لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
شرح سر صفحه سايت كانون وكلا


فهرست:

  * ساختمان كانون وكلاي دادگستري
  * كتيبه اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * آرم كانون وكلاي دادگستري
  * مجسمه فرشته عدالت
  * Iranian Bar Associations Union
-------------------------------------------------------------  * ساختمان كانون وكلاي دادگستري

كانون وكلاي دادگستري در ابتدا در كاخ دادگستري تهران مستقر گرديد .
سپس بعد از جدائي محل كانون وكلاي دادگستري مركز از كاخ دادگستري در سال ۱۳۵۹ هيات مديره وقت بلافاصله اقدام به خريداري ساختماني در خيابان سعدي شمالي ـ محل سابق كانون نمود و متعاقبا با نقل و انتقال فعاليتهاي اين كانون در ان محل متمركز شد .

با گسترش تعداد وكلاي دادگستري از سوي مسوولين وقت و با صلاحديد وكلاي دادگستري تصميم به خريداري يا احداث ساختمان گرفته شد كه با توجه به تضييقات موجود در بودجه كانون خريد زمين و احداث تدريجي ان در نظر گرفته شد .

در همين راستا پس از انجام مطالعاتي چند در تاريخ ۱۰/۴/۱۳۷۴ زمين محل فعلي كانون در بخش ۲ تهران ( بين خيابانهاي زاگرس و الوند ) به مساحت ۹۷۲ متر مربع به مبلغ ۱۵۰/۴۴۵/۰۵۲/۱ ريال خريداري گرديد . در تاريخ ۲۵/۵/۱۳۷۴ قرارداد ارايه خدمات مشاورهاي و طراحي پروژه مشتمل بر سه فاز از جمله تهيه نقشهها ، تعيين مشخصات فني و اجرايي و نظارت بر اجراي عمليات ساختماني با شركت مهندسين مشاور نقش جهان پارس منعقد گرديد .

فاز يك اين عمليات شامل شناسايي و بررسيهاي مقدماتي و تهيه گزارش توجيهي و تهيه نقشهها و براوردهاي مقدماتي در تاريخ ۱۹/۱۲/۷۴ با مبلغ كل پرداختي ۷۶۸/۷۳۵/۳۴ ريال خاتمه يافت .

فاز دوم عمليات شامل تهيه طرح ، تهيه نقشههاي اجرايي و محاسبات فني ، براوردهاي قطعي طرح و تهيه برنامههاي مالي و نيز اجرايي كار در مرحله سوم در تاريخ ۱۴/۷/۱۳۷۶ با مبلغ كل خالص پرداختي ۴۱۹/۵۳۰/۱۲۰ ريال خاتمه يافته است .
پايان مرحله دوم مقارن با انتخابات اولين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز پس از دوران فترت شده و در پايان اين مرحله مجموع هزينهها و پرداختيها در دوران مديريت انتصابي و سرپرستي كانون معادل ۳۳۷/۷۲۹/۲۰۷/۱ ريال بوده است .

فاز ۳ شامل نظارت بر اجراي كار پيمانكار ، اظهارنظر در مورد دعاوي احتمالي ، تهيه گزارش جامع و تاريخچه طرح خلاصه مطالعات و نحوه اجراي كار ، ارزيابي فني و مالي طرح و مقايسه ان با طرح مصوب ميباشد كه تا سال ۱۳۸۰ حدودا مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۳۰۱ ريال ميباشد .

در ادامه قرارداد اجرايي عمليات ساختماني طرح به مبلغ اوليه ۰۰۰/۳۵۱/۱۹۸/۹ ريال و مدت اوليه ۲۸ ماه با شركت ساختماني ماهدشت منعقد گرديد .

پروژه ارژانتين تا سال ۱۳۸۰در حدود ۴۵۰/۸۲۸/۱۴۷/۱۹ ريال هزينه در برداشته است كه كليه اين مبالغ عمدتا از محل پرداختيهاي همكاران و با دلالتهاي هيات مديره منتخب به ثمر رسيده است . كل هزينههاي اجرايي پروژه ارژانتين با محاسبه قيمت زمين تا سال ۱۳۸۰ معادل ۷۸۷/۵۵۷/۳۵۵/۲۰ ريال بوده است .

پروژه ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز در روز يكشنبه هفتم اسفند ماه سال ۱۳۸۰ در روز جشن استقلال چهل و هشتمين سال كانون وكلاي دادگستري ضمن استماع گزارش از عملكرد سالانه هيات مديره منتخب در حضور جمعي از همكاران مورد بازديد و آن قسمت از ساختمان كه آماده بهرهبرداري بوده است در اختيار هيات قرار گرفته است . به مرور نيز با تكميل قسمتهاي باقي مانده ، در حال حاضر از كل ساختمان استفاده ميشود .

به هر تقدير از زحمات كليه دست اندكاران اوليه و ثانويه و تهيه و تدارك زمين و ساخت و ساز ساختمان كانون تقدير و تشكر ميگردد و اميد است ضمن مصون ماندن از گزند حوادت روزگار به عنوان ميراث شايسته تحويل وكلاي آتيه كشور گردد .

فهرست


  * كتيبه اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

هر چند نوشتن عبارت « اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران » از طريق هر كدام از واژه پردازهاي در دسترس به راحتي قابل اقدام است و حتي برخي از نرم افزارها امكان ايجاد خط نستعليق و يا شكسته را نيز فراهم مينمايند ،
لكن به جهت ارج نهادن به مقام همكاران وكيل و از طرفي استفاده شايسته از محضر اساتيد معظم براي تهيه عبارت و كتبيه اتحاديه ، از جناب آقاي ابوالقاسم يزدي ، استاد معزز خط فارسي درخواست تهيه و تحرير دست نويس كتبيه اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران گرديد ،
كه ايشان نيز با صرف وقت و دقت كافي ، كتبيه حاضر را به سبك شكسته - نستعليق براي درج در سايت و استفاده كانون وكلا تهيه و تقديم نمودند . ضمن آنكه اصل كتبيه به صورت تابلو از طرف استاد امضاء و هديه موزه كانون وكلاي دادگستري مركز شده است .
لذا ضمن تشكر و قدرداني از قبول زحمت جناب آقاي استاد ابوالقاسم يزدي ، براي ايشان آرزوي طول عمر با عزت و توفيق روز افزون از درگاه ايزد منان مسئلت مي گردد .


فهرست


  * آرم كانون وكلاي دادگستري

آرم كانون وكلاي دادگستري در سالهاي گذشته توسط اولين همكارانمان طراحي و توليد شده است .عناصر آرم شامل :خورشيد

به منزله نور افشاني و هدايت الهي

ترازوي عدالت

به نشانه مساوات و برابري و عدالت در راستاي هر گونه كار وكالتكتاب

به منزله مقدم بودن قانون و تكيه بر آن در هر حالدو خوشه گندم

نشانه صلح و دوستي
فهرست


  * مجسمه فرشته عدالت

اين فرشته كه به صورت تنديس مجسمه هاي عهد باستان ميباشد ،
حسب تحقيقات سركار خانم توران شهرياري ، وكيل محترم دادگستري ،
در ابتدا در ايران باستان به عنوان فرشته و مجسمه و نهاد داوري و عدالت ايجاد شده است .
سپس توسط يونانيان به صورت مجسمه و فرشته عدالت در معابد مورد استفاده قرار گرفته است و از گذشته دور تا كنون در كليه كشورها و ملل متمدن به عنوان نهاد عدالت و دادرسي به صورتهاي مختلف در مكان هاي قضائي و دادرسي مورد استفاده قرار ميگيرد .

فهرست


  * Iranian Bar Associations Union


The Iranian Bar Associations Union
www.iranbar.org
Up Date 2009

1- Introduction
2- Organization Profile
2-1- Background
2-2- Types of Membership
2-3- Number of Members
2-4- Annual Fee of Membership
2-5- Practice by Foreign Attorney

3- The Bar Association Structure
3-1- Executives and Officers
3-2- Disciplinary Court and Prosecution
3-3- Code of Ethics and Rules of Professional Conduct
3-4-Association’s Commissions
3-5- Journal and Newsletter

4- Iranian Bar Associationss Union

5- The List of Iranian Bar Associations
5-1- Central Bar Association
5-2- Fars Bar Association
5-3- East Azarbayejan Bar Association
5-4- West Azarbayejan Bar Association
5-5- Isfahan Bar Association
5-6- Khorasan Bar Association
5-7- Mazandaran Bar Association
5-8- Gilan Bar Association
5-9- Kermanshah & Ilam Bar Association
5-10- Khoozestan & Lorestan Bar Association
5-11- Qazvin Bar Association
5-12- Hamedan Bar Association
5-13- Qom Bar Association
5-14- Kordestan Bar Association
5-15- Golestan Bar Association
5-16- Ardabil Bar Association
5-17- Markazi Bar Association
5-18- Bushehr Bar Association
5-19- Zanjan Bar Association
5-20- New Bars

6- The name and address of attorneys in Iran

7- Contact for Further Information


*** *** *** *** *** *** *** *** ***

1- Introduction
In the end of 2009, there are (19) independent Bar Associations in Iran, which are named at persian language (kanoon vokala'yeh dadgostari). Also recently, Iranian Bar Associationss Union is made for coordination between Iranian Bar Associations.

The URL of home pages of Iranian Bar Associations Union are made and developed as following:

www.iranbar.org (Persian)
www.iranbar.org/pltren.php (Englsih)
www.iranbar.org/pltrfr.php (French)

Also other websites are such as:
www.icbar.ir
Iranian Central Bar Association

www.azarbar.org
West Azabayjan Bar Association

www.khoozestanbar.org
Khoozestan Bar Association

www.farsbar.org
Fars Bar Association

www.isfahanbar.org
Isfahan Bar Association

www.golestanbar.com
Golestan Bar Association

www.kurdestanbar.org
Kordestan Bar Association

www.markazibar.org
Markazi Bar Association

www.kermanshahbar.com
Kermanshah and Ilam Bar Association


2- Organization Profile
2-1- Background
The Iranian Bar Associations was founded in 1912 in new course. The first and full Advocacy Act was approved on February 1937 and the Iranian Bar Associations got independence in 1952 in time of the Mr. Mosadegh's government.

2-2- Types of Membership
There are two type of membership in the Iranian Bar Associations. The first is full attorney as first degree with right to vote in Bar Assassination and trainees attorney as secondary degree with lower rights.

Membership is mandatory. Membership to the Iranian Bar Associations is required in order to practice. Only members of the Bar Associations will be admitted as barristers in the courts. Recently lawful advisors, with permission of the judiciary, have right to present in courts.

There are two ways of admission to membership of the Iranian Bar Associationss. First, taking an entrance exam which is open to law graduates and second, the judges who have practiced more than 5 years may apply for the membership.

The law graduates who have passed the entrance exam must practice as a trainee attorney for 18 months before taking the attorney exam. After passing the second exam successfully and complying with the professional bar and conduct they will be awarded a license to practice law in the Territory of Iran.

The judges, who would like to become an attorney at law, provided that they have been practicing as a judge for at least 5 years, have to apply for the membership to the Iranian Bar Associations. Their applications will be considered form the viewpoint of professional ethics and conduct and if approved they will be awarded a license to practice law in the Territory of Iran.

2-3- Number of Members
There are about 20000 attorneys and 5000 paralegals as the members of the Iranian Bar Associations in 2008.


2-4- Annual Fee of Membership The annual membership fee is deferent in Bar Associations in Iran, but annual fee in Iranian Central Bar Association in 2009 is 2500000 IR Rials
2-5- Practice by Foreign Attorney
There is not internal legal permit for foreign attorney's practicing in Iran, but it is possible to use Iranian attorney with advice of foreign attorney.


3- The Bar Association Structure

3-1- Executives and Officers

The Board of Directors the Iranian Central Bar Association consists of 18 members (12 are principals and 6 are substitute members). The other Board of Directors consists of 5 members as principals and 3 members as substitute.

The Board of Directors is the most important section of the bar.

The office type of Board of Directors as following:

President
Vice President (two in Central bar)
Inspector
Secretary
Members

3-2- Disciplinary Court and Prosecution
There are specialist court and the section of professional prosecution for disciplinary contact of attorneys in Iranian Bar Associations.

The Disciplinary Court of the Bar Association exercise supervisory control over the disciplinary activities of the attorneys and trainees. An attorney or trainee having committed a fault may be convicted to various disciplinary sanctions. The complaints are considered in disciplinary prosecution office and then in disciplinary Court will be issuing a verdict in case. The Disciplinary court of judges is final stage in this matter.

3-3- Code of Ethics and Rules of Professional Conduct
There is a Code of Ethics for the members of the Iranian Bar Associations. The Code is included in the Advocacy Act. The attorneys have to swear to comply with the code of Ethics and professional Conduct.

3-4- Bar Association's Commissions
The bar affairs are decided and executed in various commissions. Some of the important commissions are as following:

The Training and Internship Commission
The Public Relations Commission
The International Affairs Commission
The Publication Commission
The Human Rights Commission
The Information Commission
Etc.

3-5- Journal and Newsletter
The Journal of Iranian Central Bar Associations is published quarterly as such the oldest legal journal in Iran. This journal consists of upcoming events and landmark court judgments and legal articles, also the Newsletter of Iranian Central Bar Associations is published occasionally. The Publication Committee is responsible for publishing the journal and newsletter.

Usually Iranian Bar Associations and other bar associations in Iran have their Newsletter that is sent to their members.

Recently, the electronic-newsletter is available in Persian language on the internet in websites and may be sent via e-mail.

4- Iranian Bar Associations Union
Iranian Bar Associations Union was founded in 2003 to coordinate the relations between all bar associations in Iran.

The full Persian name of the union is'' Eetehadieh sarasari kanoonhay vokalay dadgostary iran''.

Mr Bahman Keshavarz is the president of the Iranian Bar Associations Union from 2008 to 2010.

The addresss of the union is:
Iranian Bar Associations Union

No. 3, Zagros Street, Argentina Square,
Post Code: 15149
Tehran
Iran

Tel: ++98 (+21) 84001309
Fax: ++98 (+21) 88873515
Email:
union@iranbar.org
www.iranbar.org.


5- The List of Iranian Bar Associationss

5-1- Iranian Central Bar Association

This association covers the attorneys in Tehran and central and southeast states of Iran. The central bar is the oldest, largest and the most important bar of Iran. Also the central bar has delegation in versus of Iranian government and the administration of justice, and in international affairs.

There are about 6000 attorneys at law as well as over than 2500 trainees members of the Iranian Central Bar Association.

Mr. Mohammad Gandaghi Kermanipoor is the president of the Iranian Central Bar Association, from 2008 to 2010

Address:
Iranian Central Bar Association
(Kanoone Vokalaye Dadgostary Markaz)

No.3, Zagros Street, Argentina Square,
Post Code: 15149
Tehran
Iran

Tel: ++98 (+21) 84001300
Fax: ++98 (+21) 88771340

E-mail:
info@icbar.ir
center@iranbar.org
www.icbar.ir

5-2 - Fars Bar Association
The Fars Bar Association is one of the oldest bars in Iran and covers attorneys in Fars, Booshehr, Kohgiloyeh and Boyerahmad provinces located in the south-center and south of Iran.

The president: Mr. Ali Mandalipoor

Address:
Fars Bar Association
The Bar Association Building,
Piroozi Street (previous Namazi)

Shiraz
Iran

Tel: 98 (0711) 6271149
Fax: 98 (0711) 6272580

fars@iranbar.org
www.farsbar.org

5-3- East Azarbayejan Bar Association

As the one of oldest bars in Iran,
Jurisdiction:
The East Azarbayejan province in the northwest of Iran.

The president: Mr. Hassan Farhoodinia

Address:
East Azarbayejan Association building, Jonoobi Artesh Street

Tabriz
Iran

Tel: 98 (410) 55545573 - 5530731
Fax: 98 (410) 5560025
www.azarbar.org
info@azarbar.org

5-4- West Azarbayejan Bar Association

Jurisdiction:
The West Azarbayejan province in the northwest of Iran.

The president: Mr. Siavash Moghbel

Address:
West Azarbayejan Bar Association building,
Sasan line, opposite of Kowsar hospital, Aayatollah Kashani st.

Uromiyeh
Iran

Tel: 98 (441) 2235581
Fax: 98 (441) 222361
westazar@iranbar.org

5-5- Isfahan Bar Association

Jurisdiction:
The Isfehan and Markazi provinces in the center of Iran.

The president: Mr. Mostafa Anvarizadeh

Address:
Isfahan Bar Association
Pars (koualalampoor) Street, Abbasi Chaharbagh

Isfehan
Iran

Tel: 98 (311) 221700
Fax: 98 (311) 2204746

info@isfahanbar.org
www.isfahanbar.org

5-6- Khorasan Bar Association
Jurisdiction:
The Khorasan province in the northeast of Iran.

The president: Mr. Mohammad Reza Riahi

Address:
Khorasan Bar Association
7th Floor, Khatam Bulding, shahid Moddares Boulevard,

Mashad
Iran

Tel : 98 (511) 2216046 - 2253141
Fax: 98 (511) 2213539

khorasan@iranbar.org

5-7- Mazandaran Bar Association
Jurisdiction:
The Mazandaran province in the north of Iran.

The president: Mr. Mohammad Hadi Saffari

Address:
Mazandaran & Golestan Bar Association
Shahid Ghayoomi line, ۱۰th line,
Ayatollah Kashani (Gharen) Street

Sari
Iran

Tel : 98 (151) 2221282 - 2222496
Fax: 98 (151) 2226354
E-mail: mazandaran@iranbar.org

5-8- Gilan Bar Association

Jurisdiction:
The Gilan province in the north of Iran.

The president: Mr. Ahmad Bozorghnia

Address:
Gilan Bar Association
816 Bulding, Poor sina intersection

Rasht
Iran

Tel: 98 (131) 3229219
Fax: N/A
E-mail: gilan@iranbar.org

5-9- Kermanshah & Ilam Bar Association

Jurisdiction:
The Kermanshah and Ilam provinces in the west part of Iran.

The president: Mr. Qumarseh Sepehri

Address:
Kermanshah & Ilam Bar Association
Third Floor, Dadgostary Bulding

Kermanshah
Iran

Tel : 98 (831) 8220855 -9
Fax: 98 (831) 8231393
kermanshah@iranbar.org

5-10- Khoozestan & Lorestan Bar Association
Jurisdiction:
The Khuzestan and Lorestan provinces in the southwest part of Iran.

The president: Mr. Ahmad Baghverdani

Address:
Khuzestan & Lorestan Bar Association
No. 56, Gharbi Esfand Street, between 2nd and 3rd falakeh,
kianpars

Ahwaz
Iran
Tel: 98 (161) 3366995
Fax: 98 (161) 3360615
info@khoozestan.org
www.khoozestan.org

5-11- Qazvin Bar Association
Jurisdiction:
The Qazvin province in the north part of Tehran (metropolitan).

The president: Mr. Abolfazleh Tajabadi.

Address:
Ghazvin Bar Association building
No. 23, Jonoobi khayam Street

Qazvin
Iran
Tel : 98 (281) 2225507 – 2220285
Fax: 98 (281) 2236484
qazvin@iranbar.org

5-8- Hamedan Bar Association
Jurisdiction:
The Hamedan province in the west part of Iran.

The president: Mr‌Sattar Taghinejad
Address:
Hamedan Bar Association

Hamedan
Iran
Tel: 98 (181)
Fax: 98 (181)
hamedan@iranbar.org

5-13- Qom Bar Association
Jurisdiction:
The Qom province in the central part of Iran.

The president: Mr. Hossein Saeidi
Address:
Qom Bar Association
Qom
Iran
qom@iranbar.org

5-14- Kordestan Bar Association
Jurisdiction:
The Kordestan province in the west part of Iran.

The president: Mr. Shahram Ghroohi
Address:
Kordestan Bar Association
Sanandaj
Iran
kordestan@iranbar.org

5-15- Golestan Bar Association
Jurisdiction:
The Golestan province in the north part of Iran.

The president: Mr. Mohammad Taghi Erfani
Address:
Golestan Bar Association
Sary
Iran
golestan@iranbar.org

5-16- Ardabil Bar Association
Jurisdiction:
The Ardabil province in the north and northwest part of Iran.

The president: Mr. Mr. Ezzatollah A’einehchi
Address:
Ardabil Bar Association
Ardabil
Iran
ardabil@iranbar.org

5-17- Markazi Bar Association
Jurisdiction:
The Markazi province in the center and west part of Iran.

The president: Mr Koorosh Zand Karmi.
Address:
Markazi Bar Association
Arak
Iran
markazi@iranbar.org

5-18- Bushehr Bar Association Jurisdiction:
The Bushehr province in the south part of Iran at the north of Persian Gulf.

The president: Mr. Asghar Sajjadi
Address:
Bushehr Bar Association
Bushehr
Iran
bushehr@iranbar.org

5-19- Zanjan Bar Association
Jurisdiction:
The Zanjan province in the north and northwest part of Iran.

The president: Mr. Aboolfazl Mortezavi
Address:
Zanjan Bar Association
Zanjan
Iran
zanjan@iranbar.org

5-20- New Bars in Iran.
According to increase jurisdictions and cases and requirement to additional lawyer and attorney in country, the new Bar Associations in the all of provinces (33 provinces in 2008) would be established.

6- The list, name and address of attorneys in Iran
You can locate the contact details of the some attorneys on the website as:

www.iranbar.org
www.azarbar.org
www.khoozestanbar.org
www.isfahanbar.org

www.golestanbar.com
www.kurdestanbar.org
www.markazibar.org
www.kermanshahbar.com

7- Contact for Further Information
Secretariat of Iranian Bar Associations Union &
International Affairs of Iranian Central Bar Associations

The Secretariat of Iranian Bar Associations Union
Tel & Fax: ++98 (+21) 84001309
Email: union@iranbar.org

International Affairs or Informatics Commission of
Iranian Central Bar Associations

No. 3, Zagros Street, Argentina Square,
Post Code: 15149
Tehran
Iran

tamas@iranbar.org

**************************

This booklet is prepared in Informatics Committee of Iranian Bar Associations Union by Mr. Hossein Zeinali.

For additional information please contact via following e-mails: tamas@iranbar.org.
union@iranbar.org


فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi