لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۱ سال ۱۳۸۳

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * نقد و بررسي نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري راجع به تهديد يا توسل به سلاحهاي هسته اي - دكتر مسعود البرزي وركي
صفحه ۲
   * بحران عراق : اكنون چه بايد كرد ؟ ( بررسي اشغال عراق در پرتو حقوق بين الملل )
واگان لوو - ترجمه : دكتر محسن محبي

صفحه ۳
   * نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين الملل با تاكيدي بر اسناد بينالمللي حقوق بشر -
احمدعلي قاسمي شوب

صفحه ۴
   * اجراي عدالت درباره محيط زيست بين المللي : حقوق و راه حل ها - كنت مك كاليون - مترجم : محمدحسين زاهدين لباف
صفحه ۵
   * آمادهسازي شاهد براي حضور در داوري تجاري بين المللي : راهنماي عملي براي وكيل * -
ديويد پي . روني * * - مترجم : محمّد جواد ميرفخرايي * * *

صفحه ۶
   * ضمانت اجراي آراء داوري بين المللي - دكتر مرتضي زهرايي *
صفحه ۷
   * كن ـ وانسيون مونت ـ رال : تج ـ زيه و تحلي ـ ل ب ـ رخي از جنبه هاي روزآمد و ادغام شده سيستم ورشو
پابلو مندس دو ليون ورنر ايسكنس - مترجم : ماشاءاله بناء نياسري

صفحه ۸
   * ention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air
Montreal , ۲۸ May ۱۹۹۹

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi