لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اساسنامه و آئين نامه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز
  * روز شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد
  * اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري قم معرفي شدند
  * دادستان شيراز:
با ناقضان حقوق شهروندي در هر سطحي كه باشند، برخورد جدي مي‌كنيم

  * رييس كل دادگستري استان زنجان:
اجباري شدن وكالت در دعاوي حقوقي از آبان‌ماه سال‌جاري اجرا مي‌شود

  * دستورالعمل اجرايي كميسيون‌هاي تخصصي پزشكي و رشته‌هاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور
  * سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي ناحيه ۲۲ منصوب شد
-------------------------------------------------------------  * اساسنامه و آئين نامه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز

با كمال خرسندي به اطلاع مي رساند كه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز اينك رسما شروع به كار كرده و آماده قبول داوري در رشته هاي تخصصي مي باشد.

هدف از تاسيس مركز تشكيل يك سازمان داوري تخصصي و پايدار به منظور رسيدگي به اختلافات حقوقي و كاستن از حجم پرونده هاي دادگستري و نيز استفاده از تجارب ارزنده وكلاء محترم براي حل و فصل دعاوي حقوقي مي باشد.

مركز داوري ، بخشي از كانون وكلاي دادگستري مركز مي باشد و اساسنامه آن از سوي هيات مديره كانون تصويب شده است . وظيفه مركز همانند ساير سازمانهاي داوري ، مديريت و نظارت بر فرايند رسيدگي به اختلافات ارجاع شده از سوي داوران منتخب طرفين دعوا يا داور يا داوران انتخاب شده از سوي هيات امناء مركز مي باشد .

فهرست داوران مركز متشكل از وكلائي است كه حداقل ده سال سابقه وكالت دادگستري دارند و حائز شرايط عضويت در هيات مديره كانون مي باشند . رسيدگي به دعاوي از سوي داوران مركز براساس مقررات باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب ۱۳۷۶ و نيز آئين نامه داوري مركز كه از سوي هيات امناء مركز تصويب شده است به عمل مي آيد. اساسنامه و آئين نامه داوري مركز با لحاظ مقررات سازمانهاي داوري خارجي تدوين شده و در محدوده قوانين ايران تلاش بر اين بوده است كه بي طرفي و شايستگي داوران به منظور جلب اعتماد عموم تامين گردد .

از صاحبنظران محترم خواهشمند است با مطالعه مقررات اساسنامه و آئين نامه داوري مركز انتقادات و نظرات اصلاحي و سازنده خود را به دبيرخانه مركز داوري واقع در ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز ارسال فرمايند .

نمونه استاندارد شرط داوري مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز براي داوري هاي داخلي و بين المللي

۱- نمونه استاندارد شرط داوري مركز براي داوري هاي داخلي :
مركز به طرفين قرارداد توصيه مي كند در صورتي كه داوري آنها مطابق ماده يك قانون داوري تجاري بين المللي ايران مصوب ۱۳۷۶ داخلي مي باشد شرط ذيل را به عنوان شرط داوري استاندارد مركز در قرارداد خود درج فرمايند :

« به كليه اختلافات ناشي از اين قرارداد و نيز اختلافات مرتبط با آن مطابق آئين نامه داوري مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز توسط داور يا داوراني كه طبق مقررات داوري مركز انتخاب مي شوند رسيدگي خواهد شد . »

۲- نمونه استاندارد شرط داوري مركز براي داوري هاي بين المللي :
مركز به طرفين قرارداد توصيه مي كند در صورتي كه داوري آنها مطابق ماده يك قانون داوري تجاري بين المللي ايران مصوب ۱۳۷۶ بين المللي باشد شرط ذيل را به عنوان شرط داوري استاندارد مركز در قرارداد خود درج فرمايند :

« به كليه اختلافات ناشي از اين قرارداد و نيز اختلافات مرتبط با آن براساس قانون داوري تجاري بين المللي ايران و مقررات داوري مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز ، توسط داور يا داوراني كه طبق مقررات داوري مركز ، انتخاب مي شوند رسيدگي خواهد شد . »


اساسنامه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري درجهت اعتلاي حرفه وكالت، تامين امنيت قضائي دركشور، استفاده بهينه از وكلاي دادگستري باتجربه، فيصله اختلافات و دعاوي پيچيده و تخصصي، جلب همكاري وكلاي جوان و متخصصين درتامين حقوق قانوني موكلين آنان و بالاخره رعايت موازين حرفه اي وكالت و گسترش اعتماد عمومي به حرفه وكالت اين اساسنامه را درجلسه ۴/۵/۸۴ تصويب نمود.

ماده ۱- مركز داوري كانون بارعايت مقررات اين اساسنامه عهده دار وظيفه تعيين داور ياهياتهاي داوري،همكاري با داوران درزمينه حسن اداره دعاوي مطروحه، ابلاغ مكاتبات به داوران اصحاب دعوي، نظارت دررعايت مهلت هاي مقرر قانوني ، وصول حق داوري ورعايت مقررات اين اساسنامه توسط داوران منتخب مي باشد.

تبصره- ابلاغ آراء و تصميمات داوري بارعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهدگرفت.

ماده ۲- اركان مركز داوري متشكل از:
هيات امناي مركز، فهرست داوران منتخب مركز و دبيرخانه ودبيركل مركز است كه وظايف و اختيارات آنان دراين اساسنامه پيش بيني شده است.

ماده۳- هيات امناي مركز:
هيات امناي مركز متشكل ازچهارنفر از وكلاي دادگستري مي باشد كه شرايط عضويت درهيات مديره كانون وكلا را داشته وبا راي مخفي هيات مديره براي مدت دوسال به اين سمت منصوب خواهندشد. رئيس كانون همواره از اعضاءهيات بوده و به لحاظ سمت خود رياست جلسات هيات امناء را نيز بعهده خواهد داشت.
تبصره- هيات امناءدرمدت تصدي نمي توانند قبول سمت داوري درهيج دعواي حقوقي را نموده ودرموقع انتخاب داورچنانچه دردعواي مطروحه بعنوان وكيل يا مشاور بطور مستقيم يا غيرمستقيم مداخله داشته باشند نمي توانند درراي گيري شركت نمايند.

ماده ۴- وظايف و اختيارات هيات امناي مركز به قرار زيراست:
الف- انتخاب داور يا داوران درهرمورد كه به موجب توافق اصحاب دعوي يا حسب ارجاع پرونده از دادگاه صلاحيت دار امر انتخاب داور به عهده كانون وكلا،رئيس كانون وكلا ويا مركز داوري كانون قرار داده شده باشد.

ب- تعيين واعلام فهرستهاي داوران مورد اعتماد كانون وكلاي دادگستري. اين فهرستها بصورت عليحده براي قبول داوري در دعاوي بازرگاني بين المللي، دعاوي بازرگاني ، اختلافات ملكي و حق كسب و پيشه، استيجاري، اختلافات و دعاوي ثبتي، دعاوي مربوط به تعيين حدود مسئوليتهاي مالياتي و گمركي ،دعاوي مربوط به حمل و نقل، دعاوي پيمانكاري و ساختماني، دعاوي مربوط به امور بانكي، مالي و بيمه توسط هيات امناء تنظيم و براي تصويب هيات مديره كانون تسليم شده و پس از تصويب هيات مديره بعنوان فهرست داوران مورداعتماد كانون اعلام خواهدشد.

تبصره۱- اعضاء فهرست هاي داوران مورد اعتماد كانون علاوه بر تخصص علمي و عملي درهريك از رشته هاي مربوط مي بايستي شرايط عضويت درهيات مديره كانون وكلا را نيز داشته باشند.
پس از شور و رسيدگي به صلاحيت هرمتقاضي فهرست هاي مختلف با راي مخفي اعضاء هيات امناء تهيه و براي تصويب نهائي به هيات مديره پيشنهاد خواهدشد.

تبصره ۲- چنانچه مواردي به داوري مركز ارجاع شد كه موضوع دعوي را درصلاحيت داوران مندرج درفهرست هاي منتشره نباشد، هيات امناء فهرست خاصي از داوران مورداعتماد درآن رشته را تعيين و منتشرخواهدكرد.

تبصره۳- تعداد اعضاء هريك از فهرست هاي داوران تخصصي را هيات مديره كانون تعيين خواهدكرد.
پ- پيشنهاد تعيين دبيركل مركزوتعيين حقوق واختيارات او براي تصويب هيات مديره.
ت- رسيدگي به ادعاي جرح داور توسط هريك از اصحاب دعوي.
ث- اعلام تخلف از ناحيه هريك از داوران منتخب به هيات امناء مركز.
ج- تجديدنظر ياتعيين جانشين براي هريكي از داوران عضو فهرست هاي تخصصي كه مستعفي، جرح، سلب صلاحيت يا فوت شده باشند.
چ- نظارت برحسن انجام وظايف دبيرخانه مركز.
ح- تدوين آئين نامه هاي داخلي مركز براي پيشنهاد به هيات مديره.
خ- تعيين ميزان حق داوري با تفكيك هزينه هاي اداري وحق داوري داوران منتخب.

ماده ۵- دبيرخانه ودبيركل مركز:
دبيرخانه مركز مشتمل برتعداد لازم كارشناس حقوقي و كارمندان اداري زيرنظر مستقيم دبيركل مركز انجام وظيفه خواهدكرد. دبيركل بدون حق راي درجلسات هيات امناء شركت نموده و سمت دبيري هيات مذكور را نيز بعهده خواهد داشت. دبيرخانه مي تواند از خدمات كارآموزان وكالت نيز استفاده نمايد.

ماده ۶- وظايف و اختيارات دبيركل از قرار زيراست:
الف- سرپرستي ونظارت بر دبيرخانه مركز
ب- نظارت برحس اداره دعاوي ارجاع شده به مركز
پ- تهيه گزارش حقوقي از دعاوي ارجاعي به مركز
ت- مراقبت درپرداخت به موقع هزينه داوري و حق الزحمه داوران توسط متداعيين بارعايت ضوابط مصوب هيات امناء
ث- رسيدگي مقدماتي به ادعاي جرح هريك از داوران به منظور تسليم گزارش به هيات امناء.
ج- تعيين دستيار حقوقي داوران ازبين كارآموزان وكالت درهر پرونده به منظور همكاري باداوران درزمينه اجراي مقررات داوري مركز و ابلاغ اطلاعيه ها و دعوتنامه هاي داوران، فراهم كردن تسهيلات لازم براي داوران، نظارت بر اعطاي فرصت دفاع متناسب به اصحاب دعوي و نظارت برصدور راي درمهلت هاي قانوني.
چ- فراهم كردن تسهيلات دفتري براي داوران.
ح- انجام ساير اموري كه با رعايت مقررات اين اساسنامه توسط هيات امناء به دبيرخانه مركز ارجاع خواهدشد.
د- امضاء مكاتبات و ارتباطات الكترونيكي درحدود اختيارات مركز.
ز- تامين موجبات گسترش امور ارجاعي به مركز داوري از طريق ارتباط مستقيم با موسسات بازرگاني، شركتهاي ساختماني، سرمايه گذاران داخلي وخارجي و برگزاري سمينارهاي فصلي و تشويق وكلا به درج شرط داوري مركز درقراردادهاي تنظيمي.

ماده۷- كانون وكلاي دادگستري طي نامه اي خطاب به كليه وكلايي كه واجد شرايط عضويت درهيات مديره كانون باشند ضمن ارسال يك نسخه از اين اساسنامه و مقررات داوري مركز دعوت خواهدكرد كه تمايل خود را ظرف مدت معيني براي عضويت درهياتهاي داوري تخصصي باذكر درج نامشان درفهرستهاي تخصصي مختلف به اطلاع كانون برسانند. هيات امناء با رعايت ساير مقررات اين اساسنامه فهرستهاي تخصصي را از بين متقاضيان تعيين خواهدكرد.

ماده ۸- فهرست هاي داوران تخصصي عبارتنداز:
الف- داوران تخصصي رشته ساختمان و پيمانكاري
ب- داوران تخصصي دعاوي ثبتي و ملكي
پ- داوران تخصصي دعاوي بازرگاني و بين المللي
ت- داوران تخصصي درمسائل بانكي، مالياتي ، گمركي، مالي و بيمه
ث- داوران تخصصي دردعاوي مربوط به حمل ونقل اعم ازدريائي، زميني وهوائي
ج- داوران تخصصي درمسائل تجاري
د- داوران تخصصي درمسائل استخدامي
داوران تخصصي علاوه براحراز شرايط عضويت هيات مديره كانون مي بايستي درهريك از رشته هاي موردنظر واجد صلاحيت علمي يا تجربي كافي باشند.

ماده۹- هريك از داوران تخصصي كه باراي هيات امناء كانون بعنوان داور درپرونده اي تعيين مي شوند قبل از قبول سمت، لازم است به مركز داوري اعلام نمايند كه باهيچيك از اصحاب دعوي درارتباط با دعواي مطروحه و يا ساير امور بازرگاني و مالي هيچگونه ارتباط مستقيم ياغيرمستقيم نداشته و مي توانند باكمال بي طرفي به دعوي رسيدگي نمايند. دراطلاعيه مذكور هرگونه رابطه قرابت يادوستي با هريك ازاصحاب دعوي يا سهامداران شركتهاي مربوط و هرگونه نفع احتمالي دردعوي از ناحيه داور بايد افشاءگردد.
تبصره- داوران قبولي خود را ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ سمت داوري كتباً به دبيرخانه اعلام خواهندكرد.

ماده۱۰- اين اساسنامه در۱۰ ماده و پنج تبصره درجلسات مورخ ۲۰/۳/۸۲ و ۴/۵/۸۴ هيات مديره به تصويب رسيد.
آئين نامه داوري مركز داوري كانون وكلاء دادگستري مركز

فصل يكم : كليات

ماده ۱- مركز داوري كانون وكلاء دادگستري مركز كه به موجب اساسنامه مصوب ۴/۵/۸۴ هيات مديره كانون وكلاء دادگستري مركز تشكيل شده است در مواردي كه حل اختلاف به آن مركز ارجاع مي شود مطابق مقررات اين آئين نامه و اساسنامه مركز داوري رسيدگي خواهد كرد.

ماده ۲ – در داوري هاي بين المللي رسيدگي مركز علاوه بر مقررات اين آئين نامه تابع قانون داوري تجاري بين المللي مصوب ۱۳۷۶ و در داوري هاي داخلي تابع مقررات مندرج در باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ مي باشد.

ماده ۳- به منظور اعمال مقررات اساسنامه مركز داوري كانون و اين آئين نامه , داوري بين المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. ساير موارد داوري داخلي محسوب مي شود.

فصل دوم: تعاريف
ماده ۴- ((مركز )) در اين آئين نامه به معناي مركز داوري كانون وكلاء دادگستري مركز مي باشد.

ماده۵- ((مرجع داوري)) به معناي مرجع متشكل از يك يا چند داور است كه زيرنظر مركز تشكيل مي شود.

ماده ۶- ((خواهان )) به معناي يك يا چند خواهان و ((خوانده)) به معناي يك يا چند خوانده است.

فصل سوم: ابلاغ ها, مراسلات و مواعد زماني:

ماده ۷-كليه لوايح و درخواست هائي كه هر يك از طرفين دعوا تسليم مي كند و نيز اسناد منظم به آنها بايد به تعداد طرف هاي دعوا و داورها به علاوه يك نسخه باشد, نسخه اخير در دبيرخانه مركز باقي مي ماند, يك نسخه از كليه مكاتباتي كه مرجع داوري با طرفين دعوا انجام مي دهد نيز بايد به دبيرخانه مركز تسليم شود.

ماده ۸- در داوري هاي داخلي ابلاغ اوراق از طرف دبيرخانه مركز مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ به عمل خواهد آمد مگر اينكه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داور پيش بيني كرده باشند.

ماده ۹- در داوري هاي بين المللي ابلاغ اوراق و آراء به تشخيص دبيرخانه مركز يا مرجع داوري ميتواند از طريق تحويل در قبال رسيد, پست سفارشي , پست سريع السير , دورنگار, تلكس , تلگرام يا ساير طرق ارتباط از راه دور كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد انجام گيرد. تاريخ ابلاغ تاريخي است كه اوراق توسط مخاطب يا نماينده او دريافت مي شود. در صورتي كه ابلاغ از طريق وسايل ارتباط از راه دور باشد, تاريخ ابلاغ تاريخي است كه عرفاً اوراق از سوي مخاطب دريافت شده محسوب مي شود.

ماده ۱۰- مواعد زماني مذكور در اين آئين نامه از روز بعداز تاريخ ابلاغ شروع مي شود اگر روز بعداز ابلاغ در كشوري كه ابلاغ در آنجا صورت مي گيرد تعطيل رسمي يا روز غيركاري باشد مهلت از اولين روز بعد از تعطيل يا روز غيركاري آغاز خواهد شد تعطيلات رسمي و ايام غيركاري داخل در مهلت جزو مهلت محسوب مي شود اگر آخرين روز مهلت در كشوري كه ابلاغ در آنجا صورت گرفته است روز تعطيل يا غيركاري باشد مهلت در پايان اولين روز بعداز آن منقضي خواهد شد.

فصل چهارم: شروع داوري

ماده ۱۱- طرفي كه مي خواهد مركز به اختلاف او مطابق مقررات اين آئين نامه رسيدگي نمايد بايد درخواست رسيدگي را به دبيرخانه مركز تسليم كند دبيرخانه بايد در قبال اخذ درخواست داوري رسيدي مشتمل بر نام و نام خانوادگي خواهان و خوانده و همچنين تاريخ دريافت درخواست به خواهان تسليم كند.

ماده ۱۲- درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
الف- تقاضاي ارجاع اختلاف به داوري
ب- نام و نام خانوادگي , نام پدر و نشاني اقامتگاه هريك از طرفين
پ- توضيح ماهيت اختلاف و نيز اوضاع و احوالي كه منجر به بروز اختلاف شده است
ج- تعيين مبلغ خواسته بنظر خواهان
د- شرط داوري يا موافقت نامه داوري
هـ – قبول صلاحيت داوري كه مركز از بين فهرست داوران تخصصي تعيين خواهد كرد.

ماده ۱۳- خواهان بايد درخواست داوري و ضمايم آنرا مطابق ماده ۷ اين آئين نامه به تعداد نسخ لازم تنظيم و به دبيرخانه مركز تقديم كند خواهان بايد هزينه هاي اداري مركز را نيز در موقع تقديم درخواست مطابق قواعد راجع به تعيين هزينه هاي داوري مركز كه در تاريخ تقديم درخواست لازم الاجرا مي باشد به دبيرخانه پرداخت كند.

ماده ۱۴- چنانچه خواهان مفاد ماده ۱۲ آئين نامه را در موقع تقديم درخواست رعايت نكرده باشد دبيرخانه مركز با صدور اخطاريه مهلت ده روزه اي را به منظور رعايت مفاد ماده مذكور به خواهان اعطاء مي كند در صورتي كه خواهان در مهلت مقرر تكاليف مندرج در ماده ۱۲ آئين نامه را انجام ندهد دبيرخانه مركز درخواست خواهان را رد كرده و پرونده را بايگاني خواهد نمود. رد درخواست از سوي دبيرخانه مركز مانع طرح مجدد درخواست از سوي خواهان نمي باشد.

ماده ۱۵ – دبيرخانه مركز پس از دريافت درخواست داوري و ضمايم آن و همچنين وصول هزينه هاي مقرر نسخه اي از آن را جهت (( پاسخ به درخواست داوري)) به خوانده يا خواندگان با پست سفارشي ابلاغ خواهد كرد.

ماده ۱۶ – چنانچه اختلاف موضوع درخواست داوري راجع به رابطه حقوقي باشد كه قبلاً اختلاف ديگري در مورد همان رابطه بين همان طرفين مطابق مقررات اين آئين نامه در مركز طرح شده است, هيات امناء مركز ميتواند به درخواست هريك از طرفين ادعاي مطروحه در درخواست داوري جديد را در داوري سابق ادغام كرده تا به هر دو ادعا تواماً نزد مرجع داوري واحدي رسيدگي شود. مشروط بر اينكه در داوري سابق هنوز قرارنامه داوري امضاء نشده و يا هيات امناء مركز آنرا تصويب ننموده باشد. در غيراين صورت ادغام ادعاهاي جديد در داوري سابق منوط به رعايت مفاد ماده ۵۴ اين آئين نامه مي باشد.

فصل پنجم: پاسخ به درخواست داوري و دعواي تقابل

ماده ۱۷- خوانده بايد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري پاسخ آنرا به دبيرخانه مركز تسليم كند , پاسخ خوانده بايد حاوي نكات ذيل باشد:
الف: نام و نام خانوادگي و نشاني اقامتگاه خوانده
ب: اظهار نظر در مورد ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي كه منجر به بروز اختلاف شده است
ج: پاسخ به خواسته خواهان
د: چنانچه داوري مطابق مقررات آئين نامه بين المللي باشد اظهار نظر در باره قانون حاكم و زبان داوري.
هـ : اظهارنظر در مورد تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها و همچنين معرفي داور اختصاصي خود از بين فهرست تخصصي داوران مركز.

ماده ۱۸- دبيرخانه مي تواند به درخواست خوانده مهلت ارائه پاسخ را تمديد كند مشروط بر اينكه خوانده ضمن تقاضاي تمديد مهلت در باره تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها اظهار نظر كرده و در صورت لزوم داور اختصاصي خود را نيز مطابق مقررات اين آئين نامه معرفي كند , در غير اينصورت دبيرخانه مركز مطابق مقررات اين آئين نامه اقدام خواهد كرد.

ماده ۱۹- پاسخ خوانده بايد مطابق ماده ۷ آئين نامه به تعداد لازم تنظيم و به دبيرخانه مركز تقديم شود.

ماده ۲۰- دبيرخانه مركز بايد يك نسخه از پاسخ خوانده و ضمايم آن را به خواهان ابلاغ كند.

ماده ۲۱- هرگونه ادعاي متقابل خوانده بايد همراه با پاسخ به درخواست داوري مطرح گردد پاسخ به درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد.
الف- توضيح ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي كه منجر به ادعاي متقابل شده است .
ب – تعيين خواسته متقابل و در صورت امكان تقويم آن
ماده ۲۲- خواهان بايد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ دعوي متقابل پاسخ خود را به دبيرخانه مركز تسليم كند. دبيرخانه مي تواند اين مهلت را به تقاضاي خواهان تمديد كند.

فصل ششم: آثار موافقت نامه داوري:

ماده ۲۳- در كليه مواردي كه رسيدگي به اختلاف به مركز داوري ارجاع مي شود, رسيدگي طبق مقررات لازم الاجرا در زمان درخواست داوري به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۴- چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوري مطابق ماده ۱۸ آئين نامه امتناع كند, در صورتي كه هيات امناء مركز احراز كند كه ظاهراً موافقت نامه داوري بين طرفين منعقد شده است, داوري ادامه خواهد يافت, بدون اينكه تصميم هيات امناء در مورد وجود ظاهري موافقت نامه داوري مانع طرح ايرادات راجع به وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري نزد مرجع داوري گردد. در اين صورت اتخاذ هرگونه تصميم نهائي در باره صلاحيت با مرجع داوري است چنانچه هيات امناء مركز وجود ظاهري موافقت نامه داوري را احراز نكند عدم امكان ادامه داوري از طرف دبيرخانه مركز به طرفين ابلاغ مي شود, در اين صورت هريك از طرفين مي تواند اتخاذ تصميم در مورد وجود يا فقدان موافقت نامه داوري را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.

ماده ۲۵- چنانچه هر يك از طرفين دعوا قبل از تشكيل مرجع داوري نسبت به وجود موافقت نامه داوري , اعتبار يا حوزه شمول آن ايراد كند , تصميم گيري در مورد ايراد مطروحه با هيات امناء مركز داوري خواهد بود, بدون اينكه تصميم هيات امناءمانع طرح ايراد نزد مرجع داوري باشد . درصورتي كه هيات امناء ايراد را وارد تشخيص دهد, عدم امكان ادامه داوري از طرف دبيرخانه مركز به طرفين ابلاغ مي شود, در اين صورت هريك از طرفين مي تواند اتخاذ تصميم در مورد وجود يا فقدان ايراد را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.

ماده ۲۶- عدم شركت طرفين در جلسات داوري يا هريك از مراحل آن مانع جريان داوري نخواهد بود, مرجع داوري مي تواند با ادامه رسيدگي بر اساس مدارك موجود مبادرت به صدور راي نمايد.

ماده ۲۷ – ادعاي فقدان يا بي اعتباري قرارداد اصلي رافع صلاحيت مرجع داوري نيست مشروط براينكه مرجع داوري اعتبار موافقت نامه داوري را احراز كند, حتي اگر قرارداد اصلي وجود نداشته و يا باطل باشد مرجع داوري مي تواند در باره حقوق طرفين رسيدگي كرده و نسبت به ادعاها و ايرادات آنها اتخاذ تصميم كند.

فصل هفتم: مرجع داوري

ماده ۲۸ – داور بايد مستقل از طرفين باشد و در طول داوري نيز استقلال خود را حفظ كند.

ماده ۲۹- شخصي كه قراراست به عنوان داور انتخاب شود بايد قبل از انتخاب يا تاييد انتخاب او توسط هيات امناء مركز اعلاميه مكتوبي مبني بر استقلال خود امضاء كند وي مكلف است هر واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است طرفين را نسبت به استقلال او دچار ترديدكند به دبيرخانه مركز اعلام نمايد دبيرخانه اين اطلاعات را به صورت كتبي به طرفين اطلاع داده و مهلتي را جهت اظهار نظر آنها تعيين مي كند..

ماده ۳۰- داور مكلف است هر واقعيت يا اوضاع و احوالي از نوع مذكور در ماده ۲۸ آئين نامه را كه در جريان داوري حادث شود فوراً به صورت مكتوب به دبيرخانه مركز و طرفين اعلام كند.

ماده ۳۱- تصميم هيات امناء مركز در مورد انتخاب , تائيد, جرح يا تعويض داور قطعي است هيات مكلف به اعلام دلايل تصميم خود نمي باشد.

ماده ۳۲-داور مكلف است بعداز قبول سمت وظايف خود را مطابق مقررات اين آئين نامه انجام دهد.

ماده ۳۳- تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است در صورت عدم تعيين دعوي به داوري واحد منتخب مركز ارجاع خواهد شد.

ماده ۳۴- چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه داور منفرد به اختلافات رسيدگي كند بايد با توافق داور منفرد را از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي دوران تخصصي مركز انتخاب كرده وبه منظور تائيد به هيات امناء مركز معرفي كنند.
در صورتي كه طرفين نتوانند ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده در مورد انتخاب داور منفرد به توافق برسند، هيات امناء مركز به تقاضاي دبيرخانه داور منفرد را تعيين خواهد كرد.

ماده ۳۵ـ درمواردي كه بايد سه داور به اختلاف رسيدگي كنند هر يك از خواهان و خوانده حسب مورد بايد ضمن درخواست داوري يا پاسخ به آن داور اختصاصي خود را از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي تخصصي مركز انتخاب كرده و به منظور تاييد به هيات امناء مركز معرفي كنند چنانچه هر يك از طرفين ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند ،نصب داور طرف يا طرفين مستنكف با هيات امناء مركز خواهد بود انتخاب داور ثالث (سرداور) با داوران اختصاصي مي باشد در صورتي كه داوران منتخب نتوانند ظرف بيست روز از تاريخ انتخاب در مورد سرداور از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي تخصصي مركز توافق كرده و قبولي وي را تحصيل كنند هيات امناء مركز به درخواست دبيرخانه داور ثالث را تعيين خواهد كرد.

ماده ۳۶- دبيركل مركز مي تواند به تقاضاي خواهان، خوانده يا داوران منتخب مهلت مناسبي علاوه بر مهلت هاي مقرر در ماده ۳۴ به منظور انتخاب داوران اختصاصي يا سرداور به آنها اعطاء كند.

ماده ۳۷- در مواردي كه هر يك از طرفين دعوا اعم از خواهان يا خوانده متعدد با شند و اختلاف هم بايد به هيات داوري سه نفره ارجاع شود خواهان هاي متعدد بايد متفقاً يك داور و خواندگان متعدد نيز يك داور براي تاييد به هيات امناء مركز معرفي نمايند در صورتي كه خواهان يا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر درماده ۳۴ داور خود را انتخاب و معرفي نكنند هيات امناءمركز همه اعضاي مرجع داوري را منصوب و يكي از ايشان را به عنوان رئيس هيات تعيين مي نمايد.

فصل هشتم : نصب و تاييد داور

ماده ۳۸- هيات امناء مركز در تائيد يا نصب داور بايد كليه شرايط قانوني مقرر براي تصدي سمت داوري و همچنين در دسترس بودن و توانايي شخص براي اداره داوري مطابق مقررات اين آئين نامه را در نظر بگيرد .

ماده ۳۹-دبيركل مركز نيز مي تواند اشخاصي را كه توسط طرفين يا داوران منتخب طرفين به عنوان داور منفرد، اختصاصي يا سرداور معرفي مي شوند تاييد نمايد مشروط بر اينكه داور مزبور اعلاميه مستقل بودن خود را بدون هيچ قيد و شرط صادر و تسليم كرده باشد يا اگر اعلاميه او حاوي قيد و شرط است مورد اعتراض واقع نشده باشد، تاييد دبيركل در اين قبيل موارد بايد به اولين جلسه بعدي هيات امناء مركز گزارش شود اگر نظر دبيركل عدم تاييد شخصي باشد كه به عنوان داور منفرد، اختصاصي يا سرداور معرفي شده است موضوع به هيات امناء مركز ارجاع خواهد شد .

فصل نهم جرح داوران :

ماده ۴۰- داور در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي طرفي و استقلال او شود و يا اينكه واجد اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است نباشد .

ماده ۴۱ – طرفي كه قصد جرح داور را دارد بايد ظرف پانزده روز از تاريخ تشكيل مرجع داوري يا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوالي كه سبب جرح مي باشد دلايل جرح را طي لايحه اي به دبيرخانه مركز اعلام كند ،دبيرخانه بايد بلافاصله جرح و دلايل آنرا به داور اطلاع دهد . داور در مورد جرح اتخاذ تصميم مي كند . چنانچه داور مورد جرح ، دلايل جرح را نپذيرد طرفي كه داور را جرح كرده است مي تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ تصميم راجع به رد جرح از هيات امناءمركز داوري اتخاذ تصميم در مورد جرح را درخواست كند .

ماده ۴۲ – هيات امناء مركز قبل از تصميم گيري در مورد جرح بايد از طريق دبيرخانه به داور يا داوران مورد جرح، طرف يا طرف هاي مقابل و نيز ساير اعضا ء هيات داوري امكان اظهار نظر كتبي ظرف مهلت مناسب را اعطاء كرده باشد اظهار نظرهاي كتبي هر يك از طرفين و داوران در مورد جرح به كليه طرف ها و داوران ابلاغ مي شود .

فصل دهم: تعيين جانشين :

ماده ۴۳ – اگر داور به موجب قانون يا عملاًقادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنا به علل ديگري موفق به انجام وظايف خود بدون تاخير موجه نباشد مسئوليت وي خاتمه مي يابد .
چنانچه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هر يك از آنها مي تواند از هيات امناء مركز درخواست كند كه در مورد ختم ماموريت داور مزبور تصميم گيري كند .

ماده ۴۴- هر گاه ماموريت يك داور به هر دليلي خاتمه يابد داور جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري كه مامورين وي خاتمه يافته است تعيين مي شود .

ماده ۴۵ – بعد از تكميل و تشكيل مرجع داوري جديد هيات امناء مركز پس از كسب نظر طرفين در مورد تجديد يا عدم تجديد رسيدگي هاي قبلي نزد مرجع داوري جديد اتخاذ تصميم خواهد كرد .

فصل يازدهم : رسيدگي

ماده ۴۶ – دبيرخانه مركز پس از تشكيل مرجع داوري پرونده را به آن تسليم مي كند مشروط بر اينكه پيش پرداخت هزينه ها كه دبيرخانه در اين مقطع مطالبه كرده است پرداخت شده باشد .

ماده ۴۷- رسيدگي مراجع داوري مركز تابع مقررات اين آئين نامه و حسب مورد قانون داوري تجاري بين المللي يا مقررات باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مي باشد ، در مواردي كه مقررات فوق حكمي ندارند رسيدگي تابع قواعدي است كه طرفين تعيين مي كنند چنانچه طرفين قواعدي تعيين نكرده باشند رسيدگي تابع مقرراتي خواهد بود كه مرجع داوري تعيين مي كند .

ماده ۴۸- مرجع داوري بايد در كليه دعاوي منصفانه و بي طرفانه عمل كند و اطمينان حاصل كند كه هر يك از طرف ها از فرصت معقولي براي طرح ادعاها و دفاعيات خود برخوردار شده اند.

ماده ۴۹- مرجع داوري مي تواند پس از مشورت با طرفين جلسات شور، استماع يا بازرسي اموال يا اسناد مدارك را در هر محلي كه خود مقتضي بداند تشكيل دهد ، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .

ماده ۵۰- مرجع داوري بايد بعد از تحويل گرفتن پرونده بر اساس اسناد و مدارك موجود در پرونده و يا با حضور طرفين قرارنامه داوري تنظيم كند قرارنامه داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد :
الف – نام و مشخصات كامل طرفين
ب- نشاني اقامتگاه طرفين كه در طول داوري كليه اوراق بايد به آنجا ابلاغ شود
ج- خلاصه اي از ادعاهاي طرفين و خواسته هر يك از آنها و در صورت امكان تقويم خواسته هاي متداعيين .
د- اسم و مشخصات كامل و نشاني اقامتگاه داور يا داوران
هـ – محل داوري
و- تعيين قانون ماهوي و شكلي حاكم ( در داوري هاي بين المللي )

ماده ۵۱ ـ قرار نامه داوري بايد به امضا طرفين دعوا و داور يا داوران برسد .

ماده ۵۲ – مرجع داوري بايد ظرف ده روز از تاريخ تحويل گرفتن پرونده قرارنامه داوري را تنظيم و به دبيرخانه مركز تسليم كند . دبيركل مركز مي تواند اين مهلت را به تقاضاي موجه مرجع داوري و يا در صورت ضرورت به صلاحديد خود تمديد كند .

ماده ۵۳ – چنانچه يكي از طرفين اختلاف از مشاركت در تنظيم قرار نامه داوري يا امضا آن خودداري كند مرجع داوري بايد قرارنامه را جهت تصويب به هيات امناء مركز تسليم كند . با تصويب قرارنامه داوري از سوي هيات امناء داوري ادامه مي يابد .

ماده ۵۴ – مرجع داوري بايد هنگام تنظيم قرارنامه داوري و يا بلافاصله بعد از تنظيم آن پس از مشورت با طرفين برنامه زمان بندي شده داوري را طي سند جداگانه اي تنظيم و به دبيرخانه مركز تسليم كند . دبيرخانه بايد يك نسخه از سند مذكور را براي طرفين ارسال كند . هر گونه اصلاح و تغيير در برنامه زمان بندي بايد به طرفين و دبيرخانه مركز اطلاع داده شود .

ماده ۵۵ – پس از امضا قرارنامه داوري يا تصويب آن از سوي هيات امناءمركز هيچ يك از طرفين دعوا نمي تواند ادعاي جديدي به غير از ادعاي مندرج در سند مذكور طرح كند . مگر اينكه مرجع داوري با توجه به ماهيت ادعاهاي جديد ، مقطع زماني داوري و ساير اوضاع و احوال نظر به طرح آن را بدهد .

ماده۵۶- مرجع داوري مي تواند پس از بررسي لوايح كتبي و اسناد طرفين براي استماع اظهارات شفاهي آنها
جلسه تشكيل تشكيل دهد. چنانچه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست تشكيل جلسه نمايد برگزاري جلسه براي يك مرتبه الزامي است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .

۵۷- مرجع داوري بايد قبل از تشكيل جلسه از طريق دبيرخانه مركز تاريخ ، زمان و مكان تشكيل جلسه را با ابلاغ اخطاريه به طرفين اعلام كند تاريخ ، جلسه بايد حداقل پنج روز پس از تاريخ ابلاغ اخطاريه به طرفين باشد.

ماده ۵۸- در صورتي كه يكي از طرفين علي رغم ابلاغ اخطاريه بدون عذرموجه در جلسه حاضر نشود مرجع داوري مي تواند بدون تجديد جلسه به رسيدگي ادامه دهد .

ماده ۵۹- طرفين دعوا مي توانند شخصاً يا با تعيين وكيل دادگستري در جلسه حاضر شوند طرفين مي توانند حداكثر با دو مشاور در جلسه حاضر گردند .

ماده ۶۰ – اداره جلسات با مرجع داوري است اشخاص فاقد سمت در داوري نمي توانند در جلسه حاضر شوند مگر با رضايت متداعيين و اجازه مرجع داوري

فصل دوازدهم : ختم رسيدگي ،صدور و ابلاغ راي

ماده ۶۱ – مرجع داوري پس از اينكه احراز كرد طرفين از فرصت كافي براي ارائه مطالب خود برخوردار شده اند ختم رسيدگي را اعلام مي كند پس از ختم رسيدگي هيچ لايحه، استدلال يا دليل جديدي قابل طرح و ارائه نيست مگر به تقاضاي مرجع داوري و يا با اجازه آن .

ماده ۶۲ – مرجع داوري بايد پس از اعلام ختم رسيدگي تاريخ تقريبي تنظيم پيش نويس راي را با رعايت مفاد قوانين حاكم بر داوري تعيين و به دبيرخانه مركز اعلام كند . هر گونه تعويق و تاخير در اين تاريخ بايد به دبيرخانه مركز اعلام گردد.

ماده ۶۳ – رسيدگي داوري با صدور راي نهايي يا به موجب دستور مرجع داوري در موارد زير خاتمه مي يابد .
۱ - استرداد دعوا توسط خواهان
۲- عدم مكان يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص مرجع داوري
۳- توافق طرفين در ختم رسيدگي

ماده ۶۴- در داوري هاي داخلي مرجع داوري بايد ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ موضوع داوري به داور يا تمام داوران راي نهايي خود را صادر كند مگر اينكه طرفين با توافق مدت را تمديد كنند .

ماده ۶۵- در داوري هاي بين المللي مرجع داوري بايد ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده راي نهايي خود را صادر كند مگر اينكه طرفين با توافق مدت را تمديد كنند .

ماده ۶۶- راي مرجع داوري بايد مستدل و متضمن اسباب و علل حكم باشد .

ماده ۶۷- در مواري كه مرجع داوري مركب از بيش از يك داور است راي داوري بايد با اكثريت آرا صادر شود مگر اينكه طرفين بنحو ديگري توافق كرده باشند .

ماده ۶۸- مرجع داوري بايد قبل از امضاء راي پيش نويس آن را به دبيرخانه مركز تسليم كند پيش نويس راي بايد به تاييد يكي از وكلاي دادگستري كه به عنوان مشاور داوران توسط دبيرخانه به مرجع داوري معرفي شده است، رسيده باشد. در صورت اختلاف نظر بين داور و مشاور تصويب راي در صلاحيت هيات امناء خواهد بود.

ماده ۶۹- پس از صدور راي دبيرخانه مركز بايد يك نسخه از آن را به طرفين ابلاغ كند.

ماده ۷۰- نسخه اصلي راي در دبيرخانه مركز بايگاني مي شود طرفين دعوا هر زمان مي توانند با پرداخت هزينه نسخ اضافي از راي را كه توسط دبيرخانه مركز تصديق شده است از دبيرخانه دريافت كنند.

ماده ۷۱- در داوري هاي داخلي مرجع داوري مي تواند تا انقضاء مدت داوري راساً هر گونه اشتباه در محاسبه ،نگارش و يا اشتباهات مشابه در راي را اصلاح كند در داوري هاي بين المللي اصلاح يا تفسير راي به ابتكار مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ صدور راي به عمل آيد در هر صورت مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ صدور راي اصلاحي پيش نويس آنرا جهت تائيد به دبيرخانه مركز تسليم كند.

ماده ۷۲ – در داوري هاي بين المللي هر يك از طرفين مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست اصلاح يا تفسير راي را به دبيرخانه مركز تسليم كنند درخواست تفسير يا اصلاح بايد مطابق ماده ۷ آئين نامه به تعداد كافي باشد مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ وصول تقاضا اتخاذ تصميم كند .

ماده ۷۳ – مرجع داوري بايد ضمن ابلاغ يك نسخه از درخواست تفسير يا اصلاح به طرف مقابل مهلتي را به منظور اظهار نظر به وي اعطاء كند.

ماده ۷۴ – مرجع داوري بايد ظرف ۲۰ روز از تاريخ صدور راي اصلاحي يا تفسيري پيش نويس آنرا جهت تاييد به دبيرخانه مركز تسليم كند .

ماده ۷۵ – در داوري هاي داخلي هر يك از طرفين مي توانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست اصلاح راي را به دبيرخانه مركز تسليم كنند درخواست اصلاح بايد مطابق ماده ۷ آئين نامه به تعداد كافي باشد مرجع داوري بايد ظرف بيست روز از تاريخ تسليم تقاضا، اتخاذ تصميم كند. مفاد مواد ۷۲ و ۷۳ در اين مورد نيز لازم الرعايه است .

ماده ۷۶– راي اصلاحي و تفسيري بايد مطابق مقررات اين آئين نامه به طرفين ابلاغ شود مفاد مواد ۶۵ –

۶۶ – ۶۹ اين آئين نامه در مورد آراء اصلاحي و تفسيري نيز لازم الرعايه مي باشد .

فصل سيزدهم : هزينه ها

ماده ۷۷ – خواهان به درخواست دبيرخانه بايد در موقع تقديم تقاضا نامه داوري مبلغي را به عنوان پيش پرداخت موقت هزينه ها به منظور تامين هزينه هاي داوري تا مرحله تنظيم قرارنامه داوري بپردازد .

ماده ۷۸– دبير كل مركز در اولين فرصت ممكن بعد از وصول درخواست داوري بايد مجموع مبلغ هزينه داوري اعم از حق الزحمه داوران و هزينه هاي اداري مركز را نسبت به ادعاي اصلي و متقابل تعيين كند .در داوري هايي كه دعوي متقابل از سوي خوانده اقامه شده است دبيرخانه مي تواند هزينه ادعاي اصلي و تقابل را به صورت جداگانه تعيين كند.

ماده ۷۹- پرداخت هزينه هاي داوري به تساوي بر عهده طرفين است مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند . مبلغ پرداخت اوليه اي كه خواهان به موجب ماده ۷۶ انجام داده است بابت سهم او از مبلغ هزينه هاي داوري منظور خواهد شد.

ماده ۸۰- در صورتي كه طرفين از پرداخت هزينه داوري امتناع كنند دبيركل مركزمي تواند پس از مشورت با مرجع داوري رسيدگي را متوقف سازد پس از توقف رسيدگي دبيركل بايد مهلتي كه كمتر از پانزده روز نباشد به منظور پرداخت هزينه ها به طرفين اعطاءكند عدم پرداخت هزينه در اين مدت به منزله استرداد دعوي اصلي يا متقابل مي باشد .

ماده ۸۱ – هر يك از طرفين دعوا مي تواند به منظور جلوگيري از توقف رسيدگي سهم طرف مقابل ازهزينه داوري را تاديه كند .

ماده ۸۲ – هيات امناء مركز بايد به پيشنهاد دبيركل مركز جدول هزينه هاي اداري و حق الزحمه داوران مركز را بر اساس ارزش خواسته تصويب كند ارقام مندرج در جداول مذكور قابل تغيير است.

ماده ۸۳ – هيات امناء مركز به پيشنهاد دبيركل مبلغ حق الثبت درخواست داوري را كه خواهان در موقع تقديم درخواست داوري بابت هزينه اداري مركز بايد تاديه كند، تعيين خواهد كرد.

ماده ۸۴ – حق الزحمه داوران و هزينه هاي اداري هر داوري بر اساس جداول مورد اجرا در تاريخ ثبت درخواست داوري خواهان تعيين مي شود .

ماده ۸۵ – ميزان هزينه هاي داوري و نحوه پرداخت آن بايد در راي نهايي مرجع داوري قيد شود.
بالا
فهرست اصلي


  * روز شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد

به موجب مصوبه ۱۸/۷/۱۳۸۵ هيات مديره ، روز شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد
بالا
فهرست اصلي


  * اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري قم معرفي شدند

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس انتخابات برگزار شده در قم حسين سعيدي، عباس خداپرست، تقي موسوي، باقر سازگار و محمد محمدزاده لاجوردي به عنوان اعضاي اصلي و جواد حسيني‌راد، اكبر ابراهيمي و محسن اشعري‌فرد به عنوان اعضاي علي‌البدل هيات مديره كانون وكلاي دادگستري قم معرفي شدند.


اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال تعيين شده و اين اشخاص طي جلسه رسمي، رييس هيات مديره را مشخص خواهند كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * دادستان شيراز:
با ناقضان حقوق شهروندي در هر سطحي كه باشند، برخورد جدي مي‌كنيم


دادستان شيراز، گزارش ۶ ماهه عملكرد هيات نظارت بر حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع را ارائه داد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) -منطقه فارس، حسيني دادستان شيراز يادآور شد: جلسات اين هيات از سال ۸۴ به رياست رييس كل دادگستري و با حضور معاون قضايي، دادستان مركز استان، رييس سازمان بازرسي و معاون قضايي نيروهاي مسلح هر ۱۵ روز يكبار در دفتر رياست كل دادگستري تشكيل مي‌شود و طبق برنامه زمان بندي شده اعضاي هيات كلانتري‌ها، معاونت مواد مخدر استان (شيراز) آگاهي استان و شيراز و بازداشتگاه و زندان‌ها را در موعد مقرر بازرسي كرده و نتيجه را به دبيرخانه اعلام مي‌دارند.


دادستان شيراز ادامه داد: در سه ماه اخير ۱۵ مورد بازرسي توسط اعضاي هيات به عمل آمده و نتيجه آن ۲۷ مصوبه جهت پيگيري موضوعات مطروحه به دنبال داشته است.


وي در ادامه از تشكيل ۶۳ پرونده با موضوع نقض حقوق شهروندي در دادسرا خبر داد و بيان كرد كه از اين تعداد ۱۵ فقره پرونده منجر به صدور قرار مجرميت شده كه با تنظيم كيفر خواست به دادگاه ارسال شده است.


حسيني به رعايت حفظ حقوق شهروندي تاكيد ويژه كرد و اظهارداشت: براي رعايت حقوق مردم با كليه خاطيان و ناقضان حقوق شهروندي در هر سطح اجتماعي كه باشند برخورد جدي خواهيم كرد.


وي در ادامه از فعال شدن تارنماي حقوق شهروندي در سايت دادگستري در آينده نزديك خبر داد و بيان داشت در اين تار نما مسائل مربوط به حقوق شهروندي نيز آموزش داده خواهد شد.


در ادامه جلسه مصوب شد شعب ويژه‌اي در دادسرا و دادگاه به عنوان شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي نقض حقوق شهروندي تخصيص يابد كه بر اين اساس شعبه اول دادياري و اول بازپرسي و همچنين شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي جزايي شيراز به اين گونه پرونده‌ها به طور ويژه رسيدگي خواهند كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كل دادگستري استان زنجان:
اجباري شدن وكالت در دعاوي حقوقي از آبان‌ماه سال‌جاري اجرا مي‌شود


با توجه به وظيفه‌اي كه قوه قضاييه در عرصه جدي خدمت رساني به مردم دارد متفاوت از بقيه قواست و وظيفه‌اي سنگين دارد كه بايد سياست‌گذاري‌هاي كلان و عمده‌اي را براي پيشبرد اهداف خود تدوين كند.»


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران- منطقه زنجان، انصاري رييس كل دادگستري استان زنجان با بيان اين مطلب در نشست مطبوعاتي، افزود: در سال‌هاي گذشته بر اساس آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي متفاوتي از جمله تغيير تشكيلات موجود در قوه قضاييه، سياست‌گذاري‌ها در پيشگيري از ورود پرونده‌ها و تشكيل واحدهاي شبه قضايي در كنار دادگستري انجام شده و فاصله برخورداري از حقوق اجتماعي براي يك فرد با تضييع حقش در برابر جامعه فاصله زيادي است.


انصاري يادآور شد: عمده كار قوه قضاييه برگرداندن حقوق تضييع شده و از دست رفته مردم است كه اين عمل با رعايت احترام فردي و قضايي صورت مي‌گيرد.


وي با بيان اينكه بخش عمده‌اي از مراجعات و مرافعات مردمي حاصل از عدم اطلاع مردم از نظام حقوقي و قراردادي‌شان است، اظهار داشت: ما در هيچ شرايطي نمي‌توانيم هنجار شكني‌هاي اجتماعي را محو كنيم و مردم نيز بايد در اين كار مشاركت داشته باشند.


رييس كل دادگستري استان زنجان تصريح كرد: براي اجرايي كردن قانون و آشنايي مردم با نظام حقوقي وكالت، اجباري شدن و دخالت وكيل يا مشاورين حقوقي و افراد مطلع در تمامي دعاوي حقوقي مردم لازم است.


انصاري خاطر نشان كرد: با توجه به آمارهاي موجود حدود &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; درصد يعني بيش از &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; هزار پرونده موجود پرونده‌هايي هستند كه با ايرادات شكلي رفع مي‌شوند يعني از نظر تكاليف مندرج در آيين دادرسي، اساسا طرح دعوا غلط بوده و استنادات قانوني نيستند كه اين بسيار بد است.


وي با بيان اين كه بايد بتوانيم ساز و كارهاي حقوقي را به بدنه شهرها و مردم نفوذ دهيم، گفت: با اين توضيح هم مردم تكليف دارند و هم حاكميت و پيشگيري از جرايم تنها كار قوه قضاييه نيست.


انصاري در ادامه از آيين نامه ابلاغي در قانون وكلاي اجباري براي افراد ناتوان گفت: براي افرادي كه درمعرفي وكيل مشكل مالي دارند هياتي از دادگستري و كانون وكلا و مركز مشاوران، كمك خواهند كرد.


رييس كل دادگستري استان زنجان با اشاره به برخي استثناءها در قانون وكلاي اجباري گفت: از جمله استثناءها دعاوي است كه يك ميليون و كمتر باشد و حتي تا دعاوي مطالبه &#۱۶۳۷; ميليون تومان، تقاضاي تخليه و نيز در خواست گواهي انحصار وراثت و طلاق‌هاي توافقي مواردي است كه نياز به حضور وكيل در پرونده ندارد.


انصاري اظهار داشت: اجباري شدن وكالت قرار است در استان زنجان از تاريخ &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;/&#۱۶۳۹;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; اجرا شود.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * دستورالعمل اجرايي كميسيون‌هاي تخصصي پزشكي و رشته‌هاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور

به منظور اظهارنظر دقيق و كارشناسي در ارتباط با مراجعات يا بازنگري در نظريه بخش‌هاي مختلـف سازمان پزشـكي قانوني كشور، در زميـنه‌هاي تخصصي پزشكي و رشته‌هاي وابسته، كميسيون‌هاي تخصصي در اين سازمان تشكيل مي‌گردد كه در اين آيين‌نامه « كميسيون» ناميده مي‌شود.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير « دستورالعمل اجرايي كميسيونهاي تخصصي پزشكي و رشته‌هاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور» براي چاپ ارسال مي‌گردد.

مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني ـ محمود شريعتمداري

دستورالعمل اجرايي كميسيون‌هاي تخصصي پزشكي و رشته‌هاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور

به منظور اظهارنظر دقيق و كارشناسي در ارتباط با مراجعات يا بازنگري در نظريه بخش‌هاي مختلـف سازمان پزشـكي قانوني كشور، در زميـنه‌هاي تخصصي پزشكي و رشته‌هاي وابسته، كميسيون‌هاي تخصصي در اين سازمان تشكيل مي‌گردد كه در اين آيين‌نامه « كميسيون» ناميده مي‌شود.
ماده۱ـ پس از اعلام ضرورت از سوي معاونت پزشكي و باليني و تاييد رييس سازمان متناظر با هر يك از موضوعات تخصصي كميسيون ايجاد مي‌گردد.
ماده۲ـ كميسيون‌هاي تخصصي در اداره كل امور كميسيون‌هاي سازمان تحت عنوان كميسيون مركزي و متناظر آن در ادارات كل پزشكي قانوني استان‌ها و نيز مراكز پزشكي قانوني شهرستان‌هاي درجه يك در صورت امكان با پيشنهاد مديركل استان مربوطه و موافقت معاونت امور پزشكي و باليني و تاييد رييس سازمان كميسيون ايجاد مي‌گردد.
ماده۳ـ اعضاي كميسيون از ميان متخصصين و كارشناسان خوش‌سابقه، باتجربه، داراي تسلط بالاي علمي، داراي حُسن خلق و شهرت متناظر با زمينه تخصصي كميسيون و ترجيحاً از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و دارندگان مدرك بورد تخصصي رشته مربوطه انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ درصورت عدم دسترسي به متخصصين و كارشناسان متناظر هر كميسيون پرونده‌ها به نزديك‌ترين استان مجاور كه كميسيون تخصصي مربوطه تشكيل مي‌گردد ارجاع مي‌شود.
ماده۴ـ عزل و نصب اعضاي كميسيون‌ها در كميسيون مركزي با پيشنهاد مديركل امور كميسيون‌ها و در استان‌ها به پيشنهاد مديركل استان و پس از بررسي در معاونت امور پزشكي و باليني با حكم رياست سازمان صورت مي‌گيرد.
ماده۵ ـ بررسي پرونده‌هاي پزشكي در كميسيون با دستور رييس سازمان، معاونت امور پزشكي و باليني، مديركل امور كميسيون‌هاي پزشكي و مديران كل استان‌ها و يا درخواست روساي مراكز پزشكي قانوني شهرستان‌ها در صورت موافقت مديركل استان صورت مي‌گيرد.
ماده۶ ـ تعداد اعضاء در هر كميسيون حداقل سه نفر از كارشناسان متخصص متناسب با موضوع پرونده مي‌باشد و جلسات كميسيون نيز با همين تعداد رسميت مي‌يابد.
تبصره۱ـ در صورت نياز به نظريه مشورتي ساير رشته‌هاي تخصصي با نظر دبير كميسيون حداقل ۲ نفر از متخصصين رشته‌هاي مورد نظر در جلسه كميسيون بعنوان مشاور با حق راي حضور خواهنديافت.
تبصره۲ـ حضور حداقل يك نفر از متخصصين پزشكي قانوني در جلسات كميسيون بعنوان كارشناس پزشكي قانوني و امضاء وي در ذيل صورتجلسه الزامي مي‌باشد.
تبصره۳ـ در مراكزي كه متخصص پزشكي قانوني واجد حكم كارشناسي وجود ندارد حضور حداقل يك نفر پزشك قانوني با تشخيص مديركل در كميسيون الزاميست.
ماده۷ـ در هر يك از كميسيون‌ها يكي از اعضا از سوي رييس سازمان و يا مديركل استان به عنوان دبير و يك يا چندنفر، حسب مورد، بعنوان جانشين دبير منصوب مي‌شود. دبير يا جانشين دبير كميسيون مسووليت همكاري در اداره جلسات و تنظيم صورت‌جلسه و نظريه كميسيون را برعهده دارد.
ماده۸ ـ درج مذاكرات و آراي مطروحه در جلسات كميسيون بعنوان گزارش جلسه الزاميست.
ماده۹ـ هرگاه با تشخيص رييس سازمان، معاون پزشكي و باليني، مديركل امور كميسيون‌ها يا مديركل استان موضوعي نياز به بررسي در بيش از يك كميسيون تخصصي داشته باشد كميسيون مشتركي با حضور اعضاء كميسيون‌هاي ذيربط و تحت نظر مديركل تشكيل مي‌گردد.
ماده۱۰ـ پيش از تشكيل پرونده در دفتر كميسيون‌ها هزينه برگزاري كميسيون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومي كشور واريز و فيش مربوطه به آن ضميمه مي‌گردد.
ماده۱۱ـ پيش از برگزاري جلسه كميسيون ضمن احراز هويت توضيحات ضروري، از افراد مرتبط با پرونده اخذ و همراه با تمامي سوابق و مدارك مربوطه توسط واحد كميسيون گردآوري و در پرونده نگهداري مي‌شود.
ماده۱۲ـ زمان برگزاري جلسات كميسيون با توافق دبيركميسيون يا مديركل مربوطه پس از تاييد تكميل پرونده‌ها توسط كارشناس ذيربط تعيين مي‌شود.
ماده۱۳ـ تاريخ برگزاري كميسيون از سوي مديريت ظرف حداكثر ۷۲ ساعت پس از تعيين نوبت كتباً به نشاني اعضاي كميسيون و طرفين پرونده ارسال مي‌گردد.
تبصره ـ در صورت ضرورت و به صلاحديد مديريت دعوت از افراد فوق به صورت تلفني يا نمابر يا ......... نيز انجام خواهدشد و مستندات آن ضميمه پرونده مي‌گردد.
ماده۱۴ـ حضور آن دسته از اعضاي كميسيون كه در پرونده مورد بررسي ذينفع مي‌باشند در جلسه مجاز نيست.
ماده۱۵ـ صورتجلسه كميسيون به صورت مستدل و مستند و مبتني بر مدارك موجود و براساس نظر حداقل دو سوم اعضاء تعيين و تنظيم مي‌گردد.
ماده۱۶ـ صورتجلسه كميسيون پس از تنظيم بلافاصله حروفچيني شده و در همان جلسه توسط كليه اعضا امضاء و در دبيرخانه ثبت مي‌شود.
ماده۱۷ـ صورتجلسه كميسيون طي نامه‌اي توسط معاونت امور پزشكي و باليني و يا مديركل مربوطه به مرجع يا مراجع استعلام‌كننده به سريع‌ترين طريق ممكن و در قبال دريافت رسيد ارسال مي‌گردد.
تبصره ـ تصوير استعلام مرجع ذيربط همراه با صورت جلسه و گزارش جلسه كليه كميسيون‌هاي انجام شده به صورت ماهيانه از ادارات كل به دبيرخانه اداره كل امور كميسيونها در ستاد مركزي سازمان ارسال مي‌گردد.
ماده۱۸ـ در صورت وجود اشكال شكلي در نظريه كميسيون بنا به پيشنهاد مديركل و با دستور رييس سازمان يا معاون امور پزشكي و باليني بازنگري نظريه ارايه شده در كميسيون مجدد و يا در كميسيون متناظر استان مجاور امكان‌پذير خواهدبود.
تبصره ـ چنانچه نظريه كميسيون به مرجع استعلام كننده ارسال شده باشد تشكيل كميسيون مجدد منوط به هماهنگي با مرجع ذيربط خواهدبود.
ماده۱۹ـ برگزاري كميسيون مجدد براي هر پرونده تنها يك بار در كميسيون مركز استان با اعضاي متفاوت امكان‌پذير است.
ماده۲۰ـ پس از برگزاري دو نوبت كميسيون در استان در صورت اعتراض پرونده به صورت تكميل شده با كليه مستندات جهت كارشناسي و اعلام نظر نهايي به كميسيون مركزي ارجاع مي‌گردد.
ماده۲۱ـ حق‌الزحمه حضور در جلسات كميسيون مطابق ضوابط و تعرفه‌هاي مصوب رييس محترم قوه قضاييه پرداخت مي‌گردد.
اين دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۷ تبصره تنظيم و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي قبلي كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور ـ دكتر سيدشهاب‌الدين صدر
بالا
فهرست اصلي


  * سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي ناحيه ۲۲ منصوب شد

رئيس قوه قضائيه با صدور حكمي احمد قاسمي داديار دادسراي ديوانعالي كشور را به سمت معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي ناحيه ۲۲ منصوب كرد.
                                       
به گزارش خبرگزاري فارس متن حكم سيد محمود هاشمي شاهرودي بدين شرح اشت:به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ سمت فعلي به دادسراي تهران مامور خدمت مي شويد تا به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي ناحيه ۲۲ انجام وظيفه نماييد. ضمناً پرونده هاي مربوط به زمين خواري و حفظ حقوق بيت المال نيز چنانچه واجد شرايط پرونده هاي كلان اقتصادي باشد از اين پس در اين دادسرا رسيدگي خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه خطاب به احمد قاسمي ابراز اميدواري كرده است با استعانت از خداوند متعال در خدمت به اسلام و مسلمين و گسترش عدالت و اقامه حق و اجراي قانون در راستاي وظايف محوله موفق باشد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi