لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * متن كامل قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران
  * انتشار گزارش كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در آمريكا
  * نشست ابعاد تجاوز اسرائيل به لبنان از منظر حقوق بين‌الملل
  * آيت‌الله هاشمي شاهرودي در نامه به كوفي عنان
  * آغاز چهارمين سال فعاليت خبرنامه الكترونيكي سايت
  * انتخاب رييس كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------  * متن كامل قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران

به نقل از سايت بازتاب

pp1- با يادآوري بيانيه رئيس خود در ۲۹ مارس ۲۰۰۶

S/ PRST/6002/51

PP2- با تاييد دوباره تعهدش به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، و يادآوري حق كشورهاي عضو، مطابق با ماده ۱ و ۲ معاهده، براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز بدون تبعيض.

PP3- با نگراني شديد گزارشهاي متعدد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه‌هاي شوراي حكام آژانس مربوط به برنامه هسته‌اي ايران كه توسط آژانس به اين شورا گزارش شده است، شامل قطعنامه GOV/6002/41 شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، را مورد توجه قرار مي‌دهد.

PP4- با نگراني شديد توجه مي‌كند كه گزارش ۲۷ فوريه ۲۰۰۶ مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي GOV/6002/51 شماري از مسايل و نگراني‌هاي باقيمانده در مورد برنامه هسته‌اي ايران، شامل موضوعاتي كه مي‌تواند ابعاد نظامي داشته باشد را برشمرده است، و اين‌كه آژانس قادر نيست نتيجه گيري نمايد كه هيچ گونه مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد،

PP5- با نگراني شديد گزارش ۲۸ آوريل ۲۰۰۶ مديركل
GOV/6002/72 و يافته‌هاي آن از جمله اين‌كه بعد از بيش از سه سال تلاشهاي آژانس براي روشن ساختن تمامي جنبه‌هاي برنامه هسته‌اي ايران، فقدان آگاهي همچنان بعنوان يك موضوع نگراني باقي مانده است. و اين‌كه آژانس قادر نيست در تلاش‌هايش براي ارائه تضمين درباره عدم فعاليت‌ها و مواد هسته‌اي اعلام نشده در ايران، پيشرفتي حاصل نمايد، را مورد توجه قرار مي‌دهد.

PP۶- با نگراني شديد همانطور كه گزارش ۸ ژوئن ۲۰۰۶ مديركل GOV/۶۰۰۲/۸۳ تاييد مي‌نمايد، ايران اقداماتي را كه شوراي حكام آژانس طلب كرده بود و شوراي امنيت در بيانيه ۲۹ مارس خود بر آنها تاكيد نموده كه براي ايجاد اعتماد ضروري هستند را انجام نداده است، و بويژه تصميم ايران براي از سرگيري فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي، شامل تحقيق و توسعه، و گستردگي اخير آن و اظهاراتش در مورد آن فعاليت‌ها و تداوم تعليق همكاري اين كشور با آژانس براساس پروتكل الحاقي، را مورد توجه قرار مي‌دهد.

PP۷- با تاكيد بر اهميت تلاشهاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه حلي مذاكره شده كه تضمين مي‌نمايد برنامه هسته‌اي ايران منحصراً براي اهداف صلح آميز است، و با توجه به اين‌كه چنين راه حلي براي عدم اشاعه هسته‌اي در جاي ديگر مفيد خواهد بود.

PP۸- با استقبال از بيانيه وزيرامورخارجه فرانسه، فليپ دوست بلازي، كه در تاريخ ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۶ از جانب وزراي خارجه چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگلستان، ايالات متحده آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا در پاريس ايراد شد. S/۶۰۰۲/۳۷۵

PP۹- با نگراني نسبت به خطرات اشاعه كه بوسيله برنامه هسته‌اي ايران ايجاد شده، وظيفه اوليه اش در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را در نظر داشته و مصمم است از تشديد اوضاع جلوگيري كند.

PP۰۱- با اقدام براساس ماده ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان ملل به منظور اجباري نمودن تعليق مورد درخواست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.

OP۱- از ايران مي‌خواهد بدون تاخير بيشتر، گام‌هاي مقررشده توسط شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قطعنامه GOV/۶۰۰۲/۴۱ كه براي اعتمادسازي در اين خصوص كه هدف برنامه هسته‌اي اش كاملا صلح آميز است ضروري مي‌باشد، را برداشته و مسائل باقيمانده را حل كند.

OP۲- در اين زمينه از ايران مي‌خواهد كه كليه فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري، شامل توسعه و تحقيقات را به حالت تعليق درآورد تا بوسيله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد راستي آزمايي قرار گيرد.

OP۳- بر اين عقيده است كه چنين تعليقي به همراه راستي آزمايي پاي بندي كامل ايران به الزاماتي كه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تعيين كرده است، به يافتن راه حلي ديپلماتيك و مذاكره شده كه تضمين مي‌كند برنامه هسته‌اي ايران كاملا براي اهداف صلح آميز است، كمك خواهد كرد، به تمايل جامعه بين‌المللي براي كار با ديد مثبت براي يافتن چنين راه حلي صحه مي‌گذارد، ايران را تشويق مي‌كند كه در انطباق با موارد بالا با جامعه بين‌المللي و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تعامل مجدد داشته و تاكيد مي‌كند كه چنين تعاملي براي ايران سودمند خواهد بود.

OP۴- در اين رابطه پيشنهاد چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگلستان و ايالات متحده آمريكا با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا براي ترتيبات جامع بلندمدت كه توسعه روابط و همكاري با ايران براساس احترام متقابل و ايجاد اعتماد جامعه بين‌المللي در اين‌كه برنامه‌هاي هسته‌اي ايران ماهيت منحصرا صلح آميز دارد را اجازه مي‌دهد، تاييد مي‌نمايد.

OP۵- از همه كشورها مي‌خواهد تا، طبق قوانين و اختيارات قانوني ملي خود و مطابق با حقوق بين‌الملل، در خصوص جلوگيري از انتقال هرگونه اقلام، مواد، كالا و يا فناوري كه بتواند به برنامه مرتبط با غني سازي و بازفرآوري ايران و برنامه‌هاي موشكي بالستيك اين كشور كمك كند هشياري به خرج دهند.

OP۶-عزم خود را براي تقويت اقتدار فرآيند آژانس اعلام مي‌دارد. از نقش شوراي حكام آژانس قويا حمايت مي‌نمايد، تلاش‌هاي مديركل آژانس دبيرخانه آن را براي تلاش‌هايي تخصصي و بي طرفانه جاري براي حل تمامي موضوعات باقيمانده در ايران در چارچوب آژانس قدرداني كرده و آن را ترغيب مي‌نمايد. بر ضرورت ادامه كار آژانس براي روشن ساختن تمامي موضوعات باقيمانده مربوط به برنامه هسته‌اي صحه گذاشته و از ايران درخواست مي‌نمايد، براساس مفاد پروتكل الحاقي عمل نموده و تمامي اقدامات شفاف ساز را كه ممكن است آژانس در حمايت از بررسي‌هاي جاري خود درخواست نمايد را اجرا كند.

OP۷- از مديركل آژانس مي‌خواهد كه تا ۳۱اوت گزارشي عمدتا درباره اين‌كه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت‌هاي ذكر شده در اين قطعنامه را برقرار ساخته يا خير، همچنين در خصوص فرآيند پاي بندي ايران به اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام و به مفاد ذكر شده در اين قطعنامه، به شوراي حكام و بطور همزمان به شوراي امنيت به منظور بررسي آن ارائه نمايد.

OP۸- قصد خود را اعلام مي‌كند مبني بر اين‌كه چنانچه ايران تا آن زمان به اين قطعنامه پاي بند نشده باشد، سپس اقدامات مقتضي را براساس ماده ۴۱فصل هفتم منشور سازمان ملل، به منظور واداشتن ايران به پاي بندي به اين قطعنامه و درخواست‌هاي آژانس، اتخاذ نمايد و تاكيد مي‌كند كه اگر چنين اقدامات اضافي ضرورت يابند، تصميمات بيشتري نياز خواهند بود.

OP۹- تاكيد مي‌نمايد كه چنانچه ايران به اين قطعنامه پايبند باشد چنان اقدامات اضافي نياز نخواهند بود.
OP۰۱- تصميم مي‌گيرد كه موضوع همچنان در دستور كار باقي بماند.
بالا
فهرست اصلي


  * انتشار گزارش كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در آمريكا

كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل در جلسات ۲۳۷۹، ۲۳۸۰ و ۲۳۸۱ خود كه ۱۷ و ۱۸ جولاي (۲۶ و ۲۷ تير) برپا شد، به گزارش‌هاي ايالات متحده‌ي آمريكا راجع به وضعيت حقوق بشر خود پرداخت. اين كميته پس از بحث و بررسي درباره‌ي اين گزارش‌ها در جلسه‌ي ۲۳۹۵ خود كه در تاريخ ۲۷ جولاي (۵ مرداد) برگزار شد به انتشار بيانيه‌اي پرداخت كه در آن به شدت از وضعيت حقوق بشر در آمريكا انتقاد شده است.

اين كميته با اشاره به اين كه به نظر مي‌رسد مجازات اعدام به طور بيش از اندازه در مورد گروه‌هاي اقليت و مردم فقير اجرا مي‌شود، اعلام كرد كه آمريكا بايد مجازات مرگ را به حالت تعليق درآورد.

كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل در يك گزارش ۱۲ صفحه‌يي از يافته‌هاي خود درباره‌ي تبعيت آمريكا از معاهده‌ي ۴۰ ساله‌ي حقوق مدني و سياسي اعلام كرد: با توجه به لزوم لغو مجازات اعدام، آمريكا بايد اجراي احكام اعدام را به حالت تعليق درآورد.

كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگراني در مورد ۲۰۰۰ محكوم به حبس ابد در زندان‌هاي آمريكا اعلام كرد: محكوم كردن كودكان به حبس ابد بدون آزادي مشروط نقض قوانين بين‌المللي است.

اين كميته هم‌چنين از ديگر اقداماتي كه در زندان‌هاي آمريكا صورت مي‌گيرد نظير حبس‌هاي طولاني مدت و حبس تعداد زيادي از بيماران رواني در امنيتي‌ترين زندان‌هاي آمريكا انتقاد كرد.

اين كميته از دستبند زدن به زندانيان زن در برخي زندان‌هاي آمريكا در دوران بارداري اين زندانيان انتقاد كرد.

كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل هم‌چنين با ابراز نگراني شديد از اقدامات صورت گرفته از سوي آمريكا در چارچوب جنگ با ترور، درخواست كرده است كه آمريكا تمام بازداشتگاه‌هاي مخفي‌اش را برچيند.

به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاسيس سازمان ملل متحد به دليل تجربه‌ي تلخ نقض‌هاي شديد حقوق بشر در جنگ جهاني دوم، مساله‌ي حقوق بشر به عنوان يكي از اهداف منشور ملل متحد در بند ۳ ماده ۱ منشور ذكر شد. در مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نيز تعهداتي در اين خصوص درج شده است. به اين ترتيب، مساله‌ي حقوق بشر در ابعادي وسيع از زندان حاكميت دولت‌ها بيرون آمد و وارد عرصه‌ي حقوق بين‌الملل شد.

نخستين و بهترين اقدام سازمان ملل متحد به تصويب رساندن ''اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر'' در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ بود. اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر بهترين وسيله‌ي تغيير مقررات منشور در زمينه‌ي مسائل حقوق بشر است. اعلاميه‌ي جهاني از ديد حقوقي صرفا اعلاميه‌اي است كه در آن مجمع از عبارت ''توصيه مي‌شود'' استفاده كرده است اما اين اعلاميه به دليل مفهومي كه در آن درج شده است يعني مفهوم بشريت در اركان مختلف سازمان ملل تاثير زيادي داشته و موجب پديداري اسناد متعددي شده است.

در دسامبر ۱۹۶۶ ''ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي'' و ''ميثاق حقوق مدني و سياسي'' كه براي تصويب كنندگان آنها جنبه‌ي الزام آور دارند به تصويب مجمع عمومي رسيد. تصويب اين دو ميثاق يك انقلاب در زمينه‌ي حقوق بشر بود. در كنار اين ميثاق‌ها ديگر معاهدات بين‌المللي حقوق بشر پا به عرصه‌ي وجود گذاشتند.

ميثاق حقوق مدني و سياسي از يك ارگان نظارتي برخوردار است كه بر نحوه‌ي اجراي مفاد اين ميثاق توسط كشورهاي تصويب كننده‌ي آن نظارت دارد و در صورت نقض مفاد آن هشدارها و توصيه‌هايي ارائه مي‌كند كه اگرچه از جنبه‌ي الزام آور قوي برخوردار نيستند اما به لحاظ جلب توجه افكار عمومي جهان به مساله در خور توجه است.

شواهد و نمونه‌هاي منتشره در گزارش‌هاي معتبري نظير گزارش جديد كميته‌ي حقوق بشر حاكي از كذب در گفتار و عمل ايالات متحده‌ي آمريكا در زمينه‌ي حمايت از حقوق بشر در داخل وخارج از آن كشور است. دولت ايالات متحده به دليل نقض حقوق اوليه‌ي انساني به بهانه‌ي مبارزه با تروريسم، با محكوميت گسترده‌اي مواجه شده است.

دولت بوش از سال ۲۰۰۱ مجوز استفاده از روش‌هاي بازجويي را كه بنا به اذعان وزارت خارجه‌ي آن كشور شكنجه محسوب مي‌شوند، صادركرده است.

رفتار دولت آمريكا با زندانيان جنگ با تروريسم، نقض آشكار كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ي ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ است.

پس از انتشار گزارش‌هايي از وضع اسفبار زندانيان گوانتانامو كه محل نگهداري زندانيان القاعده و طالبان است و متعاقب انتشار عكس‌هايي از زندانيان زندان ابوغريب در عراق، جهان با نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط دولت آمريكا مواجه گشت. اين نقض به حدي بارز و گسترده بود كه موجب انعكاس گسترده‌ي موضوع در سطح بين‌المللي شد. فاجعه‌ي زندان آمريكا در گوانتانامو پنج تن از گزارش‌گران سازمان ملل را بر آن داشت كه پس از انجام ۱۸ ماه تحقيق اقدام به تهيه و ارايه‌ي گزارشي مشترك درخصوص وضعيت حقوق بشر افراد بازداشت شده در آن زندان بنمايد. يافته‌هاي گزارش ياد شده بر اساس مصاحبه‌هاي صورت گرفته با بازداشت‌شدگان سابق گوانتانامو كه هم‌اكنون در فرانسه، اسپانيا و انگستان زندگي مي‌كنند يا در بازداشت به سر مي‌برند و پاسخ‌هاي وكلاي مدافع برخي از بازداشت‌شدگان فعلي گوانتانامو، هم‌چنين اطلاعات به دست آمده از سازمان‌هاي غيردولتي، اسناد رسمي از طبقه‌بندي خارج شده‌ي دولت آمريكا و گزارش رسانه‌هاي جمعي است. اين گزارشگران وضعيت بازداشت‌شدگان گوانتانامو را از ژانويه‌ي سال ۲۰۰۲ تا زمان تهيه‌ي گزارش زير نظر داشتند و از سازمان ملل خواستند كه نسبت به تعطيلي بازداشتگاه گوانتانامو و احضار تمامي بازداشت‌شدگان به دادگاهي مستقل و ذي‌صلاح يا آزادي آنان اقدام نمايند.

نيروهاي آمريكايي درسال ۲۰۰۴ رفتار وحشيانه و توهين‌آميزي با اسراي جنگي عراق داشتند.

سوءاستفاده شديد جنسي كودكان توسط نيروهاي آمريكايي در عراق نيز گزارش شده است. دست كم تعداد ۱۰۷ كودك در هفت زندان از جمله زندان ابوغريب مورد سوءاستفاده‌ي جنسي نيروهاي آمريكايي در عراق قرار گرفته‌اند.

نيروهاي آمريكايي همچنين با توقيف و زنداني كردن دو ديپلمات فلسطيني در عراق به مدت يك‌سال در زندان ابوغريب كنوانسيون ۱۹۶۱وين راجع به روابط ديپلماتيك را نقض كردند.

ايالات متحده به منظور اجتناب از نظارت بين‌المللي بر بازداشتگاه‌هاي مورد استفاده‌ي نيروهاي آن كشور در ساير كشورها، كوشيده است محل آنها را مخفي نگه دارد. حداقل ۷ زندان مخفي تحت كنترل آمريكا در افغانستان درچارچوب قوانين نبوده است.

سربازان آمريكايي در جست‌وجوي خانه‌هاي عراقي براي يافتن مبارزان، اغلب اقدام به غارت و دزدي از منازل عراقي‌ها كرده‌اند. ۹۰ درصد افراد تحت تعقيب دراين موارد بي‌گناه بوده‌اند.

نقض حقوق بشر توسط دولت آمريكا تنها مربوط به خارجي‌ها و اتباع كشورهاي ديگر نمي‌شود بلكه شهروندان خود آمريكا را نيز دربر مي‌گيرد.

آشفتگي وضعيت حقوق بشر در ايالات متحده‌ي آمريكا به حدي است كه داعيه‌ي اين كشور را به عنوان كشوري پيشقراول در عرصه‌ي دموكراسي، آزادي و حقوق بشر زير سوال برده است.

جامعه‌ي آمريكا جامعه‌اي است مملو از جنايات شديد، نقض شديد حقوق مردم ازسوي نيروهاي پليس و عدم تضمين حقوق شهروندي، آزادي‌ها و امنيت فردي.

دولت بوش بعد از ۱۱ سپتامبر با استناد به ''قانون ميهن پرستي'' مجوز شنود مكالمات تلفني و بررسي پست‌هاي الكترونيك شهروندان آمريكايي را صادر كرد كه با اعتراضات گسترده مواجه شده است.

جنايات هولناك، تهديد جدي عليه شهروندان آمريكاست به طوري كه براساس گزارش وزارت دادگستري ايالات متحده (مورخ ۲۹ نوامبر۲۰۰۴) درسال ۲۰۰۳ تعداد ۲۴ ميليون شهروند آمريكايي ۱۲ ساله و بالاتر قرباني جنايات بوده‌اند. تعداد يك ميليون و ۳۸۱ هزار و ۲۵۹ مورد قتل، سرقت و ساير اشكال جنايات هولناك در اين سال به وقوع پيوسته كه متوسط آن ۴۷۵ مورد براي هر يك‌صد هزار نفر آمريكايي بوده است.

حدود۵۰۳ هزار مورد قتل در اين سال حاكي از افزايش ۱/۷ درصدي آن نسبت به سال ۲۰۰۲ بود.

بيشترين تعداد اسلحه در دست مردم آمريكا قرار دارد و بالاترين رقم خشونت مسلحانه در آن كشور به وقوع مي‌پيوندد. ۴۱/۷ درصد مردان و۲۸/۵ درصد زنان درسال ۲۰۰۱ درمنزل داراي سلاح گرم بودند.

از سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني‌، عملكرد آمريكا در برخورد با حقوق‌بين‌الملل‌، براساس اصل انتخاب بوده و آن دسته‌از كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي امضا شده‌كه منافع سياسي‌، اقتصادي و نظامي واشنگتن راتضمين كرده باشد.

ايالات متحده از تصويب ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودداري كرده و مواضع منفي در قبال حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كارگران اتخاذ نموده است.

فقر، گرسنگي و بي‌خانماني در ثروتمندترين كشور جهان فراوان است. جمعيت فقرا به صورت مستمر در حال افزايش است. از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، متوسط درآمد سالانه‌ي ۹۰ درصد از اقشار پايين جامعه آمريكا ثابت مانده و در عين حال متوسط درآمد سالانه‌ي ۱۰ درصد اقشار مرفه جامعه اين كشور ۹۰ درصد افزايش يافته است.

اشكال مختلف تبعيض نژادي در جامعه‌ي آمريكا عميقا ريشه دوانده است. رنگين پوستان آمريكا عموما فقير بوده و شرايط زندگي بسيار بدتري نسبت به سفيدپوستان دارند.

نرخ مقتولين سياه پوست پنج برابر سفيدپوست‌هايي است كه به قتل رسيده‌اند. آمار مبتلايان به ايدز در ميان سياه پوستان ۱۰ برابر سفيدپوستان است. سياه پوستان مبتلا به ديابت دو برابر سفيدپوستان در آمريكا است. تعداد سياه پوستان فقير سه برابر سفيدپوستان در آمريكا است. نرخ اميد به زندگي سياه پوستان ۶ سال كمتر از سفيدپوستان آمريكاست.

تبعيض نژادي در زمينه‌ي قضايي نيز فراوان بوده است. نسبت رنگين پوستان محكوم شده و زنداني نسبت به سفيدپوستان به صورت قابل توجهي بيشتر بوده است. براساس گزارش نوامبر ۲۰۰۴ وزارت دادگستري آمريكا، ۷۰ درصد زندانيان آن كشور، رنگين پوست بوده و ۲۹ درصد از سياه پوستان حداقل يك‌بار زنداني شده‌اند. سياه پوستان ۱۲/۳درصد جمعيت آمريكا را تشكيل مي‌دهند ليكن تا پايان سال ۲۰۰۳، از ميان ۱/۴ ميليون از زندانياني كه بيش از يك سال از دوره‌ي حبس خود را سپري كرده‌اند، ۴۴ درصد سياه پوست بودند.

تعداد زناني كه سالانه در آمريكا مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جهت درمان به مركز كمك‌هاي اوليه مراجعه نموده‌اند، به بيش از يك ميليون نفر بالغ شده است. بيش از ۱۵۰۰ زن سالانه توسط همسر، دوست يا هم‌خانه‌ي خود به قتل رسيده‌اند. تقريبا ۷۸ درصد از زنان آمريكا حداقل يك‌بار در طول زندگي از نظر فيزيكي مورد تعرض قرار مي‌گيرند. ۷۹ درصد از زنان نيز حداقل يك‌بار در طول زندگي مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي‌گيرند.

جرايم جنسي در ارتش آمريكا نيز رو به افزايش بوده است. تعداد پرونده‌هاي مربوط به جرايم جنسي در ارتش آمريكا از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ از ۶۵۸ به ۷۸۳ مورد افزايش يافته كه ۱۹ درصد رشد را نشان مي‌دهد. تعداد ۲۴۲ پرونده‌ي سرباز زن آمريكايي مامور به خدمت در عراق، كويت، بحرين و افغانستان به علت آزار جنسي يا تجاوز به عنف از سپتامبر ۲۰۰۲ تا اوت ۲۰۰۳ مورد رسيدگي قرار گرفته است.

فقر كودكان يك مشكل جدي ديگر در آمريكاست. تعداد كودكان گرفتار فقر از حدود ۱۲ ميليون نفر در سال ۲۰۰۲ به حدود ۱۳ ميليون درسال ۲۰۰۳ افزايش يافت كه رشد سالانه ۹ درصدي را نشان مي‌دهد.

كودكان آمريكا قرباني جرايم جنسي نيز هستند. سالانه ۴۰۰ هزار كودك در آمريكا مجبور به روي آوري به روسپي‌گري يا معاملات جنسي ديگر مي‌شوند. تعداد موارد ثبت شده‌ي سوءاستفاده جنسي از كودكان از ۴۵۷۳ مورد درسال ۱۹۹۸ به ۸۱۹۸۷ مورد درسال۲۰۰۳ افزايش يافت.

مطابق آخرين آمارهاي مركز ملي آمار سلامت در ايالات متحده ۲۹ درصد از كودكاني كه سال‌گذشته در ايالات متحده متولد شده‌اند، از مادراني به دنيا آمده‌اند كه هرگز ازدواج‌نكرده‌اند. در سال گذشته ۱/۵ ميليون كودك بدون مشخص بودن پدر آنها از مادرهايي به دنيا آمده‌اند كه هرگز ازدواج نكرده‌اند. مطابق‌آمارهاي رسمي ۲۴ درصد از اين‌كودكان از دختران زير ۲۰ سالي كه هرگز ازدواج‌نكرده‌اند به دنيا آمده‌اند و ۵۵ درصد آنها ازدختران ۲۰ - ۲۴ ساله و ۲۰ درصد از دختران‌۲۵ - ۲۹ ساله‌. محققان علوم‌اجتماعي و فعالان خانواده شيوع اين امر را يكي‌از معضلات جدي جامعه آمريكا مي‌دانند كه منجر به فقر، افزايش جرايم خشونت بار، مرگ و مير كودكان و افزايش جرم و جنايت در آمريكا خواهد شد.

دولت آمريكا پس از حملات يازدهم سپتامبر با اجراي برنامه‌اي، نظارت بر مساجد و ديگر مكان‌هاي پررفت و آمد مسلمانان اين كشور را براي يافتن مواد هسته‌يي احتمالي آغاز كرده است. اين برنامه‌ي فوق محرمانه يك روز پس از حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ آمريكا آغاز شد. در مجموع بيش از ۱۲۰ مركز پر رفت و آمد مسلمانان از جمله مكان‌هاي مسكوني در منطقه‌ي واشنگتن و بيشتر مناطقي چون شيكاگو، سياتل، نيويورك و لاس وگاس زير نظر قرار گرفتند.
بالا
فهرست اصلي


  * نشست ابعاد تجاوز اسرائيل به لبنان از منظر حقوق بين‌الملل

اسرائيل مرتكب جنايت جنگي شده و مسوول رفع خسارت و پرداخت غرامت به لبنان است
اظهارات آقايان، دكتر صباح زنگنه، دكتر داوود هرميداس باوند، دكتر ابراهيم بيگ زاده، دكتر ديهيم، حجت الاسلام علي يونسي، دكتر سيفي، دكتر امين زاده، دكتر حبيب زاده، دكتر شريعت باقري
                                       
به نقل از سايت ايسنا

نشست بررسي « ابعاد تجاوز رژيم اسرائيل به لبنان از منظر حقوق بين‌الملل» عصر روز گذشته با حضور جمعي از كارشناسان و حقوقدانان در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر صباح زنگنه در اين نشست با بيان اينكه از منظر ديوان كيفري بين‌المللي نمي‌توان نسبت به اسرائيل اقدام مشخصي كرد، گفت: موضوع زجرآور براي اسرائيل جنبه‌ي حقوقي خسارات تحميل شده بر لبنان است.

وي اظهار داشت: بحث مذكور را مي‌توان از دو سطح آكادميك و كاربردي حقوق بين‌الملل مورد ارزيابي قرار داد. قطعنامه‌هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل تقريبا هيچ كدام مورد توجه اسرائيل قرار نگرفته و اجرا نشده است، بنابراين يك رويه‌ي حقوقي در منطقه شكل گرفته و خروج از اين رويه تبعاتي نظير تاكيد اسرائيل بر اجراي قطعنامه ۱۵۵۹ و بي‌توجهي به مابقي قطعنامه‌ها خواهد داشت.

صباح زنگنه، با اشاره به اين‌كه هيچ‌كدام از قطعنامه‌هاي ناظر به درگيري اسرائيل و لبنان مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: همچنان ۴۰۰ هزار آواره فلسطيني در لبنان حضور دارند و مشكلاتي كه پيامد حضور اين افراد در لبنان است، حل نشده است. به لحاظ عملكردي تركيب طائفه‌اي لبنان، وضعيت خاص سياسي – حقوقي و شكل‌گيري نظام سياسي لبنان مشخص است، اما يك حركت تاريخي مشخص هميشه از سوي اسرائيل نسبت به لبنان وجود داشته است، يعني هر ۱۰ الي ۱۵ سال يك بار، اسرائيل به لبنان حمله‌هاي گسترده‌اي انجام داده است و اين خود تبديل به يك سيكل تاريخي ميان اين دو شده است.

اين حقوقدان، افزود: بنابراين هرگونه راه‌حل دائم، جامع و فراگير نيازمند رسيدگي به تمام معضلات و مشكلات است. در نحوه‌ي برخورد با اسرائيل كمتر به جنبه‌ي حقوقي و بين‌المللي توجه شده است.

وي، خاطرنشان كرد: هنگامي كه ديوان كيفري شكل گرفت اسرائيل به عضويت آن درنيامد. بنابراين از نظر ديوان كيفري بين‌المللي نمي‌توان نسبت به اسرائيل اقدام مشخصي كرد، مگر آن‌كه ديوان موضوع را به شوراي امنيت اهاله كرده و شوراي امنيت نيز همان دور باطل را تكرار كند.

صباح زنگنه، خاطرنشان كرد: موضوع زجرآور براي اسرائيل جنبه‌ي حقوقي خسارات تحميل شده بر لبنان است. براي نخستين بار نخست وزير لبنان اعلام كرد كه ما خسارات اين جنگ را از اسرائيل خواهيم گرفت و شكايت‌هاي حقوقي خود را پيگيري مي‌كنيم. براي اسرائيل دردآور خواهد بود در يك يا چند محل به جبران خسارت تحميلي بر لبنان محكوم شود. شايد ضرر و فشار اين امر معادل خسارات انساني اسرائيل باشد.

-------------------------------------------------------

همچنين يك استاد دانشگاه نيز در اين نشسته گفت: از مجموعه‌ي شواهد و قرائن كاملا روشن است كه تجاوز اسرائيل به لبنان برنامه‌اي از پيش تنظيم شده بوده است. رژيم اسرائيل به دليل نقض تعهدات بين‌المللي و خسارات گسترده‌ي سيستماتيكي كه به جامعه لبنان وارد كرده مسوول رفع خسارت و پرداخت غرامت است.

دكتر داوود هرميداس باوند اظهار داشت: مساله لبنان به مساله‌ي اعراب و اسرائيل بازمي‌گردد. مساله‌اي كه از سال ۱۹۴۷ تاكنون مطرح بوده و تلاش‌هاي بسياري از لحاظ سياسي و حقوقي انجام گرفته، ولي تاكنون آنچنان كه بايد و شايد به نتيجه‌ي موردنظر منتهي نشده است.

وي تصريح كرد: ارتباط اعراب و اسرائيل از برخوردهايي در سال‌هاي ۱۹۴۸، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ بوده است. در تمام اين برخوردها تقريبا اسرائيل قدرت كم و بيش فاتح بوده است و هنگامي كه كنفرانس مادريد براي مذاكره براي راه‌حل همه جانبه تشكيل شد يكي از نكات قابل پيش‌بيني خلع سلاح حزب‌الله بود.

اين استاد دانشگاه، خاطرنشان كرد: اگر به جنگ‌هاي ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ كه همواره پيروزي نسبي يا مطلق از آن اسرائيل بود، بازگرديم براي اولين بار حزب‌الله موفق به كسب حيثيت و اعتبار براي جهان عرب شد. براي اسرائيلي‌ها خروج از جنوب لبنان در عين اينكه ضرورت سياسي و شايد نظامي بود، اما از لحاظ رواني هميشه يك احساس انفعال نسبت به آن وجود دارد. با وجود خارج شدن اسرائيل برخوردهاي نسبي بين حزب‌الله و اسرائيل ادامه داشت و جهان غرب همواره حزب‌الله را در زمره گروه‌هاي تروريستي مطرح كرده است.

هرميداس باوند، اذعان داشت: پديده‌ي حزب‌الله و حضورش در صحنه و عملياتي كه انجام گرفت صرفا در محدوده‌ي دفاع از سرزميني است كه در مظان اشغال قرار گرفته بود. بدين معني كه اقدامات حزب‌الله حق ذاتي دفاع مردم هر كشوري در قبال اشغالگران است.

وي، گفت: براي خلع سلاح حزب‌الله راه‌هايي از جمله ادغام حزب‌الله در ارتش لبنان مطرح شده بود، بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه اگر حزب‌الله در ارتش لبنان ادغام شود مي‌تواند بافت و ساختار كلي‌تر و مردمي‌تر داشته باشد، ولي در حال حاضر حزب‌الله تمايل زيادي به پذيرش اين ادغام ندارد.

اين استاد دانشگاه، با بيان اينكه اسرائيل قداستي براي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و آنچه مربوط به اسرائيل بوده قائل نمي‌شده است، تصريح كرد: در بحث تجاوز همواره يك تعريف جامع و مانع كه مورد قبول همگان باشد و حتي شوراي امنيت به آن پايبند باشد، وجود دارد.

باوند ادامه داد: براي نفس تجاوز چند عنصر لازم است: ۱- شدت خطري كه متوجه يك كشور مي‌شود، ۲- بايد ديد آيا اين خطر آنچنان است كه نياز به دفاع از خود دارد، ۳- اگر راه‌هاي ديگري براي حل اين مشكل غير از حمله‌ي نظامي وجود دارد بايد آن راه‌ها طي شود، ۴- اصل تناسب (متناسب بودن عمل و عكس‌العمل)، ۵- ارزيابي كشور حمله‌كننده به كشور ديگر، كه آثار اين حمله به نحوي بوده كه بايد متحمل هزينه سنگين مي‌شده است يا خير.

وي ادامه داد: از مجموعه‌ي شواهد و قرائن كاملا روشن است كه تجاوز اسرائيل به لبنان برنامه‌اي از پيش‌تنظيم شده بوده است، ابعاد تجاوز فراتر از پاسخي است كه در قبال رويداد گروگانگيري مطرح شده است.

وي خاطرنشان كرد: فرآيند آنچه انجام گرفته نظير تلفات انساني، تخريب منازل غيرنظامي از لحاظ حقوق بين‌الملل مغاير با اصول و اهداف منشور، عرف بين‌الملل، كنوانسيون منع جنايات عليه بشريت و فراتر از همه مخالف كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو ۱۹۴۷ به ويژه كنوانسيون چهارم است.

باوند، درباره‌ي مساله‌ي مسووليت اظهار داشت: رژيم اسرائيل به دليل نقض تعهدات بين‌المللي و خسارات گسترده‌ي سيستماتيكي كه به جامعه لبنان وارد كرده مسوول رفع خسارت و پرداخت غرامت است و از لحاظ مسووليت بين‌المللي شكي در آن نيست.

----------------------------------------------------

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده در نشست «بررسي ابعاد تجاوز رژيم اسرائيل به لبنان از منظر حقوق بين‌الملل»، اظهار داشت: دلايل بسيار زيادي وجود دارد كه اسرائيل مرتكب جنايت جنگي شده است، از جمله اين دلايل را مي‌توان عدم تفكيك اهداف نظامي و غيرنظامي عنوان كرد.

وي گفت: در حال حاضر ما فرض را بر اين مي‌گذاريم كه جرم تجاوز اتفاق افتاده، حال بايد به دنبال محاكمه فرد يا افرادي باشيم. در اين مورد وضعيت حقوقي حزب‌الله مورد توجه قرار مي‌گيرد.

وي تصريح كرد: به طور قطع حزب‌الله به عنوان نهضت آزادي‌بخش محسوب نمي‌شود. چنين داعيه‌اي را خود نيز ندارند. حال اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا حزب‌الله بخشي از نيروهاي نظامي لبنان است، در صورتي كه حزب‌الله بخشي از نيروهاي كلاسيك نظامي لبنان محسوب نمي‌شود. در اين صورت اين بحث مطرح مي‌شود كه عملي توسط يك گروه مسلح از درون يك سرزمين عليه يك رژيم اشغالگر رخ داده است.

بيگ‌زاده، با تاكيد بر اين كه اسرائيل مرتكب جنايات جنگي شده است، ادامه داد: اگر در اين رابطه بحث مسووليت مطرح شود در اين مورد ابعاد مختلفي از جمله مسووليت دولت لبنان قابل تصور است. در صورت مطرح كردن بحث مسووليت كيفري فردي، اكنون بسياري از رسانه‌ها مسووليت كيفري فردي حزب‌الله را مطرح مي‌كنند. مجموعه اين مسائل مانع از آن نمي‌شود كه مسووليت اسرائيل را مطرح نكنيم.

وي گفت: تجاوز، يك بحث مسووليت كيفري فردي است و پاي دولت اسرائيل را نخواهد گرفت و فقط مسووليت مدني دولت‌ها مي‌تواند مطرح باشد؛ در اساسنامه ICC نيز همين‌طور است. دلايل بسيار زيادي وجود دارد كه اسرائيل مرتكب جنايت جنگي شده است، از جمله اين دلايل را مي‌توان عدم تفكيك اهداف نظامي و غيرنظامي عنوان كرد.

بيگ‌زاده، درباره‌ي اجراي قطعنامه‌ها، اظهار داشت: سوال اينجاست كه آيا اجراي قطعنامه‌ها به يكديگر وابسته است؟ آيا اين كنوانسيون دوجانبه است؟ اين مساله بسيار مهم است.

--------------------------------------------------------

براساس اين گزارش، معاون حقوقي وزارت امور خارجه نيز اظهار داشت: در حال حاضر نمي‌توان صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي را مورد تجاوز اعمال كرد نخست به دليل موانع حقوقي و ديگر به دليل موانع سياسي.

دكتر ديهيم در نشست «بررسي ابعاد تجاوز رژيم اسرائيل به لبنان از منظر حقوق بين‌الملل»، اظهار داشت: ديوان كيفري بين‌المللي واجد صلاحيت نسبت به جرم تجاوز است، اما صالح به اعمال اين صلاحيت نيست تا زماني كه عناصر اين جرم تعريف شود و قواعد ناظر بر اجراي آن مشخص شود. جرم تجاوز از موارد صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي شناخته شده است و قابل اغماض نيست. تاكنون ۱۰ جلسه كميته مقدماتي براي تعريف عناصر جرم و مشخص كردن قواعد تشكيل شده است.

وي بيان كرد: در حال حاضر اگر كشوري شكايت تجاوز را تسليم ديوان كند، ديوان نمي‌تواند به آن رسيدگي كند. از طرفي صلاحيت ديوان ناظر بر چند مورد است. از جمله ارجاع دادن مساله‌ي مورد نظر از سوي شوراي امنيت. اما در مقطع كنوني مسلما شوراي امنيت چنين موضوعي را به ديوان ارجاع نخواهد داد.

معاون حقوقي وزارت امور خارجه، خاطرنشان كرد: هم‌اكنون نه لبنان و نه اسرائيل هيچ‌كدام عضو ديوان نيستند. متاسفانه در حال حاضر نمي‌توان صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي را در مورد تجاوز اعمال كرد، نخست به دليل مواضع حقوقي و ديگري به دليل مواضع سياسي.

ديهيم، با بيان اينكه در اين رابطه يك راه غيرمستقيم وجود دارد، تصريح كرد: استفاده از ديوان بين‌المللي دادگستري است كه داراي صلاحيت مشورتي و ترافعي است.

-----------------------------------------------------

به گزارش ايسنا، مشاور رييس قوه‌ي قضاييه نيز در نشست بررسي ابعاد تجاوز رژيم اسرائيل به لبنان از منظر حقوق بين‌الملل اظهار داشت: حزب‌الله يك گروه قانوني است و دولت لبنان آن را به رسميت شناخته و اين گروه قانوني پيش از جمهوري اسلامي تشكيل شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمين علي يونسي كه سرپرستي نشست را بر عهده داشت، اظهار داشت: هدف اين نشست توجه به مسائلي از قبيل تجاوز به كشورها، جرايم عليه بشريت، نسل‌كشي، جرايم جنگي، توسل به زور يا دفاع مشروع، تناسب بين جرم و برخورد و خسارات ناشي از اين موضوعات از نظر حقوق بين‌الملل و حقوق اسلامي است.

يونسي تصريح كرد: ما در منطقه‌ي پرآشوب خاورميانه هستيم و علاوه بر آن، جريان لبنان و حزب‌الله به هر دليل به امنيت ملي منطقه و كشور ما مربوط شده و حقوقدانان و كارشناسان حقوق بين‌الملل نمي‌توانند نسبت به اين مسائل بي‌تفاوت باشند بلكه بايد در اين شرايط نظرات حقوقي خود را بيان كنند.

وي در توضيح سخنان يكي از سخنرانان درباره‌ي گروه حزب‌الله لبنان گفت: حزب‌الله يك گروه قانوني است و دولت لبنان آن را به رسميت شناخته است و اين گروه قانوني پيش از جمهوري اسلامي تشكيل شده است. زمان تشكيل گروه امل نيز به زماني بازمي‌گردد كه بخشي از لبنان به اشغال دشمن درآمد.

يونسي افزود: افرادي چون امام موسي صدر، نبي بري و دكتر چمران شخصيت‌هايي بودند كه سازمان امل را تشكيل دادند (توده‌هاي مقاومت مردم لبنان) و از مدت‌ها پيش گروه مقاومت در برابر دشمنان تشكيل شد.

-----------------------------------------------------

براساس اين گزارش، دكتر سيفي نيز در اين نشست اظهار داشت: در حقوق بين‌الملل بيان شده تعهدات و تكاليف كشورها به رعايت حقوق بين‌المللي، منوط به رسميت شناخته شدن آنها از سوي ديگر دولت‌ها نيست.

وي گفت: با توجه به اين‌كه معاهده‌اي در مورد تجاوز وجود ندارد ولي معاهداتي را مي‌توان يافت كه هرچند به تجاوز نمي‌پردازند اما به مسائلي مي‌پردازند كه به طور غيرمستقيم بخشي از اين مسائل را در بر بگيرد، مثال بارز آن كنوانسيون منع ژنوسايد است. البته بايد پذيرفت كه اقداماتي چون جنايات عليه بشريت صورت گرفته است.

وي افزود: ماده‌ي ۹ كنوانسيون منع ژنوسايد اجازه مي‌دهد كه اختلافات راجع به اجرا اين كنوانسيون و تفسير آن در ديوان دادگستري بين‌المللي مطرح شود. البته بايد چك شود كه دولت لبنان كه بايد خواهان اين امر باشد، مي‌تواند اعلام دعوي كند يا خير؟

سيفي در پاسخ به اين سوال كه دولت ايران كه اسرائيل را به رسميت نمي‌شناسد چگونه خواهان انجام تعهدات حقوقي بين‌المللي از ناحيه آن است؟ گفت: در حقوق بين‌الملل بيان شده تعهدات و تكايف كشورها به رعايت حقوق بين‌الملل منوط به رسميت شناخته شدن از سوي دولت‌هاي ديگر نيست.

وي تاكيد كرد: يافتن راه‌حل‌هاي اقدام، با رعايت جوانب مثبت و منفي مساله‌ي مورد مطالعه است و به سادگي نمي‌شود در مورد آن صحبت كرد.

---------------------------------------------

در ادامه اين نشست، دكتر امين‌زاده، نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در مورد قطعنامه‌ها اظهار داشت: اگر به قطعنامه‌هاي سازمان ملل به صورت چينشي توجه شود، همه‌ي آن‌ها منجر به ماندگاري در منطقه شده است. مشاهده شده كه براي مرگ رفيق حريري نخست وزير سابق كشور لبنان كميته‌ي تحقيق تشكيل مي‌شود و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اما براي حادثه‌هايي كه در لبنان در حال اتفاق است حتي شوراي امنيت اظهارنظر نمي‌كند.

وي گفت: در سال ۱۹۷۵ قطعنامه ۳۳۷۹ صادر شد كه مجمع عمومي اعلام كرد صهيونيسم نوعي آپارتايد است و به هيچ عنوان شايسته نيست كه چنين پديده‌اي در جهان وجود داشته باشد. اين قطعنامه بسيار محكم صهيونيسم را مورد تشريح قرار داد. اما ۱۵ سال بعد در جريان جنگ عراق براي اولين بار در مجمع عمومي اين قطعنامه پس گرفته مي‌شود.

اين مدرس دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به اين كه حزب‌الله را نمي‌توان نهضت رهايي‌بخش دانست اما مجمع عمومي قطعنامه‌هايي دارد كه بيان مي‌كند گروه‌هايي كه عليه نژادپرستي و اشغال فعاليت مي‌كنند با هر وسيله‌اي مي‌توانند اين كار را انجام دهند و تمام دولت‌هاي جهان بايد آن‌ها را مورد حمايت مادي و معنوي قرار دهند اما هماهنگي ميان اين قطعنامه‌ها با قطعنامه ۵۵۹ به عنوان خلع سلاح لبنان وجود ندارد.

------------------------------------------------------

همچنين يك استاد دانشگاه نيز در اين نشست ابراز عقيده كرد: به نظر نمي‌رسد اسرائيل بتواند در يك بررسي حقوقي اثبات كند كه در مقام دفاع مشروع برآمده است.

دكتر توكل حبيب‌زاده اظهار داشت: در مورد دفاع مشروع كه ادعا مي‌شود اسرائيل به عمل مي‌آورد بايد عنوان كرد اگر مشروح مذاكرات شوراي امنيت مورد توجه قرار گيرد، كشورهاي غربي بيان مي‌كردند اسرائيل حق دفاع مشروع دارد. از طرفي جز كشورهاي اسلامي همه‌ي كشورها نظير آمريكاي لاتين و آفريقايي بيان مي‌كردند اسرائيل حق دفاع مشروع دارد، البته اقداماتش نامتناسب بوده است ولي آنان اقدامات اسرائيل را محكوم نمي‌كردند.

وي گفت: سوال اينجاست كه آيا واقعا اسرائيل مورد حمله‌ي مسلحانه واقع شده است؟ چون در كشورهاي غربي مطرح مي‌شود كه حزب‌الله اسرائيل را تحريك كرده است. بحث دستگيري دو سرباز اسرائيلي در خاك لبنان آيا تحريك يا حمله‌ي مسلحانه است؟ با اين وجود اين مورد مطرح مي‌شود كه كشور اسرائيل از خود دفاع مي‌كند، به هيچ‌وجه به نظر نمي‌رسد اسرائيل در اين موقعيت در مقام دفاع مشروع باشد. به نظر نمي‌رسد اسرائيل بتواند در يك بررسي حقوقي اثبات كند كه در مقام دفاع مشروع برآمده است.

حبيب‌زاده، با بيان اينكه حزب‌الله مورد حمايت دولت لبنان است، گفت: با حمايت صريح دولت لبنان از حزب‌الله مي‌توان نتيجه گرفت اين گروه يك كارگزار دولت لبنان است. ممكن است گروه مقا

--------------------------------------------------------------

معاون سابق امور بين‌الملل قوه قضاييه نيز اظهار داشت: چطور مي‌شود يك دادگاه كيفري دائمي بين‌المللي تشكيل شود در حالي كه مهمترين جرم بين‌المللي يعني تجاوز، در زمره‌ي جرايمي كه در صلاحيت ديوان است، وجود نداشته باشد.

دكتر شريعت باقري در نشست «بررسي ابعاد تجاوز رژيم اسرائيل به لبنان از منظر حقوق بين‌الملل»، با بيان اين‌كه حاصل نشست‌ها به صورت يك كار تحقيقاتي كه جنبه‌ي راهبردي براي نظام، كشور و دانشگاهيان داشته باشد، ارائه خواهد شد اظهار داشت: حول بحث تجاوز بايد به اين موضوع پرداخت كه اكنون رژيم حقوقي حاكم بر تجاوز از نظر حقوق بين‌المللي چيست؟ و با توجه به اينكه ديوان كيفري بين‌المللي جديدالتاسيس هم ظاهرا صلاحيت رسيدگي‌اش اين جرم را ندارد چه بايد كرد؟ و در شرايط فعلي آيا بايد براي تجاوزهايي كه روي مي‌داد مكانيزم‌هايي وجود داشته باشد يا خير؟

وي تصريح كرد: اين نكته كه توسل به زور در منشور داراي چه وضعيتي است بايد مورد توجه قرار گيرد و با توجه به بحث‌هاي اخير كه تحت عنوان دفاع مشروع و پيش‌دستانه مطرح شده است، بايد ديد اين امر داراي چه وضعيتي در شرايط فعلي و حوادث اخير لبنان است.

شريعت باقري با بيان اين‌كه علاوه بر حقوق بين‌الملل، اصطلاح حقوق بين‌الملل اسلامي نيز مطرح است، خاطرنشان كرد: توجه به نهضت‌هاي آزادي بخش كه در حقوق بين‌الملل به عنوان يكي از تابعان حقوق بين‌الملل مطرح و بررسي جايگاه آن نيز حائز اهميت است.

مدير گروه حقوق بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك، درباره‌ي اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل، گفت: در رابطه با مساله‌ي اسرائيل شوراي امنيت قطعنامه‌هاي بسياري را صادر كرده كه هيچ‌كدام آنها اجرا نشده است.

شريعت باقري، در پايان خاطرنشان كرد: چطور مي‌شود يك دادگاه كيفري دائمي بين‌المللي تشكيل شود در حالي كه مهمترين جرم بين‌المللي يعني تجاوز در زمره‌ي جرايمي كه در صلاحيت ديوان باشد، وجود ندارد. سوال اين است كه شوراي امنيت سازمان ملل كه حافظ صلح و امنيت بين‌المللي است آيا نبايد درباره تجاوزي كه روي داده اظهارنظر كند؟ومت كارگزاران رسمي نباشند اما مورد حمايت دولت لبنان هستند. بنابراين بخشي از نيروي نظامي لبنان محسوب مي‌شوند نه نيروي رسمي لبنان.
بالا
فهرست اصلي


  * آيت‌الله هاشمي شاهرودي در نامه به كوفي عنان

حقوق و ارزش‌هاي بلند بشري را مال‌المصالحه اغراض و منافع پست دنيوي قرار ندهيد
                                       
به نقل از سايت ايسنا:

رييس قوه‌ي قضاييه در نامه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد:

مطالبات و خواست ملت‌هاي بيدار جهان از كشورهاي عضو در آن سازمان امروز اين است كه هرگز رسالت تاريخي و انساني خويش را فراموش نكنند و از فشارها و تهديدهاي آمريكا نهرساند و حقوق و ارزش‌هاي بلند بشري و انساني را مال‌المصالحه اغراض و منافع پست و زودگذر مادي و دنيوي قرار ندهند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل نامه رييس قوه‌ي قضاييه جمهوري اسلامي ايران به كوفي عنان به شرح زير است:

«جناب آقاي كوفي عنان
دبيركل محترم سازمان ملل متحد

هم‌اكنون قريب به يك ماه است كه كشور لبنان خصوصا شهرهاي جنوبي آن صحنه‌ي جنايات ضدانساني و ضد بشري است كه توسط رژيم صهيونيستي بر عليه مردم بي‌دفاع به‌ويژه زنان و كودكان صورت مي‌پذيرد.

اين‌جانب بسيار متاسفم از اين‌كه مشاهده مي‌كنم اصول و قواعد آمره و عرف‌هاي مسلم حقوق بين‌الملل در زمينه‌ي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط رژيم جنايتكار صهيونيستي و با حمايت و كمك دولت آمريكا و سكوت رضايت‌آميز برخي دولت‌ها به صورت گسترده و فاحش نقض مي‌شود و در عمل و حتي در لفظ هيچ‌گونه اقدام موثري در جهت توقف اين جنايت‌ها و اعمال مجرمانه از طرف مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي صورت نمي‌گيرد.

حجم و نوع حملات وحشيانه رژيم غاصب صهيونيستي به مردم بي‌دفاع لبنان از جمله هدف قرار دادن گسترده‌ي غيرنظاميان، بمباران مناطق مسكوني، انهدام پل‌ها و مدارس، آواره ساختن صدها هزار نفر از مردم، انهدام تاسيسات غيرنظامي و زيربنايي، جلوگيري از ارسال كمك‌هاي بشردوستانه و بالاخره جنايت هولناك و ددمنشانه كشتار كودكان و زنان و سالخوردگان پناهديده در قانا، نه تنها نشان‌دهنده به سخره گرفتن تمامي اصول انساني و ديني و اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي آن توسط اين رژيم است كه خود يك مصداق بارز و روشني از تروريسم دولتي و جنايات جنگي كه مستحق معرفي اين رژيم و حاميان آنها علي‌الخصوص آمريكا و انگليس به عنوان جنايتكاران جنگي به دادگاه‌هاي ديوان كيفري بين‌المللي است.

البته امروز مردم سراسر جهان ماهيت رژيم صهيونيستي و حاميانش را شناخته‌اند و فداكاري مردم لبنان و فلسطين و ايستادگي دليرانه مقاومت حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامي و ديگر گروه‌هاي مقاوم و مجاهد اين حقايق را براي همه جهانيان روشن ساخته و هم‌چنين مشخص شده است كه مجامع بين‌المللي نيز بازيچه‌ي دست حاميان رژيم صهيونيستي قرار گرفته و از ايفاي بديهي‌ترين و كمترين نقش انساني خود در مقابل اين جنايتكاران و تروريست‌هاي دولتي و بين‌المللي عاجز است.

چگونه است كه آمريكاي جنايتكار كه به دروغ دم از مبارزه با تروريسم مي‌زند، آشكارا بمب‌هاي ليزري هولناك و ديگر سلاح‌هاي كشتار جمعي ممنوع را در اختيار رژيم اسراييل قرار مي‌دهد و انگليس هم فرودگاه‌هاي نظامي خود را جهت انتقال اين جنگ‌افزارهاي كشتار جمعي در اختيار اسراييل و آمريكا قرار مي‌دهد تا بر سر خانه و كاشانه‌ي مردم بي‌گناه لبنان و فلسطين و كودكان شيرخوار و پدران و مادران بي‌پناه آنها ريخته شود و فجايع دردناك قانا و صبرا و شتيلا در لبنان و فلسطين تكرار شود و دل همه‌ي انسان‌ها و بشريت را به درد آورد و سازمان ملل حتي قدرت محكوم كردن آنها را هم نداشته باشد.

در صورتي كه در مقابل آن براي هرگونه لشگركشي و اقدامات و نقشه‌هاي شومي كه آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي در منطقه و جهان داشته باشند و اراده كنند آن سازمان مجوزهاي گوناگوني را به راحتي آن هم در دو دوره‌ي تصدي‌گري جنابعالي به آنها مي‌دهد. اين يك نقطه‌ي سياهي است بر جبين اين سازمان كه در دوران رياست جناب‌عالي در تاريخ و براي هميشه ثبت خواهد شد.

اينجانب به عنوان رييس قوه‌ي قضاييه جمهوري اسلامي ايران و به عنوان يك شهروند كشورهاي خاورميانه به جناب‌عالي به عنوان دبيركل سازمان بين‌المللي و به ديگر اعضاي محترم آن سازمان اعلام مي‌دارم مطالبات و خواست ملت‌هاي بيدار جهان از كشورهاي عضو در آن سازمان امروز اين است كه هرگز رسالت تاريخي و انساني خويش را فراموش نكنند و از فشارها و تهديدهاي آمريكا نهرساند و حقوق و ارزش‌هاي بلند بشري و انساني را مال‌المصالحه اغراض و منافع پست و زودگذر مادي و دنيوي قرار ندهند و همه‌ي توان خود را جهت جلوگيري و توقف اين اعمال وحشيانه و ضد بشري به كار گيرند كه در غير اين صورت تاريخ آنها را نخواهد بخشيد و در برابر محكمه وجدان انسا‌هاي بيدار و محكمه عدل الهي پاسخي نخواهند داشت.»
بالا
فهرست اصلي


  * آغاز چهارمين سال فعاليت خبرنامه الكترونيكي سايت

فراخوان و دعوت به همكاري كليه وكلاي علاقه مند جهت به روز رساني بخش هاي متنوع
سايت اطلاع رساني اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
                                       
سابقه:
اولين شماره دوره جديد خبرنامه از تاريخ مرداد ۱۳۸۲ در كانون مركز تهيه گرديد و هم زمان مقرر شد، بلافاصله در سايت اطلاع رساني اتحاديه در آدرس www.iranbar.org ( و با توجه به در پيش بودن تشكيل اتحاديه، بعنوان خبرنامه اتحاديه) در دسترس عمومي قرار گيرد.

النهايه به جهت مشكلات انتشار سنتي خبرنامه و در مقابل به دليل سهولت انتشار الكترونيكي در سايت اتحاديه، در طول سه سال گذشته، خبرنامه با درج شماره سمبليك ماهانه، كماكان به صورت الكترونيكي انتشار يافته است.

توضيح آنكه تا مرداد ۱۳۸۵ در ۴۳ شماره مستقل خبرنامه (الكترونيكي)، بيش از ۵۰۰ عنوان مستقل خبري و حدود ده هزار صفحه مطلب ويژه خبرنامه، در سايت اتحاديه منتشر شده است. اين مطالب به غير از موضوعاتي است كه در بقيه عناوين سايت اتحاديه و در صفحات مختلف آن، ارائه شده است.

ماهيت انتشار الكترونيكي:
در شيوه انتشار كاغذي، بعد از تهيه مطالب باتوجه به حجم محدود صفحات، متون مورد نظر، رتبه بندي و صفحه آرائي شده و سپس خبرنامه تحت شماره و تاريخ خاص انتشار مييابد. لكن در خبرنامه هاي الكترونيكي جديد، ابتدا شماره و تاريخ دوره معينه اعلام ميشود و هم زمان با دريافت اخبار و موضوعات و البته بدون محدوديت فيزيكي، بلافاصله در سايت و ذيل شماره مورد نظر اخبار و مطالب درج ميشود. شيوهاي كه فعلا در خصوص خبرنامه الكترونيكي در جريان ميباشد.

امروزه، تمامي سايت هاي اطلاع رساني به صورت يك خبرنامه بزرگ، عمل مينمايند كه در هر لحظه امكان اضافه كردن مطالب، بدون مشكلات شيوه هاي سنتي در تمامي قسمتها از جمله صفحات اختصاصي خبرنامه، وجود دارد. بعلاوه شيوه انتشار مطالب با كمترين هزينه و با كارآئي گسترده در سطوح داخلي و بين المللي امكان پذير ميباشد. بنابر اين در مزاياي بيشمار خبرنامه الكترونيكي هيچ گونه شك و شبهه اي وجود ندارد.

كما اينكه مي توان با قرار دادن اسم كاربري و كلمه عبور اختصاصي، يا ارسال از طريق پست الكترونيكي، در سطوح متعدد و چندگانه اطلاع رساني نمود، به نحوي كه اخبار و موضوعات براي كاربران عمومي و اعضاي داخلي، به صورت تفكيكي ارسال يا قابل دريافت باشد.

وضعيت فعلي خبرنامه (اتحاديه):
با توجه به اقدامات انجام شده در طول سه سال گذشته، سايت اتحاديه، به مرور زمان بعنوان مرجع اصلي اطلاع رساني جامعه وكالت ايران در ابعاد داخلي و بين المللي براي محافل علمي و تخصصي شناخته شده است.

زيرا اكثريت سايت هاي مهم حقوقي داخلي و سايت هاي معتبر بين المللي به سايت اتحاديه، لينك و پيوند برقرار كردهاند. مطالب تهيه شده در سايت اتحاديه، در تعداد زيادي از سايت هاي حقوقي داخلي و برخي موارد سايت هاي خارج از كشور، مورد استفاده مجدد قرار گرفته است و البته برخي نيز بدون رعايت شيوه هاي مرسوم در اعلام منبع مطلب، به كپي برداري از منابع سايت اقدام كردهاند.

اكثريت وكلاي دادگستري آشنا به اينترنت و ساير علاقه مندان حقوقي، معمولا به سايت مذكور مراجعه دارند. بعلاوه برخي ارگان هاي داخلي، به خصوص كميسيون كارآموزان و دادسراي انتظامي كانون مركز و برخي كانون هاي ديگر، تمامي اخبار مربوطه را از طريق سايت مذكور، به اطلاع مخاطبان رسمي و غير رسمي خود مي رسانند. هر چند هنوز اطلاعات مربوط به وكلاي دادگستري و برخي نيازها، هنوز به طور كامل به روز رساني نشده است.

به هر جهت، مسائل فوق باعث شده است، رنكينگ و جايگاه سايت اتحاديه در ميان سايت هاي حقوقي، در موقعيت قابل قبولي قرار گيرد. لكن همان طور كه در جمع بندي سال اول انتشار خبرنامه (شهريور ۱۳۸۳) اعلام شده است (عين گزارش مذكور جهت امكان مقايسه وضعيت حاضر با دو سال قبل، در انتهاي اين بحث تكرار ميشود)، و البته در حال حاضر بعد از سه سال فعاليت مستمر، وضعيت فعلي سايت اتحاديه، مطلوب جامعه وكالت ايران، ارزيابي نميگردد.

اين مسئله بيشتر ناظر به فعاليت ها و عملكرد داخلي كانون ها ميباشد. زيرا تغذيه كننده اصلي مطالب و اخبار تخصصي و صنفي جامعه وكالت، بدون شك كانون هاي وكلاي دادگستري ميباشند و تا زماني كه اين مسئله در كميسيون ها و ساير اركان داخلي كانون ها نهادينه نشود، انتظار زيادي از ساير اشخاص وجود ندارد. هر چند افزايش اقدامات و فعاليت هاي مستقيم يا غير مستقيم كليه همكاراني كه در حال تهيه مقالات و مطالب علمي و خبر صنفي براي درج در سايت هستند، في نفسه، موجب ارتقاء كيفيت مطالب سايت خواهد شد.

در اين خصوص، نقش و اهميت اقدامات كانون ها، به ويژه كانون مركز، بعنوان بزرگترين و محوري ترين عضو جامعه وكالت ايران، بسيار تعيين كننده ميباشد. زيرا در صورت پيش قدم شدن هيات مديره و كميسيون هاي كانون مركز كه با سهولت بيشتري از ساير كانون ها، توان اقدام در اين حوزه ها را دارند، ميتوانند باعث ترويج و رونق اين امر در جامعه وكالت ايران شوند.

بعلاوه در حال حاضر، امكانات فني سايت اتحاديه افزايش يافته است. به نحوي كه علاوه بر امكان همه گونه اقدامات تكميلي در خصوص خبرنامه اصلي، بلكه هر كدام از كانون هاي محترم يا كميسيون هاي تخصصي، ميتوانند براي خود خبرنامه اختصاصي داشته باشند و بدون نياز به هيچ گونه واسطه فيزيكي از داخل يا خارج از كشور، خبرنامه اختصاصي خود را تكميل و مديريت نمايند.

بررسي دو پيشنهاد اجرائي:
۱- ايجاد انجمن هاي تخصصي در سطح كانون ها

با توجه به نوظهور بودن و فقدان سابقه نحوه مديريت مسائل اطلاع رساني به شيوه هاي جديد، امكانات و ظرفيت هاي فعلي تكنولوژي هاي روز، از طرف نسل جديد وكالت بيشتر و بهتر از ديگران، قابل اقدام ميباشد. لذا بهتر است با فراخواني عمومي و ايجاد و تشكيل انجمن هاي تخصصي، تحت عنوان انجمن يا كميسيون انفورماتيك، مديريت موضوعي بخش هاي مختلف سايت هاي اطلاع رساني، به آنها واگذار شود.

درخصوص ايجاد انجمن انفورماتيك در كانون مركز، فراخواني اوليه در سال ۱۳۸۳ انجام و حدود ۲۵ نفر از همكاران، به صورت كتبي جهت عضويت در انجمن ابراز علاقه نمودند. سپس در سال ۱۳۸۴ جلسه رايزني در خصوص شيوه هاي اجرايي ايجاد انجمن، با حضور برخي علاقه مندان تشكيل شد كه به دليل مشكلات موجود، بقيه مراحل اجرائي تاكنون پي گيري نشده است.

به هر حال ايجاد انجمن تخصصي يا كميسيون انفورماتيك در كانون مركز، جهت گرد هم آيي همكاران آشنا در حوزه كامپيوتر در اين حوزه، جهت هدايت برنامه هاي انفورماتيكي و سايت اتحاديه و كانون مركز، يك ضرورت ارزيابي ميگردد.

۲- دو زبانه كردن سايت و خبرنامه
مطالب سايت و خبرنامه در سالهاي گذشته در اغلب موارد، بر اساس زبان فارسي و منابع داخلي اقدام شده است. هر چند صفحات مختصر انگليسي و فرانسه و درج برخي اخبار مرتبط به زبان انگليسي اقدام شده است. لكن لازم است جهت ارتقاء خبرنامه (و مطالب سايت)، خبرنامه الكترونكي بصورت كاملا دو زبانه (فارسي - انگليسي) تهيه و انتشار يابد.

در اين شيوه همواره و به روز، مهمترين مطالب بين المللي از طريق سايت هاي اينترنتي تهيه و به زبان فارسي ترجمه و در خبرنامه (سايت) درج شود (چنانچه متون اصلي و ترجمه در كنار يكديگر باشد، قابليت هاي آموزشي زبان تخصصي را خواهد داشت).

هم چنين مهمترين مسائل داخلي به زبان انگليسي ترجمه و خود خبرنامه، به صورت دو زبانه تهيه و در سايت عرضه شود. البته پيشنهاد ديگر، انتشار دو خبرنامه فارسي و انگليسي به صورت مستقل از يكديگر ميباشد، كه به شيوه فعلي علاوه بر خبرنامه فارسي، خبرنامه اختصاصي به زبان انگليسي، تهيه و انتشار يابد.

از آن جائيكه هر گونه اقدام جهت بازسازي مطالب و محتويات سايت اطلاع رساني و خبرنامه و اقدام به دو زبانه كردن، نياز به همكاري وكلاي علاقه مند دارد، همواره از اين پيشنهادات استقبال شده و لكن مشكلات در ناحيه اجرائي كردن پيشنهادات واصله ميباشد.

اميد است با شروع سال چهارم فعاليت اطلاع رساني سايت، خبرنامه مستقل انگليسي تحت عنوان «Iranian Advocacy E-Newsletter» مشابه وضعيت خبرنامه فارسي، آغاز به كار نمايد.

علي هذا بدينوسيله و مجددا، از كليه اشخاصي كه تمايل به همكاري در حوزه هاي مذكور ويا هر گونه تقاضا براي تكميل و به روز رساني ساير عناوين فعلي سايت اطلاع رساني يا هر موضوع جديد ديگر را دارند، دعوت به همكاري ميگردد.

لطفا هر گونه پيشنهاد در اين حوزه، از طريق صفحه تماس با ما در سايت، آدرس پست الكترونيكي mail@iranbar.org ، مكاتبه يا با حضور در كميسيون انفورماتيك كانون مركز، ارسال و اعلام شود.

حسين زينعلي - وكيل دادگستري
مديريت سايت اتحاديه – مرداد ۱۳۸۵
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

خبرنامه الكترونيكي - سال دوم - شماره ۲۰ - شهريور ۱۳۸۳
شروع سال دوم فعاليت خبرنامه داخلي در سايت اطلاع رساني

مقدمه
موضوع تهيه خبرنامه داخلي ، در كانون وكلاي دادگستري مركز ، از اوائل سال ۱۳۸۲ مطرح بوده و سرانجام در پي اقدامات انجام شده ، اولين شماره خبرنامه داخلي كانون ، در مرداد سال گذشته تهيه گرديد .

از طرفي با عنايت به راه اندازي سايت اطلاع رساني كانون هاي وكلاي دادگستري به آدرس ، www.iranbar.com - به ياري الهي ، تا مرداد ۱۳۸۳ نوزده شماره از آن در سايت اطلاع رساني كانونها به آگاهي رسيده و شماره ۲۰ شهريور ۸۳ تحت فعاليت سال دوم خبرنامه ، آماده اقدام مي باشد .

به اين بهانه ، مقاله حاضر بعنوان اولين مطلب سال دوم فعاليت خبرنامه ، و نيز جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي سرويس مذكور ، در كانون هاي وكلاي دادگستري ، به شرح ذيل تقديم مي گردد . اميد است ، همكاران گرامي و سروران بزرگوار ، از نصايح و انتقادهاي خويش ، بهره مند نمايند .

۱ ) سابقه تاريخي خبرنامه
به طور عمده ، اطلاع رساني عمومي و تخصصي كانون هاي وكلاي دادگستري براي اعضاء و مخاطبان آنها ، از طرق انتشارات ذيل ، انجام گرفته است :

۱ - ۱ ) مجله علمي ، تحت عنوان « مجله كانون وكلاي دادگستري » كه به صورت فصل نامه و با گرايش مطالب علمي و البته پوشش برخي اخبار مهم ، توسط برخي كانونها ، منتشر مي شود .

۲ - ۱ ) نشريه داخلي كه براي پوشش مسائل و اخبار داخلي كانون وكلاي دادگستري ، توسط برخي كانون ها انتشار يافته است . البته اين نشريه در مواعدي بصورت ماهانه ويا چند ماه يكبار و درمواقعي نيز حتي به صورت سالانه و يا اصلا انتشار نيافته است .

لكن از آن جائيكه هر دو نشريات فوق ، به هر دليل ، جهت رفع نياز اطلاع رساني و خبررساني فوري كانون و كميسيون هاي آن در بعد داخلي و نيز اطلاع از وضعيت ساير كانون هاي برادر ، موثر واقع نشده است ، بحث ضرورت تهيه خبرنامه هفتگي يا دو هفته يكبار ، مطرح مي باشد .

۲ ) جهات ضرورت خبرنامه داخلي
براي توجه به جهات ضرورت تهيه خبرنامه داخلي و نه نشريه يا مجله ، موارد ذيل حائز اهميت است:
۱ - ۲ ) عدم اطلاع فوري اعضاء كميسيون هاي داخلي و متعدد كانون ( مخصوصا كانون هاي بزرگ مثل كانون مركز ) از اخبار ساير كميسيونها و حتي مصوبات مهم هيئت مديره

۲ - ۲ ) عدم اطلاع فوري هيئت مديره از عملكرد و اخبار مهم كميسيون هاي كانون ، مخصوصا آنكه در برخي از كميسيون ها ، هيچ كدام از اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره ، عضو دائمي نيستند .

۳ - ۲ ) ضرورت انعكاس مهمترين اخبار و فعاليتهاي هيئت مديره و كميسيون ها در فواصل زماني كوتاه مدت براي وكلاء و كارآموزان .

۴ - ۲ ) ضرورت اطلاع رساني از اخبار داخلي ساير كانونها و اتحاديه آنها
۵ - ۲ ) ضرورت خبررساني از مهمترين حوادث يا اخبار مربوط به امور صنفي كانونها اعم از انعكاس در مطبوعات كشور يا عدم انعكاس آنها در نشريات داخلي .

كه اين موارد و جهات ديگر ، ضروري مي سازد كه با تهيه و ارسال خبرنامه داخلي ، خلاء و نياز هاي فوق الذكر، مرتفع شود .

۳ ) مجري تهيه و اقدام خبرنامه داخلي
در كانون وكلاي دادگستري مركز ، تهيه و انتشار كاغذي ( سنتي ) خبر نامه داخلي ، به جهات مختلف و علي القاعده به عهده كميسيون انتشارات ، به جهت مسئوليت نظارت بر انتشار هر گونه مطلب، كميسيون روابط عمومي به جهت مسئوليت ارتباطي بين كميسيون ها و با مجامع بيرون از كانون ، ميباشد.

همچنين بعد از تشكيل كميته انفورماتيك پيشنهاد شد ، علاوه بر شكل سنتي كاغذي، با استفاده از خدمات جديد پست الكترونيكي و سايت در دست تهيه كانون، خبرنامه به صورت الكترونيكي در سايت اطلاع رساني قابل مشاهده باشد و از طريق پست الكترونيكي براي اعضاء ارسال گردد. (كه شيوه اول اعمال شده است و شيوه دوم تاكنون اقدام نشده است)

۴ ) شيوه عمومي تهيه و توزيع خبرنامه داخلي
به طور كلي جهت توزيع خبرنامه به شكل سنتي و جديد ، با تهيه مقدمات قانوني ، شيوه هاي ذيل مطرح مي باشد :

۱ - ۴ ) جهت تكثير سنتي به صورت هفتگي و محدود خبرنامه ، مثلا در حد ۱۰۰ تا ۲۰۰ نسخه (جهت كاهش هزينه تكثير خبرنامه) . اين تعداد محدود در ابتدا بايد فقط به اعضاء محترم هيئت مديره و كميسيون هاي كانون و دادسرا و شعب دادگاه انتظامي ، تحويل گردد و باقي مانده نيز جهت اطلاع كلي در مبدا ورودي كانون، در اختيار مراجعان به ساختمان كانون، قرار گيرد . در اين شيوه بهتر است ، خبرنامه به صورت مجاني توزيع شود .

۲ - ۴ ) به صورت دو هفته يكبار يا ماهانه و در تيراژ وسيع و ارسال از طريق پست براي كليه همكاران. در اين روش نظر به هزينه بر بودن تكثير زياد، خبرنامه مي تواند به صورت مجاني براي همكاران يا با هزينه مختصر براي وكلاي محترم دادگستري ، ارسال گردد .

۳ - ۴ ) صرف نظر از شكل سنتي يا اساسا به جاي آن ، ارائه از طريق پست الكترونيكي و سايت اطلاع رساني انجام شود .

در حال حاضر و بعد از راه اندازي سايت اطلاع رساني و مخصوصا در بعد كشوري آن، به نظر مي رسد ، بهترين و با صرفه ترين راه توزيع خبرنامه ، دسترسي در سايت اطلاع رساني و يا ارسال از طريق پست الكترونيكي خواهد بود .

بعلاوه در بند۷ ماده ۳ اساسنامه اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، به صراحت درج شده است :
- ايجاد يك شبكه اطلاع رساني مشترك و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فناوري هاي روز مورد نياز ،

كه اين مهم به همراه ساير بندهاي اهداف اتحاديه ، و تلاشهاي مستمر هيات هاي مديره در افزايش توان علمي وعملي كانون هاي وكلاي دادگستري ، اساسا بدون تهيه و راه اندازي يك خبرنامه تخصصي داخلي ، دست يابي به اهداف مذكور ، در بهترين حالت با سختي و دشواري توام خواهد بود.

۵ ) عناوين خبرنامه الكترونيكي
جهت مطالب هر شماره ، تهيه مصاديقي از عناوين ذيل ، لازم است تهيه ، تنقيح و در خبرنامه درج شود . برخي از اين عناوين عبارتند از :

سرمقاله
تصميمات مهم اتحاديه كانونها
تصميمات مهم هيئت مديره كانونها
فهرست اقدامات كميسيون ها در طول يك يا دو هفته گذشته
اخبار رسانه ها و مطبوعات در خصوص كانون و وكلا
نقطه نظرات ( مصاحبه يا اعلامي ) وكلاء و كارآموزان در خصوص مسائل صنفي كانون
ارائه آمار فعاليتهاي كاري
اخبار دادسرا و دادگاه انتظامي كانون
حوادث و اخبار عمومي مهم عمومي ، قضائي يا صنفي
اطلاع رساني اجلاسها و سمينهارهاي حقوقي و قضائي
معرفي كتاب هاي حقوقي
آشنائي با نرم افزارها و سايت هاي حقوقي
اطلاع رساني تازه هاي قوانين و مقررات
اخبار وكالت از ساير كشورها و كانون وكلاي جهاني IBA
درج قواعد مهم حقوقي و توضيح مختصر آنها
خلاصه برخي از تجارب و پرونده هاي مهم قضائي
گزارش سفرها وشركت در كنفرانسهاي خارجي
گزارش ديدار هيئت خارجي از كانون وكلاء
تبريك و تسليت
و ساير موارد مرتبط صنفي

مع الاسف تاكنون ( در سال اول فعاليت خبرنامه ) به جهت عدم امكان استفاده از پتانسيل و ظرفيت فراوان همكاران در كانون هاي وكلاي دادگستري ، امكان كار گسترده در عرصه هاي فوق ، عملا فراهم نگرديده است .

۶ ) اقدامات كميته انفورماتيك
هر چند به شرح فوق ، تهيه خبرنامه به عهده كميته انفورماتيك نبوده است ، لكن به دليل علاقه و همكاري اعضاي اين كميته در مرداد ۱۳۸۲ با استعانت از درگاه الهي ، اولين شماره خبرنامه داخلي كانون مركز ، تهيه گرديد و مقرر بود كه هر دو هفته يكبار ، بتدريج با توسعه فعاليت و مخصوصا بعد از تشكيل كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري و نيز مقدمات تشكيل اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، موضوع تهيه و تنقيح و آماده سازي اخبار تمامي كانونها ، براي ارائه از طريق سايت اطلاع رساني از طرف همكاران روابط عمومي ، اقدام گردد .

لكن به هر دليل ، تاكنون امكان فعاليت گسترده توسط كليه كانونها و كميسيون ها ، فراهم نشده و حتي در داخل كانون وكلاي دادگستري مركز نيز ، امكان فعاليت و همكاري همه جانبه تمامي كميسيون ها ، به طور كامل ، عملياتي نشده است .

لذا كار تهيه خبرنامه به صورت محدود و درج در سايت اطلاع رساني ، عملا به عهده كميته انفورماتيك كانون مركز ، گذاشته شد . كه نتيجه آن ، از مرداد ماه ۱۳۸۲ در ابتدا تا شماره ۱۳ به صورت دو هفته يكبار و از اسفند ۱۳۸۲ به صورت ماهانه ، در سايت اطلاع رساني صفحه داخلي www.iranbar.com/pt13.php قابل مشاهده ميباشد .

۷ ) وضعيت فعلي خبرنامه و ارتباط با كميسيون ها
با توجه به وضعيت فعلي خبرنامه ، سطح كار و مطالب رائه شده ، در حد توان بالقوه كانون ها نيست . زيرا پتانسيل بسيار زيادي در اعضاء محترم هيئت مديره كانون ( مركز ، ساير كانونها و اتحاديه ) و نيز اعضاء محترم كميسيون هاي آنان ، و اساسا در تك تك اعضاء جامعه وكالت ايران وجود دارد ، كه در صورت طراحي مجدد شيوه هاي همكاري ايشان ، امكان شروع دوره فعاليت جديدي ، براي تهيه و ارائه خبرنامه داخلي ، در سطحي بسيار بهتر از وضعيت فعلي ، وجود دارد .

لذا در كانون وكلاي دادگستري مركز ، تلاشهايي براي ارتباط مجدد با كليه كميسيون ها و استفاده از نظرات رياست و اعضاء محترم هيئت مديره انجام گرديده است .

همچنين در بعد كشوري ، تلاشهايي براي ارتباط بيشتر و منظم تر با كانون هاي وكلاي دادگستري آغاز شده است . در اين خصوص پست الكترونيكي تمامي كانون ها راه اندازي شده و آمادگي اختصاص آدرسهاي بيشتر ، براي كميسيون هاي داخلي آنان نيز وجود دارد .

خوشبختانه با تعداد محدودي از كانون ها ، ارتباط الكترونيكي نسبتا قابل قبولي برقرار مي باشد . لكن بايد قبول نمود كه ، اين مهم در خصوص اكثريت كانون ها به نحو مطلوب انجام نشده است و هنوز براي رسيدن به وضعيت قابل قبول ، راه درازي در پيش است!

به هر تقدير ، با فعاليت بيشتر كميسيون هاي محترم كانون وكلاي دادگستري مركز و نيز همكاري ساير كانونهاي برادر ، براي تهيه اخبار جديد و تنوع در موضوعات خبرنامه ، كه بخش مهمي از آن نيز منجر به پرباري بيشتر سايت اطلاع رساني مي گردد ، انتظار مي رود در سال دوم فعاليت ، تنوع خبري ببشتري درخبرنامه ، فراهم گردد .

مضافا آنكه هر كدام از كانون ها و كميسيون ها داراي صفحه مخصوص به خود در سايت اطلاع رساني هستند و شايسته است ، و مي توانند بدون محدوديت ، كليه اخبار و فعاليتهاي خود را از اين طريق ، براي آگاهي همكاران منتشر نمايند . بعلاوه با اختصاص يك پست الكترونيكي به هر كميسيون ، بستر ارتباطي مستقلي نيز براي توسعه فعاليتهاي كميسيون ها ايجاد شده است .

۸ ) پيشنهادات
حال با توجه به مباحث فوق الذكر ، پيشنهادات ذيل جهت ارتقاء اين فعاليت ، قابل طرح و اقدام مي باشد:

۱ - ۸ ) كانون وكلاي دادگستري مركز ، به لحاظ موقعيت ويژه خويش ، از طريق فعاليت مستمر كليه كميسيون هاي مهم ، مخصوصا كميسيون هاي كارآموزي ، روابط عمومي ، بين الملل ، حقوق بشر ، حقوقي ، انتشارات و ساير موارد ، نسبت به تهيه اخبار و منابع اطلاعاتي ، كه براي كليه وكلا و كارآموزان در سطح كشور ، قابل استفاده باشد، بيش از گذشته فعاليت نموده و نسبت به تهيه اخبار عمومي وكالت داخلي و خارجي، در هر هفته، اقدام شايسته نمايد . در اين خصوص طرح عملياتي خدمت رياست محترم هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، ارسال شده است .

۲ - ۸ ) ساير كانون هاي وكلاي دادگستري ، با راهنمايي و هدايت رئيس محترم هيئت مديره ، از طريق واحدهاي روابط عمومي يا انفورماتيك يا هر شخص ذي صلاح و علاقه مند ديگر ، كليه اخبار اختصاصي كانون متبوع خويش را به صورت هفتگي تهيه كرده و در سايت منعكس نمايند.

۳ - ۸ ) ضمن اعلام آمادگي سايت اطلاع رساني ، براي دريافت نظرات كليه وكلا و كارآموزان ، همكاران محترم مي توانند ، مستقيما از طريق صفحه تماس با ما در سايت ، يا پست الكترونيكي كانون، ( متبوع يا مركز ) مطالب خود را در ميان گذاشته و موارد مهم را براي درج در خبرنامه به كانون مركز ( مجري فعلي خبرنامه ) ارسال نمايند .

بديهي است ، به غير از مطالبي كه شائبه توهين به اشخاص داشته باشد و يا مسائل غير صنفي و غير علمي ، تمامي موضوعات و اخبار بدون هر گونه مميزي و صرفا با حداقل ويرايش ادبي براي هماهنگي با ساير مطالب ، در سايت اطلاع رساني ، براي اطلاع همكاران درج خواهد شد . شرايط و چگونگي ارسال آثار ، در سايت اطلاع رساني به آگاهي رسيده است .

۹ ) سخن آخر
همكاران محترم،
هيچ شكي نيست، بي اطلاعي از امور مهم قضائي و مسائل تخصصي وكالت، يك نقيصه براي وكلا و كارآموزان در سطح كشور محسوب ميگردد و در مقابل نياز به بستر ويژه ارتباطي جهت انعكاس مطالب و نظرات بين مسئولان كانون هاي وكلا و اعضاي آنها براي يكديگر ، از مهمترين نيازهاي فعلي جامعه وكالت ايران مي باشد .

لذا در حال حاضر ، هيچ روش و طريقه ديگري به غير از افزايش روزانه و مستمر كمي و كيفي مطالب سايت اطلاع رساني ، ظرفيت و آمادگي رفع اين مهم را با كمترين هزينه و حداقل زمان ممكنه ، نخواهد داشت .

بنابر اين ، از محضر كليه وكلاي محترم دادگستري و كارآموزان عزيز ، درخواست مي گردد ، از طريق كانون هاي متبوع خويش و با همكاراي مسئولان كميسيون هاي روابط عمومي و انفورماتيك كانونها و در راستاي استفاده كاملا بهينه از هزينه ها و تلاشهاي صورت گرفته براي طراحي و برپايي سايت اطلاع رساني كانون ها ، دوره جديدي در استفاده كاربردي از فن آوري هاي نوين ارتباطي ، براي ارتقاء سطح اطلاع رساني حرفه اي وكالت در كشور با كمك يكديگر ، شروع گردد .

با تشكر كميته انفورماتيك – شهريور ۱۳۸۳
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب رييس كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلاي دادگستري مركز

آقاي دكتر حسين محمد نبي رئيس جديد كميسيون امور بين الملل
                                       
دكتر حسين محمد نبي به عنوان رييس كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با برگزاري انتخابات كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلاي دادگستري مركز،اعضاي اين كميسيون به اتفاق آراء دكتر حسين محمد نبي را به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب كردند.

روساي ساير كميسيون‌هاي كانون وكلاي دادگستري مركز تاكنون انتخاب نشده‌اند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi