لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري قم

(صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نمونه سوالات اختبار كانون وكلاي دادگستري استان قم
-------------------------------------------------------------  * نمونه سوالات اختبار كانون وكلاي دادگستري استان قم

نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۶
حقوق مدني :
به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي پاسخ دهيد:
۱-در قرارداد بيعي كه بين احمد و مرتضي منعقد مي شود ، شرط شده است كه احمد ماهانه بيست هزار تومان به فرزند مرتضي بپردازد. احمد و مرتضي پس از عقد معامله را اقاله مي كنند. وضعيت اقاله را بررسي كنيد.

۲-در ماده ۷۲۰ قانون مدني مقرر شده است : ((ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده است حق رجوع به مضمون عنه را ندارد )) اين ماده را با ماده ۲۶۷ قانون مدني مقايسه و رابطه دو ماده را بررسي نماييد.
ماده ۲۶۷ : ((ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.))

۳- در عقد مضاربه شرط مي شود كه عامل حق فسخ عقد را ندارد . شرط و عقد را بررسي نماييد.

آيين دادرسي مدني :
به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي با استدلال پاسخ دهيد:
۱-        با توجه به مفاد آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم و ساير قوانين آيا از دادگاههاي ايران در موارد مصرح در ماده هفتم آيين نامه، سلب صلاحيت گرديده است يا اينكه صلاحيت شوراها و دادگاهها در عرض يكديگر هستند؟ چنانچه دادگاههاي عمومي حقوقي به شايستگي شوراها (بر فرض نفي صلاحيت از دادگاهها )قرار عدم صلاحيت صادر كنند آيا روش حل اختلاف در هر دو مورد يكسان است يا متفاوت؟ اگر متفاوت است وجه تفاوت آن را شرح دهيد.
۲-        با توجه به مفاد ماده ۴۳۳ قانون آيين دادرسي مدني اگر راي دادگاه بدوي در دادگاه تجديد نظر تاييد گردد، مرجع پذيرش دادخواست اعاده دادرسي اصلي، دادگاه بدوي است يا تجديد نظر، چرا؟
۳-        اگر شما به عنوان وكيل خواهان عين مال موضوع تعهد و خواسته دعوي را در اجراي قرار تامين خواسته توقيف نماييد، بر فرض كه ارزش واقعي و معاملاتي خواسته توقيف شده حداكثر نه(۹) ميليون تومان باشد، چنانچه خوانده از دادگاه درخواست كند به جاي مال توقيف شده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان وجه نقد توديع كند، اولا اگر شما دادرس دادگاه باشيد نسبت به اين تقاضا چه خواهيد كرد؟ ثانيا به عنوان وكيل خواهان حق دخالت در تصميم دادگاه را داريد يا خير؟ ثالثا بر فرض كه به نوعي حق دخالت داشته باشيد آيا با اين تقاضاي خوانده موافقت مي كنيد يا مخالفت، چرا؟
۴-        حكمي بر اساس شهادت شهود به نفع خواهان صادر و قطعي مي گردد. بعد از قطعيت حكم مشخص مي گردد كه شهادت شهود به دليل فقدان يكي از شرايط اصلي بي اعتبار است(مثل آنكه شهود اهليت قانوني را دارا نبوده و دادگاه نيز از اين مسئله غفلت نموده است)چنانچه خوانده محكوم عليه از شما مساعدت حقوقي درخواست كند، دعوي او را مي پذيرد يا خير، اگر مي پذيريد چه دعوايي مطرح مي نمائيد، با چه عنواني، دقيقا توضيح دهيد.

حقوق جزا :
به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي با استدلال پاسخ دهيد:

الف)در يكي از روزهاي گرم تابستان ۱۳۸۵ داريوش كه مبلغ قابل توجهي به دوستش پرويز بدهكار بود، به قصد قتل وي در منزل خويش بستني و نوشيدني مسمومي را در اختيار پرويز مي گذارد و با اصرار از وي مي خواهد آنها را ميل نمايد. در اثر مصرف آنها پرويز به حالت اغماء مي افتد و دوست پرويز، كمال كه در آنجا حاضر بود او را به بيمارستان مي رساند و با اقدامات به موقع كادر پزشكي ، وي از مرگ حتمي نجات مي يابد ولي شدت مسموميت موجب صدمه شديد به حافظه پرويز گرديده به گونه اي كه گواهي پزشكي قانوني حاكي از زوال ۴۰% حافظه پرويز مي باشد.
با ملاحظه پيشينه كيفري داريوش معلوم مي شود كه وي سابقه خريد و فروش اموال مسروقه را نيز داشته كه بدليل گذشت شكايت و وضعيت خاص داريوش ، با اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا. وي به ۳۰ ضربه تازيانه و پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده و ۳۰ ضربه تازيانه بر وي اجرا شده ولي او جزاي نقدي را نپرداخته است.
با توجه به محتويات پرونده و با استناد به قواعد و مقررات حاكم بر حقوق كيفري ايران به سوالات زير پاسخ دهيد:
۱-        جرم يا جرايم احتمالي داريوش چيست؟ و شما به عنوان وكيل پرويز چه مجازاتهايي را از دادگاه درخواست مي كنيد؟
۲-        اگر داريوش، خود پرويز را به بيمارستان مي رساند آيا ماهيت جرم وي تغيير مي كرد؟
۳-        با فرض محكوميت داريوش، آيا مجازات وي مشمول كيفيات مشدده مي شود؟
۴-        با توجه به اينكه كمال ناظر صحنه بوده است، دخالت وي در جرم ارتكابي و مجازات احتمالي وي چگونه خواهد بود؟
۵-        آيا به عنوان وكيل داريوش مي توانيد براي او درخواست آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات ينماييد؟

ب ) ضمن مطالعه قضيه زير به سوالاتي كه مطرح مي شود به صورت مستدل و مستند پاسخ دهيد.
در شهر ................. آقاي الف بعد از عروسي، متوجه مي شود كه همسرش خانم ب قبلا با شخصي به نام گودرز رابطه داشته است. وي اين موضوع را به خانواده دختر اطلاع مي دهد و با هماهنگي آنها نقشه قتل گودرز طرح ريزي مي شود. ابتدا دختر به گودرز زنگ زده و او را به خانه دعوت مي كند. پس از ورود گودرز و خلوت نمودن با خانم ب و آماده شدن براي زنا ، شوهر ، پدر و نيز خود دختر او را به قتل مي رسانند.
۱-        آيا مي توان گودرز را نسبت به تمام يا برخي از قاتلين مهدورالدم دانست؟
۲-        چنانچه شائبه مهدورالدم دانستن مقتول از سوي قاتلين در ميان باشد آيا قصاص تبديل به ديه مي شود؟
۳-        در صورت مثبت بودن سوال ۲ آيا حكم آن فقط براي زوج است يا هر سه؟
۴-        به عنوان قاضي در خصوص اين قضيه چه رايي داريد؟

ج ) هادي وصيت مي كند كه يك سوم تركه اش ، پس از فوت او به صورت مساوي ميان زيد و خالد تقسيم شود. در اين راستا براي هر كدام از آن دو، وصيت نامه جداگانه تنظيم مي نمايد كه در آن بر اختصاص يك دوم از يك سوم ياد شده به هر كدام از آنها اشاره شده است. وصيت نامه هاي فوق در زمان حيات هادي مفقود گرديده است. زيد با تهيه وصيت نامه اي مجعول، مدعي مي شود كه دو سوم از يك سوم مورد نظر براي او وصيت شده است و مابقي از آن خالد است. خالد نيز به منظور جلوگيري از تضييع حق واقعي خود وصيت نامه مجعول ديگري تهيه مي نمايد، مبني بر اينكه او پس از فوت هادي مالك يك دوم از يك سوم تركه او خواهد بود. پس از اختلاف فوق زيد دادخواستي مبني بر ابطال مدارك خالد و تاييد نظر خودش تقديم دادگاه نموده از خالد به عنوان جاعل شكايت مي كند. هادي كه از اختلاف آنها آگاه مي شود وصيت نامه خود را تغيير مي دهد و يك سوم تركه اش را به ساير امور خيريه اختصاص مي دهد. جرايم زيد و خالد را جداگانه ، با دليل مشخص نماييد.

آئين دارسي كيفري :
به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

۱-        در چه مواردي مي توان دادرسي هاي كيفري را غير علني تشكيل داد؟
۲-        چگونگي شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي را شرح دهيد.
۳-        در بزه ايراد جرح با چاقو ، آيا بازداشت متهم الزامي است؟
لطفا هر نظري داريد آن را با ذكر دلايل مرقوم فرماييد
۴-در چه مواردي مي توان اجراي حكم كيفري را به تاخير انداخت؟

حقوق تجارت:
به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي با استدلال پاسخ دهيد:
۱- شركت سهامي خاص ''الف'' داراي ۵ شريك و سرمايه ثبت شده يكصد ميليون ريال مي باشد هيات مديره سه نفره شركت در تاريخ ۱۰/۸/۸۵ تصميم مي گيرد مجمع عمومي فوق العاده شركت تا دويست ميليون ريال دعوت نمايد. رئيس هيات مديره همه سهامداران را به صورت تلفني جهت حضور در جلسه مجمع عمومي فوق العاده در مورخ ۳۰/۸/۸۵ با ذكر مكان و زمان و دستور جلسه، دعوت مي نمايد. يكي از سهامداران به نام آقاي x كه داراي ۳۰۰ سهم از يك هزار سهام شركت است، عليرغم اطلاع قبلي در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت نمي كند. مجمع عمومي فوق العاده در موعد مقرر تشكيل و افزايش سرمايه شركت را تا مبلغ دويست ميليون ريال از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود تصويب مي كند. اعتبار مصوبه مزبور را از نظر قانوني بررسي نموده و به عنوان وكيل آقاي x چه راه حلي به او پيشنهاد مي كنيد؟
۲ – در تاريخ ۱۲/۹/۸۵ متعاقب معامله اتومبيلي ، آقاي الف چكي را بابت ثمن معامله با تاريخ ۱/۱۰/۸۵ در وجه آقاي ب صادر مي كند. در تاريخ مقرر در چك آقاي ب به بانك محال عليه مراجعه و به علت عدم موجودي كافي چك را برگشت مي زند در حاليكه در ظهر چك امضاء شخص ديگري به نام x هم وجود دارد. شما به عنوان وكيل آقاي ب (دارنده چك ) چه اقداماتي عليه الف و x مي توانيد انجام دهيد. اگر آقاي الف در مقام دفاع در دادگاه مدعي شود چك مزبور را بابت ثمن معامله اتومبيلي به آقاي ب داده كه ثابت شده سرقتي و مستحق للغير است ، آيا دفاع و ايراد او در برابر دارنده چك (آقاي ب ) پذيرفته است ؟ چرا ؟
۳ – آقاي الف كه شريك يك شركت با مسئوليت محدود و ۳۰ درصد سهم الشركه آن شركت را دارد، از تير ماه ۸۵ در پرداخت ديون خود به طلبكاران شخصي خويش دچار وقفه شده است. اگر دارايي شخصي او كفاف پرداخت ديون او را نكند، طلبكاران وي چه اقداماتي مي توانند انجام دخند. در صورتي كه در تاريخ ۱۰/۱۰/۸۵ حكم ورشكستگي شخص الف صادر شود، اين امر چه تاثيري در وضعيت شركت با مسئوليت محدود دارد؟

حقوق ثبت و امور حسبي :

۱ – مراجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور اجراي سند رسمي و اعتراض به عمليات اجرايي ثبتي را مشخص نموده و توضيح دهيد در صورت مخدوش تشخيص شدن عمليات اجرايي منتهي به صدور سند انتقال اجرايي تكليف سند انتقال اجرايي چه خواهد شد؟ مرجع تصميم گيري در اين مورد را مشخص فرماييد.

۲ – چنانچه موصي بعد از وصيت عين معين به نفع موصي له با وصيت نامه رسمي ، سپس با تنظيم اجاره نامه عادي موصي به را به شخص ثالثي به اجاره واگذار نمايد و سپس فوت گردد ذينفع مطالبه اجرت المثل و نيز دعواي تخليه به لحاظ انقضاي مدت قرارداد اجاره را با فرض اينكه تنها وارث باقي مانده تركه را رد كرده باشد معين نمايد.


نمونه سوالات اختبار ارديبهشت ۱۳۸۷
حقوق مدني :
۱ – در ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقرر شده است: '' هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفاء خواهد شد
توضيح دهيد معامله به قصد فرار از دين با توجه به مواد فوق و ساير مواد قانوني چه وضعيتي دارد.

۲ – شخصي به نام مرتضي كه پزشك است با دختري از خانواده اي بسيار محترم رابطه زوجيت دائم برقرار مي كند. پس از انعقاد عقد نكاح و بروز اختلاف بين آنان، شوهر ، همسر خود را اجبار كرده كه اگر تمام اموال خود را به نام شوهر نكند ، او را طلاق خواهد داد . زن نيز به همين دليل اموالش را به شوهر منتقل مي نمايد. به عنوان وكيل طرفين چه استدلالي از موكل خود مطرح مي نماييد. مستندا به مواد قانوني و اصول حقوقي بررسي كنيد.

۳ – جواد ضمن قرارداد وكالت به جمشيد وكالت بلاعزل در فروش منزل مسكوني اش را مي دهد.
قبل از فروش منزل مزبور توسط جمشيد (وكيل) ، جواد خود آن منزل را به احمد مي فروشد.
وضعيت عقد وكالت و نيز معامله جواد به احمد را بررسي و تحليل نماييد.

۴ – شركت البرز يك قطعه زمين به مساحت ۴۰۰۰متر را به كيومرث به مبلغ ۱۰ ميليون تومان منتقل مي كند تا در دو قسط بپردازد. در ضمن عقد شرط مي شود كه '' كيومرث ظرف مدت ۴ ماه زمين مزبور را مسكوني نمايد و در صورت تخلف ، شركت البرز حق فسخ خواهد داشت.'' مدت مقرر براي پرداخت قسط دوم ۶ ماه پس از انعقاد قرارداد معين شده است. كيومرث ظرف ۴ ماه تعهد خود را انجام نداده و زمين را به منطقه مسكوني تبديل نكرده است. شركت البرز پس از ۶ ماه از تاريخ انعقاد قرارداد ( موعد مقرر براي پرداخت قسط دوم ) چك را به بانك برده و نقد مي كند.
مستندا به موازين قانوني و اصول حقوقي ، وضعيت شركت البرز را از جهت داشتن حق فسخ بررسي نماييد.

آيين دادرسي مدني :
۱ – دعوايي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يك باب آپارتمان مقوم به ۵۰۰۰ ريال در دادگستري قم مطرح مي گردد خوانده دعوي قبل از اولين جلسه دادرسي با تقديم لايحه به تقويم خواهان ايراد نموده و ارزش ملك را دو ميليون ريال اعلام مي نمايد.
قاضي پرونده در اولين جلسه دادرسي با ايراد خوانده نسبت به تقويم خواهان مواجه مي گردد.
تكليف قاضي در برخورد با اين ايراد را شرح دهيد.

۲ – تاجر ورشكسته دعوايي مالي به طرفيت خوانده مطرح نموده كه با ايراد خوانده دائر بر عدم اهليت خواهان منجر به صدور قرار رد دعوا مي گردد. بعد از صدور قرار مذكور دوره ورشكستگي خواهان خاتمه مي يابد و متعاقب آن در مهلت قانوني نسبت به قرار رد دعوا تجديد نظر خواهي مي گردد.
با توجه به اين كه جهتي كه منجر به صدور قرار شده است در موقع رسيدگي تجديد نظر وجود ندارد قرار معترض عنه نقض يا تاييد خواهد شد؟

۳ – طرفين دعوايي كه موضوع آن مال غير منقولي است كه در يزد قرار دارد توافق مي نمايند تا دعواي خود را در دادگستري قم مطرح نمايند.
با توجه به اين كه توافق نامه طرفين پيوست دادخواست است آيا دادگاه قم صلاحيت رسيدگي به اين دعوا را دارد يا خير؟
وجود يا عدم وجود اقامتگاه هر يك از طرفين يا هر دو طرف در شهر قم چه تاثيري در اتخاذ تصميم دادگاه مي تواند داشته باشد؟
۴ – در دعاوي غير منقول مبناي محاسبه و پرداخت هزينه هاي تكليفي وكلاي دادگستري (تمبر) تقويم خواهان است يا ارزش معاملاتي املاك؟
حقوق جزا:
در بازرسي از يك اتومبيل زانتيا در تاريخ ۲۵/۲/۸۶ مقداري عتيقه جات و اشياء ميراث فرهنگي كه به طور ماهرانه جاسازي شده بود كشف شد. با انتقال اتومبيل به كلانتري و بازرسي دقيق تر مقداري مواد مخدر نيز از بخش ديگر اتومبيل كشف گرديد.
در بازجويي از راننده و سرنشين اتومبيل به نام اسكندر معلوم گرديد كه عتيقه جات متعلق به اسكندر بوده و وي قصد قاچاق آن را از طريق مرز تركيه داشته است و راننده در قبال اخذ پانصد هزار تومان آنها را از شيراز به اروميه منتقل مي كرد ضمن اينكه مواد مخدر نيز متعلق به راننده بوده است.
با توجه به موارد فوق و رعايت تذكر داده شده پاسخ دهيد:
۱ – آيا فعل اسكندر داراي وصف كيفري است؟ عنوان آن را به همراه عنصر قانوني و مجازات آن را بيان كنيد.
۲ – در صورتي كه شما وكيل اسكندر باشيد و او همكاريهاي لازم را در مرحله تحقيقات مقدماتي با ماموران بنمايد. آيا مي توانيد براي وي تقاضاي تخفيف مجازات بنماييد؟
۳ – در فرض (۲) آيا امكان تعليق وجود دارد؟
۴ – با فرض اينكه مجازات قانوني اسكندر حبس و جزاي نقدي باشد و امكان تخفيف و تعليق مجازات نيز وجود داشته باشد چگونه تعليق هر دو مجازات ممكن است؟
۵ – در صورتيكه اسكندر سابقه قتل عمد با گذشت ولي دم را داشته باشد آيا قاضي پرونده مي تواند جرم جديدي وي را مشمول تشديد مجازات بنمايد؟
۶ – عنوان يا عناوين مجرمانه فعل راننده زانتيا چيست؟
۷ – آيا راننده زانتيا مشمول قواعد تعدد جرم مي شود؟ در صورت مثبت بودن چه نوع تعددي و حكم آن چيست؟
-
۸ – با فرض اينكه مجازات راننده زانتيا به دليل داشتن مواد مخدر حبس ابد باشد و در عين حال وي همكاري هاي لازم را با ماموران كرده باشد آيا امكان تخفيف مجازات وي وجود دارد؟ اگر بلي چقدر؟
۹ - در صورتيكه به هنگام بازجويي از راننده زانتيا يكي از ماموران به دستور مقام مافوق راننده را شكنجه نمايد مسئوليت كيفري مامور و آمر چگونه خواهد بود؟
۱۰ – در صورتيكه به هنگام بازرسي از وسيله نقليه راننده اقدام به فرار نمايد و ماموري به امر مقام مافوق اقدام به تيراندازي نمايد و موجب قتل راننده شود مسئوليت مامور را بيان نماييد.
آيين دادرسي كيفري :
۱ – شخصي به اتهام كلاهبرداري تحت پيگرد قرار گرفته است و بازپرس بعد از تفهيم اتهام درباره او قرار تامين از اخذ و ثيقه صادر ولي دادستان پس از اطلاع ا ز صدور قرار تامين مذكور از بازپرس مي خواهد با توجه به اينكه حذف سوابق موجود متهم داراي يك فقره سابقه قطعي براي ارتكاب جرم شرب خمر(حد) و يك سابقه غير قطعي در جرم جرح عمدي با چاقو است درباره متهم قرار بازداشت موقت صادر نمايد پرونده نزد بازپرس اعاده ، اينك پاسخ دهيد.
الف ) آيا نظر دادستان در اين پرونده براي لازم الاتباع است ؟ چرا ؟
ب ) با توجه به قطعي بودن سابقه محكوميت متهم به شرب خمر عقيده دادستان صحيح است يا خير؟ چرا؟
ج ) آيا مورد از مواردي است كه پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال شود؟ چه مرجعي ؟
د ) آيا مي توان از راي مرجع حل اختلاف تجديد نظر خواهي كرد؟
۲ – در صورتيكه طفل بزهكار (متهم) در هيچ كدام از جلسات رسيدگي دادگاه حضور نداشته باشد و به نظر دادگاه مصلحت طفل اقتضا نمايد و دادگاه راي صادر نمايد،راي صادره حضوري است يا غيابي؟
۳ – آيا دادگاه اطفال مي تواند در راي خود بعد از قطعيت آن تجديد نظر كند؟
۴ – در جرم مستمر صلاحيت رسيدگي با كدام است؟(دادگاه محل وقوع اوليه يا دادگاه محل دستگيري متهم)
۵ – در مواردي كه صدور قرار بازداشت متهم قانونا الزامي است حداكثر اعتبار و مدت قرار بازداشت تا چه زماني است؟
۶ – در غير موارد ضروري حضور وكيل در دادگاه آيا متهم مي تواند شخصا از دادگاه تقاضاي انتخاب وكيل كند؟

حقوق ثبت و امور حسبي:
۱ – حسن از طريق هيات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت موفق به اخذ سند مالكيت يك باب منزل مسكوني گرديده است جواد با اين ادعا كه حق استفاده از منزل مسكوني مورد نظر صرفا به عنوان حق سكني به طريق عمري به اندازه عمر حسن در اختيار وي بوده است تقاضاي ابطال سند مالكيت حسن را دارد از تاريخ صدور راي هيات نيز ۳ سال واحد سند مالكيت توسط حسن نيز قريب به دو سال مي گذرد. به سوالات ذيل با استدلال كافي و دقيق پاسخ دهيد:
الف ) رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت چه مرجعي است؟
ب ) اگر قرار باشد اعتراض يا ادعايي را مطرح كنيد عنوان آن را به طور كامل توضيح دهيد.
ج ) با سپري شدن مدت هاي ۲ و ۳ سال مهلت اعتراض به راي هيات ياد شده منقضي شده است يا خير؟ و آيا اصولا اعتراض به راي هيات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت مقيد به مهلت و فرجه زماني است يا نه؟
د ) در فرض موفقيت جواد تكليف حق سكني حسن چه خواهد بود؟
۲ – ''الف'' يك دستگاه ماشين ليتوگرافي را به موجب سند عادي به ''ب'' فورخته است. سپس بر اساس تعهد نامه رسمي متعهد گرديده است در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ ماشين ليتوگرافي مذكور را به ''ب'' تحويل دهد كه چون به تعهد عمل نشده است اجرائيه صادر و در مقام اجرا معلوم شد ماشين ليتوگرافي مورد تعهد در اختيار فرد ديگري است كه ادعاي مالكيت دارد و اجرائيه صادره هم در دايره اجراي اداره ثبت اسناد متوقف ماند. ''ب'' به شما مراجعه و تقاضا دارد وكالت وي را قبول كرده و اقدام لازم را جهت تحويل مبيع انجام دهيد با اين فرض به سوالات زير پاسخ دهيد:
الف ) اگر وكالت وي را مي پذيريد استدلال ئ استناد شما براي حقانيت ''ب'' چيست؟
ب ) در صورتيكه وكالت ''ب'' را قبول نمي كنيد مشكل پيش آمده را در عدم رعايت چه امري و توسط چه شخصي و يا اشخاصي ارزيابي مي كنيد.
۳ – شخصي كه قيم قانوني فرد محجوري است با استناد به عبارت ''........فروخته نخواهد شد.........'' در ماده ۸۳ قانون امور حسبي و به اين ادعا كه فقط فروش ملك غير منقول محجور محتاج به تصويب دادستان است و ساير عقود راجع به اموال غير منقول محجور من جمله معاوضه تصويب دادستان را نياز ندارد اقدام به معاوضه يك قطعه زمين متعلق به محجور با يك باب آپارتمان نموده است به نظر شما:
اولا : آيا ادعاي قيم صحيح است يا خير؟
ثانيا : اگر ادعاي قيم را صحيح نمي دانيد مبناي عقيده خود را با كداميك از اصول استنباط حقوقي توجيه مي كنيد؟ (حداكثر در ۵ سطر توضيح دهيد)
ماده ۸۳قانون امور حسبي – اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.
۴ – مرجع درخواست افراز در صورتي كه عمليات ثبتي خاتمه يافته و يا خاتمه نيافته باشد را نام بوده و تفاوت بين تفكيك و افراز را بيان كرده و تقسيم را توضيح دهيد.
۵ – احمد چكي به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال بابت فروش كالا از شركت x دريافت مي كند در سررسيد معين و با مراجعه به بانك محال عليه مراتب منجر به صدور گواهي عدم پرداخت مي شود سپس وي به اجراي ثبت مراجعه و اجرائيه صادر و عمليات اجرايي نيز تعقيب مي گردد ولي اموالي از شركت x به دست نمي آيد اين شخص به شما مراجعه و شرح حال خود را توضيح داده و مدارك خود را كه شامل قرارداد فروش كالا و لاشه چك و گواهي عدم پرداخت و تصوير اجرائيه صادره را كه تنها به نام شركت صادر گرديده نيز ارائه مي كند، چه راه حلي به وي پيشنهاد مي كنيد و استفاده قانوني شما در اين رابطه چيست؟ (حداكثر در ۵ سطر توضيح دهيد)

حقوق تجارت :
مسئله اول:
شركت با مسئوليت محدود x در سال ۱۳۶۵ با سرمايه يكصد ميليون ريال تشكيل گرديده و به توليد فرش ماشيني مي ورزد. شركاي شركت آقاي الف با سهم الشركه ۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال آقاي ب با سهم الشركه.
۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال آقاي جيم با سهم الشركه ۴۰۰۰۰۰۰۰ ريال بوده اند در طول فعاليت ۲۰ ساله شركت رشد مالي قابل توجهي داشته اما به علت اختلاف بين شركا و پايين بودن كيفيت محصولات و كسادي بازار دچار مشكل مالي مي شود. در دي ماه ۸۵ شركت با تصميم آقايان الف و ب منحل اعلام مي شود و خود نامبردگان به عنوان مدير تصفيه اقدام به تصفيه اموال شركت مي كنند و در سال ۸۶ با اقامه دعوي يكي از طلبكاران (به خواسته صدور حكم ورشكستگي شركت) معلوم مي شود كه شركت مزبور قبل از انحلال في الواقع متوقف بوده است با در نظر گفتن فرض مساله به سوالات زير به طور مستدل و مستند پاسخ دهيد:
۱ – آيا دادگاه مي تواند حكم ورشكستگي چنين شركتي را صادر نمايد؟چرا؟
۲ – اگر صاحبان حق امضا شركت آقاي الف (مديرعامل) و آقاي جيم (رئيس هيات مديره) بوده اند و در تاريخ ۱/۸/۸۶ آقاي جيم بابت بدهي شركت را در برابر دارنده ي چك (طلبكار) توضيح دهيد.
۳ – اگر دادگاه حكم ورشكستگي شركت را در تاريخ ۱۰/۱۰/۸۶ صادره نموده و تاريخ توقف شركت را ۱۵/۸/۸۵ تعيين نموده باشد، اگر بعضي طلبكاران شركت از آذر ۸۵ به بعد بابت مطالبات خود برخي اموال شركت را توقيف كرده باشند و يكي از آن ها مال توقيف شده را پس از تشريفاتي قانوني از طريق اجراي احكام دادگستري به نام خود انتقال داده باشد، وضعيت اموال توقيف شده و انتقال يافته و حقوق يافته و حقوق طلبكاران را در رابطه با آن ها توضيح دهيد.
۴ – اگر پس از تصفيه اموال شركت معلوم شود، شركت مبلغ پانصد ميليون ريال بدهي پرداخت نشده دارد، مسئوليت هر يك از شركاي شركت در قبال ديون پرداخت نشده شركت چقدر است؟
مساله دوم:
اگر دارنده چكي آن را گم نمايد شما به عنوان وكيل او چه اقدامات قانوني را براي وي انجام مي دهيد؟ (دعاوي كيفري و حقوقي مورد نياز را توضيح دهيد.)

نمونه سوالات اختبار اسفند ماه ۱۳۸۷ :

حقوق مدني :

۱ – جمشيد يك فقره چك به مبلغ ۵ ميليون تومان صادر و به ناصر تسليم مي كند. ناصر چك مذبور را در بانك محال عليه نقد مي نمايد. پس از مدتي جمشيد اظهارنامه اي ارسال كرده و از او مي خواهد مبلغ ۵ ميليون تومان مذكور را كه به عنوان قرض به وي داده است مسترد كند. ناصر در پاسخ مي نويسد : شما بدهكار من بوده ايد و از بابت دين خود چك مذبور را صادر كرده ايد. شما به عنوان وكيل طرفين مستدلا و بر اساس موازين قانوني و قضايي از موكل خود دفاع نماييد.
۲ – جواد يك دستگاه آپارتمان متعلق به احد را به عنوان مال خود به رضا مي فروشد. احمد پس از آگاهي از معامله مزبور به دليل كشف الفساد ناشي از مستحق للغير در آمدن مورد معامله دادخواست اعلام بطلان معامله را مطرح مي كند. با فرض پذيرش ادعاي خواهان ، آيا رضا استحقاق قيمت قراردادي را دارد يا استحقاق قيمت روز مورد معامله را؟ با توجه به مباني حقوقي و قضايي مستدلا پاسخ دهيد.
۳ – شهرداري اصفهان، ملك متعلق به مرتضي را به قيمت بيست ميليون تومان خريداري مي كند. قيمت واقعي ملك مزبور نود ميليون تومان است و مرتضي از قيمت واقعي اطلاع ندارد. در قرارداد بيع اين شرط گنجانده شده است: اسقاط كافه خيارات ولو خيار غبن فاحش، شما به عنوان وكيل مرتضي چه اقدامي را در حمايت از وي توصيه مي كنيد. مستدلا پاسخ دهيد.
۴ – مريم به مدت يك سال به طور رسمي به عقد نكاح عليرضا درآمده است و بكارت وي زايل گرديده است. در مدت عقد از يكديگر جدا مي شوند و مريم بدون اعلام اين موضوع به جمشيد،به ازدواج دائم و رسمي جمشيد در مي آيد – در عقدنامه از عنوان دوشيزه استفاده شده است – پس از مدتي جمشيد از رابطه نكاحيه مريم و عليرضا آگاه مي شود و تصميم مي گيرد از حقوق قانوني خود در قبال مريم استفاده كند. در عقد نكاح مريم و جمشيد شرط بكارت نشده است. شما به عنوان وكيل جمشيد چه اقدام قضايي را به وي توصيه مي كنيد؟ مستدلا بررسي كنيد.
۵ – ملك قابل تقسيمي مشاعا متعلق به تقي و محمد است. محمد سهم خود را به امير مي فروشد. تقي قبل از اعمال حق شفعه از دنيا مي رود و ورثه او عبارتند از يك زن و يك فرزند پسر. نحوه اعمال حق شفعه توسط ورثه را مستدلا بررسي كنيد.


آئين دادرسي مدني :

۱ – در دعوائي كه خواسته آن مطالبه وجه چك به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ريال است. در صورتي كه قرار رد دعوي صادر شود هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر چقدر است؟
۲ – بيعنامه اي بين دو نفر تنظيم مي شود و در آن قيد مي شود كه ثمن معامله طبق نظر داور مرضي الطرفين ۲ تا ۵ در صد كمتر از قيمت كارشناسي تعيين مي كند. اينك به نظر شما راي داور قانونا صحيح و قابل اجراست يا خير؟ مستدلا پاسخ دهيد.
۳ – آيا صدور راي غيابي از دادگاه تجديدنظر به نحوي كه قابل واخواهي و رسيدگي مجدد در همان دادگاه باشد قابل تصور است يا خير؟ چگونگي را توضيح دهيد.
۴ – ۱ – در دعوائي قرار رد دعوي صادر شده در حاليكه خواهان و خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و لايحه هم نداده اند و اخطاريه ها هم ابلاغ واقعي نشده آيا چنين رائي قابل واخواهي هست يا خير؟ توضيح دهيد.
۴ – ۲ – حال اگر بعد از نقض قرار مزبور حكم بر بي حقي خواهان دعوي صادر شود و خواهان در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و لايحه هم نداده و اخطاريه ها ابلاغ واقعي نشده آيا چنين حكمي قابل واخواهي مي باشد يا خير؟ توضيح دهيد.
۵ – راي دادگاه بدوي در دعوائي بر محكوميت خواهان صادر مي شود و اين راي در مرحله تجديد نظر عينا تائيد مي شود. مرجع صالح برا ي اعاده دادرسي كجاست و آيا راي دادگاه پس از رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي قابل واخواهي و يا تجديدنظر و يا فرجام مي باشد يا خير؟
۶ – دادگاه بدوي به ضرر جالب ثالث قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث را همراه با حكم راجع به اصل دعوي صادر مي نمايد، محكوم عليه(جالب ثالث) هم راجع به اصل محكوميت خود و هم راجع به قرار رد درخواست جلب ثالث تجديدنظر خواهي مي نمايد. آيا دادگاه تجديدنظر پس از فسخ قرار مزبور مي تواند همراه با دعواي اصلي ماهيت به دعواي جلب ثالث هم رسيدگي كند يا اينكه بايد پس از نقض قرار مزبور رسيدگي را به دادگاه بدوي محول نمايد؟
۷ – يك نمونه از دعوايي را نام ببريد كه با آنكه قابل تجديدنظر است قبل از قطعيت و حتي عليرغم تجديدنظر خواهي قابل اجراست.
۸ – خواسته دعوي خلع يد از ملك غير منقول است. ضابطه دريافت هزينه دادرسي و ملاك قابل تجديدنظر و فرجام بودن راي صادره چيست و آيا بهاي خواسته از طرف خوانده قابل اعتراض است يا خير و شرايط اعتراض به آن چيست؟
۹ – در چه موردي قرار سقوط دعوي صادر مي شود و آثار آن چيست؟
۱۰ – خواهان خواسته خود را مطالبه سهم الشركه اعلام مي كند و به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت.... به لحاظ اينكه در زمان تقديم دادخواست مبلغ آن معلوم نيست ۲۰۰۰ ريال تمبر هزينه دادرسي الصاق مي كند. آيا درخواست قرار تامين خواسته پذيرفته مي شود يا خير؟ توضيح دهيد.


حقوق جزا :

الف : دادگاهي به موجب يك شكوائيه و به استناد دو فقره قبض و دريافت دو دست كت و شلوار در دو تاريخ مختلف، متصدي لباسشوئي را با احراز سوء نيت يك بار نسبت به (( استعمال)) يك دست كت و شلوار و بار ديگر نسبت به ((اتلاف)) دست ديگر كت و شلوار بر طبق مواد مربوطه قانون مجازات اسلامي به مجازات حبس محكوم مي كند. ضمن اينكه وي سابقه محكوميت كيفري نيز دارد. اينك با توجه به اصول و قواعد حقوق كيفري و مواد قانوني مربوطه استدلال كنيد:
۱ – آيا افعال مذكور جرم واحد است يا متعدد؟
۲ – اگر جرائم ارتكابي متعدد است، مختلف است يا مشابه؟
۳ – ترتيب و نحوه تعيين مجازات را در فرض تعدد و تكرار بنويسيد.
۴ – با فرض پذيرش تعدد جرم آيا مجازات وي قابل تعليق است؟
۵ – در صورتي كه وي سابقه محكوميت قطعي داشته و جرايم فوق را در زمان استفاده از مرخصي از زندان مرتكب شده باشد، مجازات وي آيا قابل تشديد مي باشد؟ به چه دليل؟
۶ – در صورتيكه قاضي پرونده به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي وي را مشمول مجازات تتميمي نمايد ماهيت اين مجازات چيست؟ تعزيري يا بازدارنده؟ چرا؟

ب : ((الف))با سابقه محكوميت به سبب قتل عمدي منجر به گذشت ولي دم، به دليل اختلاف با همكارش ((ب)) به قصد قتل او سلاحي تهيه كرده و به سوي او تيراندازي مي كند. به دليل لرزش دست ((الف)) تير به پاي ((ب)) اصابت كرده و او را مجروح مي سازد.
اينك با توجه به اصول و قواعد حقوق كيفري و مواد قانوني و رويه قضائي بفرمائيد :
۱ – ((الف)) مرتكب چه جرمي يا جرايمي نسبت به ((ب)) شده است؟
۲ – مجازات ((الف)) يا مجازات هاي وي را در اين خصوص مشخص نماييد.
۳ – آيا مجازات وي به دليل سابقه محكوميت وي قابل تشديد است؟
۴ – در صورتي كه ((الف)) اقداماتي را جهت جبران خسارت و بهبود ((ب)) به كار گيرد آيا مي تواند از تخفيف مجازات بهره مند شود؟

آئين دادرسي كيفري :

۱ – شخص الف به اتهام ارتكاب جرم آدم ربائي در دادگاه عمومي جزائي به تحمل يازده سال حبس محكوم شد. براي اعتراض و يا تجديد نظر خواهي شما را به عنوان وكيل خود انتخاب كرده است. اولا : درخواست تجديد نظر از حكم صادره را به كدام مرجع تسليم ميكنيد؟ ثانيا – مرجع رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي كدام مرجع قضائي است؟ ثالثا – آيا مي توانيد در اين مرحله درخواست اعاده دادرسي نسبت به اين حكم نمائيد؟ چرا؟
۲ – اختلاف در صلاحيت مثبت را با ذكر يك مثال توضيح دهيد. چنانچه طرفين اين اختلاف دادگاه عمومي جزائي و دادگاه انقلاب هر دو واقع در حوزه قضائي يك استان باشند مرجع حل اختلاف كدام مرجع قضائي است؟ آيا دادستان مي تواند نسبت به راي مرجع حل اختلاف اعتراض كند؟
۳ – اعتبار قرار بازداشت موقت صادره درباره متهم تا چه زماني است؟ در چه صورتي متهم مي تواند درخواست فك قرار بازداشت موقت خود را بنمايد؟
۴ – صلاحيت شخصي را توضيح دهيد. به نظر شما منظور قانونگذار در اين خصوص صلاحيت ذاتي است يا صلاحيت محلي؟
۵ – كفيل يا وثيقه گذار بدون كسب اجازه و يا موافقت مرجع صادر كننده قرار تامين حق تقاضاي رفع مسئوليت از خود يا آزادي وثيقه را دارند يا خير؟ آيا تصميم مرجع قضائي در صورتيكه تقاضاي آنان را قبول نكند، قابل اعتراض است؟


حقوق ثبت و امور حسبي :

۱ – مالكين يك مجتمع آپارتماني كه هر كدام داراي سند شش دانگ آپارتمان هستند موافقت دارند حق استفاده از حياط مشترك را به موجب سند رسمي در انحصار مالك طبقه همكف كه امكان استفاده بهتر از حياط را دارد قرار دهند سردفتر اسناد رسمي با استناد به ماده ۳ قانون تملك آپارتمان ها كه مقرر مي دارد : ((حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.)) از تنظيم سند رسمي امتناع كرده است به نظر شما:

اولا : نظر سردفتر اسناد رسمي صحيح است يا خير؟ و آيا اساسا سردفتر مي تواند براي امتناع از تنظيم سند به قانون تملك آپارتمان ها استناد كند يا نه؟
ثانيا : در صورت توافق نامه كتبي عادي كليه مالكين قبل از صدور اسناد ششدانگ آپارتماني و ارائه آن به اداره ثبت جهت درج در صورت مجلس تفكيكي آيا امكان واگذاري اين حق به مالك آپارتمان همكف و ذكر آن در كليه اسناد مالكيت آپارتمان ها را صحيح و بلا اشكال تصور مي كنيد؟
ثالثا : در صورت برقراري اين حق در مقام اقاله و يا تفاسخ آن دفتر خانه اسناد رسمي و يا اداره ثبت از نظر مقررات و شيوه هاي ثبتي چگونه اقدام خواهند نمود.
۲ – آثار مثبت و منفي و موارد استثناء آثار، ثبت ملك در دفتر املاك را توضيح دهيد.
۳ – ((الف)) مالك غير مجاور ملك مورد ثبت متعلق به ((ب)) با اين ادعا كه داراي حق عبور و يا مجراي آب در ملك مورد نظر است در فرجه قانوني اعتراض مي كند. ((ب)) با استناد به قسمت اول ماده ۲۰ قانون ثبت و تصريح به اين كه فقط مجاورين مي توانند به حدود و يا حقوق ارتفاقي اعتراض كنند تقاضاي بي اثر بودن اعتراض ((الف)) را مطرح مي نمايد. در هر دو صورت اعم از اين كه اظهارات ((ب)) را صحيح و يا آن را مردود بدانيد دلايل و توضيحات خود را بيان كنيد.(قسمت اول ماده ۲۰ قانون ثبت : مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا ۳۰ روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرض حال دهد...)
۴ – پس از صدور گواهي حصر وراثت يك نفر از ورثه به لحاظ اين كه نام وي در رديف وراث ذكر نشده است به گواهي موصوف تعرض است. اولا : مرجع رسيدگي به اعتراض او كجاست؟ ثانيا : براي صدور گواهي حصر وراثت چه مداركي لازم است؟ ثالثا : در حال حاضر صدور گواهي حصر وراثت توسط چه مرجعي و چگونه و توسط چه شخصي صادر مي گردد؟
۵ – زوجه متوفي كه قيم سه فرزند صغير متوفي است به منظور وصول مهريه خود ناگزير از طرح دعوا عليه صغار خود مي باشد براي اين كه دعواي وي قابليت استماع داشته باشد بدوا چه اقدام و يا اقداماتي توسط او(زوجه) و ساير مراجع ذيربط لازم است انجام شود؟

حقوق تجارت :

الف) در تاريخ ۱۵/۶/۸۷ آقاي الف چك وعده داري در وجه آقاي ب صادر نموده و آقاي ب قبل از سر رسيد آن را به صورت سفيد امضا ظهرنويسي نموده و به آقاي جيم تسليم مي كند. آقاي جيم نيز بدون ظهرنويسي و امضاي ظهر چك آن را بابت معامله اي به آقاي دال مي دهد. تاريخ مندرج در چك ۲۵/۶/۸۷ بوده و شخصي به نام x پشت چك را به عنوان ضامن امضا نموده است. اگر آقاي دال (دارنده چك) در مورخ ۵/۷/۸۷ با مراجعه به بانك محال عليه چك را برگشت زده باشد، به تفضيل و مستندا توضيح دهيد :
۱ – از لحاظ قانوني چه اقداماتي مي تواند عليه صادر كننده و آقايان ب، جيم و نيز آقاي x انجام دهد.
۲ – اگر آقاي الف در پاسخ به دعوي دارنده چك مدعي شود چك مزبور را بابت پرداخت ثمن معامله ملكي به آقاي ب داده و اكنون معلوم شده ملك مزبور متعلق به ديگري بوده و آقاي '' ب '' مرتكب فروش مال غير شده است و طبق ماده ۱۴ قانون صدور چك شكايت نموده است، چه تاثيري بر حقوق دارنده چك دارد.

ب ) آقاي ايماني در تهران محموله كالايي را جهت ارسال به رشت تحويل شركت باربري جهان مي دهد. شركت مزبور به دليل كمي وسيله نقليه عملا حمل بار مزبور را به شركت خاور پيما مي دهد. اگر كاميون حاوي محموله در جاده قزوين – رشت به علت بارش شديد باران و لغزندگي جاده واژگون شود و محموله تلف شود مالك محموله عليه چه شخص يا اشخاصي مي تواند اقامه دعوي نمايد؟ اگر شركت باربري در پاسخ دعوي ادعا نمايد از بين رفتن محموله و واژگوني كاميون ناشي از قوه قاهره بوده است، اين دفاع را چگونه تجزيه و تحليل مي كنيد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi