لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مصوبات هيئت مديره كانون مركز (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مصوبات هيئت مديره كانون مركز
دوره ۲۲ هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۸۰ –۱۳۸۲
مصوبات جلسات شماره ۷۴ تا ۱۰۰ از تاريخ ۸/۴/۱۳۸۲ تا۲۵/۹/۱۳۸۲
دوره ۲۲ هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۸۰ –۱۳۸۲
مصوبات جلسات شماره ۴۷ تا ۷۴ از تاريخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ تا ۲۵/۹/۱۳۸۲
  * جلسه۱۰۰ هيات مديره مورخ۲۵/۹/۱۳۸۲
  * جلسه۹۹ هيات مديره مورخ۱۸/۹/۱۳۸۲
  * جلسه۹۸ هيات مديره مورخ۱۱/۹/۱۳۸۲
  * جلسه۹۷ هيات مديره مورخ۴/۹/۱۳۸۲
  * جلسه۹۶ هيات مديره مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۲
  * جلسه۹۵ هيات مديره مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۲
  * جلسه۹۴ هيات مديره مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲
  * جلسه۹۳ هيات مديره مورخ ۶/۸/۱۳۸۲
  * جلسه۹۱ هيات مديره مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲
  * جلسه۹۰ هيات مديره مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲
  * جلسه۸۸ هيات مديره مورخ ۱/۷/۱۳۸۲
  * جلسه۸۷ هيات مديره مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲
  * جلسه۸۶ هيات مديره مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲
  * جلسه۸۵ هيات مديره مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲
  * جلسه۸۴هيات مديره مورخ ۴/۶/۱۳۸۲
  * جلسه۸۲ هيات مديره مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲
  * جلسه۷۹ هيات مديره مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۲
  * جلسه۷۸ هيات مديره مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲
  * جلسه۷۷ هيات مديره مورخ ۸/۴/۱۳۸۲
  * جلسه۷۶ هيات مديره مورخ ۳/۴/۱۳۸۲
  * جلسه ۷۵ هيات مديره مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۲
  * جلسه ۷۴ هيات مديره مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۲
  * جلسه ۷۲ هيات مديره مورخ ۶/۳/۱۳۸۲
  * جلسه ۷۱ هيات مديره مورخ ۱/۳/۱۳۸۲
  * جلسه ۷۰ هيات مديره مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲
  * جلسه ۶۹هيات مديره مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۲
  * جلسه ۶۸هيات مديره مورخ ۹/۲/۱۳۸۲
  * جلسه ۶۷هيات مديره مورخ ۲/۲/۱۳۸۲
  * جلسه ۶۶ هيات مديره مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲
  * جلسه ۶۵ هيات مديره مورخ ۱۹/۱۲/۸۱
  * جلسه ۶۴ هيات مديره مورخ ۲۰/۱۲/۸۱
  * جلسه ۶۳ هيات مديره مورخ ۱۹/۱۲/۸۱
  * جلسه ۶۲ هيات مديره مورخ ۱۸/۱۲/۸۱
  * جلسه ۶۱ هيات مديره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۱
  * جلسه ۶۰ هيات مديره مورخ ۱۳/۱۲/۸۱
  * جلسه ۵۹ هيات مديره مورخ ۶/۱۲/۸۱
  * جلسه ۵۸ هيات مديره مورخ ۵/۱۲/۸۱ ( ب )
  * جلسه ۵۸ هيات مديره مورخ ۲۹/۱۱/۸۱ ( الف )
  * جلسه ۵۶ هيات مديره مورخ ۱۵/۱۱/۸۱
  * جلسه شماره ۵۵ هيات مديره مورخ ۱۳/۱۱/۸۱
  * جلسه شماره ۵۴ هيات مديره مورخ ۸/۱۱/۸۱
  * جلسه شماره ۵۲ هيات مديره مورخ۳۰/۱۰/۸۱
  * جلسه شماره ۵۱ هيات مديره مورخ ۲۴/۱۰/۸۱
  * جلسه شماره ۵۰ هيات مديره مورخ ۱۹/۱۰/۸۱
  * جلسه شماره ۴۸ هيات مديره ( مورخ ۱۰/۱۰/۸۱ )
  * جلسه شماره ۴۷ هيات مديره مورخ ۳/۱۰/۸۱
-------------------------------------------------------------دوره ۲۲ هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۸۰ –۱۳۸۲
مصوبات جلسات شماره ۷۴ تا ۱۰۰ از تاريخ ۸/۴/۱۳۸۲ تا۲۵/۹/۱۳۸۲
دوره ۲۲ هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۸۰ –۱۳۸۲
مصوبات جلسات شماره ۴۷ تا ۷۴ از تاريخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ تا ۲۵/۹/۱۳۸۲
  * جلسه۱۰۰ هيات مديره مورخ۲۵/۹/۱۳۸۲

- درارتباط با مصوبه درج مفاد ماده ۱۸۷ دربرنامه چهارم توسعه نامه اي خطاب به راساي قواي مجريه وقضائيه ومقننه نوشته شد وبا مضامين نامه مذكور براي كليه نمايندگان نيز اين مطلب تنظيم وارسال گرديد وضمناً براي كليه كانونهاي برادر مطالب ارسال و از آنها تقاضا شدكه با نمايندگان خود صحبت ومذاكره كنند وضمناً مقرر گرديد پيرو نامه قبلي براي IBA مراتب را به آن مركز اعلام كنيم .
- مقررشد جهت مذاكره ، درخواست ملاقات از رئيس جمهور گردد وثانياً نسبت به تشكيل مجمع عمومي وكلا اقدام گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۹ هيات مديره مورخ۱۸/۹/۱۳۸۲

- مسائل مرتبط با وكالت دربرنامه چهارم توسعه مطرح گرديد باتوجه به بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام و تكرار ماده ۱۸۷ برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه و مصوبات كميسيون توسعه قضئي و كميسيون مشترك بحث و تبادل نظر گرديد و به آقاي كشاورز ماموريت داده شد باقواي سه گانه و نهادها وارگانهاي ذيربط تماس برقرار و حسب مورد ترتيب ملاقاتهاي لازم را بدهد وعنداللزوم والاقتضاءاز اعضاء محترم هيات مديره انفراداً و يا به هيات اجتماع استفاده نمود ودرنتيجه اقدامات را درهرجلسه به هيات مديره اعلام نمايند .
- باتشكيل كميسيون حقوق بشر باتوجه به راي اكثريت موافقت گرديد و مقررشد با دعوت عام از وكلاي متقاضي جهت كانديداتوري عضويت دعوت گردد ( تعداد اعضاء حداكثر ۷ نفر مي باشد كه توسط هيات مديره تعيين مي گردند . )
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۸ هيات مديره مورخ۱۱/۹/۱۳۸۲

- باتوجه به معذوريت آقاي دكترزكي زاده - آقاي حسين معصومي بعنوان عضو جايگزين هيات نظارت تعيين شدند .
- روز هفتم اسفند راساً بعنوان روز وكيل اقدام گرديد بدون آنكه نياز به ثبت رسمي آن توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۷ هيات مديره مورخ۴/۹/۱۳۸۲

-         درخصوص قبول تقاضاي صدور از كساني كه تقاضاي ايشان به علت عدم احراز حسن شهرت رد شد ، وباتجديد نظرخواهي ايشان ، دادگاه انتظامي نظر كانون را مبني بر رد تاييد كرده است تسري دارد ؟ و كانون پس از بررسي مجدد درصورت احراز حسن شهرت به هرصورت وبرمبناي ضوابطي كه تنظيم آنها دردستور كار قرار دارد مي تواند به اين افراد پروانه بدهد هرچند كه راي دادگاه انتظامي هنوز فسخ و نقض نشده باشد موضوع مطروحه تصويب نشد مردود شد .
-         تعيين اساديد وميزان شهريه كلاسهاي تخصصي مطرح گرديد باكفايت مذاكرات و با اين قيد كه هزينه ها بايد از طريق اخذ شهريه تامين گردد نهايتاً هيات رئيسه درخصوص اساتيد وشهريه آنها اتخاذ تصميم نموده و اولويت نيز در استفاده از وكلاي متخصص مي باشد .
-         بيمه تكميلي كاركنان اداري مطرح و باتوجه به مصوبه قبلي هيات مديره باتوجه به افزايش حق بيمه موافقت شد مشابه روش قبلي ، كانون نسبت به ۵۰% از حق بيمه خود و پرسنل اقدام و پرداخت نمايد و ارزشيابي پرسنل اداري مطرح شد و اتخاذ تصمي به عهده هيات رئيسه قرارگرفت .
- كيفيت اجراي ماده دهم آئين نامه نقل وانتقالات مطرح گرديد استفاده از ماده ۱۰ مستلزم استناد به ماده ۱۰ است يعني متقاضي بايد تصريح به تطبيق خود را ماده دهم نمايد تا براساس آن هيات مديره بررسي واتخاذ تصميم نمايد وبه قيد اكثريت تصويب شد .
- پيش نويس تنظيمي توسط كميسيون تدوين قوانين درارتباط با اصلاح قانون وكالت قرائت گرديد .
- امكان عدول از تصميمات هيات مديره قبل از صدور پروانه و قبل از تحليف مطرح گرديد وامكان بررسي مجدد صلاحيت قبل از صدور پروانه و تحليف تصويب شد وامكان بررسي مجدد وعدول پرونده هاي متقاضيان قبل از تحليف و قبل از صدور تصويب گرديد وضمناً مقرر شد ترتيبي اتخاذ گردد تا مراسم تحليف مقارن باتكميل پرونده و صادر شدن پروانه باشد .
- پيشنهادكميسيون بين الملل براي برگزاري سميناردرياي خزرتصويب شد زمان هفته آخر ديماه تعيين شد .


بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۶ هيات مديره مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۲

- مقررشد معيارهاي جابجائي باتوجه به مصوبه همايش توسط كميته اي مركب از آقايان مدرس - مهدوي – نوربها تعيين و به هيات مديره عرضه نمايند .


بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۵ هيات مديره مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۲

- نامه اي براي ارسال به IBA تنظيم گرديد كه مضمون اصلي آن استفاده از وكيل مستقل در كليه مراحل دادرسي است .
- مقررگرديد امسال جشن استقلال ومجمع عمومي وكلا به صورت مقارن وهمزمان دريك جلسه برگزار گردد .
- شركت پست براساس قرارداد با موسسات نسبت به انتشار تمبر اقدام مي نمايد بنابراين پيشنهاد شد كه به مناسبت روز استقلال كانون وكلا نسبت به انتشار تمبر اقدام كنيم حداقل تعداد دويست هزار تمبر است كه ما بايد درهزينه آن مشاركت كنيم .
- در اواخر جلسه وكلاي بدون مرز درجلسه حضور يافتند واعلام كردند كه سعي شده همكاري بين وكلاء ايران وفرانسه افزايش يابد و ما بدنبال مبادله بين وكلا هستيم واتحاديه اروپا نيز قصد دارد بودجه اين مبادله را تامين كند بخشهائي كه آموزش ديده شود را روشن كنيم تا بتوانيم زمينه اقدام را بهتر ايجاد كنيم انجمن وكلا بدون مرز غيردولتي وغيرسياسي است وبررسي مشكلات وكلا سرلوحه كار ما قراردارد . ما قصد كمك به وكلاء محلي را داريم اين سازمان بين المللي استو ۱۵ كشور تا به حال عضو آن شده اند درمورد ايران سازمان شروع به ارتباط نموده است اگر درايران شعبه ايجاد گردد هروكيل ايراني مي تواندعضو اين سازمان گردد كه ارطريق شعبه سازمان درايران صورت خواهدگرفت . اين وكلا فاقد مصونيت ديپلماتيك هستند و لكن حضور ما دربعضي دادرسيهاي غيرمستقيم ايجاد ثمره مي كند كه نمونه آن دركلمبيا صورت گرفته است .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۴ هيات مديره مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲

- آقايان زكي زاده - فرامرز زماني سليمي - غلامرضا فرح روز - شفيعي نسب لنگرودي - اسداله بيات وخانم عبدالباقي بعنوان اعضاءهيات نظارت تعيين شدند .
- گزارش سفر IBA بصورت كتبي ارائه گرديد وآقاي كشاورز توضيحات خلاصه اي راجع به سفر به آمريكا وهمچنين مسافرت آقاي كارديناس وهيات همراه به ايران مطرح نمودند .
- گزارش كيفيت انجام فوتبال بين كانونها ارائه شد با اصل اعزام تيم بدون هزينه موافقت گرديد تا درصورت امكان بطرق مقتضي نسبت به تامين هزينه اقدام گردد .
- مقررشد هيات امنا اطاق داوري نسبت به تشكيل جلسه مقدماتي اقدام نموده ومنتخبين خود را به هيات مديره معرفي نمايند .
- مقررشد اسامي كليه كساني كه بايد پرونده آنها درهيات مديره مطرح گردد ۱۰ روز قبل به صورت ليستي دراختيار اعضاء هيات مديره قرار گيرد تا اعضاء با اطلاع و شناخت درجلسات بتوانند اعمال را مي نمايند .
- مقررگرديد سقف زماني دوره هاي كارشناسي ارشد ودكتري سه سال براي هر دوره از تاريخ ثبت نام محاسبه گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۳ هيات مديره مورخ ۶/۸/۱۳۸۲

- باتوجه به ضرورت استفاده از باشگاه درمراسم مختلف پيشنهاد شد تاسيس باشگاه با اخذ اختياري وجوه نقدي ازهمكاران نسبت به تاسيس باشگاه كانون اقدام گردد . پيشنهاد تصويب شد .
- مفاد نامه خانم شيرين عبادي دائر براعلام معذوريت از پذيرش عنوان عضويت افتخاري هيات مديره قرائت گرديد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۱ هيات مديره مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲

- نامه جديد سازمان بازرسي كل كشور وباتوجه به نامه قبلي آن سازمان وجوابيه كانون مطرح گرديد با اين توضيح كه درنامه اخير باتذكر بعضي از مواد قانوني تاكيد گرديده است كه چون آن سازمان درموارد مختلفي به امور كانون نظارت مي نمايد نتيجتاً داراي صلاحيت بازرسي نسبت به آنها رانيز خواهد داشت باكفايت مذاكرات كميته اي متشكل از آقايان دكتركاشاني دكترطيرانيان - دكترحسين آبادي ورياحي جهت تنظيم جوابيه درظرف يك ماه تشكيل گرديد تابعداز تنظيم جوابيه ، مراتب درهيات مديره مطرح گردد .
- انتخاب اعضاء هيات امناء داوري مطرح گرديد وچهارنفر ذيل انتخاب شدند آقايان دكترافتخار جهرمي ، محمدعلي موحد ، علي اصغر زكي زاده و حجتي امامي .
- زمان اختبار مطرح و براي تاريخهاي ۱۴ و۲۱ و ۲۸ آذرماه تعيين گرديد .
- مسئله رد صلاحيت شدگاني كه ازدبيرخانه ماده ۱۸۷ پروانه گرفته اند مطرح ومقررشد مسئله طي نامه محرمانه بادرج مصاديق به رئيس قوه قضائيه اعلام گردد . توضيح اينكه نام آنها درنامه قيد نگرديده ولكين تصويرنامه هاي ارزشيابي ضميمه گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۹۰ هيات مديره مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲

-         درخصوص تعيين وكيل معاضدتي براي شكات ( ازجمله پرونده خانم زهرا كاظمي ) بحث و مذاكره شد ودرنتيجه با توجه به اهميت موضوع كيفري كه نوعاً مشتمل بر خسارات وارده برشاكي ومدعي خصوصي نيز مي باشد تعيين وكيل معاضدتي براي اين گونه موارد با احراز ساير شرايط بلامانع است .
-         درخصوص ابهام موجود نسبت به زمان تمديد پروانه ها واينكه همه ساله نياز به تصويب دارد مذاكره وچنين تصويب شد كه تمديد پروانه درهرزمان وبامراجعه وكيل ميسور است وزمان مراجعه حتماً آبانماه نمي باشد . بديهي است تمديد حسب مورد آخر آبان هرسال يا آبان سه سال بعد از تمديد خواهدبود .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۸۸ هيات مديره مورخ ۱/۷/۱۳۸۲

باتوجه به مصوبه درخصوص اعلام موضع كانون نسبت به قتلهاي زنجيره اي كرمان متن تهيه شده توسط كميسيون ويژه درجلسه قرائت گرديد و بادرج اصلاحات جزئي تاييد گرديد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۸۷ هيات مديره مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲

- تشكيل كميته اي خاص براي تعيين وكلاء سرپرست و بررسي محدوديت تعداد كارآموزان به تصويب رسيد واعضاء كميته عبارتند از خانم غيرت - آقاي مدرس - آقاي يغمائي - كميته مذكور ظرف يك ماه راه حلهاي مختلف پذيرش كارآموز توسط وكلاء سرپرست و سياست كانون را درخصوص تعداد كارآموزان بررسي وجهت تصويب به هيات مديره گزارش نمايند .
- درخصوص كساني كه عليرغم نداشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته مي شوند مقرر شد ( تصويب شد ) كساني كه با ارفاق و باداشتن سابقه كمتراز ۳۰ سال بازنشسته شده اند نمي توانند از مزاياي بند دال ماده ۸ استفاده نمايند ولو آنكه حقوق سي روز را نيز بعداز بازنشستگي دريافت كنند .
- جابجائي وكلاء با يكديگر درفرض توافق دو وكيل مطرح شد ومقررشد به صورت موردي توافقات را هيات مديره مطرح كرده و بررسي نموده ودرصورت پذيرش منطقي با اين تقاضاها موافقت شود باحفظ حقوق كانونهاي مبدا ومقصد مراتب با موردي بررسي مي نمايند و با اين توضيح كه امكان بررسي تقاضاها منصرف از آئين نامه نقل وانتقالات است .
- پيشنهاد اخذ پول از مراجعين اداره معاضدت مطرح و مخالفت شد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۸۶ هيات مديره مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲

- نامه آقاي رياحي درخصوص حكم اخير شعبه ۳۱ ديوان دائر برنقض احكام قصاص قاتلين كرمان قرائت شد وباتوجه به محتويات آن ، مقررشد هيئتي متشكل از سركارخانم غيرت - جنابان آقايان رياحي - دكترنوربها - زاخري - مصباح باجمع بندي نظرياتي كه تاكنون داده شده نظر علمي وفني كانون وكلا رادرخصوص مورد به شكل بيانيه اي تدوين و پس از طرح درهيات مديره برسانه هاي جمعي ارائه گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۸۵ هيات مديره مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲

- آقاي دكترطيرانيان اظهار داشتند درمحل تمبرفروشي ها الصاق تمبر را موكول به ارائه اصل وكالت نامه مي نمايند كه وجهه قانوني ندارد پس از مذاكره مقررگرديد پيرو تصميم جلسات قبل مراتب به آقاي ميركوهي و آقاي زندي مكاتبه شود و همجنين مقررشد كميته اي مركب از آقايان دكترطيرانيان – مدرس - نوبخت تشكيل شود و با استدلال حقوقي ديدگاه كانون بصورت مكتوب دراين خصوص به دادگستري تهران اعلام گردد .
- تمديد مهلت ثبت نام آزمون ورودي اعلام شد كه باتفاق آرا موضوع تمديدمهلت ردگرديد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۸۴هيات مديره مورخ ۴/۶/۱۳۸۲

- درخصوص برخورد جدي با ماده ۱۸۷ بحث شد و پيشنهاد شد نامه اي به جناب آقاي شاهرودي نوشته شود وايرادات ماده ۱۸۷ به اطلاع ايشان برسد و قرارشد نامه مورد نظر راجناب آقايان دكتركاشاني – مصباح - دكترنوربها دكترطيرانيان تهيه نمايند و جناب كشاورز پيشنهاد فرمودند طرح سه فوريتي به مجلس داده شود تا به كليه ليسانسيه هاي حقوق پروانه كارآموزي داده شود و بعداز اختبار هم پروانه وكالت داده شود كه قرارشد دراين خصوص بررسي بيشتر و سريعتري صورت بگيرد ( موضوع دردستور جلسه آينده قراربگيرد )
- درخصوص عزيمت هيات ايران به سانفرانيسيكو بحث شد و قراربراين شد كه براي سفر به سانفرانسيسكو بروشورهايي تهيه گردد و درمورد ماده ۱۸۷ موضوع كاملاً بطور صحيح در سانفرانسيسكو مطرح شود و درمورد ماده ۱۸۷ هشدار داده شود و كانون وكلاي مركز را بايد بعنوان نماينده تمام كانونهاي وكلاءمعرفي گردد و موضوع چاپ بروشور درمورد اطلاعات كانونهاي وكلاي مركز و ساير كانونهاي ديگر باشد و درموردآمدن هيات IBA به ايران پيشنهاد شد نامه اي به وزارت امورخارجه جهت صدور ويزا براي آقاي كارديناس نوشته شود .
- با چاپ كتاب سراسري راهنماي اسامي وكلاي دادگستري موافقت شد وهمچنين مقررشد درصورت امكان پيش از تشكيل اجلاس تبريزجلسه محدودي از نمايندگان كانونها براي بررسي بيشتر اساسنامه اتحاديه سراسري تشكيل شود .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۸۲ هيات مديره مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲

- پيش نويس شرح وظايف كارآموزان باتوجه به تصويب دركميسيون كارآموزي به تصويب رسيد ، درخصوص طرح اصلاح بعدي ، عنداللزوم قابل بررسي واصلاح مي باشد .
- مقررشد سوالات آزمون براساس و درمحدوده مقررات قانوني موضوعات درسي باشد توضيح اينكه هيات مديره به طراحان سوال توصيه مي نمايد كه حتي الامكان سوالات درمحدوده مقررات قانوني باشد .
-         مقررشد حداكثر كارآموز معرفي شده به وكلا سه نفر باشد و مازاد آن موكول به تصويب كميسيون كارآموزي خواهدبود .
-         انتخاب هيات امناء اطاق داوري مطرح شد اسامي پيشنهادي و داوطلبان عبارتنداز : آقايان دكترافتخار جهرمي - دكترصانعي - دكترخاكپور - دكترمحمد هاشمي - دكترمحمدعلي موحد - دكترحميد وارسته - دكترناصر طاهري - اتخاذ تصميم درجلسه بعدي بعداز مذاكره بامشاراليهم و پذيرش ياعدم پذيرش صورت مي گيرد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۷۹ هيات مديره مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۲

- مقررشد كساني كه درآزمون قبول شدند و پرونده آنها تكميل است ولو اينكه آئين نامه جديد كارآموزي قطعي نشده باشد نسبت به صدور پروانه كارآموزي آنها اقدام گردد .
- مقررشد به تعيين تاريخ دقيق آزمون ورودي سال ۱۳۸۲ وانتشار آن تسريع گردد .
- به منظورتسريع درامور راجع به صدور پروانه كارآموزي مقررشد از اين پس گزارشهاي نهايي مربوط به كارآموزان كه منتهي به صدور پروانه كارآموزي مي شود بين كميته يكم توزيع و دراسرع وقت با سه امضاء درهيات مديره مطرح گردد .
- ممنوعيت زماني سه ساله براي قضات مستعفي و بازنشسته دركليه محلهاي اشتغال و ضمانت اجرايي بطلان وكالت ويا تخلف انتظامي توسط وكيل درصورت عدم توجه به محدوديت مذكور مطرح گرديد و باكفايت مذاكرات مقررشد مراتب جهت اعلام نظر به كميسيونهاي حقوقي واستفتائات ارجاع گردد . ضمناً توصيه مي گردد درصورت امكان دوكميسيون مذكور باتشكيل جلسه مشترك اعلام نظر كنند .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۷۸ هيات مديره مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲

- پيشنهاد شد كه به آقاي پناهي بابت پاداش خدماتي كه به كانون نموده است ( دايره تمبر ) مبلغ سيصدهزارتومان پرداخت گردد پيشنهاد تصويب شد .
- مقررشد متن خلاصه اي توسط آقاي كشاورز خطاب به آقاي لاريجاني ( صداوسيما ) تهيه وارسال شود .
- برگزاري كلاسهاي تخصصي براي وكلا مطرح شد و مقررشد جهت ارائه پيشنهادات علمي و كاربردي اين طرح كميته اي با شركت اعضاء زير تشكيل گردد . آقايان مدرس - نصيري - حسين آبادي - نوربها و كاشاني . آئين نامه اجرايي ظرف يك ماه از اين تاريخ باتوجه به اظهارنظر هاي ارائه شده مشتمل بر تفصيل رشته ها ، شهريه موردنظر ، ساعات مصروفه ، پيش بيني مدرسين و ساير مسائل ازجمله ضمانت اجراء تهيه و به هيات مديره تقديم كنند . درصورت عدم حصول اكثريت هريك از اعضاء كه اين آئين نامه را شخصاً تدوين و ارائه نمايند درهيات مديره مطرح خواهدشد .
-         درخصوص تعيين دوعضو جديد براي كميسيون ترفيعات آقايان دكتررفيعي و ميرجواد عظيمي بعنوان اعضاءجديد انتخاب شدند .
-         مسئله كيفيت همكاري وكلا با موسسات آموزشي برگزار كننده كنكورهاي ورودي مورد بحث قرارگرفت مقرر شد كليه همكاراني كه دركلاسهاي آموزشي آزاد آمادگي شركت درآزمون كانون آئين نامه شرح وظايف وكلاي سرپرست ( تنظيم شده توسط دكترنصيري ) مطرح شد و مقررشد موضوع جهت بررسي و تصويب به كميسيون كارآموزي ارجاع گرديده وهمكاران هيات مديره نظرات كتبي خود را به كميسيون مذكور ارائه نمايند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۷۷ هيات مديره مورخ ۸/۴/۱۳۸۲

- امكان اشتغال وكلا و كارآموزان درمحلي كه براي مقاطع كارشناسي ارشد ويا دكترا درآن به تحصيل اشتغال دارند فقط سه سال از تاريخي است كه دانشگاه محل تحصيل براي ورود آنان ( به عنوان شروع به تحصيل ) اعلام نموده است صرفنظر از اينكه درمدت سه سال تحصيل خود را به اتمام برسانند و يانرسانند دراين خصوص بحث شد و به شرح فوق تصويب گرديد .
- وكلا و كارآموزان زن مجرد كه تاريخ قبولي آنان درآزمون قبل از سال ۱۳۸۱ باشد مي توانند تقاضاي انتقال به محل هايي غيراز محل اشتغال خود ( به استثناء شهرهاي استان تهران ) را به كانون تسليم كنند تا مورد بررسي واتخاذ تصميم قرارگيرد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه۷۶ هيات مديره مورخ ۳/۴/۱۳۸۲

- محل اشتغال قضات دادگاههاي تجديدنظراستان مطرح و تصويب شد كه قضات شاغل در دادگاههاي تجديدنظروكيفري استان درصورت داشتن ساير شرايط و صلاحيت و موافقت هيات مديره پروانه اشتغال درتهران اعطا و همانند روش معمول درمورد ساير كساني كه محل خدمت آنها پوشش كشوري وملي دارد از اين افراد نيز ضمن اتيان سوگند تعهد اخذ شود كه تا سه سال حق قبول وكالت درتهران را نداشته باشند .
- رئيس كميسيون ملي حقوق بشرهند به اتفاق هيات همران درجلسه حضوريافتند .
- آقايان كشاورز و كاشاني بعنوان نمايندگان كانون مركز دراتحاديه تعيين شدند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۷۵ هيات مديره مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۲

- درخصوص تهاجمي كه دراين روزها به دانشگاهها صورت گرفته است بحث شد و باكفايت مذاكرات نسبت به اصل موضع گيري كانون درمحكوميت اقدامات گروههاي غير رسمي اخذ راي بعمل آمد و تصويب نگرديد .
- مسئله انتشار آگهي هاي منتشره در روزنامه ها تحت عنوان كلاسهاي آمادگي تضميني كنكور كانون وكلاس كه مقررشد بادرج اطلاعيه وانتشار آگهي هاي مختلف از ارتباط كانون با اين موسسات آموزشي تبري جوئيم .
- انجام كارآموزي مشمولين بند دال ماده ۸ درتهران و مراكز استانها با راي خاص هيات مديره مطرح شد به اين شرح كه تعيين محلي غيراز ليست تدوين شده قبلي ( انجام كارآموزي دراستان تهران ومراكز استانها ) بانصاب رسميت جلسه ( دوازده نفر ) ونصاب اتخاذ تصميم ( هشت نفر ) مشروط برآنكه هفت نفر از آنها از اعضاءاصلي باشند قابل طرح و تصويب شد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۷۴ هيات مديره مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۲

ـ پيشنهاد اقاي لقماني رئيس كانون اصفهان در خصوص تحويل زمين وقفي به كانون ، جهت احداث باشگاه كانون مطرح و مورد پذيرش قرار گرفت و مقرر شد اقاي كشاورز مراتب را پيگيري فرمايند .
ـ مسئله انجام كاراموزي كاراموزان مونث در محل اقامت والدين انها مطرح گرديد و تصويب شد با اين توضيحات كه : كميسيون نظارت مسئول بررسي محل اقامت والدين و يا همسر متقاضيان و اعلام نظر در اين مورد مي باشد و اين مصوبه به هيچ عنوان ناظر به محل اشتغال نمي باشد و محل اشتغال لزوما تابع محلي است كه براي ان قبول شده اند كه در زمان اعطاء پروانه كاراموزي تعهد لازم نيز از متقاضيان اخذ مي گردد و همچنين اين مصوبه شامل كساني است كه در زمان برگزاري ازمون در محل انتخابي انها داخل در محدوده كانون مركز بوده است و شامل حال كانون هايي كه در زمان برگزاري ازمون مستقل بوده اند نمي شود و چنانچه بعد از برگزاري ازمون كانون جديد تشكيل شده باشد متقاضي مكلف است قبولي هيات مديره كانون خود را نيز جهت انجام كاراموزي در حوزه كانون مركز ارائه نمايد .
ـ كيفيت انجام و ادامه كاراموزي پذيرفته شدگان كانون كه محل كاراموزي انها در محل هائي است كه كانون جديد تشكيل شده است مطرح گرديد و در خصوص ارسال پرونده هاي كاراموزاني كه دوره انها اتمام نيافته و تابع كانون هاي جديدالتاسيس شده اند به كانون هاي متبوع به نح ـ وي كه ادام ـ ه كاراموزي در ان كانون ها صورت گيرد راي گيري شد و به اكثريت اراء تصويب شد .
ـ در خصوص اختبار كاراموزاني كه تكاليف كاراموزي را به اتمام رسانيده اند و اينك تابع كانون هاي جديدي هستند به شرط اعلام منجز و مكتوب كانون هاي متبوع ايشان در تهران انجام شود راي گيري شد و به اكثريت اراء تصويب شد .
ـ صلاحيت كاراموزان در خصوص پذيرش دعاوي مالي مطرح گرديد در خصوص مورد اخذ راي گيري در خصوص اين كه در دعاوي مالي كاراموزان در پذيرش دعوي حقوقي مالي از نظر نوع و ميزان خواسته محدوديتي دارند يا خير راي گيري به عمل امد موضوع راي دادگستري در خصوص اين كه در دعاوي مالي كاراموزان در پذيرش دعوي حقوقي مالي از نظر نوع و ميزان خواسته محدوديتي دارند يا خير راي گيري به عمل امد نسبت به اصل عدم محدوديت اخذ راي شد و تصويب نشد ( محدوديت وجود دارد )
ـ اساسنامه اطاق داوري مطرح شد و با توجه به عدم وصول نظري در خصوص بند هاي اين مصوبه از طرف اعضا و اين كه در جلسه حاضر نيز مطلبي عنوان نشد با عنايت به مفاد مصوبه پيش در خصوص مورد اساسنامه ، تصويب شده تلقي و به منظور عملياتي كردن موارد به كميسيون ويژه ارجاع شد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۷۲ هيات مديره مورخ ۶/۳/۱۳۸۲

ـ پيشنهاد انعقاد جلسه بعدي IBA در ايران مطرح گرديد و با اكثريت قريب به اتفاق تصويب شد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۷۱ هيات مديره مورخ ۱/۳/۱۳۸۲

ـ موضوع ‎ائين نامه اجرائي ماده هشتم قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارشناسان مطرح گرديد به اين شرح كه حكم مندرج در ان الزامي است و لكن ائين نامه ان در خصوص ضريب و ميزان سهم كانون قابل تغيير است در وضعيت فعلي ۸% توسط صندوق و ۴% توسط كانون پرداخت مي گردد بدون اين كه رابطه وكلا و كانون به شكلي كارگر و كارفرمايي باشد عليهذا بحث در تقليل ۴% سهم كانون به نيم درصد موافقت شد و مقرر شد مراتب جهت اقدام به هيات وزيران از طريق مبادي ذيربط اعلام گردد .
ـ پيشنهاد كميسيون تدوين قوانين دائر بر تجديد نظر نسبت به مصوبات كانون توسط محاكم انتظامي كانون به جاي محكمه انتظامي قضات و ساير موارد مصوبه مطرح گرديد و با اكثريت اراء تصويب شد و لكن در خصوص زمان اقدام عملي در خصوص اجراء اين مصوبه و موارد مشابه كه قبلا مورد بررسي قرار گرفته است نهايتا مقرر شد يك ماه به كميسيون تدوين مهلت داده شود تا كل موارد مشابه را تجميع و به هيات مديره اعلام نمايد تا به صورت واحد تصميم گيري گرديده و ضمنا همزمان با بررسي ان در خصوص الزامي كردن وكالت نيز بررسي گردد .
ـ شكوائيه جامعه مستقل وكلاي دادگستري به ديوان عدالت مطرح شد و اين كه موضع كانون نسبت به تقويت اين دعوي چه باشد بحث و تبادل نظر شد و با اين استدلال كه تقديم دادخواست مطروحه براي بررسي و اتخاذ تصميم ديوان عدالت كافي است و تقديم دادخواست مجددا تاثير اضافي نخواهد داشت راي گيري شد و مقرر شد بررسي موضوع از جهت طرق مختلف همكاري به كميسيوني مركب از اقايان دكتر كاشاني ، مصباح و خانم غيرت ارجاع گرديده است و كميسيون مذكور ظرف سي روز ( يك ماه ) از اين تاريخ با مسئوليت خانم غيرت نسبت به بررسي و اعلام نظر كارشناسي اقدام مي نمايد .
ـ انتشار كتاب مشترك بين دانشگاه بهشتي و موسسه حقوق بشر دانمارك مطرح شد و تاكيد گرديد كه همكاران چنانچه امكان ارائه مقاله دارند اقدام نمايند و اقاي مهدوي به نمايندگي از طرف كانون نسبت به مذاكره با اقاي اميرارجمند و هماهنگي لازم اقدام مي فرمايند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۷۰ هيات مديره مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲

ـ با توجه به بازنشستگي اقاي حسيني راد مقرر شد بابت سنوات به ازاء هر سال ۶۰ روز به ايشان پرداخت گردد .
ـ مقرر شد كه بررسي مستندات ايثارگري منحصر به زمان ثبت نام است و بعد از اعلام نتايج ، تقاضاهاي تطبيق شرايط با ايثارگري قابل پذيرش و بررسي نيست و به عبارت ديگر عدم اعلام در زمان ثبت نام به منزله اعراض از استفاده از مزاياي ايثارگري و نتيجتا استفاده از سهميه ازاد مي باشد عليهذا كليه تقاضاهاي اينگونه مردود گرديده و قابل پذيرش نيست .
ـ مطرح شد افرادي كه مشمول ضابطه در اگهي ازمون ورودي هستند و مكلفند در محل انتخابي كاراموزي كنند با توسل به معاذير مختلف و بعضا با اعلام اين كه محل ثبت نام وابسته به كانون مركز بوده و اينك كه كانون مذكور مستقل شده است حق مكتسب ايشان مخدوش گرديده است تقاضاي انتقال به كانون مركز ( يا تهران ) را مينمايند و طرح اين موارد در هيات مديره باعث تضييع وقت است ، پس از بررسي مقرر شد اينگونه موارد را كميته يكم راسا مورد بررسي و اخذ تصميم قرار دهد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۹هيات مديره مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۲

ـ موضوع بررسي صلاحيت كار براي قضات بازنشسته يا مستعفي با صلاحيت كشوري است جوابيه كميسيون مشعر بر اين است كه محدوديت نسبت به قضات سابق ، شامل كساني كه داراي صلاحيت كشوري بوده اند نمي باشد توضيح اين كه قضات دادگاه تجديد نظر نيز مرعي استفاده از اين مزيت قانوني مي باشند .
ـ كيفيت همكاري وكلا با مشاورين حقوقي مطرح گرديد نكته فعلي اين است كه برخي داراي پروانه وكالت و پروانه ماده ۱۸۷ براي دو شهر مختلف هستند كه از هر دو استفاده مي كنند نظريه كميسيون حقوقي اين است كه اين دو كار با هم جمع نمي شود مسئله امكان استفاده فرد واحد از دو پروانه مذكور نهايتا به اتفاق اراء با توجه به فلسفه و شان ماده ۱۸۷ كه حسب ادعا ايجاد اشتغال مي باشد و با عنايت به اين كه اعمال ضوابط مربوط به اشتغال به وكالت توسط وكلا انچنانكه در مقررات امده است با اشتغال بر مبناي ماده ۱۸۷ عملا قابل جمع نيست نتيجتا وكلاي دادگستري تابع كانون و كاراموزان مجاز نيستند از تشكيلات ماده ۱۸۷ مجوز اشتغال به مشاوره حقوقي دريافت كنند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۸هيات مديره مورخ ۹/۲/۱۳۸۲

ـ در ارتباط با نامه اخير سازمان بازرسي مذاكره اي كه با يكي از معاونين ان سازمان شد مشخص شد كه مسئله كانون در سال ۱۳۸۱ در معاونت بازرسي تصويب شده است و قرار است هم زمان از كانون و دبيرخانه ماده ۱۸۷ بازرسي شده و نتيجه را به رئيس قوه قضائيه گزارش گردد ضمنا ان سازمان مبناي اقدام خود را ان سنجش از مسائل كانون مي دانند كه قوه قضائيه نسبت به انها نظارت خود را اعمال مي نمايد با توجه به اطلاعات واصله كميسيون منتخب جهت بررسي مسئله بازرسي سازمان اقدامات خود را انجام خواهند داد .
ـ در خصوص كيفيت برگزاري ازمون بحث و تبادل نظر شد و برگزاري ازمون به شيوه سابق ( قبل از ازمون سال ۱۳۸۱ ) تصويب گرديد . در خصوص تعداد پذيرفته شدگان ازمون ۱۳۸۲ با توجه به بررسي ابعاد مختلف قضيه نهايتا مقرر شد در ازمون جديد تعداد ۴۰۰ نفر پذيرفته شود .
ـ نحوه تامين هزينه زمين سعادت اباد از طريق ايجاد تسهيل انتقال متقاضيان به تهران با اخذ وجه بررسي گرديد نهايتا مقرر شد بدوا هزينه طرح بررسي و تعيين گرديد ( حسب مورد به صورت سوله و يا با مصالح پيشرفته ) و بر اساس نتيجه حاصله ، موضوع مجددا بررسي و تصميم لازم اتخاذ گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۷هيات مديره مورخ ۲/۲/۱۳۸۲

ـ در هفته جاري جلسه اي فيمابين قضات مجتمع قضائي شرق تهران ( نارمك ) با حضور اقايان مدرس ، مصباح ، اذربايجاني و كشاورز تشكيل گرديد و بعضي از مسائل قضائي و وكالتي مطرح و بحث و تبادل نظر لازم صورت گرفت .
ـ سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره ۷۱۹/۸۲ ـ ۲۳/۱/۸۲ اعلام نموده است كه قصد بازرسي از كانون را دارند و درخواست ارسال مستنداتي را نموده اند . نهايتا مقرر شد با توجه به اصل ۱۷۴ ق . ا و ماده يك لايحه استقلال و ماده يك سازمان بازرسي پاسخ داده شود كه بازرسي ان سازمان از كانون فاقد مجوز قانوني است و ثانيا كميسيوني متشكل از اقايان ، رياحي ، اذربايجاني ، طيرانيان ، نوبخت و خانم غيرت نسبت به بررسي ابعاد مختلف قضيه اقدام و نتيجه را جهت اگاهي گزارش فرمايند .
ـ اعتراض خانم رومينا رجبي مطرح شد و مقرر گرديد كليه اعتراضات واصله از جمله اعتراض خانم رومينا رجبي در هيات رئيسه كانون مطرح و نسبت به موارد مختلف مطروحه بررسي دقيق معمول شود و نتيجه طي گزارشي به اطلاع هيات مديره برسد تا اتخاذ تصميم گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۶ هيات مديره مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲

ـ در خصوص محل كاراموزي خانم ها نيز تاكيد مي گردد كه محل كاراموزي انها با توجه به شرايط جديد مكاني است كه براي انجا قبول شده اند .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۵ هيات مديره مورخ ۱۹/۱۲/۸۱

ـ مقرر گرديد موضوع تشكيل جلسه با رياست فعلي كانون وكلا انجام گردد كه در اين رابطه راي گيري براي انتخاب رئيس كانون صورت مي گيرد اقاي كشاورز كانديداي منحصر رياست مي باشند راي گيري به عمل امد و به اتفاق اراء اقاي كشاورز به عنوان رئيس كانون انتخاب گرديدند و با توجه به كانديداتوري اقايان مصباح و مدرس به اتفاق اراء مشار اليهما به عنوان نواب رئيس كانون انتخاب شدند و به اتفاق اراء اقاي دكتر نور بها و خانم غيرت به عنوان بازرس و اقايان دكتر حسين ابادي و اذربايجان به عنوان منشي تعيين گرديدند .
ـ حالت اشتغال جانبازان مطرح گرديد و به اتفاق اراء اين نتيجه حاصل شد كه مشمولين قانون مذكور به اعتبار ان كه از جهت تعريف مستخدم و شاغل محسوب مي شوند ـ تا زماني كه باز نشسته و يا مستعفي نشده باشند و يا به هر طريق رابطه استخدامي ايشان با سازمان متبوع قطع نشده باشد نمي توانند پروانه وكالت و يا كاراموزي دريافت كنند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۴ هيات مديره مورخ ۲۰/۱۲/۸۱

ـ پرونده هاي نقل و انتقال و صدور مطرح شد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۳ هيات مديره مورخ ۱۹/۱۲/۸۱

ـ مقرر شد تقاضاي خانم هائي كه به تبع محل اشتغال همسر متقاضي انتقال هستند در كميته يكم تصميم گيري گردد بديهي است چنانچه اينگونه متقاضيان پذيرفته شده مرحله دوم سال ۱۳۷۸ باشند نيز مي توانند از اين امتياز بهره مند گردند و همچنين در خصوص خانم هايي كه به تبع همسر متقاضي انتقال هستند و لكن زوج بازنشسته مي باشد مقرر گرديد اين دسته از متقاضيان نيز از مزاياي زوج هاي شاغل بهره مند گردند .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۲ هيات مديره مورخ ۱۸/۱۲/۸۱

ـ مقرر گرديد با درج اگهي در روزنامه به قبول شدگان ازمون اخير كه براي كانون هاي جديد قبول شده اند اعلام گردد جهت ثبت نام ، به كانون هاي مربوطه ارسال گرديد و در صورت مراجعه حضوري نيز مراتب به انها تفهيم گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۱ هيات مديره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۱

ـ اقاي زينعلي به عنوان نفر دوم كميسيون انفورماتيك انتخاب و تعيين گرديدند .
ـ اساسنامه اتاق داوري مطرح گرديد و بحث و تبادل نظر راجع به مواد ان و كيفيت ثبت اساسنامه مطرح شد و نهايتا اصل تشكيل اتاق داوري تصويب و مقرر شد ائين كار كميسيون ، توسط كميسيون داوري كه اقاي مصباح نيز به ان ملحق خواهند شد مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد .
ـ موضوع اساسنامه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري مطرح و مقرر شد خانم افشاري راد و اقاي مصباح مسئله ثبت اتحاديه و روش ان را مورد بررسي قرار داده و در عين حال به صورت موازي براي اتخاذ به كار عملي اتحاديه با كانون هاي ديگري هماهنگي به عمل اورند .
ـ گزارش عملكرد ثبت شركت ها توسط جناب اقاي مصباح بيان گرديد . از طريق درج در تابلو اعلانات كانون نظرات همكاران اخذ گرديده و جلساتي با تعدادي از وكلا تشكيل و نظرات دسته بندي گرديده و قرار است جلسه اي ظرف چند روز اينده با اقاي كياني مدير كل ثبت شركت ها در رابطه با اخرين هماهنگي ها انجام گردد كه متعاقب ان تصميمات ماخوذه به اطلاع اعضاء هيات مديره خواهد رسيد ضمنا از زحمات جناب مصباح و اعضاء كميسيون قدر داني شد .
ـ بررسي مدارك فارغ التحصيلان خارج از كنترل و نظارت وزارت علوم بررسي و مقرر گرديد ليست كليه موسسات اموزش عالي مورد تاييد ان وزارت كه مبادرت به اعطاء مدرك كارشناسي حقوق قضائي مي نمايند از ان وزارت استعلام گردد .
ـ كيفيت بررسي صلاحيت متقاضيان پروانه وكالت مطرح گرديد ، با توجه به كيفيت جوابيه هاي ارسالي از طرف وزارت اطلاعات بحث و تبادل نظر شد ، موضوعيت يا طريقيت داشتن جوابيه هاي ارسالي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ، تشخيص صلاحيت به عهده كانون است و ماحسب مورد با توجه به جواب هاي ارسالي تصميم گيري خواهيم كرد و حسب مورد اتخاذ تصميم خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۶۰ هيات مديره مورخ ۱۳/۱۲/۸۱

ـ موضوع سخنراني اعضاء هيات مديره در همايش اصفهان مطرح شد متقاضيان اقايان دكتر طيرانيان ، رياحي خانم افشاري ، دكتر كاشاني ، كشاورز موضوعات مورد بحث به ترتيب اسيب هاي وكالت ، تبصره ماده ۱۲۸ ق . ا . د . ك ، اتحاديه كانون ها و اوضاع دادگستري مي باشد كه توسط سخنرانان ارائه ميگردد .
ـ مقرر شد كليه كساني كه درخواست استمهال داشته اند مجاز مي باشند تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۲نسبت به تكميل پرونده خود اقدام نمايند مراتب در روزنامه ايران و اطلاعات اگهي خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۵۹ هيات مديره مورخ ۶/۱۲/۸۱

ـ مقرر شد هيات مديره عكسي به صورت دسته جمعي با لباس رسمي كانون گرفته و عكس مذكور در كتاب فهرست اسامي وكلا درج گردد .
ـ مقرر شد در زندان هاي اوين و تهران بزرگ كه در حال ساخت مي باشد اتاقي به منظور ملاقات وكلا با موكلين زنداني احداث گردد .
ـ مقرر شد تغيير نام خيابان زاگرس به وكلا پيگيري گردد .
ـ متن جديد ماده دهم ائين نامه نقل و انتقالات به شرح زير تصويب شد ( ماده ۱۰ اصلاحي ـ نسبت به مواردي كه در اين مصوبه پيش بيني نشده است هيات مديره مي تواند با اكثريت سه چهارم اراء حاضر در جلسه اتخاذ تصميم نمايد مشروط بر اينكه راي گيري از ميان ۱۲ نفر كه همواره هفت نفر از انان اصل باشند صورت گيرد .
ـ در خصوص خانم هاي مجرد كه مشخصا و به شرط اشتغال در مناطق محروم براي كار اموزي قبول شده اند قيد تعهد به اشتغال در مناطق محروم حذف شود اينگونه افراد مي توانند تقاضاي انتقال به محل هايي غير از محل اشتغال خود تسليم نمايند و هر يك از تقاضاها با توجه به كيفيات خاص ان در هيات مديره بررسي و اتخاذتصميم گرديد با اين قيد كه اينگونه تقاضاها براي انتقال به شهرهاي استان تهران قابل پذيرش نخواهد بود .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۵۸ هيات مديره مورخ ۵/۱۲/۸۱ ( ب )

ـ در خصوص نخوه استخراج و اعلام نتايج ازمون سال ۸۱ بدين شرح تصميم گيري شد . گزينش براساس نمرات اكتسابي و با حفظ نسبت حدنصاب نمره سهميه ازاد ( دوازده ) و سهميه ايثار گران ( هشت ) انجام و ظرفيت ها تكميل شود .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۵۸ هيات مديره مورخ ۲۹/۱۱/۸۱ ( الف )

ـ با توجه به تشكيل جامعه حقوقدانان زن در اصفهان پيشنهاد همكاري باخانم هاي حقوقدان زن از طرف كانون اصفهان داده شده است كه مقرر گرديد سركار خانم ها غيرت و افشاري راد به كانون اصفهان معرفي گردند .
ـ امتناع بعضي از محاكم از پذيرش تصوير مصدق وكالتنامه مطرح گرديد و مقرر شد نامه اي نوشته شود براي دادگستري ، و درخواست تشكيل جلسه مشترك با نمايندگان كانون در اين رابطه گردد .
ـ اعلام محكوميت همكاران زنداني به كانون بين المللي وكلا مطرح گرديد و تصويب نشد .
ـ اقاي سعادتيان به عنوان رئيس كميته اطلاع رساني منصوب گرديد .
ـ الزامي شدن نصب گواهي محل اشتغال در دفاتر تصويب شد و در خصوص گواهي نامه هاي سابق الصدور حسب محل اشتغال مقرر شد وكلانسبت به اضافه نمودن ان اقدام نمايند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه ۵۶ هيات مديره مورخ ۱۵/۱۱/۸۱

ـ قبل از دستور جلسه اعلام شد كه اقاي شاهرودي طي طرحي خطاب به مقام رهبري اعلام نموده است كه بايد قضات و كارشناسان و وكلا به صورت يكسان تحت پوشش قوه قضائيه باشند در اين خصوص بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد از طرق مقتضي مراتب پيگيري گردد .
ـ بررسي ماده ۶۲ مكرر و تاييد ان در تخلفات انتظامي مطرح شد با اين توضيح كه ايا با توجه به اين كه مخالفت با صدور پروانه قبلا اعلام گرديده و مبنا نيز عدم احراز حسن سابقه بوده ايا اين قبيل افراد كه مشمول عفو و مرور زمان شده باشند مي توانند پروانه اخذ نمايند يا خير ؟ با كفايت مذاكرات در ماهيت مسئله نهايتا به شرح زير راي گيري و تصويب شد :
۱ ـ ايا كساني كه از انها سلب صلاحيت قضائي شده است به هر علت و صرفنظر از شمول عفو و يا شمول ماده ۶۲ مكرر اصلاحي از دريافت پروانه وكالت هميشه محروم مي باشند .
۲ – كساني كه به دليل سوء شهرت و يا عدم احراز حسن شهرت پروانه به انها داده نشده است پس از مضي چهار سال از تصميم كانون حق دارند مجددا و با داشتن ساير شرايط تقاضاي پروانه كنند و كانون مجددا به تقاضاي ايشان من جميع الجهات از جمله بحث حسن شهرت رسيدگي خواهد كرد .
۳ – كساني كه به لحاظ ارتكاب جرمي از حقوق اجتماعي محروم شده اند و به اين لحاظ تقاضاي صدور پروانه وكالت ايشان رد شده است پس از گذشتن موعد مندج در ماده ۶۲ مكرر مي توانند تجديد تقاضا كنند تا به تقاضاي ايشان از جميع جهات رسيدگي شود بديهي است نوع جرم ارتكابي از جهت احراز حسن شهرت ايشان مورد توجه قرار خواهد گرفت .
تعيين ضوابط محل اشتغال خانم هاي مشمول بند دال ماده هشتم مطرح گرديد و پيشنهاد انتخاب محل توسط متقاضي مطرح گرديد تصويب نگرديد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۵۵ هيات مديره مورخ ۱۳/۱۱/۸۱

ـ اقاي مدرس اعلام داشتند كساني هستند كه در زمان وكالت پروانه ايشان تمديد نشده است معهذا وقتي مبادرت به تمديد مي كنند ما عطف به ماسبق مي كنيم و تصريح به ابان تا ابان ( يكساله ) مي كنيم . بنابراين پيشنهاد مي گردد در صورت تاخير در تمديد پروانه تاريخ تمديد را دقيقا قيد كنيم تا به حقوق اشخاص ثالث تعرض نگردد به عبارتي ديگر هر چند هزينه يك ساله اخذ مي گردد ولي ملاك براي اعتبار پروانه تاريخ تمديد است .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۵۴ هيات مديره مورخ ۸/۱۱/۸۱

ـ با پرداخت ۲۲۰۰۰۰ ريال به كليه پرسنل در روز ۲۲ بهمن موافقت گرديد .
ـ متن بيانيه تنظيمي توسط كانون در خصوص قانون جديد و تشكيل مجدد دادسراها قرائت گرديد نهايتا مقرر گرديد متن با اصلاحات لازم توسط جناب اقاي كشاورز تهيه و ارسال گردد .
ـ مساله ارائه اصل دانشنامه و تقديم تصوير مصدق ان مطرح گرديد و با توجه به اين كه ارائه دانشنامه توسط عده اي از داوطلبين منوط به انجام تعهد و خدمت مي باشد بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد با وزارت علوم مكاتبه گردد كه اعتبار گواهي هاي موقت تحصيلي را اعلام نمايند تا در صورت عدم وجود مانع ديگر اينگونه گواهي ها پذيرفته گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۵۲ هيات مديره مورخ۳۰/۱۰/۸۱

ـ با توجه به احضار اقايان دادخواه و سلطاني ، همكاران محترم وكالتي كه جهت اجراء حكم محكوميت زندان احضار گرديده اند نكاتي توسط جناب اقاي كشاورز مطرح شد به اين شرح كه اقدامات متناسب حسب مورد توسط كانون صورت گيرد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۵۱ هيات مديره مورخ ۲۴/۱۰/۸۱

ـ حذف اختبار شفاهي مطرح شد و به قيد اكثريت تصويب شد .
ـ نحوه مصرف كتب ارسالي از دفتر خدمات مطرح شد و مقرر شد در روز تحليف كتاب ها به صورت بلاعوض به كاراموزان اهداء گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۵۰ هيات مديره مورخ ۱۹/۱۰/۸۱

ـ هفتم اسفند ( روز استقلال كانون ) به عنوان روز وكيل نامگذاري شد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۴۸ هيات مديره ( مورخ ۱۰/۱۰/۸۱ )

ـ تاريخ تحليف كاراموزاني كه اخيرا در اختبار پذيرفته شده اند براي پنجشنبه ۲۶/۱۰/۱۳۸۱ تعيين گرديد . مكان تحليف در تالار ابو ريحان مي باشد .
ـ شروع اختبار بهمن ماه در هفته چهارم بهمن و بعد از ۲۲/۱۱/۸۱ خواهد بود .
ـ فهرست شهرهاي محل اشتغال مشمولان بند دال ماده هشتم بررسي گرديد . پيشنهاد حذف استان تهران و مراكز استان هاي تابع كانون مركز است كه نتيجتا براي ساير شهرها غير از موارد ممنوع شد . متقاضي امكان انتخاب دارد نسبت به پيشنهاد راي گيري و تصويب شد با اين شرح كه در تعيين شهرهاي مجاز نصاب قانوني مربوط به تعداد وكلا مد نظر قرار خواهد گرفت .
ـ در خصوص نامه ارسالي از صدا و سيما مقرر شد با مكاتبه با صدا و سيما اعلام گردد كه كانون براي عرضه اطلاعات صحيح در خصوص وكالت و راهنمايي مردم اماده است و حاضر است اين مورد را انجام دهد . ثانيا روابط عمومي مواردي را كه از صدا و سيما پخش مي شود تحت نظر داشته باشد بالاخص سريال وكيل محله تا حسب مورد عكس العمل مقتضي اعمال گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۴۷ هيات مديره مورخ ۳/۱۰/۸۱

ـ در خصوص تعيين تكليف افرادي كه داراي معافيت تحصيلي هستند و در دوره هاي كارشناسي ارشد و يا دكتري اشتغال به تحصيل دارند و كساني كه با داشتن ليسانس حقوق يا مدرك بالاتر در ازمون ورودي پذيرفته شده اند و بايد به كاراموزي بپردازند مطرح شد و با توجه به وحدت حكم در خصوص اين افراد و مشابهت وضع ايشان مقرر شد راجع به كساني كه در حال انجام خدمت وظيفه هستند ( اعم از هيات علمي و غير انها ) و نيز كساني كه داراي معافيت تحصيلي هستند تعيين تكليف به عمل ايد . يك پيشنهاد صدور پروانه كاراموزي وضع صدور پروانه با منع قبول كار وكالتي از ناحيه اينگونه داوطلبان در مدت كاراموزي و پس از ختم ان تا اخذ پروانه وكالت بود و پيشنهاد ديگري مبني بر اين بود كه اينگونه افراد مانند ساير كاراموزان تكاليف كاراموزي را انجام دهند و حق قبول دعوي تحت نظر وكيل سرپرست را نيز داشته باشند انچه مورد اتفاق بود تجويز انجام كاراموزي و اختبار و منع شركت در تحليف بود تا زماني كه داوطلب مستند انجام خدمت و يا معافيت دائم از خدمت را ارائه كند بنابراين بدوا در خصوص اينكه چنين داوطلباني حق قبول دعوي را در طي مدت كاراموزي داشته باشند يا نه اخذ راي بعمل امد و نتيجتا حق قبول دعوي مانند ساير كاراموزان براي اين افراد با اكثريت اراء تصويب شد . سپس در خصوص اينكه افراد موضوع بند يك دستور كاراموزي را انجام دهند و در اختبار شركت كنند النهايه در صورت قبولي شركت ايشان در مراسم تحليف و دريافت پروانه وكالت منوط به ارائه معافيت دائم يا خاتمه خدمت باشد اخذ راي شد و با اكثريت اراء به تصويب رسيد كه تحليف و اعطاء پروانه منوط به ارائه پايان خدمت و يا معافيت دائم گردد .
ـ كيفيت برگزاري جشن استقلال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در خصوص مكان برگزاري و مدعوين امعان نظر لازم صورت گيرد و از وكلا دعوت عام صورت خواهد گرفت تاريخ مراسم هشتم اسفند ماه تعيين گرديد و مكان جشن از طريق روابط عمومي بررسي و تعيين خواهد شد .
ـ مساله خسارات تاخير تاديه اقساط معوقه صندوق حمايت مطرح گرديد اقاي دكتر طيرانيان توضيحات لازم را ارائه فرمودند و پيشنهاد دادند كه نماينده اي از طرف صندوق حمايت حضور يابد تا در خصوص مجوز خسارات و كيفيت محاسبه ان استنادات خود را ارائه نمايند . با توجه به اظهارات همكاران مقرر شد از اقاي صديق درخواست گردد تا نسخه اي از مقررات مورد اعمال را براي هيات مديره ارسال و جهت اداي توضيح در يكي از جلسات اينده شركت نمايند .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi