لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره۱۱ - شماره پياپي (۱۶۷-۱۶۶ )- بهار و تابستان۱۳۷۶

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * اهميت شناخت مبناي التزام به عقد وتحول آن درتاريخ حقوق - دكتر ناصر كاتوزيان
   * اصول حاكم برتنظيم وانعقاد قراردادهاي دولتي(باتاكيد برپيمانكاري دولتي)-قسمت اول
   * اصول حاكم برتنظيم وانعقاد قراردادهاي دولتي(باتاكيد برپيمانكاري دولتي)-قسمت دوم
صفحه ۲
   * بررسي آيين وظايف صنفي وكلاي دادگستري جامعه اروپا- دكترنادرذوالعين
   * تعيين اجرت درنمايندگي قراردادي - دكتراحمداميرمعزي
صفحه ۳
   * راههاي جبران خسارت معنوي درحقوق ايران- دكترفرهاد پروين
   * سياست جنايي(مفاهيم-مدلها) - دكترسيدمحمدحسيني
   * سياست جنايي(مفاهيم-مدلها)- دكترسيدمحمدحسيني - قسمت دوم
   * نقد و بررسي راي هيات عمومي اصراري رديف۷۳/۷ - دكتر امير حسين آبا دي
صفحه ۴
   * مشكلات حقوقي جاري كارگران زن ژاپني ـ دكترسيدفضل الله موسوي
   * ژنوم انساني به مثابه ميراث مشترك بشريت ياژنتيك بيم واميد- دكترابراهيم بيگ زاده
   * اعتبارامرمختوم واحكام خارجي درحقوق انگليس (قضيه ايندين گريس ) ـ سيد محمد اسبقي
   * طلاق خلع ـ دكتر حسينقلي حسيني نژاد
   * مهلت براي انشاي راي ـ دكتر محمد آخوندي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi