لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مصوبات هيئت مديره كانون مركز (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

دوره ۲۲ هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۸۰ –۱۳۸۲
مصوبات جلسات شماره ۲۴ تا ۴۷ از تاريخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ تا۲۶/۹/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۴۶ هيات مديره ( مورخ ۲۶/ . ۹/۸۱ )
  * جلسه شماره ۴۵ هيات مديره ( ۱۹/۹/۸۱ )
  * جلسه شماره ۴۴ هيات مديره ( مورخ ۱۹/۹/۸۱ )
  * جلسه شماره ۴۳ هيات مديره ( مورخ ۱۲/۹/۸۱ )
  * جلسه شماره ۴۲ هيات مديره مورخ ۵/۹/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۴۱ هيات مديره مورخ ۲۸/۸/۸۱
  * جلسه شماره ۴۰ هيات مديره مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۹ هيات مديره مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۸ هيات مديره مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۷ هيات مديره مورخ ۷/۸/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۶ هيات مديره مورخ ۱/۹/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۵ هيات مديره مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۴ هيات مديره مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۲ هيات مديره مورخ ۹/۷/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۱ هيات مديره مورخ ۶/۷/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۳۰ هيات مديره مورخ ۲/۷/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۲۹ هيات مديره مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۲۸ هيات مديره مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۲۷ هيات مديره مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۲۶ هيات مديره مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۲۵ هيات مديره مورخ ۵/۶/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۲۴ هيات مديره مورخ ۱۳/۱۵/۸۱
-------------------------------------------------------------دوره ۲۲ هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۸۰ –۱۳۸۲
مصوبات جلسات شماره ۲۴ تا ۴۷ از تاريخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ تا۲۶/۹/۱۳۸۱
  * جلسه شماره ۴۶ هيات مديره ( مورخ ۲۶/ . ۹/۸۱ )

۴۲ ـ با توجه به مصوبه جلسه چهل و چهارم دائر بر ممنوعيت اشتغال به وكالت در تهران براي قضات ديوان كشور و ديوان عدالت اداري تصويب گرديد كه كليه شاغلين در سازمان بازرسي كل كشور و اداره حقوقي و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات وكليه مراجع غير قضائي كه متقاضيان با ابلاغ قضائي در ان انجام وظيفه مي نمودهاند نيز مشمول همين مصوبه مي باشند .
۴۳ ـ پيشنهادات كميسيون نظارت در خصوص شكل گيري موسسات حقوقي مطرح و مقرر شد پيشنهادات كميسيون و ائين نامه مصوب قبلي در خصوص تشكيل موسسات حقوقي جهت بررسي و اظهار نظر به كميسيون حقوقي ارجاع گردد .
۴۴ ـ همكاري وكلا با مشاورين ماده ۱۸۷ مطرح گرديد و بحث و تبادل نظر صورت گرفت و هر نوع همكاري متقابل وكلاي دادگستري اعم از تشكيل موسسه و يا انجام كار وكالت مشترك با مشاورين موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ممنوع اعلام شد . اين مصوبه به عنوان نظامات هيات مديره براي كليه وكلا لازمالاتباع مي باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۴۵ هيات مديره ( ۱۹/۹/۸۱ )

۳۹ ـ جناب اقاي كشاورز در ارتباط با شكوائيه كارمند مجري ماده ۱۸۷ روز گذشته به دادگاه رسيدگي كننده مراجعه كردند . متعاقبا از طريق جرايد اطلاع حاصل شد كه حكم برائت ايشان صادر شده است .
ـ در خصوص طرح شكوائيه به طرفيت اقاي مرعشي نه نفر از وكلاي روحاني دعوت شدند كه نهايتا اقاي فلاحتي اعلام امادگي كردند كه اين كار را انجام بدهند كه وكالتنامه هم با ايشان تنظيم شد و مقرر شد احدي از وكلاي غير روحاني با ايشان همراهي نمايند .
ـ مقرر شد الزامي بودن نصب ارم سينه براي وكلا در مراجع قضائي و اداري و امكنهاي كه وكلا براي امور وكالتي به انها مراجعه مي كنند از طريق مقتضي از قبيل درج در نشريه داخلي و اعلان در تابلو ياداوري گردد .
ـ كيفيت تجديد چاپ وكالتنامه ها مطرح و مقرر شد جناب اقاي مصباح رياست كميته دوم با جلب نظر كميسيون نظارت و يا تعدادي از اعضاء ان كميسيون اتخاذ تصميم نموده و اقدامات بعدي را انجام دهند .
۴۰ ـ ائين نامه وام كاركنان كانون قرائت شد و تصويب گرديد .
ـ با توجه به قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي كيفيت اقدام نسبت به مفاد ماده ۱۲۸ . ق . ا . د . ك . فعلي ( ۱۱۲ . ق . ا . د . ك . سابق ) در ارتباط با حضور وكيل در رسيدگيهاي كيفري مورد بررسي قرار گرفت نظر اتفاقي اين است كه بر اساس ضوابط موجود پذيرش وكيل در مرحله تحقيقاتي رسيدگيهاي كيفري الزامي است و محرمانه اعلام كردن تحقيقات توسط دادسرا نيز مستلزم كسب موافقت از دادگاه مي باشد .
۴۱ ـ پرداخت هزينه مهد كودك به پرسنل اداري مطرح و نتيجتا با پرداخت حق نگهداري كودكان در مهد كودك با توجه به مفاد دستورالعمل و ضوابط وزارت كار موافقت گرديد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۴۴ هيات مديره ( مورخ ۱۹/۹/۸۱ )

۳۵ ـ شكايت بعضي از كارمندان قوه قضائيه عليه مسئولين كانون مطرح شد كه ظاهرا شكايت مطروحه در ارتباط با مسائل ماده ۱۸۷ است كه در شعبه ۱۴۰۶ مطرح گرديده است اقاي كشاورز روز دوشنبه ۱۸/۹/۱۳۸۱ به دادگاه خواهند رفت .
ـ بحث طريقيت يا موضوعيت داشتن پاسخهاي واصله از مراجع مختلف مطرح گرديد ( خصوصا اين مساله كه پاسخهايي كه از مراجع امنيتي واصل مي گردد ايا موضوعيت دارند يا طريقيت ؟ ) با كفايت مذاكرات به اتفاق ارا تصويب شد كه با حفظ وضعيت موجود حسب مورد در هر يك از پرونده ها پاسخ هاي واصله بررسي گرديده و طريقهاي جهت احراز صلاحيت و حسن شهرت باشد .
ـ ممنوعيت سه سال براي قضات ديوان عدالت اداري مطرح گرديد و مقرر گرديد كه وكلايي كه مشمول اين بحث باشند به مدت سه سال حق وكالت در تهران راندارند هر چند كه مجاز باشند در تهران دفتر خود راارائه نمايند ضمنا مقرر گرديد كه اين ممنوعيت هم در پروانه ها درج گردد و هم بخشنامه شود و مفاد مصوبه به دادگستري استان تهران ـ كميسيون نظارت و دادسراي كانون نيز اعلام گردد .
۳۶ ـ ائين نامه كميسيون تسخيري ارائه و به شرح پيشنهاد كميسيون تصويب شد .
۳۷ ـ ائين نامه كميسيون ساختمان ارائه و به شرح پيشنهاد تصويب و اقاي سيدكلال نيز دبيركميسيون ساختمان گرديدند .
ـ در خصوص كتابخانه كانون با توجه به مصوبات قبلي به شرح مصوبه جديد كميسيون ساختمان اقدام گردد .
۳۸ ـ موضوع يكنواخت كردن سرنامه ها و تابلوها توسط وكلا مطرح گرديد و مقرر شد جناب اقايان مصباح و مدرس ، مضامين تابلوها و سرنامه ها و كارتهاي ويزيت را تهيه و پيشنهاد خود را ارائه فرمايند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۴۳ هيات مديره ( مورخ ۱۲/۹/۸۱ )

۳۱ ـ مصوبات همايش شيراز در اختيار اعضاء قرار گرفت و نسبت به مفاد ان بحث و تبادل نظر شد . محور بحث ايجاد وحدت در روشهاي كانونها و تبعيت از مفاد مصوبات همايشهاي مشترك است . مصوبات همايش شيراز به شرح گزارش مورخ ۹/۹/۸۱ اقاي كشاورز با توجه به نظرات مندرج در نامه شماره ۱۶۷۷۶ /ك/ ق ۱۲ /۹/۸۱ كميسيون تدوين قوانين تاييد گرديده با اين قيد كه در موارد بررسي شده توسط كميسيون كه مقرر شده بود مقررات سابق بازبيني شود به كميسيون تدوين ارجاع شد تا موارد مذكور را پس از بررسي و اصلاح ضوابط قبلي در هيات مديره مطرح نمايند .
۳۲ ـ موضوع عملياتي كردن ازمون ورودي هيات علمي به شرح ذيل مطرح شد : تعيين زمان برگزاري ازمون و تعيين ممتحنين به كميسيون ويژه تفويض گرديد تا مراتب را بررسي و تعيين و جهت تصويب نهايي به هيات مديره ارائه فرمايند .
۳۳ ـ پيشنهاد حذف ازمون شفاهي بعد از كاراموزي مطرح شد و بعداز بحث و تبادل نظر نهايتا پس از راي گيري با اكثريت اراء با پيشنهاد مزبور مخالفت شد .
ـ مسئله صلاحيت كار اموزان در دعاوي مالي مازاد بر بيست ميليون ريال مطرح شد به اين شرح كه نصاب ممنوعيت و مرجع باشد يا خواسته بيست ميليون ريال ؟ ـ در خصوص مورد با توجه به ابعاد مختلف ان بحث و تبادل نظر شد و نتيجتا نظريه كميسيون استفتائات به راي گذاشته شد و به قيد اكثريت منفي تصويب نشد ( تاييد نگرديد )
ـ موضوع نامه اقاي دكتر نوشيروان مطرح گرديد پيشنهاد نامبرده به كميسيون امور بين الملل جهت بررسي ارجاع و عنداللزوم با مشاراليه نيز مذاكره لازم بعمل ايد .
۳۴ ـ در خصوص احداث اطاق ملاقات با وكلا در زندان ها پس از بحث و بررسي ضرورت ان ، با اصل پيشنهاد موافقت شد و مقرر شد و نسبت به نحوه اجراي ان از كميسيونهاي مختلف كسب نظر شده و تصميم نهائي اخذ شود .
ـ در مورد الصاق تمبر در نسخ زرد و سبز اوراق وكالتنامه كه احيانا بجاي نسخه اصل ممكن است بكار گيرد مشكلات متصوره مطرح و مقرر شد كه ابتدا به كميسيون نظارت ارجاع و پس از اخذ توضيحات از ان كميسيون تا در تغيير شكل اوراق ملاك باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۴۲ هيات مديره مورخ ۵/۹/۱۳۸۱

ـ در خصوص تعيين نماينده كانون براي شركت در جلسه ايسنا پيرامون ماده ۱۸۷ مقرر شد جناب اقاي دكتر كاشاني به عنوان نماينده كانون در جلسه شركت فرمايند .
ـ جوابيه اقاي مرعشي در ارتباط با سخنان اخير مطرح گرديد و مقرر شد متن شكوائيه توسط اقاي كشاورز تنظيم و در جلسه بعدي هيات مديره بررسي گردد .
۲۸ ـ اخرين نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده ۱۸۷ قرائت شد و بررسي گرديد مسئله اصرار در تصويب مجدد مجلس و يا هماهنگي در جهت ارسال موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث و تبادل نظر گذاشته شد با كفايت مذاكرات در خصوص ادامه سياست قبلي دائر براصلاح ماده توسط مجلس و ارسال مجدد به شوراي نگهبان راي گيري شدو بااكثريت اراءتصويب و مقرر شد و مراتب به كميسيون ويژه در جهت حركت در راستاي سياست قبلي اعلام مي گردد .
۲۹ ـ مقرر شد منبعد كليه كساني كه داراي درجه دكتري در يكي از رشته هاي حقوق مي باشند و به عنوان عضو هيات علمي به تدريس دروس حقوقي در دانشگاهها اشتغال دارند از مزيت موضوع قسمت اخير بند۲ ماده ۱۰ لايحه قانون استقلال كانون وكلا برخوردار گردند .
۳۰ ـ مسئله اعزام وكلا به كلانتريهامطرح و برسي گرديدو مقر ر شد باتوجه به اهميت اين مسئله در خصوص افرادي كه به كلانتريها اعزام مي گردند دقت لازم مبذول گردد و نهايتا در خصوص اصل اعزام وكيل به كلانتريها راي گيري شد كه به قيد اكثريت تصويب شد

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۴۱ هيات مديره مورخ ۲۸/۸/۸۱

ـ مقرر شد جهت بررسي موضوع ، دائر بر اعلام محكوميتها به مراجع بين المللي در خصوص برخورد قضائي با همكاران كه بعضي از ايشان محكوميت قطعي پيدا كردهاند مقرر شد ، مراتب به كميسيون حمايت ارجاع گردد تا بعد از اعلام نظر كميسيون حمايت در هيات مديره تصميم لازم اخذ گرددو همچنين مقرر شد به اينگونه همكاران اعلام گردد كه كانون امادگي دارد پرونده هاي وكالتي ايشان را پيگيري نمايد . همچنين در جهت مساعدت احتمالي مالي مقرر شد مراتب به طور نامحسوس بررسي گردد تا در صورت احراز نيازهاي مالي وكلاي محكوم مراتب به صورت نامحسوس مورد اقدام قرار گيرد .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۴۰ هيات مديره مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۱

ـ در خصوص طرح شكايت مقرر شد نهايتا مباني فني و علمي موضوع بررسي و نسبت به تنظيم پيش نويس نامه ظرف ۲ روز و ارائه نتيجه بررسي به رياست محترم كانون اقدام شود .
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۹ هيات مديره مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۱

۲۷ ـ در خصوص بررسي اظهارات اقاي مرعشي معاون قوه قضائيه مقرر شد :
۱ ـ پاسخ مقتضي طي بيانيهاي داده شود
۲ ـ جلسه مصاحبه مطبوعاتي در اسرع وقت با حضور ارباب مطبوعات تشكيل و مواضع كانون در خصوص مورد تشريح شود .
۳ ـ با جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري در اين خصوص هماهنگي شود كه موضع خود را اعلام كنند .
۴ ـ مورد را همكاران از جهات مختلف بررسي كنند .
متن كامل بيانيه كانونهاي وكلا در همين نشريه امده است . مساله طرح شكايت كيفري در جريان است .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۸ هيات مديره مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱

ـ همايش شيراز برگزار شد . در كميسيونهاي تخصصي همايش موارد مختلفي بررسي و تصويب و مقرر شد جهت تصويب نهايي به هياتهاي مديره كانونها عرضه شود . اصل لزوم تشكيل اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران به اتفاق اراء تصويب شد .
قطعنامه همايش به تصويب رسيد ( متن كامل در همين نشريه امده است ) .
در همايش نظم و ترتيب و صميميت ميزبانان چشمگير و در خور تحسين بود و قطعنامه قابل توجهي قرائت گرديد و از جهت ايجاد هماهنگي و طرح مسائلي مثل اتحاديه كانونها و ايجاد امكان اينترنتي مصوبات قابل توجهي به تصويب رسيد . مقرر شد نامه تشكري با تصريح بر اسامي ميزبانان براي كانون فارس ارسال گردد .
ـ همايش مشترك كانون وكلا و دانشكده حقوق دانشگاه تهران مطرح شد و با توجه به طرح نظرات مختلف اصل مسئله برگزاري همايش به راي گذاشته شد و تصويب نشد .
۲۵ ـ در خصوص نظارت كانون نسبت به ابطال تمبر مالياتي پيشنهادات لازم از طرف اقايان بهداد و سپهرام مطرح گرديد با اين خلاصه كه نمايندهاي از كانون در محل ابطال تمبر مستقر گرديد ـ مقرر شد با مسئولين تمبر فروشي به اتفاق پيشنهاد دهندگان جلسه مشتركي برگزار گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۷ هيات مديره مورخ ۷/۸/۱۳۸۱

ـ در خصوص ماده ۱۸۷ مقرر شد طي شرحي در خواست گردد نمايندگاني از كانون جهت مذاكره با شوراي نگهبان معرفي گردند .
۲۴ ـ در خصوص امكان تمديد پروانه براي سه سال به صورت اختياري به شرط پرداخت وجوه متعلقه راي گيري شد و با قيد اكثريت تصويب شد .
ـ در خصوص شرايط پذيرش مناظره با صدا و سيما با شرايط زنده برگزار شدن و انجام مناظره با مسئولان راي گيري و تصويب شد .
ـ مقرر شد كليه موارد در جلسات هيات مديره مطرح گردد و رئيس كانون با اعمال دقيق ائين نامه برگزاري جلسات ، زمان هر يك از مباحث را تعيين و محدود نمايند . پيشنهاد اقاي كشاورز در جهت اعمال قاطع مفاد ائين نامه به قيد اتفاق اراء تصويب شد بديهي است هيات مديره مي تواند برخي از موارد را به هيات رئيسه ارجاع دهد .
۲۵ ـ مقرر شد بعد از تحليف و قبل از تحويل پروانه كميسيون نظارت مكان اعلامي براي دفتر وكيل را بررسي و در صورت تاييد ادرس پروانه تحويل گردد .
ـ تبصره ۳ ماده ۶ مي گويد كار اموزان حق اقدام در پرونده هايي كه مرجع تجديد نظر در انها ديوان كشور است را ندارد و همچنين كميسيون كار اموزي محدوديت براي كار اموزان مازاد بر دو ميليون تومان را قائل است مقرر شد مسئله به كميسيون استفتائات جهت بررسي ابعاد تخصصي ارجاع گردد و كميسيون مرجوع اليه با توجه به نظرات قبلي كميسيون كار اموزي و استماع نظرات جناب مدرس اظهار نظر نمايند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۶ هيات مديره مورخ ۱/۹/۱۳۸۱

ـ مقرر شد كسانيكه پروانه خود را تمديد مي كنند بيست و پنج هزار تومان بابت تامين هزينه هاي جاري كانون علي الحساب در يافت شود ( در فيش جداي از فيش حق عضويت )
ـ گزارش اقاي بكائي در خصوص تسهيلات اعطائي بانك ملت و كرمان موتور به وكلا قرائت و مقرر شد شرايط بانك ملت و ساير بانكها از جهت ميزان اعتبار و نرخ بهره و مدت باز پرداخت و ساير شرايط احتمالي دقيقا استعلام شود . در مورد اتومبيل نيز مقرر شد شرايط واگذاري خودرو ( با توجه به قيمت نقدي فروش و نحوه واگذاري قسطي در بازار ازاد ) تحقيق و به وكلا اعلام شود .
۲۰ ـ پيشنهاد اقاي بهمن كشاورز در مورد برگزاري دوره هاي تخصصي براي وكلا مطرح شد و مقرر شد كميسيون ويژهاي متشكل از اقايان دكتر نصيري ـ دكتر نوربها ـ دكتر حسين ابادي در اسرع وقت موضوع را از نظر رشتههاي قابل عرضه ، مدرسين انها ـ طول مدت هر رشته و ميزان شهريه و ساير موارد مربوطه بررسي و نتيجه را اعلام فرمايند .
۲۱ ـ مساله تعيين تكليف ۴% حق بيمه كه كانون بايد بپردازد به لحاظ وجود امر قانوني جهت بررسي راه حل و پيشنهاد ان به هيات مديره به طور همزمان به كميسيون امور حقوقي و استفتائات ارجاع شد .
۲۲ ـ از اين پس مقرر شد در استخدام نيروهاي لازم در شرايط مساوي براي وابستگان وكلاي دادگستري ( پدر ، مادر ، همسر و فرزندان ) حق الويت و تقدم رعايت شود .
۲۳ ـ اقاي علي طلائي كمال اباد به عضويت كميسيون روابط عمومي برگزيده شدند .
ـ جناب دكتر نوربها پيشنهاد فرمودند كساني كه بحث و بررسي مسائل مبتلي به همكاران ( منظور مسائل حقوقي و فني است در محل كانون به طور هفتي ترتيب داده شود با قبول اصل پيشنهاد مقرر شد نحوه عمل و برنامه ريزي كار از طريق مقتضي انجام شود .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۵ هيات مديره مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱

با توجه به مصوبه جلسه هيات مديره قبل ، سركار خانم شيرين عبادي و اقايان دكتر رهامي ـ سلطاني ـ دادخواه ـ سيف زاده ـ جداري فروغي در جلسه حضور يافتند .
همايش مشترك نيروي انتظامي و وكلاي دادگستري تحت عنوان . . . . . . . . . . . . با سخنراني فرمانده كل نيروي انتظامي ، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ و رئيس كانون وكلا برگزار شد .
يكي از اثار اين همايش توافق اصولي در مورد استقرار وكلاي دادگستري در تعدادي از كلانتريها بود كه شرايط و راهكارهاي ان در حال بررسي است .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۴ هيات مديره مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱

ـ مقرر گرديد اقاي دادخواه و همكاران ايشان در يكي از جلسات هيات مديره دعوت شوند .
۱۸ ـ تعيين اعضاء جديد دو شعبه دادگاه مطرح شد و بيشترين اراء ( شش نفر اول ) عضو اصلي و پنج نفر بعدي به ترتيب تعداد راي عضو علي البدل خواهند شد .
اقايان : ثابت قدم ـ مهدي بهرامي ـ تقي هاشمي ـ محمد باقر مير سراجي ـ محمد خزائل ـ اسعد ايران زاده ـ دكتر يزداني ـ ايرج مير قائمي ـ اكبر سرداري زاده ـ صفار زاده ـ حسين معصومي ـ تقي نجف زاده انتخاب شدند . ـ در خصوص طرح موضوع در همايش شيراز و قبل از ان اعلام امادگي براي كانونهاي جهت برگزاري همايش سراسري براي بررسي كليه مسائل مربوط به حرفه وكالت و حق دفاع و نگرش ويژه به ماده ۱۸۷ راي گيري شد و به اتفاق اراء تصويب شد .
ـ مسئله تشكيل شركت از جمله تعاوني مسكن مطرح گرديد و پيشنهاد اقاي طيرانيان و اقاي گلشن در رابطه با شركت تعاوني مسكن و مصرف مطرح گرديد و به اتفاق اراء اين پيشنهاد تصويب شد و ضمنا جهت تحقق از طرق مقتضي درج در نشريه داخلي اين اقدام صورت خواهد گرفت .
ـ بند دستور جلسه دائر بر برگزاري ازمون ورودي بهصورت خاص براي اعضاء هيات علمي و متن پيشنهادي توسط اقايان كاشاني ـ نوربها ـ مصباح ـ حسين ابادي قرائت و بررسي گرديد در خصوص شمول اعضاء هيات علمي با اين ائين نامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نهايتا تصويب شد .
۱۹ ـ هيات مديره به همكاران توصيه مي كند به تشكيل شركتهاي تعاوني مسكن و مصرف همت گمارند . كانون بدون دخالت مستقيم در اين امور از كمكهاي ممكن دريغ نخواهند كرد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۲ هيات مديره مورخ ۹/۷/۱۳۸۱

ـ خلاصه تراز نامه مالي كانون به اطلاع اعضاء محترم رسيد و در اختيار بازرسان قرار گرفت .
ـ پيشنهاد افزايش و فوق العاده كارانه كارمندان كانون كه ساليانه افزايش مي يابد مطرح شد با افزايش پانزده درصد موافقت گرديد .
ـ در خصوص همايش نيروهاي انتظامي گزارش مختصري از مقدمات برگزاري همايش اعلام گرديد و روز همايش ۱۸/۷/۸۱ تعيين گرديد .
۱۶ ـ در جهت رفع ابهام از مبدا محدوديت پنج سال انتقال به تهران مقرر شد مدت زمان پنج سال از تاريخ صدور پروانه محاسبه گرديده و نتيجتا مدت زمان انتظار براي بررسي و صدور پروانه ملاك محاسبه زمان قرار نخواهد گرفت .
ـ اعلام اسامي قضاتي كه پروانه وكالت مي گيرند به اخرين محل اشتغال قضائي سابق انها مطرح شد و مقرر شد صدور ابلاغ براي وكلا دائر بر درج محدوديت و ممنوعيت به اشتغال در اخرين محل اشتغال قاضي و ارسال رونوشت ان براي دادگستري اخرين محل اشتغال و درج مهر در دفتر وكلا كه ممنوعيت كار وكالت براي سه سال را در اخرين محل اشتغال تصريح مي نمايد تصويب شد و مقرر شد اين مصوبه در خبر نامه كانون درج گردد و ضمنا در خصوص قضاتي كه صلاحيت قضائي انها كل كشور است نيز بحث و تبادل نظر شده و نهايتا در خصوص شمول اين ممنوعيت نسبت به قضاتي كه داراي صلاحيت كشوري هستند مقرر شد مراتب از كميسيون حقوقي استعلام گردد .
۱۷ ـ در خصوص ممنوعيت قضاتي كه پروانه وكالت مي گيرند از اشتغال به وكالت در اخرين محل اشتغالشان مقرر شد مراتب به دادگستري اخرين محل اشتغال اعلام و اين ممنوعيت در پروانه اينگونه همكاران نيز منعكس شود . اين موضوع در مورد قضاتي كه حوزه عمل ايشان تمام كشور اما اخرين محل اشتغالشان ـ از نظر جغرافيايي ـ تهران بوده نيز مرعي خواهد بود .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۱ هيات مديره مورخ ۶/۷/۱۳۸۱

ـ در خصوص همايش مشترك كانون و نيروي انتظامي كه در تاريخ ۱۷/۷/۸۱ بين ساعت ۵/۱۵ تا ۵/۱۷ در سالن اجتماعات ستاد نيروي انتظامي برگزار مي شود فعلا رئيس يكي از سخنرانان خواهد بود .
ـ در خصوص سخنرانان همايش شيراز مذاكره شد اقايان مدرس ـ دكتر كاشاني ـ كشاورز و سركار خانم غيرت سخنراني خواهند كرد اقاي مدرس در خصوص حضور وكيل در دادگاهها و اقاي كشاورز در خصوص معيارهاي دادرسي عادلانه و سركار خانم غيرت در خصوص صلاحيت دادگاه انتظامي وكلا سخنراني خواهند كرد .
ـ موضوع شركت همكاران در سمينار حقوق بشر ( ۱۵تا۱۷ ) مهر ماه مطرح و مقرر شد سركار خانم غيرت و جناب اقايان دكتر اذربايجاني و دكتر كاشاني معرفي شوند .
ـ مقرر شد خبر نامه داخلي پيش از انتشار به وسيله هيات رئيسه بررسي شود .
۱۵ ـ مقرر شد عكس و مشخصات داوطلبان مشمول بند دال ماده ۸ اصلاحي نيز همانند قضات براي اگاهي و اظهار نظر همكاران پيش از صدور پروانه كار اموزي اگهي شود .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۳۰ هيات مديره مورخ ۲/۷/۱۳۸۱

ـ ضابطه بررسي مجدد و نصاب لازم براي طرح مجدد مصوبات قبلي هيات مديره در دستور جلسات بعدي قرار مي گيرد .
ـ در خصوص اصل تشكيل دوشعبه جديد دادگاه انتظامي به اتفاق اراء تصويب شد مقرر شد همكاران محترم كانديداهاي خود را معرفي نمايند .
۱۴ ـ در خصوص نصاب رسميت و راي گيري جلسات هيات مديره مقرر شد به كميسيون استفتائات ارجاع شود تا نسبت به تعيين اينكه ايا راي گيري بر مبناي حضور دوازده نفر ولو با تكميل تعداد از طريق اعضاء علي البدل بايد صورت گيرد يا در صورت حضور هفت نفر اصلي كه باعث رسميت جلسه ميشود اعضاءعلي البدل اصولا با فرض حضور حق راي نخواهند داشت اظهار نظر نمايند .
ـ مقرر شد موضوع به كميسيون استفتائات ارجاع گردد تا شمول اعضاء هيات علمي رشته فقه و مباني حقوق اسلامي ( با توجه به ماده دهم لايحه استقلال ) مشابه اعضاء هيات علمي دانشكده هاي حقوق جهت استفاده از مزايايي كه براي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق تعيين شده است مورد بررسي و اظهار نظر قرار گرفته و متعاقب اعلام نظر كميسيون در خصوص متقاضيان بااين شرايط اعلام نظر گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۲۹ هيات مديره مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۱

ـ نهايتا همه اعضاء موافقت خود را با اصل حضور در نمايشگاه نيروي انتظامي اعلام فرمودند كه مقرر شد هماهنگي لازم صورت گيرد .
ـ موضوع تبليغ و تقسيم كار از طرف كانون و اتخاذ تصميم نهايي مقرر شد موضوع به كميسيون تدوين قوانين ارجاع گردد تا ضمن بررسي مسئله مذكور ، ضمنا برگزاري دوره هاي تخصصي اختياري براي وكلا و نحوه اطلاع رساني تخصصهاي حرفهي وكلا و درج مشخصات حرفه اي و سوابق در دفتر راهنماي اسامي وكلا مورد بررسي و اعلام نظر قرار گيرد .
ـ گزارش خانم زهرا عالمي در خصوص بهبود وضعيت كتابخانه قرائت شدومقرر شد گزارش جهت بررسي و اظهار نظر به قيد فوريت به كميسيون ساختمان ارجاع گردد و مقرر شد براي استخدام يك نفر كتابدار متخصص از طريق اگهي استخدام و اخذ راهنمايي از خانم عالمي اقدام گردد .
ـ متن كارت شناسائي و مدت اعتبار ان بررسي شد و مقرر شد موضوع به اقايان دكتر نصيري و شمسائي جهت بررسي و اعلام نظر در خصوص اصلاحات لازم ارجاع گردد .
ـ اخرين اخبار مربوط به ماده ۱۸۷ مطرح و استماع گرديد و با توجه به اقداماتي كه در خصوص تصويب مجدد ائين نامه اجرايي ماده مذكور صورت گرفته است مقرر شد مراتب به قيد فوريت جهت اقدام مقتضي به كميسيون ويژه ماده ۱۸۷ ارجاع گردد .
۱۳ ـ با توجه به طرح معافيت كانون از پرداخت عوارض مربوط به احداث ساختمان باشگاه ، كانون مكلف شده است كه خدمات حقوقي به شهروندان ارائه نمايد كه از طريق فرهنگسراهاي شهرداري اين خدمات قابل ارائه خواهد بود . ضمنا مقرر شد راهكارهاي عملي براي عرضه خدمات حقوقي از طريق شهرداريها به مردم با هماهنگي رياست اداره معاضدت و كميسيون تدوين قوانين و كميسيون روابط عمومي بررسي و اعلام گردد .
ـ مسئله احداث اطاق ملاقات وكلا با موكلين زنداني مطرح شد . گزارش مقدماتي تهيه شد قرائت گرديد و مقرر شد جهت بررسي و عملياتي كردن موضوع به كميسيون ساختمان ارجاع گردد .
ـ اگهي تاسيس موسسه حقوقي دادار مطرح و مقررشد جهت بررسي ابعاد مختلف قضيه ، مراتب به كميسيون امور حقوقي ارجاع گرددتا بعد از اعلام نظر كميسيون نسبت به ابعاد حقوقي مختلف اين گونه همكاري هاي بين وكلاء و كساني كه از ماده ۱۸۷ پروانه گرفته اند اتخاذ تصميم گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۲۸ هيات مديره مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱

۱۰ ـ ائين نامه نقل و انتقالات به تصويب رسيد .
ـ مقرر شد كه پيش نويس متن براي ارائه به صدا و سيما توسط جناب دكتر كاشاني تهيه و اقدام شود متن تصويب شد و به جرايد اعلام گرديد . ( در خصوص ماده ۱۸۷ )
۱۱ ـ اقاي دكتر مير سليمي به عنوان عضو پنجم كميسيون داوري انتخاب شدند و ضمنا اقاي مدرس گيلاني نيز با حق شركت در راي نسبت به تنظيم جلسات كميسيون و تمشيت امور ان امعان نظر خواهند كرد .
۱۲ ـ بحث لزوم يا عدم لزوم انصراف براي كاراموزان جهت شركت مجدد در امتحان كانون به راي گذشته و با اكثريت ارا تصويب شد كه شركت مجدد كاراموزان در ازمون مستلزم اعلام انصراف از ادامه كاراموزي است .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۲۷ هيات مديره مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۱

ـ بحث الزام به پذيرش وكلا مطرح و پيشنهاد شد جوابي تهيه و ارائه گردد با اين مضمون كه اشاره به قانون سال۵۶ بشود و تصريح به اينكه در مورد وكلا اين مساله قابل اعمال است و تاكيد بر اين كه كانون مشغول بررسي طرح جامعي در اين مورد است كه متعاقب ان اعلام مي گردد . پيشنهاد مذكور تصويب شدواصل طرح جهت بررسي به كميسيون تدوين قوانين اكنون ارجاع گرديد .
۹ ـ پيش نويس طرح قانون الزامي شدن وكالت در دادگاه واصل و پاسخ داده شد كه هم اكنون قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ در خصوص مورد قابل اجرا است . ضمنا موضوع براي تنظيم طرح جامعي در اين مورد به كميسيون تدوين قوانين ارجاع شد .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۲۶ هيات مديره مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱

ـ اقاي احمدي ميانجي از قبل و پيرو جلسه قبلي براي جلسه امروز دعوت شدند و در خصوص تشكيل كانونها توضيح دادند .
۶ ـ به اتفاق ارا تصويب شد كه اقاي اذربايجاني مسئوليت پيگيري مصوبات هيات مديره و ارائه گزارش اقدامات انجام شده را حسب مورد با مساعدت اقاي حيدري عهده دار باشند .
۷ ـ امنيت ساختمان كانون مورد بررسي قرار گرفت و مقررشد با رعايت زيبايي ساختمان تجهيزات ايمني لازم براي درهاي ورودي و ساير موارد مورد نياز نصب گردد .
۸ ـ اقاي دكتر محمود مصطفوي كاشاني بعنوان نماينده كانون وكلاي دادگستري مركز در موسسه حقوق بشر كانون بين المللي وكلا ( I . B . A ) تعيين شدند .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۲۵ هيات مديره مورخ ۵/۶/۱۳۸۱

۱ ـ مقرر شد به مناسبت روز زن و كارمند به هر يك از خانمهاي كارمند يك سكه نيم بهار ازادي و به هر يك از اقايان دو ربع بهار ازادي كه يكي مربوط به خودشان و ديگري به همسر و يا مادرشان متعلق خواهد بود اعطا گرديد .
۲ ـ تصويب شده كانون وكلا بر مواضع خود در مورد حمايت از حقوق صنفي و حرفهاي و قانوني وكلاي دادگستري تاكيد دارد و موارد اعلام شده مطروحه را درهيات مديده جهت پيگيري موكد و فوري به كميسيون حمايت از وكيل ارجاع و به كميسيون مذكور توصيه مي نمايد كه از كليه وسايل موجود اعم از مكاتبه و مذاكره حضوري و هراقدام ديگري كه به مصلحت مي دانند جهت حفظ و استيفاء حقوق قانوني وكلايي كه با ايشان برخورد قضائي شده است و نيز ازادي حق دفاع براي همه مردم و وكلا استفاده كنند .
۳ ـ تدوين پيشنهادي به منظور افزايش تعداد نصاب وكلاي لازم براي تشكيل كانون موضوع ماده يك لايحه استقلال و نيز تعيين مرجع تجديد نظر احكام دادگاه انتظامي وكلا از خود وكلا و بالاخره احراز صلاحيت داوطلبان عضويت هيات مديره به وسيله كانونهاي وكلا با قيد فوريت به كميسيون تدوين قوانين ارجاع و اقدام سريع از كميسيون محترم مذكور خواسته شود
ـ مقرر شد با فقههاي شوراي نگهبان در اسرع وقت مذاكره لازم صورت گيرد تا زمينه تصويب اصلاحات لازم در متن مصوبه ايجاد شود .
ـ پيش نويس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا به همكاران ارائه گرديد و مقرر شد همكاران نظر خود را جهت بررسي در كميسيون تدوين مقررات اعلام نمايند تا جمع بندي نهايي در گردهمايي ابانماه شيراز مطرح گردد . ضنا اصل ثبت ان مورد بررسي قرار گيرد به اين شرح كه اساسا نيازي به ثبت هست يا خير ؟ ـ همچنين مقرر شد نظرات پيشنهادي و همچنين پيش نويس اساسنامه به كميسيون هاي ثبت شركتها و تدوين قوانين جهت بررسي و اعلام نظر ارجاع گردد .
۴ ـ مقرر شد در جهت ايجاد هماهنگي و رسميت در مراسم سوگند ، در اولين سه شنبه هر ماه اين مراسم رسما برگزار گردد .
۵ ـ تصويب نامه هيات وزيران در خصوص ائين نامه اجرائي ماده ۸ قانون صندوق حمايت قرائت گرديد با اين توضيح كه مهلت يكساله ان منقضي گرديد و تمديد مهلتشان تقاضا شد كه تصويب شد و بنابراين كساني كه متقاضي اعلام و ارائه سوابق خود هستند به مدت دو سال ديگر از ۲۳/۵/۱۳۸۱ حق دارند اقدام نمايند ( توضيح اينكه تاريخ انتشار و انقضاء ۱۵ روز ديگر نيز بايد مدنظر قرار گيرد ) .

بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شماره ۲۴ هيات مديره مورخ ۱۳/۱۵/۸۱

جلسه فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ ( بيست و چهارمين جلسه ) هيت مديره
جلسه فوق العاده هيت مديره براي انتخاب نمايندگان هيت مديره و جلسه كميسيون قضئي مجلس شوراي اسلامي راجع به ماده ۱۸۷ تشكيل گرديد كه اقايان شهرام مدرس گيلاني ، دكتر سيد محمود مصطفوي كاشاني و محمد فرض پور بهعنوان نمايندگان كانون وكلا در جلسه مذكور انتخاب شدند .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi