لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
امور كارآموزان و اختبار

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * شرح وظايف كارآموزي وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۹۰
صفحه ۲
   * تكاليف و وظايف دوره كارآموزي
   * مشخصات كميسيون كارآموزي :
صفحه ۳
   * مسائل كارآموزي و اختبار اول سال ۱۳۸۶ ( ۶ماهه اول سال ۱۳۸۶ )
صفحه ۴
   * اختبار تيرماه ۱۳۸۳
   * اختبار آذرماه ۱۳۸۲
   * سوالات آزمون ورودي اعضاي هيات علمي - مورخ ۲۵/۷/۸۲
صفحه ۵
   * اختبار اسفند۱۳۸۱
   * اختبار خرداد ۱۳۸۱
صفحه ۶
   * اختبار آبان ۱۳۸۰
   * اختبار بهمن ۱۳۸۰
   * اختبار تير ۱۳۸۰
صفحه ۷
   * اختبار بهمن ۱۳۷۹
   * اختبار مرداد ۱۳۷۹
   * اختبار فروردين ۱۳۷۹
صفحه ۸
   * اختبار آذر ۱۳۷۸
   * اختبار شهريور ۱۳۷۸
   * اختبار بهمن ۱۳۷۷
   * اختبار خرداد ۱۳۷۵
صفحه ۹
   * اختبار خرداد ۱۳۷۳
صفحه ۱۰
   * اختبار بهمن ماه ۱۳۸۳
   * اختبار ديماه ۱۳۸۴
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi