حقوق آنها.
مثلاً در جامعه ما سن تكليف وجود دارد و مورد تاكيد قرار مي‌گيرد اما كمتر از سن حق سخن به ميان مي‌آيد و نسبت به آن حساسيت نشان داده مي شود.
اين در حاليست جوامعي كه در آنها حقوق بشر عملاً به اجرا در آمده مردم آنها در بخشهاي مختلف فرهنگ حق طلبي ، حق مداري را در ميان خود بسط و ترويج داده اند لذا در تمامي مسائل و موضوعات ابتدا مي‌پرسند كه حق آنها چيست؟ و اين پرسش مورد احترام همه نيز هست حتي حاكمين و دولتها.
لذا اگر وجهه همت كميسيون حقوق بشر ، گسترش فرهنگ حق انديشي، حق مداري و حق طلبي باشد، هم زمينه را براي گسترش حقوق بشر فراهم نموده و هم اعتقادات ديني و اسلامي را ترويج داده است.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه در رابطه با آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

تاريخ توزيع كارت و محل برگزاري آزمون
                                       
باتوجه به مندرجات آگهي ثبت نام ، به اطلاع كليه داوطلبان اخذ پروانه كارآموزي وكالت كه درمهلت مقرر وطبق ضوابط اعلام شده دراگهي مذكور نسبت به ثبت نام ازطريق اينترنت وسايت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نموده اند ، ميرساند با دردست داشتن مدارك مندرج در اين اطلاعيه و طبق جدول زمانبندي جهت دريافت كارت شركت درازمون اقدام نمايند .

مدارك موردنياز جهت دريافت كارت شركت درآزمون :
۱-اصل وكپي شناسنامه عكسدار يا كارت ملي
۲-اصل وكپي مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) دررشته هاي اعلام شده (منطبق با آگهي آزمون)
۳-اصل وكپي مدرك نظام وظيفه درخصوص آقايان (كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ، گواهي اشتغال به تحصيل درمقاطع كارشناسي ارشد ،دكتري، حوزوي ياگواهي اشتغال به كار درنيروهاي مسلح منطبق با آگهي آزمون)
۴-اصل فيش بانكي هزينه ثبت نام
۵-پرينت ثبت نام اينترنتي به همراه كد رهگيري وشماره پرونده
۶ - اصل مدرك سهميه ايثارگري

تذكرات :
۱-داوطلبان بايد شخصا براي دريافت كارت به محل توزيع كارت مراجعه نمايند
۲-همراه داشتن مدارك فوق براي دريافت كارت الزاميست . بنابراين درصورت همراه نداشتن مدارك به هيچ وجه كارت ورود به جلسه تحويل نخواهد شد وهيچگونه مسوليتي متوجه متصديان توزيع كارت نخواهد بود.
۳-با توجه به الزام ارائه اصل فيش بانكي جهت دريافت كارت شركت درآزمون ، هيچگونه عذري دراين خصوص مسموع نبوده ودرصورت عدم ارائه اصل فيش متقاضي ملزم به پرداخت مجدد هزينه ثبت نام خواهد بود
۴-محل برگزاري آزمون هنگام توزيع كارت شركت درآزمون اعلام خواهد شد
۵-تاكيد ميشود صدور كارت شركت در ازمون دليل تاييد مدارك متقاضيان براي صدور پروانه كاراموزي توسط كانون وكلاي دادگستري نمي باشد .

نشاني محل توزيع كارت :
كرمانشاه- ميدان مركزي - كوچه ۱۳۰ - پلاك ۵ - كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
تاريخ توزيع كارت :

چهارشنبه ۴/۹/۸۸
پنجشنبه ۵/۹/۸۸
ساعت توزيع كارت :
۸ صبح الي ۱۲
۱۴ الي ۱۷

محل آزمون: انتهاي بلوار شهيد جعفري (كسري) - شهرك ژاندارمري - ميدان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه.
بالا
فهرست اصلي


  * معاونت خاموش

احسان زررخ
كارآموز وكالت و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
                                       
مقاله حاضر در شماره ۲۴-۲۳ ماهنامه تعالي حقوق وابسته به دادگستري استان خوزستان به چاپ رسيده است.

پيش از ورود به بحث لازم مي دانم مقصود خويش از اصطلاح معاونت خاموش را توضيح دهم. اين نوع از معاونت را از آن جهت خاموش ناميدم كه اولا در قوانين جزايي ما در خصوص جرم انگاري و مجازات آن سكوت شده است و ثانيا اشخاصي كه مرتكب آن مي شوند از عمل خويش نا آگاهند و به طور ناخواسته مرتكب آن مي شوند. معاونت در لغت به معناي مساعدت، هم ياري و كمك و از مفاهيم مثبت در ادبيات ماست. لكن در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسي بحث معاونت از آن معناي خوب و مثبت فاصله گرفته و در معناي كيفري و منفي داخل مي شود، در واقع در حقوق جزا معاونت در جرم كه عملي ناپسند است مد نظر مي باشد.

در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي احكام ، شرايط و مصاديق معاونت به طور كلي مطرح شده اند و حقوقدانان ما معاونت را تنها در چهارچوب مصاديق ياد شده در ماده موصوف دانسته اند. مصاديق مذكور عبارتند از: تحريك، ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه و فريب و نيرنگ، تهيه وسايل ارتكاب جرم، ارائه طريق ارتكاب و تسهيل وقوع جرم. اينها اعمالي هستند كه شخص با ارتكاب آنها مشمول عنوان معاونت در جرم مي شود، البته اين مسئله زماني معنا مي يابد كه شخص در عنصر مادي جرم دخالت نداشته باشد، كه در اينصورت شريك در جرم محسوب مي شود.
قانونگذار در ماده اخيرالذكر علاوه بر تعيين مصاديق، شرايط سه گانه اي را در تبصره اول آن به منظور تحقق معاونت در نظر گرفته كه عبارتند از: وحدت قصد، تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم. هدف از بيان اين مقدمات بديهي، بررسي لزوم وجود اين شرايط در معاونت خاموش است؛ بدين معنا كه آيا وجود اين شروط در معاونت خاموش الزامي است؟ با ذكر چند مثال مقصود خويش از معاونت خاموش را روشن ساخته و سپس به تعريف و تحليل آن از منظر جزايي و جرم شناسي خواهم پرداخت. همگان ماجراي بيجه را در خاطر دارند و به نظر بعيد مي رسد كه به اين سرعت از اذهان جامعه پاك شود. جواني كه به پسربچه هاي بسياري تجاوز نمود و آنها را به قتل رساند. يكي از علل عمده ارتكاب آن اعمال اختلالات رواني ناشي از تجاوزاتي بود كه در دوران كودكي به وي صورت گرفته بود، لكن اين علت تامه نبود و علل ديگري نيز وجود داشت كه ما تنها به دنبال بررسي يكي از آنها هستيم. به راستي چه عاملي سبب شد كه وي توانايي انجام اين اعمال را به دست آورده و شناسايي و دستگيري وي نيز اين قدر طولاني شود؟ شايد عده اي ناتواني نيروي انتظامي را مطرح كنند كه به نظرمنطقي نمي آيد، خصوصا در سال هاي اخير نيروهاي انتظامي ما داراي توانايي و قابليت بسيار گشته اند و تا حدودي نيز به علوم روز مجهز گرديده اند؛ البته اين موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت كه در جامعه ما مجرمين حرفه اي به معناي واقعي كلمه كه داراي امكانات و تخصص هاي پيشرفته و سازماندهي قوي باشند به آن شكل وجود ندارد و همين امر كار را بر نيروهاي انتظامي آسان نموده است، زيرا غالب جرايم مهم در كشور ما به صورت احساسي و ناگهاني (اعم از غلبه عواطف، تنگناهاي مالي و...) و از سوي افراد عادي جامعه صورت مي گيرد و تنها جرايم مالي خاص نظير كلاهبرداري توسط افرادي با ضريب هوشي بالا صورت مي گيرد كه اين نيز از خصايص بزه كلاهبرداري است.

از اين مورد كه بگذريم عده اي دلايل ديگري چون نارسايي دستگاه قضايي، هوشياري مرتكب (كه با توجه به توضيحات فوق الذكر صحيح به نظر نمي رسد)، انتخاب قربانيان از طبقات ضعيف جامعه (بحث انتخاب بزه ديده از سوي مرتكب جرم و علت انتخاب افراد خاص در زمره موضوعاتي است كه بسيار در پيشگيري از جرم و كاهش تبهكاري موثر است و حال آنكه تا كنون به صورت علمي و مستدل در قالب كتاب، پايان نامه و يا مقاله علمي بدان پرداخته نشده است و اميد مي رود در آينده تحقيقاتي را در اين زمينه شاهد باشيم) و ممسائلي از اين دست را بيان مي كنند كه هر چند در تحقق اين بزه بي تاثير نيستند لكن ارزش علتي را كه ما در اين نوشتار بدان خواهيم پرداخت ندارند. به منظور تقريب ذهن مخاطبان به علت مورد نظر و نيز درك اهميت آن مثال ديگري را به طور خلاصه بيان مي دارم و سپس به استدلالات خويش در اين باب مي پردازم. پرونده قتل كودكاني را كه همين چندماه قبل در يزد رخ داد به خاطر داريد؛ به نظر شما علت عمده تحقق آن سواي از علل رواني و دروني مرتكب چه بوده است؟ علت پيچيدگي كشف اين جرم و توسل جستن به نيروهاي زبده آگاهي تهران در اين باره چه بوده است؟ شايد دلايل پيش گفته در مورد مثال قبلي مطرح شود لكن به نظر نگارنده هيچ يك از آنها علت تامه تحقق اين دسته از جرايم و دشواري كشف آنها نيستند.

جرايمي از اين دست را مي توان جرايم متكي بر مكان دانست كه عامل مكان نقشي عمده اي را تحقق آنها بازي مي كند. تا به حال چند بار در صفحه حوادث نشريات خوانده ايد كه فردي در محل متروكي به قتل رسيده، دختري در باغي مورد تجاوز قرار گرفته و يا ساختمان هاي متروكه محل تجمع اراذل و اوباش و معتادين شده است. در همين مثال بيجه محل ارتكاب اعمال وي كوره هاي متروكه اطراف پاكدشت بوده است، كه اجساد را نيز در همان اماكن دفن نموده بود كه اين امر سبب دشواري تعقيب وي شده بود؛ در رابطه با متجاوز و قاتل يزدي نيز همين مورد صدق مي كند و در ساير موارد مشابه هم همين مورد صدق مي كند و غالب ما بدان آگاهيم و حتي در ساخت فيلم ها و سريال هاي جنايي نيز مجرمين را در همين محل ها نشان مي دهيم، لكن هيچ گاه به اهميت نقش اين عامل در تحقق جرايم توجه نكرده ايم. به نظر مي رسد پس از بيان اين مثال ها مقصود نگارنده از معاونت خاموش روشن شده باشد. معاونت خاموش در واقع عملي است كه از سوي صاحبان اماكن متروكه صورت مي گيرد، زيرا آنها با متروكه رها كردن ملك خويش و بي توجهي به آن و عدم انجام اقداماتي چون حصاركشي، تعبيه قفل مناسب، قراردادن نگهبان و .... مكاني مناسب را جهت انجام دادن اقدامات مجرمانه فراهم مي آورند و از اين طريق به دو روش عمده كه عبارتند از: تسهيل عمل مجرمانه و فراهم نمودن وسايل در بزه معاونت و همكاري مي نمايند. اين موضوع هم از ديد جزايي يا به تعبيري حقوقي قابل بررسي است و هم از ديد جرم شناختي، كه در نوشتار حاضر سعي شده است به طور اجمال به هر دوي اينها پرداخته شود. بررسي معاونت خاموش از ديدگاه حقوق جزا هدف ما در اين بخش بررسي نظري قواعد معاونت و امكان سنجي جرم انگاري اين مورد (معاونت خاموش) با قوانين جاري كشور است. در اين بررسي مي بايست به قواعد معاونت در قوانين كيفري ايران نظري انداخته و در پرتو اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به تحليل اين موضوع بپردازيم.

در اين راستا ابتدا ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين ماده مصاديق معاونت به شرح پيش گفته مطرح شده است و حال آنكه در تمامي آنها شرط وحدت قصد و اقتران زماني نيز بيان شده است. در خصوص معاونت خاموش، صاحبان املاك متروكه غالبا چنين قصدي ندارند و اكثر آنها يا در خارج از كشور به سر مي برند و يا افراد مسني هستند كه از وضعيت املاك خويش اطلاع درستي ندارند و يا وراثي هستند كه در تقسيم ملك به ارث رسيده با يكديگر اختلاف دارند. در صور مطروحه فوق به هيچ وجه سوء نيت در تحقق معاونت وجود ندارد و حتي گاها اين افراد مدت ها پس از كشف جرايم نيز از وجود آنها بي خبرند. اغلب اين اماكن فاقد حفاظ لازم هستند و هر شخصي مي تواند وارد آنها شده و از اين اماكن سوء استفاده نمايد؛ سوالي كه مطرح مي شود آن است كه آيا اين غفلت و بي احتياطي را مي توان موجبي براي مسئوليت و در نتيجه مجازات مالكين املاك مذكور دانست؟ در قواعد راجع به معاونت بي احتياطي از مصاديق معاونت قلمداد نشده است و لذا نمي توان افراد مذكور را به جرم معاونت مجازات نمود، هر چند كه از بارزترين مصاديق معاونت است. علاوه بر اين اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها نيز مانع پذيرش امكان پذيرش مسئوليت براي اين دسته از افراد در اين مورد خاص مي شود زيرا وفق ماده ۲ قانون مجازات اسلامي هر فعل و يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد قابل مجازات است و حال آنكه در خصوص اين نوع خاص از معاونت چنين چيزي در قانون پيش بيني نشده است. در ضمن در اين مورد خاص معاونت از طريق ترك فعل صورت گرفته كه در امكان تحقق معاونت به صورت ترك فعل، شبهه وجود دارد.

توسعه مباحث در اين قسمت و در اين مجال اندك عملي نيست و و تنها به اين نكته بسنده مي شود كه از ديد علمي همانگونه كه پيشتر گفته شد اين نوع از معاونت قابل مجازات با قانون فعلي نيست و مقنن مي بايست نسبت به جرم انگاري اين مورد تحت يك عنوان خاص جزايي اقدام نمايد. بررسي معاونت خاموش از ديدگاه جرم شناسي در علوم جرم شناسي كه به شاخه هاي گوناگوني تقسيم مي شوند، مباني نظري حقوق جزا مد نظر نيست و رعايت اصول حاكم بر آن نيز ضرورتي ندارد و جرم شناس (در معناي عام) تنها به كشف علت جرايم و ارائه راه حل هايي براي آنها توجه دارد؛ هر چند كه اين راه حل ها و تحليل ها مغاير اصول و قواعد علوم جزايي باشد. در بحث ما نيز علم جرم شناسي سواي از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به بررسي معاونت خاموش مي پردازد. از ديدگاه اين علم محيط نقش مهمي را در تحقق اعمال مجرمانه ايفا مي كند و نظريات شاو و مك كي، تورسن سلين و ساير بزرگام مكتب شيكاگو آن را تائيد مي كند.

ايشان در نظرات خويش به نقش مكان هاي جرم زا (خوصوصا در حواشي شهر نيويورك) تاكيد مي كنند، كه به نظر با توجيهاتي كه ما در خصوص فرضيه معاونت خاموش مطرح كرديم منطبق است. در مجموع بايد اذعان نمود كه نقش اماكن در ارتكاب جرم انكار نشدني است و مي بايست در قالب پيشگيري وضعي به آن توجه نمود. زيرا يكي از بهترين را هاي كاهش جرايم در سطح جوامع از بين بردن محل هاي مستعد براي ارتكاب جرم است. نتيجه گيري و ارائه راهكار بايد اذعان نمود كه اين نوع از معاونت كه به طور ناخواسته محقق مي شود زمينه بروز جرايم هولناكي را فراهم مي كند كه تاثيرات رواني و اجتماعي بسياري بر جامعه ما دارند و هر چند مرتكبين آنها هيچ گونه قصدي در ارتكاب اين اعمال ندارند، لكن مرتكب بي احتياطي و بي مبالاتي جبران ناپذير شده اند. از اين رو دستگاه قضايي كه در چهارچوب اصول و قواعد دست و پاگير به دام افتاده است، نمي تواند به درستي با اين دسته از اعمال كه امنيت جامعه را به خطر مي اندازد مقابله نمايد و نيازمند قوانين جديدي است تا بتواند به مسئوليت اصلي خويش كه همانا پيشگيري و مقابله با جرايم است عمل كند. لذا بر قانونگذار واجب است تا با وضع قوانيني مالكين املاك متروكه را موظف سازد تا نسبت به تامين امنيت املاك خويش اقدام نموده و مانع سوء استفاده مجرمين از آنها شوند. در اين راستا وضع جزاي نقدي در مورد مالكين اموالي كه به صورت متروك و بدون استاندارد هاي ايمني لازم رها شده اند راهكاري مناسب و كاربردي است و در صورتي كه مالكين اين قبيل اماكن نسبت به انجام اقدامات لازم بي توجهي نمايند قوه قضائيه بتواند نسبت به تخريب سازه هاي اين چنيني احكامي را صادر نمايد. اين اقدامات ساده مي تواند تا حد زيادي از بروز جرايم خشن و هولناك در سطح جامعه ممانعت به عمل آورد.
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون كرمانشاه در سال ۱۳۸۸

زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت و مدارك مورد نياز
                                       
پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام لازم است با در دست داشتن مدارك لازم به ترتيب مقرر در ذيل جهت ثبت نام به كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام (واقع در كرمانشاه - ميدان مركزي- كوچه ۱۳۰-پلاك ۵) مراجعه نمايند.

نفرات ۳۵-۱ سهميه آزاد :در تاريخ ۳/۱۱/۸۸

نفرات ۷۰-۳۵ سهميه آزاد و نفرات ۷-۱ سهميه ايثارگران : در تاريخ ۴/۱۱/۸۸

مدارك لازم جهت ثبت نام:

۱- ۱۲ قطعه عكس ۴*۳ و ۶ قطعه عكس ۴*۶

۲- كپي مصدق تمام صفحات شناسنامه

۳- كپي مصدق كارت ملي

۴- كپي مصدق كارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه

۵- كپي مصدق مدرك كارشناسي حقوق يا فقه و مباني حقوق

۶- پذيرفته شدگان داراي سهميه ايثارگري، ارائه گواهي معتبر از نهاد مربوطه


اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
۲۱ دي ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۲۱
براساس مصوبه هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام نفرات ۱-۷۰ سهميه آزاد و نفرات ۱-۷ سهميه ايثارگران آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام به عنوان نفرات پذيرفته شده مشخص شدند.
اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۸ ( سهميه آزاد )
۱-علي اكبر شكري
۲- هادي خادمي پيرايش
۳- سامان قاضي زاده
۴- مهران مستي
۵- بابك حيدريان
۶-مصطفي گراوند
۷- سارينا سحرخيزكنارسري
۸-شهناز اله ويسي
۹- مازيار رستمي
۱۰-سوده رحيم بخش
۱۱-جواد پور كرمي
۱۲-مينا بهراميان
۱۳- محمد صفري
۱۴- ماه گل نيكوكار شهير
۱۵-سجاد ملايري
۱۶-عارف علينژاد ساروكلايي
۱۷-خديجه قادري
۱۸- پرستو چراغي
۱۹-معصومه صفري
۲۰-حمزه ايزدي
۲۱- فايزه خداداديان
۲۲-محمود صديقي اسكي
۲۳-اسداله منصوري زلاني
۲۴- فرناز جلالي
۲۵-مهدي دوست محمدي
۲۶-محمدرسول شايگان
۲۷-محمد نظري
۲۸-احمد حبيبي
۲۹-مژگان جوانبخت
۳۰-عاطفه جديدي مياندشتي
۳۱-مژده كبودوندي
۳۲-حسين باشي ورشوساز
۳۳-نسيم دارابي
۳۴- اعظم ملك محمدي معمار
۳۵-محسن منصوري
۳۶-علي صالحي
۳۷- طيبه معصومي
۳۸-آرمان بهزادي
۳۹- ميترا درفشي
۴۰-مريم خزايي
۴۱-علي مرتضي شاه محمدي
۴۲-الهام جهانگرد
۴۳- شكوفه جيحون تبار
۴۴-زهرا سليماني تپه لري
۴۵-محمدرضا بياتي نژاد
۴۶- رضا قاسمي
۴۷- فرحناز رضايي پور
۴۸- مرتضي يوسفي
۴۹- مجتبي جعفري
۵۰- نازنين عميدي
۵۱-مهدي تاجه ميري
۵۲-حسين خدادادي چشمه كبودي
۵۳-حسن تقي پور
۵۴-كريم انباز
۵۵- سياوش آگاهي
۵۶-محمدرضا عباسي
۵۷- بهزاد نعمتي فر
۵۸-علي محمديان
۵۹- محمد الماسي
۶۰-حميد رك رك
۶۱- بيژن رنجبر قبه
۶۲-انسيه ظفري
۶۳- فروزان قياسي
۶۴- ميرحسن دارابي
۶۵- احمد سلگي
۶۶-طيب افشارنيا
۶۷- حامد بهرام آبادي
۶۸- سعيده پير بداقي
۶۹- فاطمه فشخوراني
۷۰-فرزانه برادران
اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۸ ( سهميه ايثارگران)
۱-جمشيد عزيزي
۲- امير فيضي
۳- فرامرز احمديان فر
۴- محمدرضا يوسفي
۵- فرزاد مرادي
۶-فاطمه مراتي فشي
۷- مسعود نادري
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي تكميل ظرفيت آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

طبق مصوبه جلسه ۲۸/۱۰/۸۸ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام نفرات ۷۱ – ۹۳ سهميه آزاد آزمون كارآموزي وكالت سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام در قالب تكميل ظرفيت پذيرفته شدند.

لازم به ذكر است نفرات ۷۱ – ۹۳ مي بايستي در تاريخ دوشتبه ۵/۱۱/۸۸ با در دست داشتن مداركي كه در اطلاعبه هاي قبلي كانون اعلام شده جهت ثبت نام به كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام مراجعه نمايند.

۷۱. فاطمه احمدي ديواندر
۷۲. مينا عليخاني درابي
۷۳. كيانوش ابراهيمي
۷۴. عرفان حيرم
۷۵. الهه پناهي
۷۶. شقايق نجفي مهري
۷۷. فرهاد رضايي
۷۸. الهام الماسي ويرانه
۷۹. ميثم ظفري سهرابي
۸۰. حسينعلي زارعي
۸۱. پرستو اميريان
۸۲. بهروز دهقان
۸۳. مراد طهماسبي كيش
۸۴. رامك رفيعي
۸۵. گلنوش باقري
۸۶. توفيق حليمي
۸۷. رسول احمدي گاوكلي
۸۸. ناهيد رسوليان
۸۹. علي تيشه كني
۹۰. يونس امرايي
۹۱. راحله شوهاني
۹۲. فرج اله ولي پور
۹۳. سعيد كاظمي
بالا
فهرست اصلي


  * هم انديشي نقش و جايگاه دادگستري، نيروي انتظامي و كانون وكلا در حفظ حقوق شهروندي

هشتم بهمن ماه ۱۳۸۸ كرمانشاه
                                       
كميسيون هاي حقوق بشر و روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام اقدام به برگزاري هم انديشي با موضوع نقش و جايگاه دادگستري، نيروي انتظامي و كانون وكلا در حفظ حقوق شهروندي نموده اند. در اين همايش جناب آقاي دكتر سيد محمد هاشمي (استاد مسلم حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي) سخنراني خواهند نمود. در ضمن رئيس دادگستري كل استان كرمانشاه، رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام، استاندار كرمانشاه و فرمانده نيروي انتظامي استان در اين خصوص به ايراد سخن خواهند پرداخت.
زمان: ۸/۱۱/۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۰ صبح
مكان: بلوار شهيد بهشتي، سه راه ۲۲ بهمن، آمفي تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi