لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۲۰ - شهريور ۱۳۸۳
  * شروع سال دوم فعاليت خبرنامه داخلي در سايت اطلاع رساني
  * اعطاي نشان دولتي درجه دو دانش ، به جناب آقاي امير ناصر كاتوزيان
استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري

  * اعطاي نشان دولتي درجه دو دانش به جناب آقاي سيد حسين صفائي
استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري

  * اطلاعيه كميته رفاه كانون وكلاي دادگستري مركز در باره استفاده از مجموعه ورزشي انقلاب
  * برگزاري كارگاه آموزشي حقوق بشر در كانون وكلاي دادگستري فارس
  * بازديد رئيس مسابقات فوتبال جام جهاني وكلاي دادگستري از ايران
  * ملاقات هياتي از كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا با هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اطلاعيه دعوت به همكاري با كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
  * مصاحبه با مدير اجرائي IBA در باره محاكمه صدام حسين
سال دوم - شماره ۲۱ - مهر ۱۳۸۳
  * آگهي پذيرش اشتراك روزنامه رسمي كشور
  * بيانيه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بر رد ادعاهاي واهي كشور امارات متحده عربي
  * كليه وكلاي كانون وكلاي دادگستري مركز ملزم هستند در سربرگ خود آرم كانون را درج نمايند
  * جلسه سخنراني ماهانه كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز - ۱۲/۷/۱۳۸۳
  * ملاقات رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري مارسي فرانسه با اعضاء هيات مديره كانون فارس
  * بازديدآقاي پيناتل رئيس مسابقات فوتبال جام جهاني وكلاي دادگستري از ايران
  * آقاي جندقي ، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز :
اين اميد وجود دارد كه سال آينده وكالت در كشور اجباري شود

  * اعلام پست الكترونيكي كميسيون هاي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * كانون وكلاي دادگستري همدان به طور رسمي ايجاد گرديد
-------------------------------------------------------------سال دوم - شماره ۲۰ - شهريور ۱۳۸۳
  * شروع سال دوم فعاليت خبرنامه داخلي در سايت اطلاع رساني

مقدمه
موضوع تهيه خبرنامه داخلي ، در كانون وكلاي دادگستري مركز ، از اوائل سال ۱۳۸۲ مطرح بوده و سرانجام در پي اقدامات انجام شده ، اولين شماره خبرنامه داخلي كانون ، در مرداد سال گذشته تهيه گرديد .

از طرفي با عنايت به راه اندازي سايت اطلاع رساني كانون هاي وكلاي دادگستري به آدرس ، www.iranbar.com - به ياري الهي ، تا مرداد ۱۳۸۳ نوزده شماره از آن در سايت اطلاع رساني كانونها به آگاهي رسيده و شماره ۲۰ شهريور ۸۳ تحت فعاليت سال دوم خبرنامه ، آماده اقدام مي باشد .

به اين بهانه ، مقاله حاضر بعنوان اولين مطلب سال دوم فعاليت خبرنامه ، و نيز جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي سرويس مذكور ، در كانون هاي وكلاي دادگستري ، به شرح ذيل تقديم مي گردد . اميد است ، همكاران گرامي و سروران بزرگوار ، از نصايح و انتقادهاي خويش ، بهره مند نمايند .

۱ ) سابقه تاريخي خبرنامه
به طور عمده ، اطلاع رساني عمومي و تخصصي كانون هاي وكلاي دادگستري براي اعضاء و مخاطبان آنها ، از طرق انتشارات ذيل ، انجام گرفته است :
۱ - ۱ ) مجله علمي ، تحت عنوان « مجله كانون وكلاي دادگستري » كه به صورت فصل نامه و با گرايش مطالب علمي و البته پوشش برخي اخبار مهم ، توسط برخي كانونها ، منتشر مي شود .
۲ - ۱ ) نشريه داخلي كه براي پوشش مسائل و اخبار داخلي كانون وكلاي دادگستري ، توسط برخي كانون ها انتشار يافته است . البته اين نشريه در مواعدي بصورت ماهانه ويا چند ماه يكبار و درمواقعي نيز حتي به صورت سالانه و يا اصلا انتشار نيافته است .

لكن از آن جائيكه هر دو نشريات فوق ، به هر دليل ، جهت رفع نياز اطلاع رساني و خبررساني فوري كانون و كميسيون هاي آن در بعد داخلي و نيز اطلاع از وضعيت ساير كانون هاي برادر ، موثر واقع نشده است ، بحث ضرورت تهيه خبرنامه هفتگي يا دو هفته يكبار ، مطرح مي باشد .
۲ ) جهات ضرورت خبرنامه داخلي
براي توجه به جهات ضرورت تهيه خبرنامه داخلي و نه نشريه يا مجله ، موارد ذيل حائز اهميت است :
۱ - ۲ ) عدم اطلاع فوري اعضاء كميسيون هاي داخلي و متعدد كانون ( مخصوصا كانون هاي بزرگ مثل كانون مركز ) از اخبار ساير كميسيونها و حتي مصوبات مهم هيئت مديره
۲ - ۲ ) عدم اطلاع فوري هيئت مديره از عملكرد و اخبار مهم كميسيون هاي كانون ، مخصوصا آنكه در برخي از كميسيون ها ، هيچ كدام از اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره ، عضو دائمي نيستند .
۳ - ۲ ) ضرورت انعكاس مهمترين اخبار و فعاليتهاي هيئت مديره و كميسيون ها در فواصل زماني كوتاه مدت براي وكلاء و كارآموزان .
۴ - ۲ ) ضرورت اطلاع رساني از اخبار داخلي ساير كانونها و اتحاديه آنها
۵ - ۲ ) ضرورت خبررساني از مهمترين حوادث يا اخبار مربوط به امور صنفي كانونها اعم از انعكاس در مطبوعات كشور يا عدم انعكاس آنها در نشريات داخلي .
كه اين موارد و جهات ديگر ، ضروري مي سازد كه با تهيه و ارسال خبرنامه داخلي ، خلاء و نياز هاي فوق الذكر ، مرتفع شود .

۳ ) مجري تهيه و اقدام خبرنامه داخلي
در كانون وكلاي دادگستري مركز ، تهيه و انتشار كاغذي ( سنتي ) خبر نامه داخلي ، به جهات مختلف و علي القاعده به عهده كميسيون انتشارات ، به جهت مسئوليت نظارت بر انتشار هر گونه مطلب از طرف كانون و روابط عمومي ، به جهت مسئوليت ارتباطي بين كميسيون ها و با مجامع بيرون از كانون ، بوده است .

همچنين بعد از تشكيل كميته انفورماتيك پيشنهاد شد ، علاوه بر شكل سنتي كاغذي ، با استفاده از خدمات جديد پست الكترونيكي و سايت دردست تهيه كانون ، خبرنامه در سايت اطلاع رساني قابل مشاهده باشد و از طريق پست الكترونيكي براي اعضاء ارسال گردد .

۴ ) شيوه عمومي تهيه و توزيع خبرنامه داخلي
به طور كلي جهت توزيع خبرنامه به شكل سنتي و جديد ، با تهيه مقدمات قانوني ، اشكال ذيل مطرح مي باشد :
۱ - ۴ ) جهت تكثير سنتي به صورت هفتگي و محدود خبرنامه ، مثلا در حد ۵۰ يا ۱۰۰ نسخه ( جهت كاهش هزينه تكثير خبرنامه ) . اين تعداد محدود در ابتدا بايد فقط به اعضاء محترم هيئت مديره و كميسيون هاي كانون و دادسرا و شعب دادگاه انتظامي ، تحويل گردد و باقي مانده نيز جهت اطلاع كلي در مبدا ورودي كانون ، در اختيار مراجعان به ساختمان كانون ، قرار گيرد . در اين شيوه بهتر است ، خبرنامه به صورت مجاني توزيع شود .

۲ - ۴ ) به صورت دو هفته يكبار يا ماهانه و در تيراژ وسيع و ارسال از طريق پست براي كليه همكاران . در اين روش نظر به هزينه بر بودن تكثير زياد ، خبرنامه مي تواند ، به صورت مجاني براي همكاران يا با هزينه مختصر براي وكلاي محترم دادگستري ، ارسال گردد .

۳ - ۴ ) صرف نظر از شكل سنتي يا اساسا به جاي آن ، ارائه از طريق پست الكترونيكي و سايت اطلاع رساني انجام شود .

كه در حال حاضر و بعد از راه اندازي سايت اطلاع رساني و مخصوصا در بعد كشوري آن ، به نظر مي رسد ، بهترين و با صرفه ترين راه توزيع خبرنامه ، دسترسي در سايت اطلاع رساني ويا ارسال از طريق پست الكترونيكي خواهد بود .

بعلاوه در بند۷ ماده ۳ اساسنامه اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، به صراحت درج شده است :
- ايجاد يك شبكه اطلاع رساني مشترك و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فناوري هاي روز مورد نياز ،

كه اين مهم به همراه ساير بندهاي اهداف اتحاديه ، و تلاشهاي مستمر هيات هاي مديره در افزايش توان علمي وعملي كانون هاي وكلاي دادگستري ، اساسا بدون تهيه و راه اندازي يك خبرنامه تخصصي داخلي ، دست يابي به اهداف مذكور ، در بهترين حالت با سختي و دشواري توام خواهد بود .

۵ ) عناوين خبرنامه الكترونيكي
جهت مطالب هر شماره ، تهيه مصاديقي از عناوين ذيل ، لازم است تهيه ، تنقيح و در خبرنامه درج شود . برخي از اين عناوين عبارتند از :

سرمقاله
تصميمات مهم اتحاديه كانونها
تصميمات مهم هيئت مديره كانونها
فهرست اقدامات كميسيون ها در طول يك يا دو هفته گذشته
اخبار رسانه ها و مطبوعات در خصوص كانون و وكلا
نقطه نظرات ( مصاحبه يا اعلامي ) وكلاء و كارآموزان در خصوص مسائل صنفي كانون
ارائه آمار فعاليتهاي كاري
اخبار دادسرا و دادگاه انتظامي كانون
حوادث و اخبار عمومي مهم عمومي ، قضائي يا صنفي
تبريك و تسليت
اطلاع رساني اجلاسها و سمينهارهاي حقوقي و قضائي
معرفي كتاب هاي حقوقي
آشنائي با نرم افزارها و سايت هاي حقوقي
اطلاع رساني تازه هاي قوانين و مقررات
اخبار وكالت از ساير كشورها و كانون وكلاي جهاني IBA
درج قواعد مهم حقوقي و توضيح مختصر آنها
خلاصه برخي از تجارب و پرونده هاي مهم قضائي
گزارش سفرها وشركت در كنفرانسهاي خارجي
گزارش ديدار هيئت خارجي از كانون وكلاء
و ساير موارد مرتبط صنفي

مع الاسف تاكنون ( در سال اول فعاليت خبرنامه ) به جهت عدم امكان استفاده از پتانسيل و ظرفيت فراوان همكاران در كانون هاي وكلاي دادگستري ، امكان كار گسترده در عرصه هاي فوق ، عملا فراهم نگرديده است .

۶ ) اقدامات كميته انفورماتيك
هر چند به شرح فوق ، درك مي شود كه اساسا تهيه خبرنامه به عهده كميته انفورماتيك نبوده است ، لكن به دليل علاقه و همكاري اعضاي اين كميته در مرداد ۱۳۸۲ با استعانت از درگاه الهي ، اولين شماره خبرنامه داخلي كانون مركز ، تهيه گرديد و بنابر اين بود كه هر دو هفته يكبار ، بتدريج با توسعه فعاليت و مخصوصا بعد از تشكيل كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري و نيز مقدمات تشكيل اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، موضوع تهيه و تنقيح و آماده سازي اخبار تمامي كانونها ، براي ارائه از طريق سايت اطلاع رساني از طرف همكاران روابط عمومي ، اقدام گردد .

لكن به هر دليل ، تاكنون امكان فعاليت گسترده توسط كليه كانونها ، فراهم نشده و حتي در داخل كانون وكلاي دادگستري مركز نيز ، امكان فعاليت و همكاري همه جانبه تمامي كميسيون ها ، به طور كامل ، عملياتي نشده است .

لذا كار تهيه خبرنامه به صورت محدود و درج در سايت اطلاع رساني ، عملا به عهده كميته انفورماتيك كانون مركز ، گذاشته شد . كه نتيجه آن ، از مرداد ماه ۱۳۸۲ در ابتدا تا شماره ۱۳ به صورت دو هفته يكبار و از اسفند ۱۳۸۲ به صورت ماهانه ، در سايت اطلاع رساني صفحه داخلي www.iranbar.com/pt۱۳.php قابل مشاهده ميباشد .

۷ ) وضعيت فعلي خبرنامه و ارتباط با كميسيون ها
با توجه به وضعيت فعلي خبرنامه ، سطح كار و مطالب رائه شده ، در حد توان بالقوه كانون ها نيست . زيرا پتانسيل بسيار زيادي در اعضاء محترم هيئت مديره كانون ( مركز ، ساير كانونها و اتحاديه ) و نيز اعضاء محترم كميسيون هاي آنان ، و اساسا در تك تك اعضاء جامعه وكالت ايران وجود دارد ، كه در صورت طراحي مجدد شيوه هاي همكاري ايشان ، امكان شروع دوره فعاليت جديدي ، براي تهيه و ارائه خبرنامه داخلي ، در سطحي بسيار بهتر از وضعيت فعلي ، وجود دارد .

لذا در كانون وكلاي دادگستري مركز ، تلاشهايي براي ارتباط مجدد با كليه كميسيون ها و استفاده از نظرات رياست و اعضاء محترم هيئت مديره انجام گرديده است .

همچنين در بعد كشوري ، تلاشهايي براي ارتباط بيشتر و منظم تر با كانون هاي وكلاي دادگستري آغاز شده است . در اين خصوص پست الكترونيكي تمامي كانون ها راه اندازي شده و آمادگي اختصاص آدرسهاي بيشتر ، براي كميسيون هاي داخلي آنان نيز وجود دارد .

خوشبختانه با تعداد محدودي از كانون ها ، ارتباط الكترونيكي نسبتا قابل قبولي برقرار مي باشد . لكن بايد قبول نمود كه ، اين مهم در خصوص اكثريت كانون ها به نحو مطلوب انجام نشده است و هنوز براي رسيدن به وضعيت قابل قبول ، راه درازي در پيش است ! ! !

به هر تقدير ، با فعاليت بيشتر كميسيون هاي محترم كانون وكلاي دادگستري مركز و نيز همكاري ساير كانونهاي برادر ، براي تهيه اخبار جديد و تنوع در موضوعات خبرنامه ، كه بخش مهمي از آن نيز منجر به پرباري بيشتر سايت اطلاع رساني مي گردد ، انتظار مي رود در سال دوم فعاليت ، تنوع خبري ببشتري درخبرنامه ، فراهم گردد .

مضافا آنكه هر كدام از كانون ها و كميسيون ها داراي صفحه مخصوص به خود در سايت اطلاع رساني هستند و شايسته است ، و مي توانند بدون محدوديت ، كليه اخبار و فعاليتهاي خود را از اين طريق ، براي آگاهي همكاران منتشر نمايند . بعلاوه با اختصاص يك پست الكترونيكي به هر كميسيون ، بستر ارتباطي مستقلي نيز براي توسعه فعاليتهاي كميسيون ها ايجاد شده است .

۸ ) پيشنهادات
حال با توجه به مباحث فوق الذكر ، پيشنهادات ذيل جهت ارتقاء اين فعاليت ، قابل طرح و اقدام مي باشد :

۱ - ۸ ) كانون وكلاي دادگستري مركز ، به لحاظ موقعيت ويژه خويش ، از طريق فعاليت مستمر كليه كميسيون هاي مهم ، مخصوصا كميسيون هاي كارآموزي ، روابط عمومي ، بين الملل ، حقوق بشر ، حقوقي ، انتشارات و ساير موارد ، نسبت به تهيه اخبار و منابع اطلاعاتي ، كه براي كليه وكلا و كارآموزان در سطح كشور ، قابل استفاده باشد ، بيش از گذشته فعاليت نموده و نسبت به تهيه اخبار عمومي وكالت داخلي و خارجي ، اقدام شايسته نمايد . در اين خصوص طرح عملياتي خدمت رياست محترم هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، ارسال شده است .

۲ - ۸ ) ساير كانون هاي وكلاي دادگستري ، با راهنمايي و هدايت رئيس محترم هيئت مديره ، از طريق واحدهاي روابط عمومي يا انفورماتيك يا هر شخص ذي صلاح و علاقه مند ديگر ، كليه اخبار اختصاصي كانون متبوع خويش را به صورت هفتگي تهيه كرده و از طريق پست الكترونيكي ، به واحد مركزي به آدرس center@iranbar.comارسال دارند . بديهي است ساير اخبار عمومي كه در حوزه هر كانون توليد مي گردد ، به همين روال ، قابل تهيه و ارسال مي باشد .

۳ - ۸ ) ضمن اعلام آمادگي سايت اطلاع رساني ، براي دريافت نظرات كليه وكلا و كارآموزان ، همكاران محترم مي توانند ، مستقيما از طريق صفحه تماس با ما در سايت ، يا پست الكترونيكي كانون ، ( متبوع يا مركز ) مطالب خود را در ميان گذاشته و موارد مهم را براي درج در خبرنامه به كانون مركز ( مجري فعلي خبرنامه ) ارسال نمايند .

بديهي است ، به غير از مطالبي كه شائبه توهين به اشخاص داشته باشد ويا مسائل غير صنفي و غير علمي ، تمامي موضوعات و اخبار ، بدون هر گونه مميزي و صرفا با حداقل ويرايش ادبي براي هماهنگي با ساير مطالب ، در سايت اطلاع رساني ، براي اطلاع همكاران درج خواهد شد . شرايط و چگونگي ارسال آثار ، در سايت اطلاع رساني به آگاهي رسيده است .

۹ ) سخن آخر
همكاران محترم ،
هيچ شكي نيست ، بي اطلاعي از امور مهم قضائي و مسائل تخصصي وكالت ، يكي از مشكلات مهم تمامي وكلا و كارآموزان در سطح كشور مي باشد و در مقابل نياز به بستر ويژه ارتباطي جهت انعكاس مطالب و نظرات بين مسئولان كانون هاي وكلا و اعضاي آنها براي يكديگر ، از مهمترين نيازهاي فعلي جامعه وكالت ايران مي باشد .

لذا در حال حاضر ، هيچ روش و طريقه ديگري به غير از افزايش روزانه و مستمر كمي و كيفي مطالب سايت اطلاع رساني ، ظرفيت و آمادگي رفع اين مهم را با كمترين هزينه و حداقل زمان ممكنه ، نخواهد داشت .

بنابر اين ، از محضر كليه وكلاي محترم دادگستري و كارآموزان عزيز ، درخواست مي گردد ، از طريق كانون هاي متبوع خويش و با همكاراي مسئولان كميسيون هاي روابط عمومي و انفورماتيك كانونها و در راستاي استفاده كاملا بهينه از هزينه ها و تلاشهاي صورت گرفته براي طراحي و برپايي سايت اطلاع رساني كانون ها ، دوره جديدي در استفاده كاربردي از فن آوري هاي نوين ارتباطي ، براي ارتقاء سطح اطلاع رساني حرفه اي وكالت در كشور با كمك يكديگر ، شروع گردد .

با تشكر كميته انفورماتيك
بالا
فهرست اصلي


  * اعطاي نشان دولتي درجه دو دانش ، به جناب آقاي امير ناصر كاتوزيان
استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري


به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۳۱۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۳

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ به استناد ماده ۷ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۵ - تصويب نمود :

نشان دولتي درجه دو دانش به آقاي امير ناصر كاتوزيان اعطاء شود .
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

سايت اطلاع رساني ، اعطاي نشان دولتي دانش را به استاد ، تبريك عرض نموده ، آرزوي موفقيت روز افزون براي ايشان مسئلت مي گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * اعطاي نشان دولتي درجه دو دانش به جناب آقاي سيد حسين صفائي
استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري


به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۳۱۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۳

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ به استناد ماده ۷ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۵ - تصويب نمود :

نشان دولتي درجه دو دانش به آقاي سيد حسين صفايي اعطاء شود .
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

سايت اطلاع رساني ، اعطاي نشان دولتي دانش را به استاد ، تبريك عرض نموده ، آرزوي موفقيت روز افزون براي ايشان مسئلت مي گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كميته رفاه كانون وكلاي دادگستري مركز در باره استفاده از مجموعه ورزشي انقلاب

قابل توجه وكلاء و كارآموزان محترم

نظر به اينكه كميته رفاه كانون وكلاي دادگستري مركز
پس از مذاكره با باشگاه انقلاب تمهيدات لازم را براي استفاده از مجموعه ورزشي باشگاه فراهم آورده است

لذا با اعلام شرايط ذيل مراتب به كليه همكاران اعلام ميگردد تا در صورت تمايل با ارائه كارت شناسائي معتبر به باشگاه مراجعه و كارت عضويت دريافت نمايند .

۱ - حق عضويت وكلاي پايه يك دادگستري و خانواده آنان براي هر نفر ساليانه ۰۰۰/۵۰۰ ريال .

۲ - حق عضويت كارآموزان وكالت و كاركنان كانون و خانواده آنان براي هر نفر ساليانه ۰۰۰/۳۵۰ ريال .

۳ - مبلغ ۰۰۰/۲۰ ريال صدور كارت و ۰۰۰/۳۰ ريال استفاده از پاركينگ اختياري ميباشد .

۴ - مدارك لازم جهت ثبت نام و عضويت فتوكپي شناسنامه + دو قطعه عكس ۳ * ۴

كميته رفاه كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري كارگاه آموزشي حقوق بشر در كانون وكلاي دادگستري فارس

در تاريخ ۱۸ و ۱۹ شهريور سال جاري ، كارگاه آموزش حقوق بشر در شيراز برگزار گرديد . در اين كارگاه شركت كنندگان با مفاهيم ، راهكارها و شيوه هاي اجرايي حقوق بشر آشنا شدند .

در حاشيه اين كارگاه شركت كنندگان ميهمان شامل اعضاء كميسيون هاي حقوق بشر كانون هاي وكلاي دادگستري مركز ، آذربايجان شرقي و اردبيل ، خوزستان و لرستان ، كرمانشاه ، همدان و ايلام و كانون فارس با ساير شركت كنندگان راهكارهاي همكاري كميسيون هاي حقوق بشر را بررسي كردنند .

شركت كنندگان بر لزوم تدوين سند همكاري بين كميسيون هاي مختلف و آموزش حقوق بشر جهت وكلا و كارآموزان و مقابله با نقض آن ، تاكيد كرده و نظرات مختلف در اين خصوص بررسي گرديد .

غلام حسين رئيسي - كميسيون حقوق بشر
كانون وكلاي دادگستري فارس
بالا
فهرست اصلي


  * بازديد رئيس مسابقات فوتبال جام جهاني وكلاي دادگستري از ايران

به گزارش واصله از روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

بنا به دعوت كانون وكلاي دادگستري مركز ، متعاقب حضور موفقيت آميز تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري ايران در مسابقات فوتبال جام جهاني وكلاي دادگستري ، ( مجارستان خرداد ۱۳۸۳ )

آقاي وينست پيناتل ، رئيس مسابقات جام جهاني مذكور ( mundiavocat ) از تاريخ چهارم لغايت ششم مهر ماه سال جاري ، از كانون وكلاي دادگستري ايران بازديد به عمل خواهد آورد .

تداوم حضور كانون وكلاي دادگستري ايران در مجامع ورزشي بين المللي و مذاكرات مربوطه اهم مسائل مورد بررسي خواهد بود . حسب اعلام در نشست مشترك مذكور نمايندگان تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري كشور حضور خواهند داشت .

شايان ذكر است ، در مسابقات مجارستان ، تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري ايران ( متشكل از كانون هاي وكلاي دادگستري مركز ، فارس و مازندران ) ، با پيروزي در مقابل تيم هاي قدرتمند كانون هاي وكلاي دادگستري ژاپن ، چين و تونس و بويژه معرفي آقاي داود كاسه گر محمدي وكيل پايه يك دادگستري بعنوان دومين گلزن برتر مسابقات ، كارنامه قابل قبولي از خود به جاي گذاشت .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * ملاقات هياتي از كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا با هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

بتاريخ ۲۸/۶/۸۳ هياتي از كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا از كانون وكلاي دادگستري مركز ديدار بعمل آورد .

در اين جلسه با حضور اكثريت اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و برخي اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون مباحث مهمي بين طرفين بعمل آمد .

در ابتدا توسط آقاي جندقي كرماني پور ، رياست هيات مديره كانون ، ضمن خوش آمد گويي به هيات اروپايي ، توضيحاتي در خصوص كانون وكلاي دادگستري و مهمترين كميسيونهاي آن و كيفيت انتخاب هيات مديره مطرح گرديد .

در اين مباحث ، نمايندگان هيات اروپايي اظهار داشتند كه چهار چوب كار اتحاديه اروپا به اجرا درآوردن مباني حقوق بشر مندرج در كنوانسيونهاي بين المللي سازمان ملل متحد ميباشد .

اين كنوانسيونها عبارتند از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ، منع شكنجه و كنوانسيون حقوق كودك و ساير كنوانسيون ها در زمينه آزاديها .

همچنين نمايندگان هيات مذكور بر اجراي پروژههاي آموزش و آشنا سازي بيشتر با اين موارد و ديدار بين وكلا و قضات ايراني با اتحاديه اروپايي تاكيد نمودند .

در اين ملاقات از طرف يكي از اعضاي حاضر در جلسه سوابق فعاليتهاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز ، قبل از انقلاب و تشكيل مجدد آن به پيشنهاد خانم شيرين عبادي و فعاليتهاي آن در حال حاضر اشاره گرديد .

مهمترين مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله ، نواقص و خلاهاي قانوني ، عدم اجراي دقيق مفاد مقررات مربوط به حقوق بشر ، عدم تعريف دقيق جرم سياسي ، عدم حضور هيات منصفه در جرائم مربوطه ، نقض حقوق زنان و كودكان در برخي از قوانين و امثالهم ، در اين جلسه مطرح گرديد .

مشروح اين ملاقات و مباحث مطروحه در آينده نزديك به اطلاع همكاران خواهد رسيد .

دبير كميسيون حقوق بشر
كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه دعوت به همكاري با كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز

شماره ۱۰۱۵۶ مورخ ۲۸/۶/۱۲۸۳
همكار ارجمند

خوشبخت است به استحضار برساند كه
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز ، بار ديگر با تصويب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل شده است ، فعاليت خود را آغاز كرده و هم اكنون به تشكيل كميته هاي زير پرداخته است :

۱ - كميته حمايت از حقوق زنان و كودكان
۲ - كميته حمايت از حقوق اقليت ها
۳ - كميته آموزش و پژوهش
۴ - كميته حق دفاع

از اين رو از آن همكار محترم دعوت مي كند :

۱ - چنانچه تمايل به همكاري با هر يك از كميته هاي ياد شده داريد مراتب را به كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام فرمائيد .

۲ - از آنجا كه نظارت مدني بر رعايت دادرسي منصفانه و پاسداري از حق دفاع از اهداف كميسيون ياد شده است ، در صورت مشاهده موارد زير :

مراتب را با ذكر نام و مشخصات خود و اصحاب دعوي ، شماره پرونده مرجع رسيدگي كننده و در صورت امكان رونوشتي از مستندات مربوط را به كميسيون ارسال فرمائيد تا پس از دسته بندي ، براي انعكاس آن به مقامات صالح و بهره برداري پژوهشي و علمي مورد استفاده قرار گيرد :

الف ) دستگيري و بازداشت غير قانوني
ب ) عدم اجازه مداخله وكيل در مراحل تحقيق و دادرسي
ج ) عدم موافقت با فرصت كافي براي دفاع از موكل
د ) عدم تناسب مجازات مقرر با بزه انتسابي
ه ـ ) فقداستدلال د متن حكم يا قرار
و ) هر گونه آزار ، شكنجه و نوع آن در مراحل تحقيق ، بازداشت و اجراي حكم
ز ) هر گونه رفتار يا روند غير قانوني و ناقص حق دفاع از مراجع قضائي و انتظامي

با سپاس
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيد محمد جندقي كرماني پور

آدرس پست الكترونيكي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
human - rights . cen@iranbar.com

بالا
فهرست اصلي


  * مصاحبه با مدير اجرائي IBA در باره محاكمه صدام حسين

طرح بحث :
آقاي مارك اليس مدير اجرائي كانون وكلاي جهاني ، در مصاحبه ۱۹ جولاي امسال ( ۲۹/۴/۸۳ ) با بي بي سي ، در باره محاكمه صدام حسين ، مطالبي را بيان نموده است ، كه جهت آگاهي علاقه مندان ، ترجمه اين مصاحبه ، كه توسط كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز تهيه شده است ، تقديم ميشود .

آقاي مارك اليس ، در اين مصاحبه نسبت به برگزاري محاكمه عادلانه و منصفانه صدام حسين ، ابراز ترديد نمود و علت اين امر را ضعف سيستم قضائي فعلي عراق اعلام كرد .

وي افزود :
اشتباهات زيادي در امر قضاوت صدام روي داده است ، به عنوان مثال نامبرده بدون مشاور حقوقي در جلسه رسيدگي اوليه حاضر شده است ، و عدم دسترسي متهم به وكيل در دادرسي ، از جمله موارد محاكمه غير عادلانه ميباشد .

آقاي اليس خاطر نشان ساخت كه ،
اين محاكمه همانطور كه براي عراق مهم است براي جامعه بين المللي نيز مهم است و نبايد فقط محدود به عراق شود .

وي گفت :
آنچه كه صدام متهم به ارتكاب آن شده است ، جرائم عليه بشريت و جرائم جنگي است كه اين جرايم حق انحصاري حاكميت ملي نميباشد .

نامبرده ديپلماسي آمريكا را در زمينه وضعيت بازداشت شدگان گوانتانامو ، كه بدون اينكه بطور قانوني متهم شوند را مورد انتقاد قرار داد و اضافه كرد اين اعمال نقض حقوق بين اللملي ميباشد .

وي تصريح كرد :
اين يك عمل بيسابقه ميباشد . در هيچ زماني در تاريخ آمريكا ، حداقل در تاريخ معاصر اين كشور ، سابقه نداشته است ، كه اقدامات اساسي بر خلاف كنوانسيون ژنو انجام شود . وي گفت : اين عمل آمريكا سابقه ۵۰ ساله حقوق بين الملل را مخدوش كرده است .

اليس اضافه كرد :
حقوق بين الملل موجب تعديل اعمال حاكميت كشورها در نظام بين المللي است و بنابر اين و زمانيكه يك كشور قصد اجراي انحصاري قانون خود را داشته باشد ، موجب از بين رفتن نظم بين المللي ميگردد .

وي در خصوص مسائل رهبران دنيا ، از جمله رابرت موگابه رهبر كشور زيمباوه اظهار نظر كرد :
اراده سياسي ضعيفي براي اجراي عدالت عليه رهبران سياسي دنيا مثل موگابه وجود دارد ، اما آنها نيز در مقابل عدالت قرار خواهند گرفت .

وي تصريح كرد :
ديكتاتورها و رهبران مستبد دنيا بدانند كه آنان نيز بازخواست و محاكمه خواهند شد و در امان نخواهند بود .
منبع : ( http://news . bbc . co . uk/1/hi/programmes/hardtalk/3911589 . stm )
بالا
فهرست اصلي


سال دوم - شماره ۲۱ - مهر ۱۳۸۳
  * آگهي پذيرش اشتراك روزنامه رسمي كشور

روزنامه رسمي كشور وابسته به قوه قضائيه جهت دستيابي همگان به قوانين و مقررات مبادرت به پذيرش مشترك جهت نشريات خود در موارد ذيل مينمايد :

الف – روزنامه رسمي كشور ( حاوي قوانين و مقررات و آگهي ها كه هر روز به جز روزهاي تعطيل منتشر ميگردد ) با حق اشتراك يكساله ۳۰۰/۲۸۹ ريال براي متقاضيان تهراني و ۸۰۰/۳۲۱ ريال براي متقاضيان شهرستاني .

ب – روزنامه رسمي ويژه قوانين و مقررات كه فقط روزهاي زوج منتشر ميشود . با حق اشتراك يكساله
۰۰۰/۱۴۰ ريال براي متقاضيان تهراني و ۰۰۰/۱۸۰ ريال براي متقاضيان شهرستاني .

ج – نشريه قوانين ( ضميمه روزنامه رسمي ) كه مجموعه قوانين و مقررات يك تا دو ماهه در آن منتشر ميگردد با حق اشتراك يكساله به صورت علي الحساب مبلغ ۰۰۰/۷۰ ريال كه بر اساس تعداد نشريه ارسالي و قيمت پشت جلد و هزينه پستي محاسبه و در پايان سال تسويه ميگردد .

متقاضيان اشتراك هر يك از نشريات ميبايست مبلغ حق اشتراك را به صورت چك بانكي از يكي از شعب بانك ملي ايران جهت واريز به حساب ۴۵/۷۹۷ بانك مركزي بنام روزنامه رسمي كشور دريافت و به ضميمه فرم تكميل شده اشتراك پيوست اين آگهي كه دقيقا تكميل خواهند كرد
به آدرس :
تهران ، خيابان بهشت ( ضلع جنوبي پارك شهر ) – روزنامه رسمي كشور طبقه اول واحد اشتراك ،
ارسال نمايند .
تلفن جهت كسب اطلاعات بيشتر ۴ - ۵۶۰۲۰۵۰ ( ۰۲۱ ) داخلي ۲۵۱ ميباشد .
سايت اطلاع رساني : www.rooznamehrasmi.ir

فرم اشتراك روزنامه رسمي
نام : . . . . . . . . . . . نام خانوادگي : . . . . . . . . . . . . . . نام شركت : . . . . . . . . . . . . . .
ميزان تحصيلات : . . . . . . . . . شغل : . . . . . . . . . كد اشتراك ( اگر قبلا عضو بوده ايد ) . . . . . . . .
آدرس استان : . . . . . . . . . . . شهرستان : . . . . . . . . . . . خيابان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كد پستي : ( حتما قيد شود ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

متقاضي اشتراك :
۱ - روزنامه رسمي كشور ۲ - روزنامه رسمي ويژه قوانين ۳ - نشريه قوانين ( ضميمه روزنامه رسمي )
هستم و مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال طي چك شماره بانك ملي شعبه . . . . . . . . . . پرداخت گرديد كه پيوست اين فرم ارسال ميگردد .
تاريخ : . . . . . . . . . . . . . . . امضاء : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بر رد ادعاهاي واهي كشور امارات متحده عربي

بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز - شماره ۱۰۳۲۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳

در اجلاس اخير وزيران امور خارجه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس بار ديگر اجلاس مزبور حاكميت ايران را بر جزاير سه گانه ايراني واقع در خليج فارس مورد ترديد قرار داده و جزاير را متعلق به امارات متحده عربي دانسته است .

انكار واقعيتي كه با حقايق گوياي تاريخ منافات داشته و با موقعيت جغرافيايي جزاير مذكور بدون هيچ شبهه اي تطابق ندارد .

مانند همه افراد ملت ايران ، اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كتمان اين واقعيت را از جانب كشورهاي عربي دوست كه صرفا به اين مناسبت كه ادعا از طرف يك كشور عربي مطرح است منافي با تداوم روابط حسنه ميان ايران و آن كشورها شناخته و به دور از علائق مودت آميز و صميمت ميداند و شديدا به آن اعتراض ميكند .

از لحاط ادعاي غير واقعي امارات متحده عربي پاسخ ملت ايران اين است كه حاكميت ايران بر جزاير سه گانه مورد بحث ، ابدي و غير قابل تغيير است و طرح و استمرار اين ادعا و صدور بيانيه هايي نظير بيانيه اجلاس وزيران امور خارجه هيچگونه تاثيري در حاكميت و حقانيت ملت ايران بر جزاير مورد ادعا نداشته و ندارد .

اميد اين است كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس با بررسي بيشتر تاريخ و حقانيت ملت ايران از صدور اينگونه بيانيه ها بر مبناي ادعاي واهي امارات متحده عربي احتراز نمايند .
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * كليه وكلاي كانون وكلاي دادگستري مركز ملزم هستند در سربرگ خود آرم كانون را درج نمايند

قابل توجه وكلاي محترم دادگستري

به اطلاع ميرساند طبق مصوبه مورخ ۲۷/۵/۸۳ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
كليه وكلا ملزم هستند در سربرگ خود ( آرم كانون و شماره پروانه با ذكر كانون وكلاي دادگستري مركز ) را درج نمايند
و تا تاريخ ۳۰/۸/۸۳ فرصت دارند به اين مهم بپردازند در غير اينصورت موضوع قابل تعقيب انتظامي خواهد بود .
توجه : آرم درج شده مقابل عنوان خبر در صفحه اصلي ، با كليك روي آرم قابل ذخيره مي باشد .
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه سخنراني ماهانه كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز - ۱۲/۷/۱۳۸۳

حسب اطلاعيه كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز
جلسه سخنراني ماهانه كارآموزان وكالت ، مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ ساعت ۹ صبح در محل سالن آمفي تائتر ساختمان كانون وكلاي دادگستري در خيابان زاگرس ميدان آرژانتين
برگزار مي گردد .

موضوع سخنرني : كالبد شكافي يك پرونده جزائي
موضوع سوال اختبار تبر ماه ۱۳۸۳ كانون وكلاي داگستري مركز

ضمنا توصيه ميشود كارآموزان محترم قانون مجازات اسلامي را همراه داشته باشند .

كميسيون كارآموزي
بالا
فهرست اصلي


  * ملاقات رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري مارسي فرانسه با اعضاء هيات مديره كانون فارس

آقاي وينسنت پيناتل رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري مارسي فرانسه و رئيس مسابقات فوتبال جام جهاني وكلاي دادگستري ( Mundiavocat ) در دومين ملاقات رسمي خود با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري فارس ملاقات نمود .

در جلسه مذكور تائيد گرديد كه اصولا هدف از شركت در اين گونه مسابقات ، ارتباطات و مراودات
كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر جهان با يكديگر است ، كه به نوبه خود يكي از بهترين بسترهاي مناسب براي ارتباطات فردي وكلاي دادگستري ، با وكلاي دادگستري ساير كشورها تلقي مي گردد .

در پايان آرم كانون وكلاي دادگستري ، به رسم يادبود ، از سوي كميسيون ورزش كانون فارس به آقاي وينسنت پيناتل اهداء گرديد .

كانون وكلاي دادگستري فارس تاكيد نمود ، كه در سيزدهيمن دوره مسابقات كانون هاي وكلاي دادگستري جهان كه در سال ۲۰۰۶ در تركيه برگزار مي شود ، به صورت مستقل شركت خواهد نمود .

ضمنا از زحمات آقاي علي طلائي و آقاي سيد محمد رجائي نوبري ، همكاران محترم عضو كانون وكلاي دادگستري مركز كه تلاشهاي زيادي جهت تدارك سفر معمول نموده اند ، سپاسگذاري و قدرداني به عمل مي آيد .

كميته ورزشي كانون وكلاي دادگستري فارس
غلامحسين رئيسي
بالا
فهرست اصلي


  * بازديدآقاي پيناتل رئيس مسابقات فوتبال جام جهاني وكلاي دادگستري از ايران

رئيس مسابقات جام جهاني فوتبال كانونهاي وكلاي دادگستري جهان گفت : حضور موفق تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري ايران در اين دوره از مسابقات جام جهاني فوتبال كانون هاي وكلاي جهان , همه كشورها را شگفت زده كرد بگونه اي كه همه شركت كنندگان علاقه مند بودند اطلاعات خود را در زمينه مختلف در رابطه با كشور ايران افزايش دهند .

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز طي ملاقات آقاي پيناتل با آقاي جهانگير مستوفي نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و نمايندگان كانون هاي وكلاي دادگستري كشور در تهران , وي با اشاره به برگزاري اين مسابقات بصورت دوسالانه در سطح كشورهاي جهان از كانون هاي وكلاي دادگستري كشور دعوت كرد تا در سطح وسيعتري تيمهاي خود را به مركز برگزاري مسابقات در پاريس معرفي كنند .
وي خاطر نشان كرد : برگزاري مسابقات فوتبال جهان مي تواند زمينه مناسبي براي بسط و توسعه روابط مستحكم تر در زمينه دفاعي و قضائي ميان كشورهاي جهان باشد .

در اين جلسه آقاي جهانگير مستوفي نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن تاكيد بر حفظ روحيه نشاط و شادابي در ميان وكلاي دادگستري خاطر نشان كرد : برگزاري اينگونه مسابقات آنهم در سطح جهاني بهانه اي است جهت شناخت بيشتر وكلاي دادگستري كشورها نسبت به يكديگر و توسعه روابط گسترده ميان كانون هاي وكلاي دادگستري و رفع مشكلات مردم در سطح جهان .

وي ضمن استقبال گرم از آقاي پيناتل خواستار ادامه يافتن حضور فعال تيم كانون وكلاي دادگستري ايران در عرصه هاي ورزشي جهان شد .

در ادامه اين جلسه آقاي علي طلائي مسئول تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري ايران گفت : برگزاري مسابقات فوتبال در سطح جهان اهداف بزرگي را در پي دارد كه از جمله آنها ايجاد بخشهاي معاضدت قضائي ميان كشورها و حمايت از تبعه كشورها در سطح جهان در عرصه دفاع از حقوق آنان است .

وي ضمن ابراز خشنودي از وضعيت تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري و تشكر از مسئولين كانون وكلا جهت فراهم آوردن زمينه حضور اين تيم در عرصه هاي بين المللي ياد آور شد : برافراشتن پرچم پرافتخار جمهوري اسلامي ايران در مسابقات بين المللي و در مقابل ديدگان جهانيان و كسب امتياز قابل توجه و دور از انتظار و براي اولين بار در اين مسابقات , نظر جهانيان را بسوي ايران و وكلاي دادگستري ايران جلب نموده است . قابل ذكر است دور آتي مسابقات جام جهاني وكلاي دادگستري جهان با حضور چند تيم از كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در سال ۲۰۰۶ در آنتالياي تركيه برگزار خواهد شد .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي


  * آقاي جندقي ، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز :
اين اميد وجود دارد كه سال آينده وكالت در كشور اجباري شود


سيد محمد جندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار اميدواري كرد طي سال آينده وكالت در نظام قضايي كشور اجباري شود .

وي افزود :
طي آزموني كه برگزار شد مشخص گرديد كه حرفه وكالت با استقبال خوب فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط روبرو گرديده است و با الزامي شدن وكالت اميدوار هستيم بتوانيم اكثر فارغ اتحصيلان مربوطه را جذب كانون وكلا كنيم .

آقاي جندقي يادآورشد :
در ملاقاتي كه با آيت ا . . . شاهرودي داشتيم ايشان موضوع اجباري شدن وكالت را به آقاي كريمي راد محول كردند و از هر دو طرف خواستند كه در اين زمينه همكاريهاي لازم را بعمل آوريم .

رئيس كانون وكلا در پاسخ به اين سوال كه آيا الزامي شدن وكالت نياز به تصويب قانون جديد دارد يا نه گفت :
لزومي به تدوين قانون جديد نيست بلكه ماده ۳۲ قانون اصلاحات پاره اي از قوانين دادگستري مي تواند در اين زمينه اجرا شود و اميدوار هستيم با اين طرز تلقي مسئولين قوه قضائيه بتوانيم طي سال آينده وكالت را حداقل در استان تهران الزامي كنيم كه در چنين صورتي مي توانيم براي افرادي كه ملائت ندارند وكيل معاضدتي تعيين كنيم .

ما بايد تلاش كنيم تا بتوانيم مشكلات فارغ التحصيلان حقوق را كه بيكار هستند حل كنيم و رياست محترم قوه قضائيه در اين خصوص شخصا حساسيت دارند و در پي اين موضوع هستند .

وي با اشاره به برگزاري آزمون اخير وكالت خاطر نشان كرد :
در اين آزمون ۱۵۹۵ نفر از ميان ۸۶۸۸ نفرشركت كنندگان مركز با توجه به رتبه امتحاني جذب خواهند شد و مجموعا حدود دو هزار نفر را در كانونهاي مختلف جذب خواهيم كرد كه با اين حساب تعداد وكلاي دادگستري در كشور به ۱۵ هزار نفر افزايش خواهد يافت .

آقاي جندقي كرماني پور در ادامه افزود :
در قراردادي كه با سازمان سنجش منعقد كرده ايم مقرر شده است نتيجه آزمون را ظرف يكماه آينده اعلام نمايند ولي با توجه به حجم فشرده كار سازمان سنجش و تجربه اي كه از سالهاي گذشته داريم بنظر مي رسد ظرف دو ماه آينده نتايج اعلام شود .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
رضا جدلي
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام پست الكترونيكي كميسيون هاي كانون وكلاي دادگستري مركز

در پي دستور رياست محترم هيات مديره كانون
آدرس پست الكترونيكي كميسيون هاي كانون وكلاي دادگستري مركز به شرح ذيل اعلام شد :
username@iranbar.com
كميسيون username
پست الكترونيكي اصلي center
رئيس هيئت مديره كانون chairman . cen
كميسيون روابط عمومي republic - relations . cen
كميسيون امور بين الملل international - affairs . cen
كميسيون حقوق بشر human - rights . cen
كميسيون معاضدت قضائي legal - aid . cen
كميسيون كارآموزي apprenticeship . cen
كميسيون امور حقوقي legal - affairs . cen
كميسيون انتشارات publications . cen
كميته انفورماتيك informatic . cen

ياد آوري مي گردد كليه همكاران و علاقه مندان مي توانند هر گونه مطلب يا موضوعي را كه تمايل دارند مستقيما با مقامات كميسيون مربوطه در ميان بگذارند مي توانند از پست الكترونيكي هر كميسيون استفاده نمايند .

كميته انفورماتيك
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلاي دادگستري همدان به طور رسمي ايجاد گرديد

به گزارش واصله ،
به دنبال افزايش وكلاي پايه يك دادگستري استان همدان ، مقدمات ايجاد كانون مستقل وكلاي دادگستري اين استان فراهم گرديد . به اين منظور در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۸۳ با حضور ۶۶ نفر از مجموع وكلاي حائز شرايط ، انتخابات كانون برگزار شد كه اعضاي هيات مديره به شرح ذيل برگزيده شده اند :

رئيس هيات مديره - آقاي حسن فهيمي

نائب رئيس - آقاي فرخ دفتري

اعضاي اصلي هيات مديره :
آقايان : ناصر مغازهاي ، قربان علي دژدار و غلام رضا شفيع ياري

اعضاي علي البدل :
آقايان : محمد رضا مددي ، محمود صديق تبار و ابراهيم احمدي

آقاي فهيمي رئيس كانون وكلاي دادگستري همدان ، در اين خصوص اظهار اميدواري نمود ،
با تشكيل كانون مستقل وكلاي دادگستري همدان ، امكان ارتقاء نقش و اهميت كانون وكلاي دادگستري در استان ، بهتر از گذشته فراهم گردد .

وي اضافه نمود :
در حال حاضر كانون وكلاي دادگستري همدان داراي ۱۵۰ وكيل پايه يك دادگستري و ۲۰۵ نفر كارآموز وكالت ميباشد .

ياد آوري مينمايد ، تعداد ۱۷ نفر از كارآموزان اين كانون ، ضمن قبولي در امتحانات اختبار مهر ماه ۱۳۸۳ موفق به اخذ پروانه پايه يك وكالت دادگستري شدهاند .

آدرس كانون وكلاي دادگستري همدان :
همدان ، خيابان پاستور ، پلاك ۸۵ تلفن ۸۲۶۶۹۹۸ - ۰۸۱۱

سايت اطلاع رساني ،
براي همكاران در كانون جديد التاسيس استان همدان ، آرزوي موفقيت مينمايد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi