لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري زنجان (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * كانون وكلاي دادگستري زنجان
سوابق تشكيل و انتخابات كانون وكلاي دادگستري زنجان
  * گزارشي از تشكيل و استقلال كانون وكلاي دادگستري استان زنجان
  * اولين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان (۲۹/۸/۸۵)
  * تغيير در اعضاي هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري زنجان
  * آگهي برگزاري انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان
  * سومين دوره انتخابات اعضاء هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان برگزار شد
  * انتخاب هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري زنجان
-------------------------------------------------------------سوابق تشكيل و انتخابات كانون وكلاي دادگستري زنجان
  * گزارشي از تشكيل و استقلال كانون وكلاي دادگستري استان زنجان

رشيد ملك محمدي ـ وكيل ددگستري
                                       
در سال يك هزار و سيصد و هشتاد و پنج در حوزه ي قضائي استان زنجان بيش از شصت نفر وكيل دادگستري به شغل وكالت اشتغال داشتند و به علت اقتضاء موقعيت تشكيل كانون وكلاي دادگستري زنجان و به منظور تشكيل كانون مزبور، آگهي انتخابات هيات كانون وكلاي حوزه ي دادگستري استان زنجان، در تاريخ ۹ آبان ۱۳۸۵ در شماره ي ۱۱۷ روزنامه ي مردم نو زنجان منتشر گرديد.

در اجراي تبصره ي ۱ ماده ي ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه ي وكالت دادگستري دادگاه عالي انتظامي قضات كه تنها مرجع تشخيص صلاحيت نامزدها مي باشد، برابر نامه ي شماره ي ۲۳/۸/۱۳۸۵ – ۶۱۱۴ و در پاسخ به نامه ي شماره ي ۱۲/۸/۱۳۸۵ – ۱۸۱۹/م/ز عنوان اداره ي كل دادگستري زنجان تاييد صلاحيت دوازده نفر داوطلبان را اعلام نمود.

در تاريخ ۲۹/۸/۱۳۸۵ انتخابات به عمل آمد و به علت نرسيدن اعتراض از افراد مندرج در ماده ي ۱۲ آيين نامه ي لايحه ي استقلال كانون وكلاي دادگستري و قطعيت انتخابات، اعضاء هيات مديره انتخاب گرديدند.

در تاريخ برگزار ي انتخابات، تعداد وكلاي واجد شرايط راي دادن، ۱۳۸ نفر بودند و ۵۰ نفر « ۲۳/۲۶ درصد » در انتخابات شركت نمودند و تعداد آراء نامزدها به شرح زير اعلام گرديد:

۱ – جناب آقاي عبدالحميد قره گوزلو ۴۰ راي. « ۸۰ درصد آراء »
۲ – جناب آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي ۳۸ راي. « ۷۶ درصد آرا
۳ – جناب آقاي آقاجان مكملي ۳۶ راي. « ۷۲ درصد آراء »
۴ – جناب آقاي علي پزشكي ۲۸ راي. « ۵۶ درصد آراء »
۵ – جناب آقاي مهدي خليلي ۲۷ راي. « ۵۴ درصد آراء »
۶ – سركار خانم بهجت دهقان حسامي ۱۹ راي. « ۳۸ درصد آراء »
۷ – جناب آقاي اصغر رحماني ۱۹ راي. « ۳۸ درصد آراء »
۸ – جناب آقاي خليل نوروزي ۱۲ راي. « ۲۴ درصد آراء »

برابر صورتجلسه ي مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵ هيات مديره، جنابان آقايان سيد ابوالفضل مرتضوي به عنوان رئيس، آقاجان مكملي به عنوان نايب رئيس اول، عبدالمجيد قره گوزلو به عنوان نايب رئيس دوم، مهدي خليلي به عنوان بازرس و علي پزشكي به عنوان منشي هيات رئيسه ي اولين دوره ي هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري استان زنجان انتخاب گرديدند.

به دنبال برگزاري انتخابات به صورت مذكور، اعتراضات و ايرادات متعددي از ناحيه ي افراد و مراجعي كه نه نفعي براي آن ها متصور بود و نه حق اعتراضي داشتند، به عمل آمد كه به آن ها ترتيب اثر داده نشد و حتي اعتراض اعلام شده به دادگاه عالي انتظامي قضات نيز مردود اعلام گرديد.

كانون وكلاي دادگستري زنجان در دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ به عنوان نوزدهمين كانون وكلاي دادگستري، در اتحاديه ي سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري مورد پذيرش قرار گرفت.

دومين دوره ي هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري زنجان
الف – اعضاء اصلي و علي البدل هيات نظارت بر انتخابات تعيين گرديد و با تعيين تاريخ انتخابات براي سه شنبه، مورخ دهم ديماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت، آگهي انتخابات در شماره ي ۱۲۴۴ مورخ ۷/۷/۱۳۸۷ روزنامه ي مردم نو منتشر گرديد و به علت اين كه تعداد نامزدهاي عضويت در هيات مديره، به حد نصاب مندرج در ماده ي ۲ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري نرسيد، انتخابات برگزار نگرديد.

ب – پس از انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيات نظارت بر انتخابات و تعيين روز سه شنبه، مورخ شانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت، براي راي گيري و انتشار آگهي انتخابات در شماره ي ۱۳۹۳ مورخ ۳/۲/۱۳۸۸ روزنامه ي مردم نو، در تاريخ و روز تعيين شده، راي گيري به عمل آمد.

در تاريخ انتخابات مذكور، تعداد اشخاص واجد شرايط راي دادن، ۱۷۲ نفر بود كه ۸۴ نفر « ۸۳/۴۸ درصد » از آن ها شركت نمودند. از آراء ريخته شده به صندوق ۶۹ راي « ۱۴/۸۲ درصد آراء » به نام جناب آقاي عبدالحميد قره گوزلو، ۶۸ راي « ۹۲/۸۰ درصد آراء » به نام جناب آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي، ۵۸ راي « ۰۲/۶۹ درصد آراء » به نام جناب آقاي آقاجان مكملي، ۵۱ راي « ۷۱/۶۰ درصد آراء » به نام جناب آقاي يحيي بهرامي، ۴۸ راي « ۱۴/۵۷ درصد آراء » به نام سركار خانم بهجت دهقان حسامي، ۴۲ راي « ۵۰ درصد آراء » به نام جناب آقاي دكتر محسن كلانتري، ۲۷ راي « ۱۴/۳۲ درصد آراء » به نام جناب آقاي محمد حسن بهرامي و ۵ راي «۹۲/۵ درصد آراء » به نام جناب آقاي يوسف شفيعي نجد قرائت شد و به علت نرسيدن اعتراض در مهلت قانوني، قطعيت انتخابات از طرف هيات نظارت اعلام گرديد.

در جلسه ي هيات مديره براي انتخاب رئيس، جناب آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي به عنوان رئيس و جناب آقاي آقاجان مكملي به عنوان نايب رئيس اول و جناب آقاي عبدالمجيد قره گوزلو به عنوان نايب رئيس دوم و جناب آقاي يحيي بهرامي به عنوان بازرس و سركار خانم بهجت دهقان حسامي به عنوان منشي هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري زنجان انتخاب گرديدند.

رشيد ملك محمدي ـ وكيل ددگستري
بالا
فهرست اصلي


  * اولين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان (۲۹/۸/۸۵)

اعضاي اصلي:

۱- آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي

۲- آقاي آقاجان مكملي

۳- آقاي عبدالمجيد قره گوزلو

۴- آقاي مهدي خليلي

۵- خانم بهجت دهقان

اعضاي علي البدل :

۱- اصغر رحماني

۲- خليل نوروزي
بالا
فهرست اصلي


  * تغيير در اعضاي هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري زنجان

•تغييرنشاني كانون وكلاي دادگستري زنجان

محل كانون به نشاني زنجان – فلكه قائم ( كوچمشكي ) – بلوار سرداران شهيد – ساختمان ياران طبقه چهارم – تلفن : ۰۲۴۱-۴۲۵۳۶۵۵ تلفكس : ۰۲۴۱- ۴۲۵۳۶۵۶ انتقال يافت.


•تغيير در اعضاي هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري زنجان

با توجه به انتقال دائم محل اشتغال جناب آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي رياست محترم هيات مديره به كانون وكلاي دادگستري مركز( شهر تهران ) و خروج ايشان ازهيات مديره و عضويت كانون وكلاي دادگستري زنجان ضمن تقدير وتشكر از زحمات مشاراليه ، براي تعيين هيات رئيسه با دعوت از اولين علي البدل هيات مديره انتخابي در تاريخ ۲۳/۶/۸۸ جلسه تشكيل ودر نتيجه تركيب اعضاي هيات رئيسه به شرح ذيل تعيين گرديدند.

۱-آقاي آقاجان مكملي ( رئيس هيات مديره )
۲-آقاي عبدالمجيد قره گوزلو ( نايب رئيس هيات مديره )
۳-آقاي يحيي بهرامي ( عضو هيات مديره و بازرس)
۴-اقاي محسن كلانتري ( عضو هيات مديره و منشي )
۵-خانم بهجت دهقان حسامي ( عضو هيات مديره )


•شروع عمليات عمراني احداث ساختمان كانون وكلاي دادگستري زنجان

همزمان با عيد سعيد غدير خم خاكبرداري از پروژه احداث ساختمان كانون وكلاي دادگستري زنجان انجام گرديد و اين ساختمان در قطعه زميني به مساحت ۴۷/۵۷۸ متر مربع كه ازسوي سازمان محترم مسكن و شهرسازي استان زنجان واگذار شده است واقع در مجتمع ادارات زنجان اجرا مي گرديد كه براي ۵ طبقه طراحي شده و فاز اول آن سه طبقه با زير بناي ۶۹۳ متر مربع و از طريق مشاركت و خود ياري اعضاي محترم احداث مي شود و مدت زمان پيش بيني شده براي اتمام آن و بهره برداري ۱۸ ماه مي باشد.

•برگزاري چهارمين دوره اختبار كارآموزان وكالت

چهارمين دوره آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري زنجان در بهمن ماه برگزار خواهد شد لذا از كليه كارآموزان كه دوره آنها منقضي گرديده يا تجديد دوره يا تمديد دوره شده اند مي رساند حداكثر تا تاريخ ۲۰ / ۱۰/۸۸ مدارك خود را ارائه نمايند و جهت كسب اطلاعات بيشتر با دفتر كانون تماس حاصل فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي برگزاري انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان

در اجراي ماده ۳ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ به منظور برگزاري انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان، هيات عمومي وكلا در روز يكشنبه مورخ نوزدهم تيرماه سال ۱۳۹۰ از ساعت ۸ صبح الي ۱۵ در محل ساختمان جديد كانون وكلاي دادگستري زنجان واقع در مجتمع ادارات خيابان حر تشكيل مي شود.
همكاران محترمي كه داوطلب انتخاب شدن در هيات مديره مي باشند ظرف ۱۰ روز از تاريخ۲۹/۰۱/۹۰(زمان انتشاراين آگهي درروزنامه مردم نو به شماره۱۹۴۹) درخواست خود را به هيات نظارت مستقر در ساختمان فعلي كانون وكلاي دادگستري زنجان واقع در فلكه كوچمشكي خيابان سرداران شهيد ساختمان ياران طبقه چهارم ارائه فرمايند.
بديهي است در صورتي كه روز انتخابات اعلام شده به هر دليلي مواجه با تعطيلي گردد، انتخابات در روز بعد انجام خواهد گرديد.

هيات نظارت انتخابات سومين دوره هيات مديره
كانون وكلاي دادگستري زنجان
بالا
فهرست اصلي


  * سومين دوره انتخابات اعضاء هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان برگزار شد

سومين دوره انتخابات اعضاء هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان، روز يكشنبه مورخه ۱۹/۰۴/۱۳۹۰ در ساختمان كانون با شركت يكصد نفر از وكلاي حائز شرايط شركت در انتخابات بر گزار،و اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره،بترتيب و بشرح ذيل انتخاب گرديدند.
اعضاء اصلي:
۱-        آقاي مسعود شكري .
۲-        آقاي اصغر رحماني .
۳-        آقاي مهدي خليلي .
۴-        آقاي محسن كلانتري .
۵-        آقاي يحيي بهرامي .
اعضاء علي البدل:
۱-        آقاي فرامرز لطفي .
۲-        آقاي يوسف نوري .
۳-        آقاي سيد بهاءالدين هاشمي .
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري زنجان

پس ازبرگزاري انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري زنجان و تشكيل اولين جلسه هيات مديره، انتخاب هيات رئيسه به شرح ذيل انجام پذيرفت.
۱-         آقاي يحيي بهرامي ------ رئيس هيات مديره.
۲-         آقاي مسعود شكري ------ نائب رئيس اول.
۳-         آقاي مهدي خليلي ------ نائب رئيس دوم.
۴-         آقاي محسن كلانتري ------ بازرس.
۵-         آقاي اصغر رحماني ------ منشي.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi