لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاد
   * جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاده(قسمت دوم)
   * زيرنويس ها(جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاد)
صفحه ۲
   * اسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟-محمدعلي برزنوني
   * اسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟(قسمت دوم)
   * زيرنويس ها- اسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟
صفحه ۳
   * تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب-دكتر جمشيد ممتاز-ترجمه محمود صوراسرافيل
   * زيرنويس هاي -تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب
صفحه ۴
   * قواعد بنيادين حقوق بين المللي كيفري و قواعد آمره-مترجم: دكتر سيدعلي هنجني
   * زيرنويس هاي - قواعد بنيادين حقوق بين المللي كيفري و قواعد آمره-مترجم: دكتر سيدعلي هنجني
صفحه ۵
   * دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي-مترجم: دكتر علي قاسمي
   * زيرنويس هاي - دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي-مترجم: دكتر علي قاسمي
صفحه ۶
   * ناممكن شدن ردّ مبيع و اعمال حق فسخ خريدار«بررسي تحليلي كنوانسيون بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين) و حقوق ايران»- دكتر اكبر ميرزا نژاد جويباري
   * زيرنويس هاي - ناممكن شدن ردّ مبيع و اعمال حق فسخ خريدار
صفحه ۷
   * خلاصه مقالات به زبان انگليسي
   * ادامه خلاصه مقالات به زبان انگليسي
   * ادامه ۲ خلاصه مقالات به زبان انگليسي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi