لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز

دوره جديد - شماره ۱۹و ۲۰ ( شماره پياپي ۱۸۸ و ۱۸۹ )

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * احترام به قانون اساسي- در سخن يا در عمل؟
   * شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران و نقض دادنامه شعبه ۱۰۸۳
صفحه ۲
   * استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقي و علمي
   * برگي از تاريخ ثبت اسناد در ايران
با نگاهي به دفتر اسناد شيخ فضلالله نوري

   * دعاوي كيفري تصرف عدواني و ورود به ملك ديگري
صفحه ۳
   * تحليل موقعيت وجه التزام در قراردادها
   * مطالعه تطبيقي چگونگي رفع تعارض اصل تسليط با قاعده لاضرر
صفحه ۴
   * مادگان هزار دادِستان / كتاب هزار راي (۹)
   * تايم شرينگ Timesharing
صفحه ۵
   * مهندسي جُرم
   * كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان
صفحه ۶
   * نقش آراء ديوان بين المللي دادگستري در حفظ صلح و امنيت بين المللي
   * ديوان كيفري بينالمللي و قوانين اساسي كشورها (۱)
صفحه ۷
   * آيين نامه داخلي هماهنگ شده كانونهاي وكلاي فرانسه
صفحه ۸
   * گوشه اي از تاريخ محاكمات در ايران - به نقل از راپرت وزارت عدليه
   * رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاه هاي انتظامي
   * نمونه آراء دادگاه هاي انتظامي - احكام صادره
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi