لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
كانون وكلاي دادگستري لرستان


فهرست:

  *


سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري لرستان


  * اولين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري لرستان
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري لرستان
  * اطلاعيه هيئت نظارت برانتخابات كانون وكلاي دادگستري استان لرستان
  * دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي لرستان برگزار شد
-------------------------------------------------------------  *


سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري لرستان
فهرست


  * اولين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري لرستان

تشكيل كانون وكلاي دادگستري لرستان

با تفكيك وكلاي دادگستري استان لرستان از كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، ضمن برگزاري انتخابات مربوطه، اولين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري لرستان، انتخاب شدند.

بنابراين گزارش آقايان دكتر محمد حسين حجاريان، عباس رحمتي، محمود حسنوند، محمد حسن حجاريان و غلامرضا رفيعي به عنوان اعضاي اصلي و آقاي كرم الله پور حسيني، خانم عزت روحي و آقاي رضا ذوالفقاري بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.

در اولين جلسه هيات مديره، هيات رئيسه كانون لرسان بشرح ذيل اعلام گرديد:

رئيس هيات مديره - آقاي دكتر محمد حسين حجاريان
نايب رئيس – آقاي محمود حسنوند
بازرس – محمد حسن حجاريان
منشي – غلامرضا رفيعي
عضو اصلي – عباس رحمتي
فهرست


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري لرستان

مشاهده اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۹

فهرست


  * اطلاعيه هيئت نظارت برانتخابات كانون وكلاي دادگستري استان لرستان

بدينوسيله به اطلاع وكلاي محترم كانون وكلاي دادگستري استان لرستان ميرساند

با توجه به اينكه صلاحيت افراد مشروحه ذيل

۱-آقاي دكتر محمد حسين حجاريان

۲-آقاي محمد حسن حجاريان

۳-آقاي محمد حدادي

۴-آقاي محمود حسنوند

۵-آقاي عزت الله خورشيدي

۶-آقاي رضا ذولفقاري

۷-آقاي عباس رحمتي

۸-آقاي غلامرضا رفيعي

۹-خانم عزت روحي

۱۰-آقاي بهزاد ماسوري

پذيرفته شدهاند، لذا انتخابات در تاريخ۲۹/۴/۱۳۹۱از ساعت ۹الي۱۷

در محل كانون برگزار مي گردد.


همراه داشتن پروانه وكالت تمديد شده براي شركت در انتخابات ضروري

ميباشد.


هيئت نظارت برانتخابات كانون وكلاي دادگستري استان لرستان
فهرست


  * دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي لرستان برگزار شد

به اطلاع كليه اعضاي محترم كانون وكلاي دادگستري استان لرستان ميرساند دومين دوره انتخابات هيات مديره اين كانون كه در تاريخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ برگزار گرديد در مورخ ۲۵ /۵/۱۳۹۱ قطعيت يافت لذا به ترتيب اسامي منتخبين و هيئت رئيسه بدين شرح اعلام مي گردد.

۱-جناب آقاي غلامرضا رفيعي رياست كانون

۲- جناب آقاي بهزاد ماسوري نايب رئيس كانون

۳-جناب آقاي عباس رحمتي بازرس كانون

۴-جناب آقاي عزت اله خورشيدي منشي هيئت مديره

۵-جناب آقاي دكتر محمد حسين حجاريان عضو اصلي

۶-جناب آقاي محمود حسنوند عضو علي البدل

۷-جناب آقاي محمد حدادي عضو علي البدل

۸-جناب آقاي محمد حسن حجاريان عضو علي البدل
فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi